Eiropas Komisija > ETST > Lietu iesniegšana tiesā > Spānija

Pēdējo reizi atjaunots: 19-05-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Lietu iesniegšana tiesā - Spānija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


Iedomājaties situāciju, ka jums ir izcēlies strīds ar kādu komersantu, kādas profesijas pārstāvi, darba devēju, ģimenes locekli vai kādu citu personu savā valstī vai ārvalstīs. Lai šo strīdu atrisinātu, jums rodas vairāki jautājumi: 

SATURS

1. Vai man noteikti ir jāvēršas tiesā? 1.
2. Vai man vēl ir pietiekami daudz laika, lai vērstos tiesā? 2.
3. Vai man jāvēršas kādā Spānijas tiesā? 3.
4. Ja jā, tad kurā Spānijas tiesā man jāvēršas, ja ņem vērā manu dzīvesvietu un otras puses dzīvesvietu, vai citus ar strīdu saistītus apstākļus. 4.
5. Kādā šīs dalībvalsts tiesā man būtu jāvēršas, ja ņem vērā lietas raksturu, kā arī iespējamo prasījuma mantisko apmēru? 5.
6. Vai es pats(-i) varu iesniegt prasības pieteikumu tiesā, vai arī ir nepieciešams starpnieks, piemēram, advokāts? 6.
7. Tieši pie kā man jāvēršas: reģistrācijas birojā, pie tiesas darbinieka kancelejā vai kādā citā iestādē? 7.
8. Kādā valodā prasības pieteikumu var iesniegt? Vai to var darīt mutiski, vai arī tam jābūt rakstveidā? Vai prasības pieteikumu var nosūtīt pa faksu vai e-pastu? 8.
9. Lai celtu prasību, ir jāaizpilda kādas īpašas veidlapas? Ja nav, kā lai izklāstu savu prasījumu? Vai ir kādi īpaši elementi, kas ir ietverami iesniedzamajos dokumentos? 9.
10. Vai man ir jāmaksā tiesas izdevumi? Ja jā, – kad? Vai man jāapmaksā advokāts no prasības iesniegšanas brīža? 10.
11. Vai ir iespējams saņemt juridisko palīdzību? (Skatīt tēmu "Juridiskā palīdzība.”) 11.
12. No kura brīža tiek uzskatīts, ka prasība ir celta? Vai iestādes sniedz kādu apstiprinājumu, ka mans prasījums ir pienācīgi izklāstīts? 12.
13. Vai es saņemšu precīzas ziņas par notikumu turpmāko attīstības gaitu (piemēram, laiku kad man ir jāierodas tiesā)? 13.

 

JAUTĀJUMI PIRMS PRASĪBAS CELŠANAS

1. Vai man noteikti ir jāvēršas tiesā?

Iespējams, ka labāks risinājums būtu izmantot alternatīvus strīdu izšķiršanas veidus. Apskatiet šo tēmu.

2. Vai man vēl ir pietiekami daudz laika, lai vērstos tiesā?

Termiņi prasības celšanai dažādām lietām ir atšķirīgi. Šo jautājumu ir iespējams noskaidrot, konsultējoties ar juristu vai vēršoties informācijas nodaļās par tiesību pieejamību personām.

3. Vai man jāvēršas kādā Spānijas tiesā?

Skatiet tēmu “Lietu piekritība tiesām“.

4. Ja jā, tad kurā Spānijas tiesā man jāvēršas, ja ņem vērā manu dzīvesvietu un otras puses dzīvesvietu, vai citus ar strīdu saistītus apstākļus.

Skatiet tēmu “Lietu piekritība tiesām - Spānija“.

5. Kādā šīs dalībvalsts tiesā man būtu jāvēršas, ja ņem vērā lietas raksturu, kā arī iespējamo prasījuma mantisko apmēru?

Skatiet tēmu “Lietu piekritība tiesām - Spānija“.

Lapas augšmalaLapas augšmala

NEPIECIEŠAMIE PASĀKUMI IESNIEDZOT PRASĪBAS PIETEIKUMU TIESĀ

6. Vai es pats(-i) varu iesniegt prasības pieteikumu tiesā, vai arī ir nepieciešams starpnieks, piemēram, advokāts?

Vispārēji, vēršoties Spānijas tiesā, personai ir nepieciešams „prokurors” („Procurador”), kas šo personu pārstāv tiesā, un „advokāts” („Abogado”), kas vada personas prasību tiesā.

Persona ir tiesīgas rīkoties, neizmantojot nevienu no minētajām personām vienīgi tajos gadījumos, kad prasījuma mantiskais apmērs strīdā ir mazāks par EUR 900.

Tomēr īpašā paātrinātā procesuālā kārtībā, kas tiek dēvēta par monitoriju („proceso monitorio”), persona pati ir tiesīga iesniegt sākotnējo prasījumu, bet nav tiesīga veikt tālākas darbības gadījumā, ja parādnieks nemaksā. Šo paātrināto procesu var izmantot gadījumos, kad prasījuma summa nepārsniedz EUR 30 000 un ja personas rīcībā ir rakstveida pierādījumi, kas apstiprina prasījuma pamatotību.

Tāpat persona var neizmantot advokāta un prokurora pakalpojumus, lai lūgtu tiesai noteikt steidzamus pasākumus pirms tiesas procesa uzsākšanas. Piemēram, tas ir attiecināms uz pagaidu pasākumiem pirms laulības neesamības vai šķiršanas tiesvedības uzsākšanas, ja šo pasākumu mērķis ir nodrošināt tūlītēju personīga un finansiāla rakstura atbalstu laulātajiem un viņu bērniem gadījumos, ja kāds no viņiem vēlas celt šādu prasību.

7. Tieši pie kā man jāvēršas: reģistrācijas birojā, pie tiesas darbinieka kancelejā vai kādā citā iestādē?

Noteikti ir jāvēršas tiesas sekretariātā (Secretaría) vai kancelejā (Registro), kas ir tieši pakļauts tiesas sekretariātam un ir izveidots tieši šim mērķim. Prasības pieteikumus, procesa uzsākšanas dokumentus un jebkurus citus dokumentus, kas ir iesniedzami noteiktā termiņā, iesniegšanas laiku un datumu drīkst reģistrēt vienīgi tiesu sekretāri un viņu nozīmētie darbinieki.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Vairumā gadījumu prasības pieteikums ir jāiesniedz kompetentās pirmās instances tiesas (Juzgado de Primera Instacia) sekretāram vai viņa nozīmētajam sekretariāta darbiniekam. Gadījumā, ja vienā tiesu apgabalā ir vairākas pirmās instances tiesas, prasījums ir jāiesniedz dekāntiesas („Juzgado Decano”) sekretāram vai darbiniekam, vai reģistram, kas atrodas dekāntiesas pārraudzībā un atbildībā. Dekāntiesa nosaka, kurai no apgabalā esošajām tiesām lietas izskatīšana būs pakļauta.

Ceļot prasības civillietās vai komerclietās, persona nevar vērsties nevienā citā valsts iestādē vai dežurējošajā tiesās (juzgado de guardia).

8. Kādā valodā prasības pieteikumu var iesniegt? Vai to var darīt mutiski, vai arī tam jābūt rakstveidā? Vai prasības pieteikumu var nosūtīt pa faksu vai e-pastu?

 • Tiesās un tiesu darbinieki izmanto kastīliešu spāņu valoda, bet tajos autonomajos reģionos, kuros ir sava valoda (Katalonijā, Valensijā, Baleāru salās, Galīsijā un Basku zemē), prasības pieteikumu var iesniegt arī šajās valodās, ja neviens pret to neiebilst minētās valodas nezināšanas dēļ. Visi pārējie tiesas procesa dalībnieki dokumentos vai mutiskajās uzstāšanās drīkst izmantot kastīliešu valodu vai attiecīgā autonomā reģiona valodu. Gadījumā, ja kāda no personām nezina autonomā reģiona valodu, tiesai ir jānozīmē tulks.

  Ja persona kastīliešu vai autonomā reģiona valodas nezināšanas dēļ ir spiesta lietot jebkuru citu valodu, tad ir nepieciešama tulka klātbūtne un iesniegto rakstisko dokumentu tulkojums. (Ir svarīgi atzīmēt, ka saskaņā ar Spānijas konstitūcijas 3.1. pantu visiem Spānijas pilsoņiem ir pienākums zināt kastīliešu valodu).

  Lapas augšmalaLapas augšmala

 • Lai gan Spānijā tiesvedības process pārsvarā ir mutvārdu, sākotnējais prasības pieteikums vienmēr ir jāiesniedz rakstveidā. Šis dokuments tiek saukts par prasību (demanda), un gadījumos, kad prasījuma mantiskais apmērs nepārsniedz EUR 900, tas ir ļoti vienkāršs. Prasītājam ir jāuzrāda vienīgi savi personas dati, par atbildētāja pusi zināmie dati un ļoti precīzs prasījuma izklāsts.
 • Likumā ir paredzēta iespēja, ka persona var vērsties tiesā ar jebkura elektroniska vai informācijas tehnoloģiju saziņas līdzekļa starpniecību, vai pa faksu, ja vien tiesām ir nodrošinātas tehniskas iespējas, kas ļauj nosūtīt un kvalitatīvi saņemt paziņojumus un dokumentus tādā veidā, lai ir iespējams pārliecināties par to autentiskumu, un pilnībā reģistrēt nosūtīšanas un saņemšanas datumus, kuros izsūtīšana un saņemšana ir notikusi. Tomēr tiesas pašlaik nav apgādātas ar nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem, kas ļautu šo iespēju izmantot.

9. Lai celtu prasību, ir jāaizpilda kādas īpašas veidlapas? Ja nav, kā lai izklāstu savu prasījumu? Vai ir kādi īpaši elementi, kas ir ietverami iesniedzamajos dokumentos?

 1. Pastāv veidlapas tādu prasību iesniegšanai, kuru strīdus summa nepārsniedz EUR 900, kā arī veidlapas prasību iesniegšanai gadījumos, ja tiek izmantota sevišķā procesuālā kārtība, saukta par „monitoriju” („monitorio”), kuru personas var izmantot tad, ja tiek prasīta noteikta prasījuma summa, kas nepārsniedz EUR 30 000 un ja personai ir rakstveida pierādījumi, kas apstiprina prasījuma pamatotību.
 2. Gadījumos, kad veidlapa nepastāv, vai to nav iespējams izmantot, personai ir jāiesniedz tiesai prasības pieteikums, kas tiek saukts par „prasību” („demanda”) un kas gadījumos, kad strīdus prasījuma apmērs nepārsniedz EUR 900, ir ļoti vienkāršs - prasības saturs aprobežojas ar personas datiem, par atbildētāja pusi zināmajiem datiem un precīzu prasījuma aprakstu. Gadījumos, kad strīdus summa pārsniedz EUR 900, „prasība” ir sarežģītāka. Tajā papildus minētajiem datiem jābūt iekļautam strīda un lietas apstākļu izklāstam, prasījuma juridiskajam pamatojumam, un sakārtotam, skaidram dokumentu un citu pievienoto pierādījumu sarakstam.

Personai abos gadījumos tiesā iesniegtajam sākotnējam prasības pieteikumam ir jāpievieno visi tie dokumenti, ar kuriem ir prasījums pamatots, kā arī ekspertu un citu personu atzinumi, kas ir saistīti ar prasību. Ja persona tos nepievieno jau sākotnēji, tad vēlāk tā šos dokumentus vairs nevar pievienot, izņemot ļoti īpašus gadījumus.

Lapas augšmalaLapas augšmala

10. Vai man ir jāmaksā tiesas izdevumi? Ja jā, – kad? Vai man jāapmaksā advokāts no prasības iesniegšanas brīža?

 • Kopš 1986. gada Spānijā ir atceltas visas nodevas par jebkura veida vēršanos tiesā vai par jebkurām tiesas veiktām darbībām. Par minētajām darbībām valsts no personām nesaņem nekādus maksājumus. Tomēr ir paredzēta iespēja prasīt samaksu par tiesas lēmumos ietvertu dokumentu un instrumentu kopiju izsniegšanu, ja tās pieprasa procesā iesaistītās puses, lai gan šo maksājumu apmērs šobrīd vēl nav stājies spēkā.
 • Advokāts un prokurors nav tiesīgi no paša tiesas procesa sākuma pieprasīt to atlīdzības likmju apmaksu pilnā apmērā. Šajā nolūkā tiesas process ir sadalīts stadijās, un katrā no stadijām advokāts un prokurors var prasīt samaksu no klienta  noteiktu procentu apmērā no kopējās atlīdzības likmes par attiecīgo procesa stadiju, līdz ko tā ir sākusies.

  Praksē advokāts un prokurors nemēdz prasīt savas atlīdzības apmaksu pirms tiesas procesa beigām.

  Tomēr, tā kā prokuroram ir jāsamaksā tiesai par izdevumiem, kas rodas tiesas procesa gaitā, viņš drīkst no sava klienta prasīt avansa maksājumu (provisión de fondos) minēto izdevumu segšanai.

11. Vai ir iespējams saņemt juridisko palīdzību? (Skatīt tēmu "Juridiskā palīdzība.”)

Spānijas konstitūcija nosaka, ka tiesas ir pieejamas personām bez maksas, ja personas var pierādīt to, ka viņas nav nodrošinātas ar pietiekamiem līdzekļiem, lai tiesātos.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pašlaik par personām, kam nav pietiekami finanšu līdzekļu, lai tiesātos, tiek uzskatītas tādas fiziskas personas, kuru kopējie finanšu līdzekļi un visa veida finanšu ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz divas prasības iesniegšanas brīdī spēkā esošās vispārējās minimālās mēnešalgas. 2002.gadā vispārējā minimālā mēnešalga ir noteikta EUR 442,20 apmērā.

PIETEIKUMA IZSKATĪŠANAS TURPMĀKĀ GAITA

12. No kura brīža tiek uzskatīts, ka prasība ir celta? Vai iestādes sniedz kādu apstiprinājumu, ka mans prasījums ir pienācīgi izklāstīts?

 • Prasība tiek uzskatīta par celtu brīdī, kad pēc tās iesniegšanas tiesas sekretariātā, šis sekretariāts pieņem lēmumu par tās pieņemšanu, iepriekš pārbaudot, vai prasības pieteikums ir piekritīgs un pakļauts tiesas kompetencei, kā arī to, vai prasības pieteikums ir sastādīts saskaņā ar visiem juridiskajiem priekšnoteikumiem, un vai tam ir pievienoti dokumenti, kurus tieši noteiktos gadījumos obligāti pieprasa likums. Atsevišķos gadījumos pirms prasības pieņemšanas tiesai ir jāpārbauda arī tas, vai minētā lieta ir atbilstoša tiesas jurisdikcijas ietvariem.

  Pēc prasības pieņemšanas, tiesa virza lietu izskatīšanai visām tās procesuālajām stadijām, šajā nolūkā pieņemot nepieciešamos lēmumus. Prasītājam šajā sakarā nav nekas jādara, lai lieta tiktu izskatīta. Tiesa pati nosūta otrai pusei pavēsti ar uzaicinājumu uz tiesas sēdi, norādot, ka tiks pieņemts aizmugurisks spriedums gadījumā, ja otra puse norādītajā datumā neieradīsies.

 • Par lēmumu, ar kuru tiesa pieņem personas prasības pieteikumu, un par visiem turpmākajiem lēmumiem tiesa paziņo pieteikuma iesniedzējam ar personas „prokurora” starpniecību tajos gadījumos, kad persona izmanto prokurora pakalpojumus, kurš tos saņem tiesas sekretariātā, vai pieteikuma iesniedzējam personīgi gadījumos, kad „prokurora” pakalpojumi netiek izmantoti. Pēdējā gadījumā tiesa šos paziņojumus nosūta uz pieteikuma iesniedzēja adresi pa pastu, pievienojot attiecīgā lēmuma norakstu. Par personas adresi tiek uzskatīta prasības pieteikumā norādītā adrese.

  Gadījumā, ja prasības pieteikumā ir pieļautas kļūdas, kas neļauj šo prasību virzīt tālāk, tiesa par to paziņo personai iepriekš minētajā veidā, un ja šī kļūda ir labojama, tiesa uz to norāda, nosakot noteiktu termiņu kļūdas labošanai.

13. Vai es saņemšu precīzas ziņas par notikumu turpmāko attīstības gaitu (piemēram, laiku kad man ir jāierodas tiesā)?

Par jebkuriem laika grafikiem vai aizkavēšanos saistībā ar uzsākto lietu, prasības pieteikuma iesniedzējam tiek nekavējoties ziņots iepriekšējā punktā minētajā veidā.

Cita informācija

 • Noskaidrot katram gadam noteikto minimālo algu español
 • Noskaidrot tiesu apgabalus un tajos ietilpstošās pašvaldības español

« Lietu iesniegšana tiesā - Vispārīgas ziņas | Spānija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 19-05-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste