Europos Komisija > ETIT > Ieškinio perdavimas teismui > Ispanija

Naujausia redakcija: 19-05-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Ieškinio perdavimas teismui - Ispanija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


Jeigu yra neišspręstų ginčų su įmone, asmeniu, vykdančiu profesinę veiklą, jus pasamdžiusiu asmeniu, šeimos nariu ar kuriuo kitu asmeniu jūsų šalyje ar užsienyje ir norite išspręsti šiuos ginčus, jums gali kilti daug klausimų, tarp jų: 

TURINIO LENTELE

1. Ar būtinai turiu kreiptis į teismą? 1.
2. Ar dar turiu laiko kreiptis į teismą? 2.
3. Ar man iš tiesų reikia kreiptis į teismą Ispanijos? 3.
4. Jeigu taip, tai į kokį Ispanijos teismą turiu kreiptis – pagal savo ar atsakovo gyvenamąją vietą, o gal pagal kitus nustatytus kompetencijos kriterijus? 4.
5. Į kokį šios valstybės narės teismą turiu kreiptis – ar pagal ieškinio pobūdį (objektą), ar pagal ginčijamos sumos dydį? 5.
6. Ar galiu pateikti ieškinį pats savarankiškai, ar tik per tarpininką – advokatą? 6.
7. Kur konkrečiai turiu kreiptis dėl ieškinio pareiškimo – į teismo raštinę, į teismo sekretoriatą ar į kitą instituciją? 7.
8. Kuria kalba galiu pateikti ieškinį? Ar ieškinio pareiškimą galiu teikti žodžiu, ar jį būtina teikti raštu? Ar galiu jį siųsti faksu arba elektroniniu paštu? 8.
9. Ar yra nustatyta speciali ieškinio pateikimo forma? Jeigu ne, kaip jis turi būti pateiktas? Ar būtina su ieškiniu pateikti kokius nors specialius priedus? 9.
10. Ar reikia mokėti mokesčius teismui? Jeigu taip, ar advokatui reikia mokėti nuo pat ieškinio pateikimo? 10.
11. Ar galiu gauti nemokamą teisinę pagalbą? (Skyrius „Nemokama teisinė pagalba“) 11.
12. Nuo kurio momento ieškinys laikomas priimtu? Ar iš valstybės institucijų gausiu pranešimą, patvirtinantį, kad mano ieškinys pateiktas teisingai? 12.
13. Ar galiu sužinoti tikslias tolesnių veiksmų datas (pavyzdžiui, dalyvavimo teisme datą)? 13.

 

PRIEŠ KREIPIANTIS Į TEISMĄ

1. Ar būtinai turiu kreiptis į teismą?

Jums būtų naudinga susipažinti su skyriumi „Alternatyvūs konfliktų sprendimo būdai“. Skaitykite šį skyrių

2. Ar dar turiu laiko kreiptis į teismą?

Senaties terminai teisiniams veiksmams atlikti konkrečiais atvejais yra skirtingi. Apie senaties terminus galima išsiaiškinti konsultacijų kabinete arba teisinės pagalbos informacijos centre.

3. Ar man iš tiesų reikia kreiptis į teismą Ispanijos?

Žr. „Teismų kompetencija 

4. Jeigu taip, tai į kokį Ispanijos teismą turiu kreiptis – pagal savo ar atsakovo gyvenamąją vietą, o gal pagal kitus nustatytus kompetencijos kriterijus?

Žr. „Teismų kompetencija - Ispanija

5. Į kokį šios valstybės narės teismą turiu kreiptis – ar pagal ieškinio pobūdį (objektą), ar pagal ginčijamos sumos dydį?

Žr. „Teismų kompetencija - Ispanija

PROCEDŪRA, KURIĄ BŪTINA ATLIKTI, KAD TEISME BŪTŲ ATLIKTI TEISINIAI VEIKSMAI

6. Ar galiu pateikti ieškinį pats savarankiškai, ar tik per tarpininką – advokatą?

Paprastai, stodamas į teismą, turiu pasinaudoti „prokuroro“, kuris man atstovauja ir „advokato“, kuris derina mano veiksmus teisme, paslaugomis.

viršųviršų

Be minėtų teisės specialistų ginčus galima spręsti tik tada, kai suma yra mažesnė nei 900 eurų.

Pradinį ieškinį galiu pateikti pats specialiame greitame procese, vadinamame „monitorio procesu“. Toks procesas taikomas, kai ieškinio suma nedidesnė už 30 000 eurų ir turiu dokumentus, patvirtinančius mano teisę į šią sumą. Tačiau tolesnių teisinių veiksmų pats negaliu atlikti, pavyzdžiui, jei atsakovas nemoka.

Be advokato ir prokuroro galima kreiptis, kai iki teismo proceso pradžios yra būtina imtis neatidėliotinų veiksmų. Tai yra atvejai, kai separacijos, ištuokos ar santuokos paskelbimo negaliojančiais bylose būtina imtis laikinų prevencinių priemonių. Šių priemonių tikslas ? užtikrinti neatidėliotinas priemones sutuoktinių ir jų vaikų asmens ir turto apsaugai, kai vienas jų pateikia tokį ieškinį.

7. Kur konkrečiai turiu kreiptis dėl ieškinio pareiškimo – į teismo raštinę, į teismo sekretoriatą ar į kitą instituciją?

Turiu tiesiogiai kreiptis į teismo sekretoriatą arba į registratorių, kurį yra paskyręs teismo sekretorius ir kuris dirba jo prižiūrimas. Tik teismo sekretoriai ir jų paskirti tarnautojai gali fiksuoti ieškinių, dokumentų apie proceso pradžią ir kitų bylos nagrinėjimo terminams svarbių dokumentų pateikimo dieną ir valandą.

Paprastai ieškinys turi būti pateiktas kompetentingo pirmosios instancijos teismo sekretoriui arba jo nurodytam sekretoriato darbuotojui. Jeigu teisminėje apygardoje yra daugiau negu vienas pirmosios instancijos teismas, ieškinį pateikti reikia pagrindinio teisminės apygardos teismo (isp. Juzgado decano) sekretoriui arba jo paskirtam  tarnautojui ar registratoriui, kurių darbą kontroliuoja ir už jį atsako teismo sekretorius. Pagrindinis teisminės apygardos teismas paskirsto bylas visiems teisminės apygardos teismams.

viršųviršų

Į jokią kitą instanciją, netgi į budintįjį teismą (isp. Juzgado de guardia) negaliu kreiptis, kad pareikščiau civilinius ar komercinius ieškinius.

8. Kuria kalba galiu pateikti ieškinį? Ar ieškinio pareiškimą galiu teikti žodžiu, ar jį būtina teikti raštu? Ar galiu jį siųsti faksu arba elektroniniu paštu?

 • Teismuose ir jų padaliniuose vartojama ispanų kalba, tačiau autonominėse bendrijose (isp. Comunidades Autonomas), turinčiose savo kalbą (Katalonija, Valensija, Balearų salos, Galicija ir Baskų šalis) galima vartoti ir bendrijos kalbą, jeigu nė viena iš šalių neprieštarauja, kad nemoka kalbos. Visi kiti teismo dalyviai dokumentuose arba žodiniuose pasisakymuose gali vartoti ispanų kalbą arba tos autonominės bendrijos, kurioje vyksta teismas, kalbą. Teismas gali iškviesti vertėją, jeigu kuris nors asmuo nemoka autonominės bendrijos kalbos.

  Jeigu nemoku ispanų arba autonominės bendrijos kalbos, turiu pasirūpinti vertėju ir pateiktų dokumentų vertimu (svarbu pabrėžti, jog Ispanijos Konstitucijos 3.1 straipsnyje yra įtvirtinta nuostata, kad visi Ispanijos piliečiai privalo mokėti ispanų kalbą).

 • Nors Ispanijos teismo posėdžiai vyksta žodinio proceso tvarka, pradinį ieškinį privalau pareikšti raštiškai. Šis dokumentas vadinamas „ieškiniu“ (isp. demanda) ir yra labai paprastas, kai ginčytina suma ne didesnė kaip 900 eurų. Būtina tik pateikti asmens duomenis, žinomus atsakovo duomenis ir tiksliai suformuluoti ieškinio turinį.
 • Įstatymas numato galimybę į teismus kreiptis elektroniniu, informacijos arba telematiniu būdu visada, kai yra pakankamos techninės priemonės, suteikiančios galimybę išsiųsti ir kokybiškai gauti raštus bei dokumentus, užtikrinti ryšio autentiškumą ir perdavimo bei gavimo fakto konstatavimą, nurodant datą, kada tai buvo atlikta. Tačiau teismai neturi būtinų techninių priemonių, kad būtų galima pasinaudoti tokia galimybe.

9. Ar yra nustatyta speciali ieškinio pateikimo forma? Jeigu ne, kaip jis turi būti pateiktas? Ar būtina su ieškiniu pateikti kokius nors specialius priedus?

 1. Yra speciali forma ieškiniams, kurių suma mažesnė kaip 900 eurų, pareikšti, taip pat specialiems ieškiniams pareikšti - vadinamajam „monitorio procesui“, kuris taikomas, kai išieškoma pinigų suma, ne didesnė kaip 30 000 eurų, ir kai yra teisę į ieškinį patvirtinantys dokumentai.
 2. Kai specialios formos nėra arba kai negaliu ja pasinaudoti, turiu teismui pateikti raštą - vadinamąjį „ieškinį“, kuris yra labai paprastas, jei išieškoma suma yra mažesnė kaip 900 eurų: jame pateikiami tik mano asmens duomenys, žinomi atsakovo duomenys, ir labai tiksli ieškinio formuluotė. Tais atvejais, kai suma yra didesnė nei minėtoji, „ieškinys“ yra sudėtingesnis, nes reikia nurodyti ginčą sudarančius faktus, teisinį mano ieškinio pagrindimą ir aiškiai bei nuosekliai išdėstyti pateikiamus dokumentus ir įrodymus.

Abiem atvejais kartu su pradiniu ieškiniu teismui turiu pateikti visus dokumentus, kuriais įrodinėsiu savo teises, taip pat ekspertų išvadas arba kitus turimus su byla susijusius dokumentus. Jeigu jų nepateiksiu kartu su ieškiniu, vėliau jų pateikti negalėsiu, išskyrus ypatingus atvejus.

viršųviršų

10. Ar reikia mokėti mokesčius teismui? Jeigu taip, ar advokatui reikia mokėti nuo pat ieškinio pateikimo?

 • Nuo 1986 metų Ispanijoje yra atsisakyta visų mokesčių, dėl bet kokių teismų ir specializuotų teismų veiksmų, atliekamų stojant į teismus ir specializuotus teismus ar atliekamus pačių teismų ir specializuotų teismų. Vis dėlto yra numatyta galimybė imti mokesčius už paprastas dokumentų ir kitų su byla susijusių dokumentų, su kuriais susipažinti pageidauja teismo proceso šalys, kopijas. Tačiau šie mokesčiai iki šiol nėra patvirtinti.
 • Advokatas ir prokuroras iš pat pradžių negali prašyti visos honoraro ar atlygio sumos. Todėl, teismo procesas suskirstytas į etapus, už kiekvieną jų atskirai yra mokamas tam tikras honoraro arba atlygio procentas, kurių jie gali pareikalauti prasidėjus atitinkamam etapui.

  Iš tikrųjų kol teismo procesas nebaigtas, nei advokatas nei prokuroras paprastai neprašo sumokėti atlygį ar honorarą.

  Tačiau, kadangi už teismo procese susidariusias išlaidas teismui turi sumokėti prokuroras, jis gali kliento iš anksto prašyti „lėšų“ (isp. provision de fondos) šioms išlaidoms sumokėti.

11. Ar galiu gauti nemokamą teisinę pagalbą? (Skyrius „Nemokama teisinė pagalba“)

Ispanijos Konstitucijoje yra įtvirtinta teisė į nemokamą teisinę pagalbą tiems, kurie neturi pakankamai lėšų bylinėjimuisi.

Šiuo metu turinčiais tokią teisę laikomi fiziniai asmenys, kurių turimos lėšos ir šeimos narių gaunamų visų metinių pajamų suma neviršija prašymo pateikimo metu galiojančio minimalaus tarpprofesinio atlyginimo, padauginto iš dviejų. 2002 metais nustatytas minimalus tarpprofesinis atlygimas - 442,20 euro per mėnesį.

viršųviršų

IEŠKINIO PAREIŠKIMO TVARKA

12. Nuo kurio momento ieškinys laikomas priimtu? Ar iš valstybės institucijų gausiu pranešimą, patvirtinantį, kad mano ieškinys pateiktas teisingai?

 • Ieškinys laikomas iš esmės pareikštu, jį pateikus teismo sekretoriui. Sekretoriui patikrinus pareikšto ieškinio atitiktį to teismo jurisdikcijai ir teismingumui, taip pat atitiktį visiems procedūriniams reikalavimams ir tai, ar pateikti visi dokumentai, kurių tam tikrais atvejais reikalauja įstatymas, teismas priima sprendimą dėl ieškinio priėmimo. Kai kuriais atvejais, prieš priimdamas ieškinį, teismas taip pat turi patikrinti, ar byla gali būti nagrinėjama jo kompetencijai priskirtoje teisminėje apygardoje.

  Priėmęs ieškinį, teismas visuose etapuose procesinius veiksmus atlieka priimdamas atitinkamas rezoliucijas. Man nereikia imtis jokių veiksmų, kad teismo procesas vyktų toliau. Teismas taip pat pasirūpina antrosios šalies šaukimu į teismą ir bylos nagrinėjimu už akių, jeigu atsakovas neatvyksta į nurodytą teismo posėdį.

 • Sprendimas, kuriuo teismas konstatuoja, kad priėmė mano ieškinį, ir visi kiti sprendimai man bus teismo perduoti per mano prokurorą (jeigu naudojuosi jo paslaugomis), kuris turi juos paimti teismo sekretoriate. Jeigu prokuroro paslaugomis nesinaudoju, dokumentai bus pateikti tiesiogiai man. Tokiu atveju, teismas man į namus atsiųs pranešimą ir priimto sprendimo kopiją. Teismas tai siųs mano ieškinyje nurodytu adresu.

  Jei pareikšdamas ieškinį palikau klaidą, dėl kurios negalima pradėti teismo proceso, teismas apie tai praneša. Jeigu klaidą galima ištaisyti, teismas tai nurodo ir kartu praneša apie klaidai ištaisyti suteiktą terminą.

13. Ar galiu sužinoti tikslias tolesnių veiksmų datas (pavyzdžiui, dalyvavimo teisme datą)?

Apie mano ieškinio nagrinėjimo teisme dieną arba jo atidėjimą man bus pranešta taip pat, kaip nurodyta pirmesnio klausimo atsakyme.

Papildoma informacija

 • Sužinokite nustatytą minimalų metų atlyginimą español
 • Sužinokite, kokios yra teisminės apygardos ir kokios savivaldybės jas sudaro español.

« Ieškinio perdavimas teismui - Bendro pobūdžio informacija | Ispanija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 19-05-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė