Eiropas Komisija > ETST > Lietu iesniegšana tiesā > Zviedrija

Pēdējo reizi atjaunots: 22-05-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Lietu iesniegšana tiesā - Zviedrija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


Iedomājaties situāciju, ka jums ir izcēlies strīds ar kādu komersantu, kādas profesijas pārstāvi, darba devēju, ģimenes locekli vai kādu citu personu savā valstī vai ārvalstīs. Lai šo strīdu atrisinātu, jums rodas vairāki jautājumi: 

SATURS

1. Vai man noteikti ir jāvēršas tiesā? 1.
2. Vai man vēl ir pietiekami daudz laika, lai vērstos tiesā? 2.
3. Vai man jāvēršas kādā  Zviedrijas tiesā? 3.
4. Ja jā, tad kurā Zviedrijas tiesā man jāvēršas, ja ņem vērā manu dzīvesvietu un otras puses dzīvesvietu, vai citus ar strīdu saistītus apstākļus. 4.
5. Kādā šīs dalībvalsts tiesā man būtu jāvēršas, ja ņem vērā lietas raksturu, kā arī iespējamo prasījuma mantisko apmēru? 5.
6. Vai es pats(-i) varu iesniegt prasības pieteikumu tiesā, vai arī ir nepieciešams starpnieks, piemēram, advokāts? 6.
7. Tieši pie kā man jāvēršas: reģistrācijas birojā, pie tiesas darbinieka kancelejā vai kādā citā iestādē? 7.
8. Kādā valodā prasības pieteikumu var iesniegt? Vai to var darīt mutiski, vai arī tam jābūt rakstveidā? Vai prasības pieteikumu var nosūtīt pa faksu vai e-pastu ? 8.
9. Lai celtu prasību, ir jāaizpilda kādas īpašas veidlapas? Ja nav, kā lai izklāstu savu prasījumu? Vai ir kādi īpaši elementi, kas ir ietverami iesniedzamajos dokumentos? 9.
10. Vai man ir jāmaksā tiesas izdevumi? Ja jā, – kad? Vai man jāapmaksā advokāts no prasības iesniegšanas brīža? 10.
11. Vai ir iespējams saņemt juridisko palīdzību? (Skatīt tēmu "Juridiskā palīdzība.”11.
12. No kura brīža tiek uzskatīts, ka prasība ir celta? Vai iestādes sniedz kādu apstiprinājumu, ka mans prasījums ir pienācīgi izklāstīts? 12.
13. Vai es saņemšu precīzas ziņas par notikumu turpmāko attīstības gaitu (piemēram, laiku kad man ir jāierodas tiesā)? 13.

 

JAUTĀJUMI PIRMS PRASĪBAS CELŠANAS

1. Vai man noteikti ir jāvēršas tiesā?

Iespējams, ka labāks risinājums būtu izmantot alternatīvus strīdu izšķiršanas veidus. Apskatiet šo tēmu.

2. Vai man vēl ir pietiekami daudz laika, lai vērstos tiesā?

Termiņi prasības celšanai dažādām lietām ir atšķirīgi. Šo jautājumu ir iespējams noskaidrot, konsultējoties ar juristu vai vēršoties informācijas nodaļās par tiesību pieejamību personām.

3. Vai man jāvēršas kādā  Zviedrijas tiesā?

Skatiet tēmu “Lietu piekritība tiesām“.

4. Ja jā, tad kurā Zviedrijas tiesā man jāvēršas, ja ņem vērā manu dzīvesvietu un otras puses dzīvesvietu, vai citus ar strīdu saistītus apstākļus.

Skatiet tēmu “Lietu piekritība tiesām - Zviedrija“.

5. Kādā šīs dalībvalsts tiesā man būtu jāvēršas, ja ņem vērā lietas raksturu, kā arī iespējamo prasījuma mantisko apmēru?

Skatiet tēmu “Lietu piekritība tiesām - Zviedrija“.

Lapas augšmalaLapas augšmala

NEPIECIEŠAMIE PASĀKUMI, IESNIEDZOT PRASĪBAS PIETEIKUMU TIESĀ

6. Vai es pats(-i) varu iesniegt prasības pieteikumu tiesā, vai arī ir nepieciešams starpnieks, piemēram, advokāts?

Privātpersonas pašas personīgi var celt prasību tiesā. Tātad Zviedrijā nav nepieciešams, lai personu tiesā pārstāvētu advokāts vai cits juridiskais pārstāvis. Advokātiem nav monopols arī tādā nozīmē, ka pārstāvis tiesā vai padomdevējs tiesā var būt tikai jurists.

Īsumā, tas nozīmē, ka var celt prasību tiesā personiski, neizmantojot šim nolūkam advokātu.

7. Tieši pie kā man jāvēršas: reģistrācijas birojā, pie tiesas darbinieka kancelejā vai kādā citā iestādē?

Prasības pieteikums ir jāiesniedz tiesā. To var iesniegt tiesas sekretariātā vai var iemest tiesas pasta kastītē, to var nodot kādam tiesas darbiniekam vai nosūtīt to tiesai pa pastu.

8. Kādā valodā prasības pieteikumu var iesniegt? Vai to var darīt mutiski, vai arī tam jābūt rakstveidā? Vai prasības pieteikumu var nosūtīt pa faksu vai e-pastu ?

Zviedrijā tiesvedības valoda ir zviedru valoda. Tādējādi prasības pieteikumam lietas izskatīšanai tiesā jābūt iesniegtam zviedru valodā. Ja prasības pieteikums tiek iesniegts kādā citā valodā, tad tiesa noteiktos gadījumos var pieprasīt pusei to iztulkot. Izņēmuma kārtā tiesa dokumentu var iztulkot pati.

Prasības pieteikumus lietas izskatīšanai tiesā prasītājam ir personīgi jāparaksta. Ja prasības pieteikums nav parakstīts, jo iesniegts, izmantojot faksu vai e-pastu, tad tiesa pieprasa apstiprināt prasības pieteikumu, iesniedzot parakstīto pieteikuma oriģinālu. Ja šāds apstiprinājums netiek iesniegts, tad prasības pieteikums par lietas izskatīšanu tiesā netiek noraidīts.

Lapas augšmalaLapas augšmala

9. Lai celtu prasību, ir jāaizpilda kādas īpašas veidlapas? Ja nav, kā lai izklāstu savu prasījumu? Vai ir kādi īpaši elementi, kas ir ietverami iesniedzamajos dokumentos?

Nav noteikta kārtība, ka, iesniedzot prasību tiesā, obligāti jāizmanto īpaša veidlapa. Tomēr, ja ir tāda vēlēšanās, var izmantot gatavu veidlapu, DV 161. Veidlapu var atrast Tiesu administrācijas mājas lapā svenska.

Prasības pieteikumā ir jābūt minētiem abu pušu personas datiem, kāds ir prasījums, lietas apstākļu izklāsts, ziņas par pierādījumiem, kas tiek izmantoti, un kādus apstākļus katrs pierādījums pamato, kā arī informācijai par citiem apstākļiem, kas attiecas uz tiesas kompetenci konkrētajā lietā.

Rakstveida pierādījumi ir jāiesniedz tiesai kopā ar prasības pieteikumu.

Ja prasības pieteikums ir nepilnīgs, tad tiesa var pieprasīt to precizēt. Ja trūkumi netiek novērsti, tad prasības pieteikums tiesā tiek noraidīts.

10. Vai man ir jāmaksā tiesas izdevumi? Ja jā, – kad? Vai man jāapmaksā advokāts no prasības iesniegšanas brīža?

Ceļot prasību civillietā, pieteikuma iesniedzējam jāmaksā pieteikuma iesniegšanas nodeva. Nodevu samaksā tiesai pieteikuma iesniegšanas brīdī. Pašreizējā brīdī pieteikuma iesniegšanas nodeva ir 450 SEK (apmēram 50 EUR). Ja pieteikuma iesniegšanas nodeva netiek samaksāta, tad tiesa pieprasa papildus rīcību - nodevas samaksāšanu. Ja arī pēc tam nodeva netiek samaksāta, tad prasības pieteikums tiesā tiek noraidīts.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Jautājums par samaksu juristam risināms tikai klienta un jurista starpā. Parastā kārtība ir tāda, ka kādu daļu no advokāta atalgojuma samaksā avansā un atlikušo daļu saskaņā ar rēķinu, ko jurists izsniedz pēc padarītā darba. Gadījumos, ja ir piešķirta juridiskā palīdzība, ir piemērojami citi noteikumi, skatīt tēmu par juridisko palīdzību.

11. Vai ir iespējams saņemt juridisko palīdzību? (Skatīt tēmu "Juridiskā palīdzība.”)

PIETEIKUMA IZSKATĪŠANAS TURPMĀKĀ GAITA

12. No kura brīža tiek uzskatīts, ka prasība ir celta? Vai iestādes sniedz kādu apstiprinājumu, ka mans prasījums ir pienācīgi izklāstīts?

Zviedrijā tiek uzskatīts, ka prasība ir celta tiesā tajā dienā, kad prasības pieteikums ir nonācis tiesā. Prasības pieteikums tiek uzskatīts par nonākušu tiesā tajā dienā, kad dokumentu vai ziņu par to, ka apmaksāts pasta sūtījumu, kurš ietver nosūtīto prasības pieteikumu, ir izsūtīts, ir saņēmusi tiesa vai attiecīgais tiesas darbinieks.

Ja pieteikums vai paziņojums par pieteikumu kādā konkrētā dienā ir iesniegts tiesas sekretariātā vai nonācis pasta iestādē ar norādi tiesai, tad tiek uzskatīts, ka lieta ir ierosināta tiesā šajā dienā arī gadījumos, ja pieteikums ir nonācis tiesas darbinieka rīcībā nākošajā darba dienā.

Tiesa nesniedz apstiprinājumu par to, ka prasījums ir pienācīgi izklāstīts. Ja šāds apstiprinājums ir nepieciešams, tad to var iegūt sazinoties ar tiesu, piemēram, pa tālruni.

13. Vai es saņemšu precīzas ziņas par notikumu turpmāko attīstības gaitu (piemēram, laiku kad man ir jāierodas tiesā)?

Saskaņā ar Zviedrijas Kodeksu par tiesvedības procesuālo kārtību, tiesai pēc iespējas ātrāk jāsastāda laika grafiks saistībā ar lietas izskatīšanu. Tomēr var būt tādas lietas, kur šāda plāna sastādīšanai nav nekādas nozīmes. Pirms nav iesniegti iebildumi pret prasību, lielākajā daļā gadījumu ir grūti sastādīt kādu laika grafiku.

Jebkurā gadījumā, sazinoties ar tiesu, piemēram, pa tālruni, vienmēr var iegūt informāciju par lietas turpmāko izskatīšanas gaitu.

Cita informācija

 • Tieslietu ministrija English - svenska
 • Tiesu administrācija svenska
 • Valsts ieņēmumu dienests svenska

« Lietu iesniegšana tiesā - Vispārīgas ziņas | Zviedrija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 22-05-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste