Evropská komise > ESS > Návrh na zahájení soudního řízení > Švédsko

Poslední aktualizace: 07-03-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Návrh na zahájení soudního řízení - Švédsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


Dostal jste se do sporu s firmou, živnostníkem, svým zaměstnavatelem, členem vlastní rodiny nebo s jinou osobou v zemi, kde bydlíte, nebo v zahraničí. Zde najdete příklady otázek, které byste si měl na úvod položit. 

OBSAH

1. Musím se obrátit na soud? 1.
2. Není na podání žádosti o zahájení soudního řízení u soudu pozdě? 2.
3. Mám požádat o zahájení soudního řízení u soudu ve Švédsku? 3.
4. Pokud ano, na který soud ve Švédsku se mám obrátit? 4.
5. Na jaký typ soudu ve Švédsku se mám obrátit? 5.
6. Mohu žádost o zahájení soudního řízení podat sám, nebo se při podání žádosti o zahájení soudního řízení musím obrátit například na advokáta? 6.
7. Kde mám podat žádost o předvolání k soudu? V podatelně soudu, v soudní kanceláři nebo na jiném úřadu? 7.
8. Ve kterém jazyce musí být žádost o předvolání k soudu vypracována? Mohu žádost o zahájení soudního řízení podat ústně, nebo se vyžaduje písemná forma? Mohu použít fax nebo elektronickou poštu? 8.
9. Existují k podání žádosti o zahájení soudního řízení speciální formuláře? Pokud ne, jak je třeba žádost podat? Existují předpisy, které určují, co má žádost o předvolání k soudu obsahovat? 9.
10. Musím zaplatit soudní poplatek? Pokud ano, kdy je třeba ho uhradit? Musím zaplatit advokátovi už při předložení žádosti o předvolání k soudu? 10.
11. Může mi být přidělena právní pomoc? (Viz základní informace o právní pomoci.) 11.
12. Kdy se žádost o zahájení soudního řízení považuje za podanou? Dostanu od úřadů potvrzení o tom, že jsem žádost o zahájení soudního řízení podal správným způsobem? 12.
13. Mohu dostat harmonogram dalšího vyřizování věci, například termín, kdy se mám dostavit k soudu? 13.

 

OTÁZKY, NA KTERÉ BYSTE SI MĚL ODPOVĚDĚT DŘÍVE, NEŽ SE OBRÁTÍTE NA SOUD:

1. Musím se obrátit na soud?

Ve skutečnosti může být někdy vhodnější využít alternativní způsoby řešení sporů (viz základní informace na toto téma).

2. Není na podání žádosti o zahájení soudního řízení u soudu pozdě?

Promlčecí lhůty podání žádosti o zahájení soudního řízení u soudu se různí v závislosti na tom, v jaké věci se žádost podává. Na otázky o promlčecí lhůtě vám odpoví například právní poradce nebo poradce spotřebitele.

3. Mám požádat o zahájení soudního řízení u soudu ve Švédsku?

Viz základní informace o působnosti soudů.

4. Pokud ano, na který soud ve Švédsku se mám obrátit?

Na výběr místa podání žádosti o zahájení soudního řízení může mít vliv vaše bydliště, bydliště protistrany a další okolnosti. Viz základní informace o působnosti soudů ve Švédsku.

5. Na jaký typ soudu ve Švédsku se mám obrátit?

Na výběr typu soudu při podávání žádosti o zahájení soudního řízení může mít vliv povaha věci, v níž se žádost o zahájení soudního řízení podává, sporná suma a další okolnosti. Viz základní informace o působnosti soudů ve Švédsku.

NahoruNahoru

JAK MÁTE PODAT ŽÁDOST O ZAHÁJENÍ SOUDNÍHO ŘÍZENÍ

6. Mohu žádost o zahájení soudního řízení podat sám, nebo se při podání žádosti o zahájení soudního řízení musím obrátit například na advokáta?

Soukromé osoby mají dovoleno podávat žádost o zahájení soudního řízení u soudu samostatně. Ve Švédsku tedy není povinností mít u soudu zástupce nebo advokáta. Neexistuje ani žádný monopol advokátů v tom smyslu, že by zástupce nebo pomocník při soudním konání musel být advokátem.

Stručně řečeno, existuje možnost podat žádost o zahájení soudního řízení samostatně bez povinnosti vyhledat advokáta.

7. Kde mám podat žádost o předvolání k soudu? V podatelně soudu, v soudní kanceláři nebo na jiném úřadu?

Žádost o předvolání je třeba doručit soudu. Můžete ji odevzdat v soudní kanceláři, můžete ji vsunout do štěrbiny na vhazování pošty ve dveřích nebo do poštovní schránky soudu, můžete ji odevzdat pracovníkovi soudu nebo ji na soud zaslat poštou.

8. Ve kterém jazyce musí být žádost o předvolání k soudu vypracována? Mohu žádost o zahájení soudního řízení podat ústně, nebo se vyžaduje písemná forma? Mohu použít fax nebo elektronickou poštu?

Ve Švédsku je soudním jazykem švédština. Žádost o předvolání k soudu musí proto být napsána švédsky. Pokud by však nějaká písemnost byla předložena v jiném jazyce, může soud v jistých případech jedné ze stran sporu nařídit, aby daný dokument dala přeložit. Ve výjimečných případech může překlad dokumentu zařídit sám soud.

NahoruNahoru

Žádost o předvolání k soudu musí být písemná a opatřená vlastnoručním podpisem. Pokud žádost není vlastnoručně podepsána, ale byla zaslána například faxem nebo elektronickou poštou, bude soud požadovat potvrzení žádosti dokumentem s vlastnoručním podpisem. Pokud soudu takovéto potvrzení nebude doručeno, soud žádost zamítne.

9. Existují k podání žádosti o zahájení soudního řízení speciální formuláře? Pokud ne, jak je třeba žádost podat? Existují předpisy, které určují, co má žádost o předvolání k soudu obsahovat?

Nejsou určeny žádné požadavky, které by stanovovaly použití speciálních formulářů na podání žádosti o zahájení soudního řízení. Existuje však vypracovaný formulář s názvem Žádost o předvolání k soudu, DV 161. Tento formulář se nachází na domovské stránce svenska švédskeho soudního sboru.

Žádost o předvolání k soudu musí obsahovat údaje o stranách sporu, přesný požadavek, informace ozřejmující požadavek, údaje o důkazech, na které se žádost odvolává, a údaje o tom, co jednotlivé důkazy potvrzují včetně údajů o okolnostech, na jejichž základě věc spadá do působnosti daného soudu.

Písemné důkazy, na které se žádost odvolává, se předkládají společně se žádostí.

Pokud je podaná žádost neúplná, bude soud požadovat její doplnění. Pokud soudu takové doplnění nebude doručeno, soud žádost zamítne.

NahoruNahoru

10. Musím zaplatit soudní poplatek? Pokud ano, kdy je třeba ho uhradit? Musím zaplatit advokátovi už při předložení žádosti o předvolání k soudu?

Při podání žádosti v rámci soudního sporu musí žadatel zaplatit poplatek za žádost. Poplatek je třeba zaplatit okresnímu soudu při předkládání žádosti. V současnosti představuje poplatek za žádost 450 švédských korun (přibližně 50 euro). Pokud žadatel poplatek za žádost nezaplatí, soud vydá nařízení o dodatečném zaplacení poplatku. Pokud k zaplacení poplatku přesto nedojde, soud žádost zamítne.

Otázka uhrazení nákladů na advokáta je věcí mezi klientem a advokátem. Platí to i pro požadavek zaplacení zálohy a následné fakturace za vykonanou práci. V případě, že byla žadateli přidělena právní pomoc, platí speciální předpisy, viz téma právní pomoc.

11. Může mi být přidělena právní pomoc? (Viz základní informace o právní pomoci.)

CO SE DĚJE POTOM?

12. Kdy se žádost o zahájení soudního řízení považuje za podanou? Dostanu od úřadů potvrzení o tom, že jsem žádost o zahájení soudního řízení podal správným způsobem?

Ve Švédsku se žádost o zahájení soudního řízení považuje za podanou v den doručení žádosti o předvolání k soudu. Žádost o předvolání se považuje za doručenou soudu v den, kdy písemnost nebo oznámení pošty o zaplacené poštovní zásilce, která obsahuje písemnost, přijdou k soudu nebo jsou odevzdány do rukou oprávněné úřední osoby.

Jestliže je možné předpokládat, že písemnost nebo oznámení o ní byly doručeny v určitý den kanceláři soudu nebo byly soudu přiděleny na poště, potom se tato písemnost považuje za doručenou v tentýž den, i když se příslušné úřední osobě dostane do rukou až v následující pracovní den.

Soud neposílá automaticky potvrzení o tom, že podání žádosti o zahájení soudního řízení bylo vykonáno správným způsobem. Informaci o správnosti podání žádosti však dostanete, pokud se například telefonicky spojíte se soudem.

13. Mohu dostat harmonogram dalšího vyřizování věci, například termín, kdy se mám dostavit k soudu?

Podle ustanovení zákona o soudním procese má soud povinnost co nejrychleji vypracovat harmonogram vyřizování soudního řízení. Mohou se však vyskytnout jistá soudní řízení, při kterých vypracování harmonogramu nemá význam. Dokud soud nepřijme obhajobu obžalovaného, jsou podklady pro vypracování harmonogramu ve většině případů nedostatečné.

Vždy existuje možnost získat informace o dalším vyřizování soudního řízení prostřednictvím kontaktu se soudem, například telefonicky.

Bližší informace

 • Justitiedepartementet (Ministerstvo spravedlnosti) English - svenska
 • Domstolsverket (Soudní sbor) svenska
 • Riksskatteverket (Státní daňový úřad) svenska

« Návrh na zahájení soudního řízení - Obecné informace | Švédsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 07-03-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království