Evropska komisija > EPM > Predložitev zadeve sodišču > Španija

Zadnja sprememba: 19-05-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Predložitev zadeve sodišču - Španija

EJN logo

Ta stran je zastarela. Izvirno jezikovno različico smo posodobili in preselili na evropski portal e-pravosodje.


Če ste v sodnem postopku s podjetjem, zasebnikom, delodajalcem, družinskim članom ali katero koli drugo osebo, v svoji državi ali v tujini, in ga želite rešiti, si morate zastaviti naslednja vprašanja: 

KAZALO

1. Ali se moram nujno obrniti na sodišče? 1.
2. Ali imam še čas, da se obrnem na sodišče? 2.
3. Se moram res obrniti na špansko sodišče? 3.
4. Če je to res, na katero sodišče natančno v Španiji se moram obrniti glede na svoje stalno prebivališče in naslov druge stranke ali ob upoštevanju drugih elementov v zvezi s krajem sodne obravnave? 4.
5. Na katero sodišče v tej državi članici naj se obrnem glede na naravo sodnega postopka in v zvezi z zneskom, ki je predmet tožbe? 5.
6. Ali lahko sodni postopek sprožim sam ali potrebujem posrednika, na primer odvetnika? 6.
7. Na koga natančno se lahko obrnem: na sprejemno pisarno, sekretariat sodišča ali kateri koli drug upravni organ? 7.
8. V katerem jeziku lahko sprožim sodni postopek? Ali storim to ustno ali moram to storiti obvezno pisno? Ali lahko to storim po telefaksu ali po elektronski pošti? 8.
9. Ali obstajajo posebni obrazci za sprožitev sodnega postopka? Kako naj bo vloga sestavljena, če ne obstajajo? Ali mora sodni postopek obvezno vsebovati posebne elemente? 9.
10. Ali je treba plačati sodne takse? Če da, kdaj moram to storiti? Moram odvetniške storitve plačati na začetku sodnega postopka? 10.
11. Ali sem upravičen do brezplačne pravne pomoči? (tema „Pravna pomoč11.
12. Kdaj se upošteva, da je moj sodni postopek dejansko sprožen? Ali bom s strani pristojnih organov prejel potrdilo, da se bo vložena tožba obravnavala v postopku? 12.
13. Ali lahko dobim natančen urnik različnih faz poteka sodnega postopka (na primer: datum moje navzočnosti na sojenju)? 13.

 

PREDHODNA VPRAŠANJA, PREDEN SE OBRNETE NA SODIŠČE

1. Ali se moram nujno obrniti na sodišče?

Morda bi bilo bolje, če uporabite „Alternativne rešitve sporov“. Glej to temo.

2. Ali imam še čas, da se obrnem na sodišče?

Roki za sprožitev postopkov na sodišču se od primera do primera razlikujejo. Časovne roke določa svetovalni urad ali informativna pisarna, ki je odgovorna za navzočnost na sojenju.

3. Se moram res obrniti na špansko sodišče?

Pristojnost sodišč“.

4. Če je to res, na katero sodišče natančno v Španiji se moram obrniti glede na svoje stalno prebivališče in naslov druge stranke ali ob upoštevanju drugih elementov v zvezi s krajem sodne obravnave?

Pristojnost sodišč - Španija“.

5. Na katero sodišče v tej državi članici naj se obrnem glede na naravo sodnega postopka in v zvezi z zneskom, ki je predmet tožbe?

Pristojnost sodišč - Španija“.

POSTOPEK ZA SPROŽITEV SODNEGA POSTOPKA

6. Ali lahko sodni postopek sprožim sam ali potrebujem posrednika, na primer odvetnika?

Splošno pravilo je, da za prisotnost na sodišču v Španiji rabim „zagovornika“, ki me zastopa, in „odvetnika“, ki vodi moj primer na sodišču.

Na vrh straniNa vrh strani

Omenjenih strokovnjakov ne potrebujem le, ko gre za tožbo v zvezi z zneskom, nižjim od 900 eurov.

Vendar lahko sam predstavim začetno zahtevo v posebnem in hitrem postopku, imenovanem „opomin“, po katerem lahko ravnam, če zahtevam finančno povračilo v znesku, ki ni višji od 30 000 EUR, in razpolagam z dokumenti, ki dokazujejo, da je pravica na moji strani, vendar ne smem izvršiti drugih pravnih postopkov, če dolžnik ne plača.

Prav tako lahko brez odvetnika in zastopnika pred začetkom sodnega postopka zaprosim za nujne ukrepe. To velja v primeru predhodnih začasnih ukrepov v tožbah na razveljavitev, za ločitev ali razvezo, katerih cilj je določiti takojšnje ukrepe za osebno in ekonomsko pomoč zakoncev in njunih otrok, ko eden od njiju vloži tožbo te vrste.

7. Na koga natančno se lahko obrnem: na sprejemno pisarno, sekretariat sodišča ali kateri koli drug upravni organ?

Obvezno se moram obrniti na sekretariat sodišča ali na register, ki ga je ustanovil ta sekretariat, ki ga neposredno nadzoruje. Sekretariat sodišča in uradniki, ki jih je določilo sodišče, so edini, ki lahko natančno določijo dan in uro sodnih postopkov, pisnih izjav na začetku postopka in katerih koli drugih listin, ki jih je treba predložiti v določenem časovnem roku.

Običajno se morajo postopki sprožiti na pristojnem sekretariatu prvostopenjskega sodišča ali uradniku sekretariata, ki ga je ta določil. Če je prvostopenjsko sodišče v istem okraju, je treba sodni postopek sprožiti na sekretariatu okrajnega sodišča ali uradniku ali registru, ki je bil ustanovljen z njegovim nadzorom in odgovornostjo. Okrajno sodišče bo primer razdelilo med vse sodnike okraja.

Na vrh straniNa vrh strani

Za predložitev civilnih in gospodarskih zahtevkov se ne morem obrniti na nobeno drugo javno organizacijo, niti na policijsko sodišče.

8. V katerem jeziku lahko sprožim sodni postopek? Ali storim to ustno ali moram to storiti obvezno pisno? Ali lahko to storim po telefaksu ali po elektronski pošti?

 • Sodišča in njihovi predstavniki uporabljajo španščino, vendar se v avtonomnih pokrajinah, kjer govorijo svoje jezike (Katalonija, Valencija, Balearski otoki, Galicija in Baskija) lahko uporablja tudi ta jezik, nikjer se ne nasprotuje predložitvi, napisani v omenjenem jeziku. Vsi ostali, ki sodelujejo v sodnem postopku, lahko v pisnih izjavah in ustnih obtožnicah uporabljajo španščino ali jezik, ki ga govorijo v svoji avtonomni pokrajini. Če oseba ne razume jezika, ki se govori v avtonomni pokrajini, bo sodišče določilo tolmača.

  Če moram govoriti v katerem koli drugem jeziku, ker ne znam špansko ali jezika avtonomne pokrajine, sta nujno potrebna prisotnost tolmača in prevajanje pisnih izjav, ki sem jih predložil (pomembno je poudariti, da morajo v skladu s členom 3.1 španske ustave vsi državljani Španije znati špansko).

 • Čeprav sodni postopki v Španiji večinoma temeljijo na zaslišanju, mora biti začetna zahteva vedno napisana. Ta pisna izjava se imenuje „tožba“ in je zelo preprosta v primerih, ko znesek v tožbi ne presega 900 EUR. Zapisati moram le osebne podatke, podatke, ki jih poznam o drugi stranki, in zelo natančen opis prošnje.
 • Zakon predvideva, da se lahko na sodišče obrnem prek katerega koli elektronskega, informacijskega medija ali telefaks metode, če je na voljo tehnična oprema, ki omogoča pošiljanje ter običajno sprejemanje pisnih izjav in listin, vendar mora biti zagotovljena verodostojnost komunikacije in mora biti zagotovljeno pošiljanje in sprejemanje celotne listine v roku. Vendar sodišča nimajo na voljo potrebne tehnične opreme, da bi bila ta možnost lahko izvedljiva.

9. Ali obstajajo posebni obrazci za sprožitev sodnega postopka? Kako naj bo vloga sestavljena, če ne obstajajo? Ali mora sodni postopek obvezno vsebovati posebne elemente?

 1. Obstajajo obrazci za vložitev zahtev, ki se uporabljajo za zneske, nižje od 900 EUR, kot je vložitev zahtev v obliki posebnega postopka za zahtevo, imenovanega „opomin“, po katerem lahko ravnam, ko zahtevam določen znesek denarja, ki ne presega 30.000 EUR in razpolagam z listinami, ki dokazujejo, da je pravica na moji strani.
 2. Če obrazec ne obstaja ali ga ne morem uporabiti, moram sodišču predložiti pisno izjavo, ki se imenuje „tožba“ in je zelo preprosta, če znesek ne presega 900 EUR. V tem primeru sestavljajo njeno vsebino le osebni podatki, podatki, ki jih poznam o drugi stranki, in zelo natančen opis prošnje. Če znesek presega omenjeni znesek je „tožba“ bolj zapleten postopek, ker mora vsebovati tudi poročilo dogodkov, ki sestavljajo tožbo, pravne razloge, ki podpirajo zahtevo, ter urejeno in jasno povezavo med listinami in ostalimi dokazi, ki so predloženi.

V obeh primerih moram razen začetne zahteve, ki jo predložim sodišču, priložiti vse listine, s katerimi bom poskušal dokazati svojo pravico, in poročila strokovnjakov ali druga poročila, ki jih imam na voljo in so povezana s tožbo. Če jih ne, jih ne bom mogel priložiti niti pozneje, razen v izjemnih primerih.

Na vrh straniNa vrh strani

10. Ali je treba plačati sodne takse? Če da, kdaj moram to storiti? Moram odvetniške storitve plačati na začetku sodnega postopka?

 • Od leta 1986 so v Španiji ukinjene vse takse v zvezi s katero koli dejavnostjo, ki jo opravljajo sodišča. Država s tega vidika od uporabnikov ne prejema nobenih zneskov. Vendar obstaja možnost pobiranja taks za pridobivanje kopij listin in sredstev, ki so del sodnih postopkov in ki jih zahtevajo posamezni deli postopka, čeprav omenjene takse zaenkrat še niso v veljavi.
 • Odvetnik in zastopnik ne smeta zahtevati celotnega zneska svojih storitev ali uslug na samem začetku. V ta namen je postopek razdeljen na faze in vsaki fazi pripada delež omenjenih storitev in uslug, ki jih strokovnjaki lahko zaračunajo svoji stranki na začetku posamezne faze.

  V praksi ne odvetnik ne zastopnik ne zaračunata svojih uslug in storitev pred razrešitvijo tožbe.

  Vendar če želite, da stroške postopka sodišču plača zastopnik, lahko ta od stranke zahteva predplačilo, „provizijo od glavnice“, da poravna omenjene stroške.

11. Ali sem upravičen do brezplačne pravne pomoči? (tema „Pravna pomoč)

Španska ustava določa, da je iskanje pravice brezplačno za tiste, ki za tožbo nimajo na voljo zadostnih sredstev.

Dejansko za fizične osebe, ki nimajo na voljo zadostnih sredstev, štejejo tiste osebe, katerih finančna sredstva in prihodki prek celega leta z vseh vidikov in na družino ne presegajo dveh minimalnih plač, ki sta določeni za čas obravnavanja zahteve. V letu 2002 je minimalna plača znašala 442,20 EUR/mesec.

Na vrh straniNa vrh strani

POSLEDICE SPROŽITVE SODNEGA POSTOPKA

12. Kdaj se upošteva, da je moj sodni postopek dejansko sprožen? Ali bom s strani pristojnih organov prejel potrdilo, da se bo vložena tožba obravnavala v postopku?

 • Tožba se upošteva kot dejansko vložena, ko je predložena sekretariatu sodišča in ko to predloži odločitev o njeni odobritvi, po tem ko potrdi, da je zadeva tožbe v okviru njegove pristojnosti in objektivne odgovornosti, da izpolnjuje vse pravne zahteve in jo vsebuje listine, ki jih v nekaterih primerih izrecno zahteva zakon. V nekaterih primerih mora sodišče, preden tožbo odobri, potrditi tudi, da se zadevo lahko razreši na ozemlju, ki obsega njene ozemeljske pristojnosti.

  Ko je tožba odobrena, sodišče nadaljuje z izvajanjem vseh faz sodnega postopka, poda razsodbo in odločitve, ki bodo sledile, ne da bi sam naredil kar koli za nadaljevanje sodnega postopka. Sekretariat je tisti, ki na sodno obravnavo pokliče drugo stranko in ji pojasni posledice izostanka na sodišču v času, ki je določen.

 • O razsodbi, na podlagi katere sodišče odobri sprožitev postopka in vse nadaljnje odločitve, me sodišče obvesti prek „zastopnika“, če ga imam, ki mora po razsodbo na sekretariat sodišča, ali mene osebno, če „zastopnika“ nimam. Drugače mi sodišče pošlje odločbo, ki vsebuje tudi kopijo sprejete razsodbe, po pošti na dom. V tem primeru mora biti doma tista oseba, ki je tožbo vložila.

  Če je pri sprožitvi postopka prišlo do kakršne koli napake, ki bi sodno obravnavo onemogočila, bo sodišče o tem poslalo obvestilo in, če bi se dalo napako popraviti, sporočilo datum, kdaj lahko predložim popravek.

13. Ali lahko dobim natančen urnik različnih faz poteka sodnega postopka (na primer: datum moje navzočnosti na sojenju)?

O vsaki odreditvi ali preložitvi v zvezi s sodno obravnavo bom nemudoma obveščen na način, ki je opisan v odgovoru na prejšnje vprašanje.

Nadaljnje informacije

 • Preverite minimalno plačo, določeno za vsako obdobje v letu español.
 • Preverite sodne okraje in občine, ki jih sestavljajo español.

« Predložitev zadeve sodišču - Splošne informacije | Španija - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 19-05-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo