Europeiska Kommissionen > ERN > Väckande av talan vid domstol > Spanien

Senaste uppdatering: 05-06-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Väckande av talan vid domstol - Spanien

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


Du har råkat i tvist med ett företag, en näringsidkare, din arbetsgivare, en familjemedlem eller en annan person i ditt hemland eller i utlandet. Här är exempel på några frågor du inledningsvis bör ställa dig. 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Måste jag vända mig till domstol? 1.
2. Är det för sent att väcka talan vid domstol? 2.
3. Ska jag väcka talan vid en domstol i Spanien? 3.
4. Vilken domstol i Spanien ska jag i så fall vända mig till? 4.
5. Vilken typ av domstol i Spanien ska jag vända mig till? 5.
6. Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till exempelvis en advokat för att väcka talan? 6.
7. Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller en annan myndighet? 7.
8. På vilket språk kan jag göra en stämningsansökan? Kan jag väcka talan muntligt eller krävs det skriftlig form? Är det möjligt att använda fax eller e-post? 8.
9. Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler om vad stämningsansökan ska innehålla? 9.
10. Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan? 10.
11. Kan jag få rättshjälp? (Se faktabladet om ”rättshjälp” ) 11.
12. När anses talan ha väckts? Får jag en bekräftelse från myndigheterna om att talan har väckts på ett riktigt sätt? 12.
13. Kan jag få en tidsplan för ärendets vidare handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten? 13.

 

FRÅGOR SOM BÖR BESVARAS INNAN DU VÄNDER DIG TILL DOMSTOL

1. Måste jag vända mig till domstol?

I själva verket kan det ibland vara lämpligare att använda sig av alternativa system för tvistlösning. Se faktabladet om det ämnet.

2. Är det för sent att väcka talan vid domstol?

Preskriptionstiden för att väcka talan vid domstol varierar mycket beroende på vilken typ av ärende det är frågan om. Frågor om preskriptionstiden kan besvaras av t.ex. en juridisk rådgivare eller en konsumentrådgivare.

3. Ska jag väcka talan vid en domstol i Spanien?

Se faktabladet om domstolarnas behörighet.

4. Vilken domstol i Spanien ska jag i så fall vända mig till?

Var du bor, var motparten bor och andra omständigheter kan ha betydelse för var talan ska väckas. Se faktabladet om domstolarnas behörighet i Spanien.

5. Vilken typ av domstol i Spanien ska jag vända mig till?

Ärendets karaktär och tvistebeloppets storlek kan ha betydelse för vid vilken typ av domstol talan ska väckas. Se faktabladet om domstolarnas behörighet i Spanien.

Till börjanTill början

HUR DU VÄCKER TALAN

6. Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till exempelvis en advokat för att väcka talan?

Vid spansk domstol är huvudregeln att du måste använda dig av ett juridiskt ombud (procurador) och ha en advokat (abogado) som sköter domstolsförhandlingen.

Det är enbart när tvistebeloppet understiger 900 euro som man inte behöver advokathjälp.

Däremot finns ett särskilt snabbförfarande (monitorio) där du själv kan lämna in ditt ursprungliga yrkande men därefter inte föra några andra förhandlingar om låntagaren inte betalar. Det kan bara användas om ditt yrkande gäller belopp på högst 30 000 euro och du kan visa upp andlingar som styrker kravet.

Man behöver inte heller anlita advokat eller ombud för att ansöka om att brådskande åtgärder ska vidtas innan rättegången inleds. Detta gäller t.ex. tillfälliga åtgärder som kan vidtas i samband med mål om ogiltigförklaring av äktenskap, hemskillnad eller äktenskapsskillnad, där syftet är att omedelbart tillhandahålla personligt eller ekonomiskt skydd för en make och barn, när den andra maken förbereder en domstolstalan av detta slag.

7. Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller en annan myndighet?

Du måste vända dig till domstolens kansli eller till domstolens registeravdelning (registro). Domstolens justitiesekreterare (secretarios judiciales) och de tjänstemän som dessa utsett är de enda som skriftligt noterar datum och klockslag för inlämnande av stämningsansökningar och motsvarande handlingar eller andra handlingar som ska lämnas in inom en viss tidsfrist.

Till börjanTill början

Stämningsansökningar ska vanligtvis lämnas in till kansliet vid underrätten (juzgado de primera instancia) eller till den tjänsteman som utsetts av kansliet. Om det finns mer än en underrätt inom samma område ska stämningsansökan lämnas till kansliet för den samordnande domstolen (juzgado decano) eller till utsedd tjänsteman eller den registeravdelning som denna domstol har upprättat och ansvarar för. Den samordnande domstolen fördelar ärendena på de olika domstolarna i domkretsen.

Du kan inte lämna in en stämningsansökan vid någon annan myndighet, inte ens vid en polisdomstol (juzgado de guardia).

8. På vilket språk kan jag göra en stämningsansökan? Kan jag väcka talan muntligt eller krävs det skriftlig form? Är det möjligt att använda fax eller e-post?

A. Domstolsspråket är spanska men i de autonoma regioner som har ett eget språk (Katalonien, Valencia, Balearerna, Galicien och Baskien) kan man även använda detta språk, såvida inte någon av parterna opponerar sig och hävdar att han inte behärskar det.

Alla andra som medverkar i rättegången kan antingen använda spanska i skriftliga inlagor och muntliga pläderingar eller det språk som talas i den autonoma region där rättegången äger rum. Domstolen utser en tolk om någon inte behärskar det språk som talas i den autonoma regionen.
Om du måste använda ett annat språk, eftersom du inte behärskar spanska eller den autonoma regionens språk, måste en tolk vara närvarande och de handlingar som läggs fram måste översättas. (Observera att alla spanjorer är skyldiga att behärska det spanska språket enligt artikel 3.1 i den spanska konstitutionen.)

Till börjanTill början

B. Även om domstolsförhandlingarna i Spanien till övervägande delen är muntliga så måste din stämningsansökan göras skriftligen. Denna handling är mycket lätt att utforma så länge tvistebeloppet understiger 900 euro. Du behöver bara ange dina personuppgifter, de uppgifter du känner till om motparten och beskriva ditt ärende så tydligt som möjligt.

C. Lagen ger dig också rätt att kommunicera med domstolen genom elektroniska media, via tele- och datanät, om du har tillgång till tekniska hjälpmedel som kan sända och ta emot handlingar, med garanti för att meddelandet är autentiskt och notering av att handlingen i sin helhet har avsänts och mottagits och vilket datum detta skedde. Domstolarna har dock inte utrustats med de tekniska verktyg som krävs för att utnyttja denna möjlighet.

9. Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler om vad stämningsansökan ska innehålla?

A. Det finns blanketter för stämningsansökan om beloppet understiger 900 euro. Det finns även blanketter för det särskilda stämningsförfarandet (monitorio), som du kan använda för penningkrav på högst 30 000 euro, om du har handlingar som styrker dina anspråk.

B. Om blanketten saknas eller inte går att använda måste du lämna in en anmälan till domstolen. För tvistebelopp under 900 euro är allt som behövs dina personuppgifter, de uppgifter du känner till om motparten och en tydlig beskrivning av ärendet. Då beloppet är högre blir ansökan mera komplicerad, eftersom den dessutom ska kompletteras med en redogörelse för de händelser som ligger bakom tvisten, de juridiska argument som stöder ditt yrkande och en tydlig och klar redovisning av de handlingar och annat bevismaterial som bifogas.

Till börjanTill början

I båda dessa fall måste du, när du lämnar in din stämningsansökan, bifoga alla handlingar som du tänker åberopa, och även expertutlåtanden eller andra typer av utlåtanden som har samband med tvistemålet. Om du inte lämnar in dem tillsammans med ansökan kan du inte lägga fram dem senare, utom i mycket speciella fall.

10. Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan?

A. År 1986 togs alla avgifter i samband med att föra talan inför domstol eller utnyttja domstolarnas tjänster bort i Spanien. Staten tar inte ut någon avgift av användarna.

Man har dock infört en möjlighet att ta ut avgifter för kopior av inlagor och andra rättegångshandlingar som begärs av parterna i en process, men man har ännu inte börjat ta ut dessa avgifter.

B. Advokaten eller ombudet kan inte kräva att få ut hela arvodet från början. Processen har i detta avseende delats upp i olika faser och en viss procentsats av arvodet eller avgiften motsvarar var och en av dessa faser. Så snart en fas har inletts kan advokaten kräva sin klient.

I praktiken brukar advokater och ombud inte begära betalning av arvodet innan målet har avgjorts.

Ombudet kan dock begära ett förskott av sin klient för att betala de kostnader som uppstår under processen, eftersom det är han som ska ombesörja inbetalningarna till domstolen.

11. Kan jag få rättshjälp? (Se faktabladet om ”rättshjälp” )

Den spanska konstitutionen fastställer att de som kan styrka att de saknar ekonomiska tillgångar för att vända sig till domstol ska få rättshjälp.

Till börjanTill början

För närvarande anses fysiska personer sakna ekonomiska tillgångar för att vända sig till domstol, om familjens årliga sammanlagda ekonomiska tillgångar och inkomster inte är högre än två lagstadgade minimilöner vid den tidpunkt då ansökan lämnas in. År 2002 var den lagstadgade minimilönen 442,20 euro/månad.

VAD HÄNDER SEDAN?

12. När anses talan ha väckts? Får jag en bekräftelse från myndigheterna om att talan har väckts på ett riktigt sätt?

A. Talan anses ha väckts när ansökan har lämnats in till domstolens kansli och domstolen har godkänt den, efter att ha verifierat att ärendet omfattas av domstolens sakliga behörighet, uppfyller alla juridiska krav och är komplett. I en del fall kan domstolen, innan den tar emot anmälan, också kontrollera att ärendet omfattas av dess geografiska behörighet.

Så snart din anmälan tagits emot är det domstolen som sköter handläggningen och alla dess faser genom att utfärda de beslut som krävs för att väcka talan. Du behöver inte vidta ytterligare åtgärder för att handläggningen ska fortsätta. Det är domstolen som kallar din motpart till rättegång och meddelar tredskodom (dvs. dom i motpartens frånvaro) om denne inte inställer sig vid angiven tidpunkt.

B. Domstolen kommer genom ditt ombud, om du anlitar ett sådant, att underrätta dig om beslutet att ta upp ditt ärende och alla övriga beslut, och det är denne som får gå till domstolens kansli och ta emot beslutet om att ta upp ärendet. Om du inte har ett ombud kommer du själv att underrättas. Domstolen delger i så fall en kopia av beslutet per post. Försändelsen sänds till den adress du uppgivit i anmälan.

Du kommer på samma sätt att underrättas av domstolen om eventuella felaktigheter i din ansökan, som gör att den inte kan handläggas. Om felet kan rättas till, beviljas du en frist för att avhjälpa det.

13. Kan jag få en tidsplan för ärendets vidare handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten?

Du kommer omedelbart att underrättas om alla åtgärder och fördröjningar som kan uppstå i samband med din rättegång (se svaret på föregående fråga).

Ytterligare information

« Väckande av talan vid domstol - Allmän information | Spanien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 05-06-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket