Európska komisia > EJS > Návrh na začatie konania > Španielsko

Posledná úprava: 19-05-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Návrh na začatie konania - Španielsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


Predstavte si situáciu, že ste v spore s obchodnou spoločnosťou, živnostníkom, vaším zamestnávateľom, s rodinným príslušníkom alebo s inou osobou v tuzemsku alebo v zahraničí. Aby ste vyriešili tento problém, musíte si položiť niekoľko otázok: 

OBSAH

1. Musím spor riešiť súdnou cestou? 1.
2. Mám ešte čas podať žalobu na súd? 2.
3. Musím sa obrátiť na súd v Španielsku? 3.
4. Ak áno, na ktorý súd v Španielsku by som sa mal obrátiť, vzhľadom na moje bydlisko, bydlisko odporcu alebo vzhľadom na iné kritéria miestnej príslušnosti? 4.
5. Na ktorý súd v tomto členskom štáte sa musím obrátiť vzhľadom na predmet žaloby a výšku hodnoty sporu? 5.
6. Môžem sa obrátiť na súd priamo alebo musím konať prostredníctvom zástupcu, napríklad advokáta? 6.
7. Kde mám podať žiadosť: v podateľni, v kancelárii, alebo na inom mieste? 7.
8. V akom jazyku môžem podať návrh? Môžem podať návrh ústne alebo ho musím podať v písomnej forme? Môžem poslať návrh faxom alebo elektronickou poštou? 8.
9. Sú nejaké osobitné tlačivá na podávanie žalôb, a ak nie, akým spôsobom mám podať návrh? Aké sú náležitosti návrhu? 9.
10. Musím platiť súdne poplatky? Ak áno, kedy? Musím si od začiatku platiť advokáta? 10.
11. Môžem požiadať o oslobodenie od súdnych poplatkov a bezplatnú právnu pomoc? (téma "právna pomoc") 11.
12. Kedy sa moja žaloba úradne považuje za podanú? Dajú mi orgány potvrdenie o tom, že bola záležitosť riadne podaná? 12.
13. Dostanem presné informácie o priebehu ďalších procesných úkonov (napr. o lehote na podanie vyjadrenia k žalobe)? 13.

 

OTÁZKY PRED TÝM, AKO SA OBRÁTITE NA SÚD

1. Musím spor riešiť súdnou cestou?

Vhodné je použiť "Alternatívne metódy riešenia sporov". Pozri túto tému.

2. Mám ešte čas podať žalobu na súd?

Premlčacie lehoty sa menia podľa jednotlivých prípadov. Otázku premlčacích lehôt môže vysvetliť právny poradca alebo kancelária poskytujúca informácie občanom o prístupe k právu.

3. Musím sa obrátiť na súd v Španielsku?

Pozri tému "Súdna právomoc".

4. Ak áno, na ktorý súd v Španielsku by som sa mal obrátiť, vzhľadom na moje bydlisko, bydlisko odporcu alebo vzhľadom na iné kritéria miestnej príslušnosti?

Pozri tému "Súdna právomoc - Španielsko".

5. Na ktorý súd v tomto členskom štáte sa musím obrátiť vzhľadom na predmet žaloby a výšku hodnoty sporu?

Pozri tému "Súdna právomoc - Španielsko".

POSTUP, KTORÝ TREBA DODRŽAŤ PRI PODANÍ NÁVRHU NA SÚD

HoreHore

6. Môžem sa obrátiť na súd priamo alebo musím konať prostredníctvom zástupcu, napríklad advokáta? 

Ako všeobecné pravidlo platí, že ak sa chcem obrátiť na súd v Španielsku, musím mať “prokurátora”, ktorý ma bude zastupovať, a “advokáta”, ktorý bude viesť moje vystupovanie pred súdom.

Bez týchto odborníkov sa zaobídem len vtedy, keď ide o spory týkajúce sa sumy nižšej ako 900 eur.

Sám vo svojom mene však môžem podať počiatočnú výzvu, ale bez ďalších úkonov, ak dlžník neplatí, a to v osobitnom a rýchlom procese nazývanom “proceso monitorio”(návrh na vykonanie rozsudku na zaplatenie dlhu), ktorý môžem využiť vtedy, keď vymáham sumu nepresahujúcu 30 000 eur a mám k dispozícii dokumenty potvrdzujúce môj nárok.

Bez advokáta a prokurátora sa takisto zaobídete, keď žiadate o súrne opatrenia ešte pred začatím pojednávania. Týka sa to predbežných opatrení v sporoch pri zrušení, rozluke alebo rozvode manželstva, keď je potrebné zabezpečiť čo najrýchlejšie opatrenia osobnej a ekonomickej pomoci manželom a ich deťom, keď sa jeden z manželov rozhodne predložiť takýto návrh.

7. Kde mám podať žiadosť: v podateľni, v kancelárii, alebo na inom mieste?

Musím sa obrátiť na súdnu kanceláriu alebo na register, ktorý Secretario (Tajomník súdu) zriadil pod jeho priamym dohľadom na tento účel. Tajomníci súdu a nimi určení úradníci sú jediní, ktorí môžu zapísať dátum a čas podania žalôb, návrhov a ďalších listín, na ktorých podanie sa viaže plynutie lehoty.

HoreHore

Žaloby sa vo všeobecnosti majú podávať tajomníkovi príslušného súdu prvého stupňa (Juzgado de Primera Instancia) alebo úradníkovi, ktorého tajomník určil. V prípade, že v jednom obvode je viac ako jeden súd prvého stupňa, žalobu treba podať tajomníkovi druhostupňového súdu alebo úradníkovi, prípadne na register zriadený pod jeho dohľadom a v jeho kompetencii. Druhostupňový súd pridelí vec jednému zo súdov v jeho obvode.

So žalobou v civilných a obchodných veciach sa nie je možné obrátiť na žiaden iný orgán verejnej správy ani na policajný súd.

8. V akom jazyku môžem podať návrh? Môžem podať návrh ústne alebo ho musím podať v písomnej forme? Môžem poslať návrh faxom alebo elektronickou poštou?

 • Súdy a ich pracovníci používajú španielčinu, ale v autonómnych oblastiach s vlastným jazykom (Katalánsko, Valencia, Baleáry, Galícia a Baskicko), sa môže používať tento jazyk bez toho, aby účastník mohol namietať, že tento jazyk neovláda.

  Všetci ostatní zúčastnení na súde môžu používať vo svojich písomných a ústnych prejavoch španielčinu alebo jazyk autonómnej oblasti, v ktorej sa súd koná. Súd určí tlmočníka v prípade, že niektorá osoba neovláda jazyk autonómnej oblasti.

  Ak musím použiť ktorýkoľvek iný jazyk, pretože neovládam španielčinu alebo jazyk autonómnej oblasti, v tom prípade bude potrebná účasť tlmočníka a preklad predložených písomností. (Treba zdôrazniť, že článok 3.1 španielskej ústavy ukladá všetkým španielskym občanom povinnosť ovládať španielčinu.)

  HoreHore

 • Hoci súdne konania v Španielsku prebiehajú prevažne v ústnej forme, návrh na začatie konania musí byť podaný vždy písomne. Táto písomnosť sa nazýva “žaloba” a je veľmi jednoduchá v tých prípadoch, keď suma sporu nepresahuje 900 eur. Stačí len uviesť moje osobné údaje, ďalej všetky známe údaje druhého účastníka konania a čo možno najpresnejšie vyjadriť to, čo požadujem.
 • Zákon dáva možnosť obracať sa na súdy elektronicky, prostredníctvom počítača alebo faxom pod podmienkou, že súdy majú k dispozícii technické prostriedky umožňujúce odosielanie a bežný príjem písomností a dokumentov tak, aby sa zabezpečila autentickosť komunikácie a zaznamenali sa všetky odoslania a príjmy, ako aj dátumy ich vykonania. Súdy však doteraz neboli vybavené technickými prostriedkami nevyhnutnými na to, aby sa táto možnosť mohla využívať.

9. Sú nejaké osobitné tlačivá na podávanie žalôb, a ak nie, akým spôsobom mám podať návrh? Aké sú náležitosti návrhu?

 1. Sú formuláre na podanie žalôb týkajúcich sa sumy nižšej ako 900 eur, ako aj formuláre na podanie návrhov na osobitný druh konania, nazvaný proceso monitorio, ktorý môžem využiť vtedy, keď sa domáham zaplatenia sumy peňazí, ktorá neprevyšuje 30 000 eur, a mám dispozícii dokumenty potvrdzujúce môj nárok.
 2. Ak takýto formulár neexistuje, alebo nemôžem použiť formulár, musím podať na súd písomnosť, ktorá sa nazýva “žaloba” a ktorá je veľmi jednoduchá v prípadoch, keď ide o sumu nepresahujúcu 900 eur, pretože obsahuje len moje osobné údaje, ďalej všetky známe údaje druhého účastníka konania a čo možno najpresnejšie vyjadrenie toho, čo žiadam. V prípadoch, keď požadované množstvo presahuje uvedenú sumu, bude “žaloba” komplikovanejšia, lebo musí obsahovať opis skutočností tvoriacich podstatu sporu, právne odôvodnenie na preukázanie môjho nároku, ako aj usporiadaný a prehľadný súpis dokumentov a iných predkladaných dôkazov.

V obidvoch prípadoch musím k návrhu na začatie konania , ktorý predkladám súdom, pripojiť všetky dokumenty, ktorými chcem dokázať môj nárok, ako aj znalecké posudky a iné dokumenty, ktoré mám k dispozícii v súvislosti so sporom. Ak tak neurobím, nebudem ich môcť predložiť dodatočne, s výnimkou veľmi osobitných prípadov.

HoreHore

10. Musím platiť súdne poplatky? Ak áno, kedy? Musím si od začiatku platiť advokáta?

 • Od roku 1986 sú v Španielsku zrušené všetky poplatky, za konania na súdoch. Štát za využívanie súdov nevyberá od účastníkov žiadne peňažné sumy.

  Existuje síce možnosť spoplatniť poskytovanie neoverených kópií dokumentov a listín, ktoré sú súčasťou spisov, ak si ich vyžiadajú účastníci konania, ale tieto poplatky sa do dnešného dňa nezaviedli.

 • Advokát a prokurátor nemôžu žiadať celú výšku ich odmeny hneď na začiatku. Z tohto dôvodu sa konanie rozdeľuje na niekoľko fáz, pričom každej z nich zodpovedá určité percento z odmien, ktoré títo odborníci môžu požadovať od svojho klienta pri začatí príslušnej fázy.

  V praxi žiaden z týchto odborníkov nezvykne žiadať zaplatenie odmeny pred ukončením daného sporu.

  Keďže však prokurátor má súdu hradiť trovy, ktoré vzniknú počas procesu, môže od svojho klienta žiadať vopred provisión de fondos (poskytnutie preddavku) na úhradu uvedených trov.

11. Môžem požiadať o oslobodenie od súdnych poplatkov a bezplatnú právnu pomoc? (téma "právna pomoc")

V španielskej ústave sa uvádza, že súdnictvo bude bezplatné pre tých, ktorí preukážu nedostatok prostriedkov na vedenie sporu.

V súčasnosti sa za osoby s nedostatočnými prostriedkami na vedenie sporu považujú tie fyzické osoby, ktorých finančné zdroje a príjmy v ročnom prepočte na všetky položky a na počet členov v domácnosti neprevyšujú dvojnásobok minimálnej mzdy platnej v čase podania žiadosti. Na rok 2002 bola minimálna mzda stanovená na 442,20 eur mesačne.

HoreHore

ĎALŠÍ PRIEBEH KONANIA

12. Kedy sa moja žaloba úradne považuje za podanú? Dajú mi orgány potvrdenie o tom, že bola záležitosť riadne podaná?

 • Žaloba sa považuje za podanú vtedy, keď po jej predložení kancelárii Tajomníka súdu tento vydá rozhodnutie, že žalobu prijíma po overení, že vec patrí do jeho právomoci a príslušnosti, že žaloba spĺňa všetky zákonné požiadavky a je doplnená dokumentmi, ktoré v určitých prípadoch zákon výslovne vyžaduje. V niektorých prípadoch musí súd pred prijatím žaloby zistiť aj to, či sa predmetná záležitosť môže urovnať v pôsobnosti jeho územnej kompetencie.

  Súd po prijatí žaloby zabezpečí priebeh konania vo všetkých jeho fázach a vydá príslušné rozhodnutia bez akéhokoľvek môjho pričinenia o priebeh súdneho konania. Súd zabezpečí predovšetkým predvolanie druhého účastníka na súdne konanie a vynesenie kontumačného rozsudku, ak sa účastník nedostaví v stanovenom termíne.

 • Rozhodnutie, ktorým súd prijíma moju žalobu a všetky nasledujúce rozhodnutia, mi súd oznámi prostredníctvom môjho “prokurátora”, ak ho mám, v tom prípade musí ísť po rozhodnutie na sekretariát súdu, alebo mne osobne, ak nemám “prokurátora”. V poslednom prípade súd zašle poštou na adresu môjho bydliska oznámenie spolu s kópiou príslušného rozhodnutia. Na tieto účely sa za adresu môjho bydliska považuje adresa uvedená v žalobe.

  Ak som sa pri podávaní žaloby dopustil nejakej chyby, pre ktorú nie je možné žalobu postúpiť na riešenie, súd ma o tom upovedomí uvedeným spôsobom, a ak sa chyba dá napraviť, takisto mi to oznámi a zároveň mi poskytne termín na vykonanie nápravy.

13. Dostanem presné informácie o priebehu ďalších procesných úkonov (napr. o lehote na podanie vyjadrenia k žalobe)?

Akákoľvek skutočnosť alebo meškanie, ktoré nastalo v mojom súdnom konaní, mi bude neodkladne oznámené spôsobom, ktorý je opísaný pri predchádzajúcej otázke.

Bližšie informácie

 • Konzultovať español minimálnu mzdu stanovenú na každý rok
 • Konzultovať español obvody súdov a príslušné obvody

« Návrh na začatie konania - Všeobecné informácie | Španielsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 19-05-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo