Europa-Kommissionen > ERN > Sagsanlæg ved domstolene > Sverige

Seneste opdatering : 29-07-2004
Printervenlig version Føj til favoritter

Sagsanlæg ved domstolene - Sverige

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


Du har en tvist med en virksomhed, en erhvervsdrivende, din arbejdsgiver, et familiemedlem eller en anden person i dit eget land eller i udlandet - i den situation er der en række spørgsmål, du må stille dig selv 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Er det nødvendigt at gå til en domstol? 1.
2. Kan jeg stadigvæk nå at anlægge sag? 2.
3. Er det en svensk domstol, jeg skal gå til? 3.
4. Hvis ja, hvilken af de svenske domstole skal jeg så henvende mig til, i betragtning af min og modpartens bopæl eller andre forhold? 4.
5. Hvilken type domstol skal jeg gå til i Sverige i betragtning af sagens art og det beløb, det drejer sig om? 5.
6. Kan jeg selv gå til domstolen, eller skal jeg gå gennem en mellemmand og f.eks. lade mig repræsentere af en advokat? 6.
7. Hvem skal jeg helt konkret henvende mig til - direkte til domstolen eller det lokale dommerkontor eller en anden myndighed? 7.
8. Hvilket sprog skal jeg indgive stævning på? Kan jeg gøre det mundtligt, eller skal det være skriftligt? Kan jeg gøre det pr. fax eller e-mail? 8.
9. Findes der særlige blanketter, der skal bruges, når man vil anlægge en sag? Hvis ikke, hvordan gøres det så? Hvilke oplysninger skal gives? 9.
10. Skal der betales retsafgifter? Hvis ja, hvornår skal de betales? Skal advokaten betales med det samme? 10.
11. Kan jeg få retshjælp? (se 'Retshjælp'). 11.
12. Hvornår betragtes min sag som anlagt? Modtager jeg en bekræftelse fra myndighederne om, at den er korrekt anlagt? 12.
13. Kan jeg få præcise oplysninger om sagens videre forløb (f.eks. om hvornår jeg skal møde i retten)? 13.

 

FØR DU ANLÆGGER SAG

1. Er det nødvendigt at gå til en domstol?

Det kan være bedre at bruge 'Alternativ konfliktløsning'.

2. Kan jeg stadigvæk nå at anlægge sag?

Der gælder nemlig forskellige forældelsesfrister, alt efter hvilken type sag der er tale om. Spørgsmålet om forældelse kan afklares af en advokat eller ved henvendelse til et informationskontor.

3. Er det en svensk domstol, jeg skal gå til?

Se 'Domstolenes kompetence'

4. Hvis ja, hvilken af de svenske domstole skal jeg så henvende mig til, i betragtning af min og modpartens bopæl eller andre forhold?

Se 'Domstolenes kompetence - Sverige' .

5. Hvilken type domstol skal jeg gå til i Sverige i betragtning af sagens art og det beløb, det drejer sig om?

Se 'Domstolenes kompetence - Sverige' .

HVORDAN ANLÆGGES SAGEN?

6. Kan jeg selv gå til domstolen, eller skal jeg gå gennem en mellemmand og f.eks. lade mig repræsentere af en advokat?

Private borgere kan selv føre deres sag i retten. Det er altså ikke obligatorisk at lade sig repræsentere af en advokat i Sverige. Der findes heller ikke noget advokatmonopol, der giver advokater eneret til at føre eller bistå med at føre en sag.

TopTop

Det er kort sagt muligt selv at føre sagen uden en advokats medvirken.

7. Hvem skal jeg helt konkret henvende mig til - direkte til domstolen eller det lokale dommerkontor eller en anden myndighed?

Du skal indgive en ansøgning om stævning. Den kan indgives på dommerkontoret, lægges i rettens postkasse eller brevsprække, den kan afleveres til personalet ved retten, eller den kan sendes til retten med posten.

8. Hvilket sprog skal jeg indgive stævning på? Kan jeg gøre det mundtligt, eller skal det være skriftligt? Kan jeg gøre det pr. fax eller e-mail?

I Sverige er sproget svensk ved domstolene. En ansøgning om stævning skal derfor skrives på svensk. Indgives den på et andet sprog, kan retten dog i visse tilfælde få den oversat. I ekstraordinære tilfælde kan den selv oversætte den.

En ansøgning om stævning skal underskrives af ansøgeren selv. I modsat fald - f.eks. hvis den er sendt med fax eller e-mail - vil retten anmode om at få en bekræftelse på et originalt underskrevet dokument. Modtages denne bekræftelse ikke, vil ansøgningen blive afvist.

9. Findes der særlige blanketter, der skal bruges, når man vil anlægge en sag? Hvis ikke, hvordan gøres det så? Hvilke oplysninger skal gives?

Der er intet krav om brug af særlige blanketter til anlæg af retssager. Der findes dog en blanket - blanket DV 161 - hertil. Den kan findes på domstolsforvaltningens ("Domstolsverket") hjemmeside sv.

TopTop

I ansøgningen om stævning skal der gives oplysning om parterne, kravet, baggrunden for kravet, det bevismateriale, der fremlægges og hvad det skal bevise, samt oplysning om, hvorfor retten er kompetent i sagen.

Det bevismateriale, som du vil påberåbe dig, bør indgives sammen med ansøgningen.

Hvis en ansøgning er ufuldstændig, vil retten anmode om yderligere oplysninger. Gives disse oplysninger ikke, vil ansøgningen blive afvist.

10. Skal der betales retsafgifter? Hvis ja, hvornår skal de betales? Skal advokaten betales med det samme?

Der skal betales en afgift, når der ansøges om stævning i en civil sag. Den betales til retten, når ansøgningen indgives. Afgiften udgør for øjeblikket 450 SEK (ca. 50 EUR). Betales den ikke, udstedes der et betalingskrav. Betales afgiften stadigvæk ikke, vil ansøgningen blive afvist.

Betaling af advokaten er en sag mellem dig og advokaten. Normalt betaler man et forskud til advokaten, hvorefter man får en regning for det udførte arbejde. Har man fået tilkendt retshjælp, gælder der særlige regler (se Retshjælp ).

11. Kan jeg få retshjælp? (se 'Retshjælp').

DET VIDERE FORLØB

12. Hvornår betragtes min sag som anlagt? Modtager jeg en bekræftelse fra myndighederne om, at den er korrekt anlagt?

I Sverige anses en sag for at være anlagt, når der er indgivet stævningsansøgning til retten. En stævningsansøgning anses for at være indgivet på den dag, hvor ansøgningen er afsendt eller retten har modtaget en meddelelse om en postforsendelse indeholdende ansøgningen, eller hvor den er afleveret til en tjenestemand ved retten.

Kan ansøgningen eller en meddelelse om den antages at være indgivet til dommerkontoret eller lagt til side til retten på postkontoret en bestemt dag, anses den at være indgået på den dag, hvis den er kommet retspersonalet i hænde på den efterfølgende arbejdsdag.

Der udsendes ikke automatisk bekræftelse på, at sagen er korrekt anlagt. Det kan du imidlertid finde ud af ved at kontakte retten, f.eks. pr. telefon.

13. Kan jeg få præcise oplysninger om sagens videre forløb (f.eks. om hvornår jeg skal møde i retten)?

I henhold til den svenske retsplejelov skal retten snarest muligt opstille en tidsplan for sagens behandling. Der kan dog være sager, hvor det er meningsløst at opstille en sådan tidsplan. Indtil der foreligger et svarskrift, er der i de fleste sager intet grundlag for at opstille nogen tidsplan.

Du kan altid kontakte retten, f.eks. pr. telefon, for at få oplysninger om sagens forløb.

Yderligere oplysninger

« Sagsanlæg ved domstolene - Generelle oplysninger | Sverige - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 29-07-2004

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige