Europese Commissie > EJN > Aanhangigmaking van zaken bij de rechter > Spanje

Laatste aanpassing: 05-06-2006
Printversie Voeg toe aan favorieten

Aanhangigmaking van zaken bij de rechter - Spanje

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De originele taalversie is bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


U hebt een geschil met een onderneming, een vakman, uw werkgever, een familielid, of enige andere persoon, in eigen land of in het buitenland. Om dit geschil op te lossen, dient U zich een aantal vragen te stellen, zoals: 

INHOUDSOPGAVE

1. Is het nodig dat ik mij tot een rechtbank wend? 1.
2. Is het nog niet te laat om mij tot een rechtbank te wenden? 2.
3. Is het zeker dat ik mij tot een rechtbank in Spanje moet wenden? 3.
4. Tot welke rechter of rechtbank van Spanje moet ik mij meer specifiek wenden, gelet op mijn woonplaats en die van de andere partij, of gelet op andere factoren die mijn zaak aan een bepaalde plaats binden? 4.
5. Tot welke rechter of rechtbank in deze lidstaat moet ik mij wenden, gelet op de aard van mijn zaak en het bedrag waar het om gaat? 5.
6. Kan ik alleen een zaak aanhangig maken of heb ik een tussenpersoon nodig, bijvoorbeeld een advocaat die mij voor de rechtbank vertegenwoordigt? 6.
7. Tot wie moet ik mij concreet wenden: tot de ontvangstbalie of de griffie van het gerecht of tot enige andere dienst? 7.
8. In welke taal kan ik mijn vordering indienen? Kan het mondeling of moet het schriftelijk? Kan ik mijn vordering per fax of e-mail aanhangig maken? 8.
9. Bestaan er standaardformulieren om een zaak aanhangig te maken en, zoniet, hoe moet een vordering worden ingediend? Zijn er elementen die een dossier noodzakelijk moet bevatten? 9.
10. Moeten er aan het gerecht kosten worden betaald? Zo ja, wanneer moeten die worden betaald? Moet de advocaat meteen bij het indienen van de vordering worden betaald? 10.
11. Kom ik in aanmerking voor rechtshulp? (informatiedossier 'Rechtshulp') 11.
12. Vanaf welk moment wordt mijn vordering daadwerkelijk geacht aanhangig te zijn? Krijg ik van de autoriteiten een bevestiging dat de zaak op geldige wijze aanhangig is gemaakt? 12.
13. Kan ik nauwkeurige inlichtingen krijgen over het tijdschema voor de stappen die op de aanhangigmaking volgen (bijvoorbeeld de termijn waarbinnen de zaak voorkomt) ? 13.

 

Vooraf te stellen vragen:

1. Is het nodig dat ik mij tot een rechtbank wend?

Het is immers mogelijk dat beter gebruik wordt gemaakt van de 'Alternatieve geschillenbeslechting'. (Zie het betrokken informatiedossier)

2. Is het nog niet te laat om mij tot een rechtbank te wenden?

De termijnen om een zaak bij het gerecht aanhangig te maken, verschillen naargelang het geval. Vragen in verband met termijnen kunnen worden beantwoord door een raadsman of door een bureau dat burgers informatie over de toegang tot het recht verschaft.

3. Is het zeker dat ik mij tot een rechtbank in Spanje moet wenden?

Zie informatiedossier 'Bevoegdheid van de rechtbanken'.

4. Tot welke rechter of rechtbank van Spanje moet ik mij meer specifiek wenden, gelet op mijn woonplaats en die van de andere partij, of gelet op andere factoren die mijn zaak aan een bepaalde plaats binden?

Zie informatiedossier 'Bevoegdheid van de rechtbanken - Spanje'.

5. Tot welke rechter of rechtbank in deze lidstaat moet ik mij wenden, gelet op de aard van mijn zaak en het bedrag waar het om gaat?

Zie informatiedossier 'Bevoegdheid van de rechtbanken - Spanje'.

Wijze waarop een zaak bij een rechtbank aanhangig wordt gemaakt

6. Kan ik alleen een zaak aanhangig maken of heb ik een tussenpersoon nodig, bijvoorbeeld een advocaat die mij voor de rechtbank vertegenwoordigt?

Als algemene regel dient u voor het aanhangig maken van een zaak in Spanje beroep te doen op een procureur (procurador) die u vertegenwoordigt en op een advocaat (avogado) die de procedure bij het gerecht voert.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Enkel voor geschillen betreffende een bedrag van minder dan 900 EUR dient geen beroep te worden gedaan op tussenpersonen.

Wanneer een schuldenaar niet betaalt kan u echter zelf het inleidend verzoekschrift indienen – echter niet de volgende procedurestappen zetten – in een bijzondere en snelle procedure, "proceso monitorio" genoemd. Deze procedure is mogelijk indien het gevorderde bedrag niet hoger is dan 30 000 EUR en indien u over stukken beschikt waaruit uw rechten blijken.

Voor de aanvang van een procedure kan u eveneens zonder tussenkomst van een advocaat of procureur een verzoek om dringende maatregelen indienen. Zo kunnen in het kader van een vordering tot ontbinding of scheiding voorlopige maatregelen worden gevraagd om te voorzien in dringende maatregelen voor de persoonlijke en economische bescherming van de echtgenoten en kinderen wanneer een van de echtgenoten overweegt een dergelijke vordering in te stellen.

7. Tot wie moet ik mij concreet wenden: tot de ontvangstbalie of de griffie van het gerecht of tot enige andere dienst?

U dient zich te wenden tot de griffie van het gerecht of tot het met dit doel door de griffier ingestelde en rechtstreeks door hem beheerde register. Enkel de griffiers van de gerechten en de door hen aangestelde ambtenaren zijn bevoegd om datum en uur van de indiening van inleidende en andere verzoekschriften en van alle andere stukken die binnen een bepaalde termijn moeten worden ingediend, vast te stellen.

Als algemene regel dienen verzoeken bij de griffier van het in eerste aanleg bevoegde gerecht of bij de door deze aangewezen bevoegde ambtenaar van de griffie te worden ingediend. Indien er binnen een bepaald rechtsgebied meerdere in eerste aanleg bevoegde gerechten zijn, kan het verzoek bij de griffier van de Juzgado Decano (een speciaal bevoegd gerecht) worden ingediend of bij de ambtenaar van het onder zijn toezicht en verantwoordelijkheid ingestelde register. De Juzgado Decano verwijst de zaak naar een van de gerechten van het rechtsgebied.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Voor verzoeken in burgerlijke of handelszaken kan u zich niet rechtstreeks wenden tot een andere openbare instantie of tot de juzgado de guardia (politierechtbank).

8. In welke taal kan ik mijn vordering indienen? Kan het mondeling of moet het schriftelijk? Kan ik mijn vordering per fax of e-mail aanhangig maken?

 • De gerechten en hun personeel werken in het Castiliaans, maar in de autonome regio's die een eigen taal hebben (Catalonië, Valencia, de Balearen, Galicië en Baskenland) kan eveneens de regionale taal worden gebruikt, zonder dat een tegenpartij zich hiertegen kan verzetten op grond van het argument dat zij deze taal niet kent.

Alle andere bij de procedure betrokken partijen kunnen in de schriftelijke of mondelinge procedure het Castiliaans of de taal van de autonome regio van de plaats waar de procedure plaatsvindt, gebruiken. Indien een partij de taal van de autonome regio niet machtig is, zal het gerecht een tolk aanstellen.

Indien u een andere taal dient te gebruiken omdat u noch het Castiliaans, noch de taal van de autonome regio kent, moet u zich laten bijstaan door een tolk en de voorgelegde stukken laten vertalen. (Het is van belang erop te wijzen dat volgens artikel 3. 1 van de Spaanse grondwet alle Spanjaarden de plicht hebben het Castiliaans te kennen.)

 • Hoewel gerechtelijke procedures in Spanje in beginsel mondeling worden gevoerd, dient het inleidend verzoek steeds schriftelijk te worden ingediend. Men spreekt van een verzoekschrift (demanda) , dat zeer eenvoudig is indien het geschil een bedrag betreft van niet meer dan 900 EUR. Het volstaat uw persoonlijke gegevens en de gegevens van de andere partij waarover u beschikt te vermelden, en uw verzoek zo nauwkeurig mogelijk uiteen te zetten.
 • De wet laat toe dat de gerechten met alle elektronische middelen, informatica of telematica worden gecontacteerd voorzover zij over de technische middelen beschikken om op normale wijze memories en stukken te verzenden en ontvangen, zodat de authenticiteit van de communicatie gewaarborgd is en akte wordt verleend van de indiening en integrale ontvangst ervan en van de datum waarop dit plaatsvond. De gerechten beschikken evenwel nog niet over de nodige technische middelen om van deze mogelijkheid gebruik te kunnen maken.

9. Bestaan er standaardformulieren om een zaak aanhangig te maken en, zoniet, hoe moet een vordering worden ingediend? Zijn er elementen die een dossier noodzakelijk moet bevatten?

 1. Er zijn formulieren voor het indienen van vorderingen voor een bedrag van minder dan 900 EUR, alsmede voor het indienen van vorderingen overeenkomstig een bijzondere procedure, "proceso monitorio" genoemd, die u kan gebruiken wanneer u een bedrag van maximaal 30 000 EUR invordert en indien u over stukken beschikt waaruit uw rechten blijken.
 2. Wanneer er geen formulier is of u het bestaande formulier niet kan gebruiken, dient u bij het gerecht een zogenoemd verzoekschrift (demanda) in te dienen. Wanneer het bedrag waarop de zaak betrekking heeft lager is dan 900 EUR, zijn deze verzoekschriften zeer eenvoudig: de inhoud is beperkt tot uw persoonlijke gegevens, de gegevens van de andere partij waarover u beschikt en een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van uw verzoek. Wanneer de zaak betrekking heeft op een hoger bedrag is het verzoekschrift ingewikkelder: het dient dan een uiteenzetting van de feiten van het geschil te bevatten, de juridische argumenten die aan uw vordering ten grondslag liggen en een geordende en duidelijke lijst van de stukken en andere bewijsmiddelen die u aanvoert.

In beide gevallen dient u bij het aan het gerecht voorgelegde verzoekschrift alle stukken te voegen waarop uw vordering gegrond is, alsmede de deskundigenrapporten en andere verslagen waarover u beschikt. Indien u dit niet doet, kunnen deze stukken later niet meer worden voorgelegd, tenzij in uitzonderlijke gevallen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

10. Moeten er aan het gerecht kosten worden betaald? Zo ja, wanneer moeten die worden betaald? Moet de advocaat meteen bij het indienen van de vordering worden betaald?

 • Sinds 1986 zijn alle op procedures bij de gerechten geheven rechten in Spanje afgeschaft. De staat vordert geen enkele betaling van personen die een beroep doen op de rechtbanken.

Niettemin is voorzien in de mogelijkheid om rechten te heffen voor het verkrijgen van gewone afschriften van de stukken en instrumenten van het dossier waarom door de procespartijen wordt verzocht, hoewel deze rechten op heden nog niet uitvoerbaar zijn.

 • De advocaat en procureur kunnen niet van bij het begin het totale bedrag van hun honorarium en kosten vragen. De procedure is hiervoor onderverdeeld in fasen: aan elke fase beantwoordt een percentage van de honoraria en kosten waarvan bij het begin van elke fase aan de cliënten betaling kan worden gevraagd.

In de praktijk wordt de betaling van kosten en honoraria normaal gezien niet voor het einde van de procedure gevraagd.

Aangezien de procureur de in de loop van de procedure aan het gerecht verschuldigde gerechtskosten betaalt, kan deze zijn cliënt echter om betaling van een voorschot ter dekking van deze kosten vragen.

11. Kom ik in aanmerking voor rechtshulp? (informatiedossier 'Rechtshulp')

De Spaanse grondwet bepaalt dat justitie gratis is voor diegenen die niet over voldoende middelen beschikken om een procedure in te stellen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De personen die momenteel geacht worden niet over voldoende middelen te beschikken voor het instellen van een procedure, zijn fysieke personen wier financiële middelen en inkomsten, van welke oorsprong ook, berekend op jaarbasis en per gezin, niet meer bedragen dan het dubbele van het interprofessioneel minimumsalaris dat bij het instellen van de procedure van kracht is. In het jaar 2002 bedroeg het interprofessioneel minimumsalaris 442,20 EUR/maand.

Gevolgen van de aanhangigmaking

12. Vanaf welk moment wordt mijn vordering daadwerkelijk geacht aanhangig te zijn? Krijg ik van de autoriteiten een bevestiging dat de zaak op geldige wijze aanhangig is gemaakt?

 • De vordering wordt daadwerkelijk geacht aanhangig te zijn wanneer het gerecht, nadat de vordering ter griffie is ingediend, besluit dat de vordering toelaatbaar is, nadat het heeft gecontroleerd of het geschil binnen zijn objectieve bevoegdheid valt, het verzoekschrift voldoet aan alle wettelijke vereisten en de bij wet uitdrukkelijk vereiste stukken zijn bijgevoegd. In sommige gevallen dient het gerecht, vooraleer de vordering toelaatbaar te verklaren, tevens te controleren of de zaak binnen zijn rechtsgebied kan worden behandeld.

Wanneer de vordering toelaatbaar is verklaard, zorgt het gerecht ervoor dat zij alle fasen doorloopt. Het neemt hiertoe alle nodige besluiten zonder dat u stappen moet ondernemen om de procedure voortgang te doen vinden. Het is met name het gerecht dat de tegenpartij dagvaardt om te verschijnen en dat verstek uitspreekt wanneer de tegenpartij niet tijdig verschijnt.

 • Het besluit waarbij uw vordering toelaatbaar wordt verklaard en alle latere besluiten worden aan u betekend door het gerecht via uw procureur indien u er een hebt aangesteld – hij dient de besluiten ter griffie van het gerecht op te halen – of rechtstreeks aan u indien u geen beroep hebt gedaan op een procureur. In dat geval wordt een afschrift van het betekende besluit per post naar uw woonplaats gestuurd. Het in het verzoekschrift vermelde adres wordt als het adres van uw woonplaats beschouwd.

Indien u bij de indiening van uw verzoek een fout hebt begaan waardoor er geen gevolg kan worden aan gegeven, zal het gerecht u dit via deze weg laten weten. Indien de fout kan worden gecorrigeerd, zal worden aangegeven binnen welke termijn dit dient te gebeuren.

13. Kan ik nauwkeurige inlichtingen krijgen over het tijdschema voor de stappen die op de aanhangigmaking volgen (bijvoorbeeld de termijn waarbinnen de zaak voorkomt) ?

De bepaling van de datum of vertragingen die zich in uw procedure voordoen worden onmiddellijk op de voormelde wijze ter kennis gebracht.

Nadere inlichtingen

 • Het per jaar vastgelegde minimumsalaris raadplegen
 • De rechtsgebieden en de gemeenten die binnen de rechtsgebieden vallen raadplegen

« Aanhangigmaking van zaken bij de rechter - Algemene informatie | Spanje - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 05-06-2006

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk