Európai Bizottság > EIH > Bírósághoz fordulás > Spanyolország

Utolsó frissítés: 19-05-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Bírósághoz fordulás - Spanyolország

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Az eredeti nyelvi változatot frissítettük, és áthelyeztük az európai igazságügyi portálra.


Amennyiben jogvitába kerül egy céggel, szakemberrel, a munkaadójával, családtaggal vagy bármely más személlyel, lakóhelye szerinti országban vagy külföldön, a jogvita rendezése során több kérdés merülhet fel, köztük az alábbiak: 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Feltétlenül bírósághoz kell fordulnom? 1.
2. Még időben fordulok bírósághoz? 2.
3. Spanyol bírósághoz kell fordulnom? 3.
4. Amennyiben igen, ténylegesen melyik bírósághoz kell fordulnom (a szóban forgó tagállam neve) -ban, ha figyelembe vesszük lakóhelyemet, a másik fél lakóhelyét, illetve a kereset egyéb, az igazságszolgáltatás helyére vonatkozó elemeit? 4.
5. Melyik bírósághoz kell fordulnom ebben a tagállamban tekintettel a keresetem jellegére és a pertárgy értékre? 5.
6. Személyesen is benyújthatom a keresetet vagy szükségem van közvetítőre, például ügyvéd közreműködésére? 6.
7. Ténylegesen hová kell, hogy forduljak: a bíróság recepciójához, titkárságához? Vagy bármely más hivatalhoz? 7.
8. Milyen nyelven szövegezhetem meg a keresetemet? A keresetet intézhetem szóban vagy mindenképpen írásban kell benyújtani? Benyújthatom faxon vagy elektromos postán? 8.
9. Vannak speciális formanyomtatványok, amelyekkel a bírósághoz lehet fordulni? Amennyiben ilyen nem létezik, hogyan lehet egy keresetet elindítani? Vannak bizonyos elemek, amelyek kötelező jelleggel kell szerepelniük a keresetlevélben? 9.
10. Kell illetéket fizetni a bíróságnak? Amennyiben igen, mikor kell azt megfizetni? Az ügyvédnek az eljárás elejétől kezdve kell tiszteletdíjat fizetni? 10.
11. Részesülhetek jogsegélyben? (Lásd a Jogsegély témát) 11.
12. Mikor tekinthető ténylegesen benyújtottnak a keresetem? A hatóságok küldenek visszaigazolást arról, hogy a kereset benyújtása elfogadták? 12.
13. Kaphatok pontos információt az ezt követő szakaszok ütemezéséről (például idézésre történő megjelenési határidő)? 13.

 

A BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS ELŐTT FELMERÜLŐ KÉRDÉSEK

1. Feltétlenül bírósághoz kell fordulnom?

Esetleg célszerűbb a következőkhöz folyamodni: (Jogviták rendezésének alternatív módjai). Lásd ezt a témát.

2. Még időben fordulok bírósághoz?

A keresetindításra vonatkozó elévülési határidők adott ügy jellegétől függően változhatnak. Az elévülési határidőkről ügyvédi irodán vagy az állampolgárokat a bírósághoz fordulás lehetőségeiről tájékoztató hivatalon keresztül lehet tájékoztatást kapni.

3. Spanyol bírósághoz kell fordulnom?

Lásd (A bíróságok joghatósága) témát.

4. Amennyiben igen, ténylegesen melyik bírósághoz kell fordulnom (a szóban forgó tagállam neve) -ban, ha figyelembe vesszük lakóhelyemet, a másik fél lakóhelyét, illetve a kereset egyéb, az igazságszolgáltatás helyére vonatkozó elemeit?

Lásd (A bíróságok hatásköre - Spanyolország) témát.

5. Melyik bírósághoz kell fordulnom ebben a tagállamban tekintettel a keresetem jellegére és a pertárgy értékre?

Lásd (A bíróságok hatásköre - Spanyolország) témát.

Lap tetejeLap teteje

A BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS SORÁN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS

6. Személyesen is benyújthatom a keresetet vagy szükségem van közvetítőre, például ügyvéd közreműködésére?

Spanyolországi bíróság előtt történő eljáráshoz általában szükségem van egy "Jogi képviselőre", aki képvisel és egy “Ügyvédre”, aki irányítja a bíróság előtt való eljárásomat.

A fent említett jogi képviselet csak abban az esetben mellőzhető, ha a jogvita pertárgy értéke nem haladja meg a 900 eurót.

A keresetlevelet saját kezűleg is benyújthatom, de amennyiben az adós nem fizet, nem járhatok el egy "monitorio"-nak nevezett különleges és gyors eljárásban, amellyel abban az esetben élhetek, ha 30.000 eurót nem meghaladó pénzösszeget követelek és rendelkezem a jogosultságomat igazoló iratokkal.

Szintén mellőzhetem ügyvéd vagy jogi képviselő közreműködését, amennyiben az eljárás megkezdése előtt sürgős intézkedéseket kérelmezek. Ez a semmisség megállapítására irányuló, különválási és válási jogvitákat megelőző ideiglenes intézkedések esete, melyek célja a házastársak és gyermekeik személyes és anyagi védelmének biztosítása, amennyiben valamely érintett ilyen jellegű kereset benyújtása mellett dönt.

7. Ténylegesen hová kell, hogy forduljak: a bíróság recepciójához, titkárságához? Vagy bármely más hivatalhoz?

Kötelező jelleggel a Bírósági Titkársághoz, illetve a titkárság közvetlen felügyelete mellett az általa létrehozott Iktatóhoz kell fordulnom. Kizárólag a Bírósági Titkárságok és az általuk kijelölt tisztviselők igazolhatják a keresetlevél, az eljárást megindító beadványok és minden egyéb olyan irat benyújtásának pontos időpontját, amelynek benyújtása elévülési határidőhöz kötött.

Lap tetejeLap teteje

A kereseteket általában az illetékes elsőfokú bíróság titkárságán vagy az általa kijelölt titkársági tisztviselőnél kell benyújtani. Amennyiben ugyanazon körzetben több elsőfokú bíróság van, a kerestet a vezető bíróság titkáránál illetve azon tisztviselőnél vagy hivatalnál  kell benyújtanom, amely a vezető bíróság felügyelete és felelőssége alatt meg lett határozva. A vezető bíróság intézi az ügynek a körzet valamennyi bírósága közötti kiutalását.

Polgári vagy gazdasági jogi keresetek benyújtásához semmilyen más állami szervezethez nem fordulhatok, még ügyeletes bírósághoz sem.

8. Milyen nyelven szövegezhetem meg a keresetemet? A keresetet intézhetem szóban vagy mindenképpen írásban kell benyújtani? Benyújthatom faxon vagy elektromos postán?

 • A bíróságok és szervezetük a spanyol nyelvet használják, de azon autonóm tartományokban, amelyek saját nyelvvel rendelkeznek (Katalónia, Valencia, Baleári-szigetek, Galicia és Baszkföld), használhatják a helyi nyelvet is anélkül, hogy a felek bármelyike az adott nyelv ismeretének hiányára hivatkozva kifogást emelhetne. Valamennyi más az eljárásban érintett személy használhatja beadványában vagy szóbeli érvelésében a spanyol nyelvet vagy az eljárás helye szerinti autonóm tartomány saját nyelvét. Ha valaki nem ismeri az autonóm tartomány saját nyelvét, a bíróság tolmácsot jelöl ki.

  Ha valamely idegen nyelvet kell használnom, tekintettel arra, hogy nem beszélem a spanyolt vagy az autonóm tartomány saját nyelvét, szükség lesz tolmács jelenlétére és az általam benyújtott iratok fordítására (Fontos megjegyezni, hogy a spanyol Alkotmány 3.1 cikkelye valamennyi spanyol állampolgár számára előírja a spanyol nyelv ismeretét).

  Lap tetejeLap teteje

 • Annak ellenére, hogy a bírósági eljárások Spanyolországban döntően szóban folynak, a kereseteket mindig írásban kell benyújtani. Ezen iratot “keresetlevélnek" nevezik, és a 900 eurót meg nem haladó pertárgy értékű ügyekben formailag nagyon egyszerű. Elegendő személyes adataimat, a másik fél általam ismert adatait, és az igényemet a lehető legpontosabban megjelölni.
 • A törvény lehetővé teszi a bírósághoz fordulás elektronikus, informatikai vagy telekommunikációs eszközön keresztül történő lebonyolítását, amennyiben a bíróságok rendelkeznek a beadványok és dokumentumok rendes küldéséhez és fogadásához szükséges technikai eszközökkel, melyek biztosítják a kommunikáció hitelességét illetve a küldés és fogadás időpontjának rögzítését egyaránt. Mindazonáltal a bíróságok általában nem rendelkeznek a fenti lehetőség gyakorlati megvalósításához szükséges technikai eszközökkel.

9. Vannak speciális formanyomtatványok, amelyekkel a bírósághoz lehet fordulni? Amennyiben ilyen nem létezik, hogyan lehet egy keresetet elindítani? Vannak bizonyos elemek, amelyek kötelező jelleggel kell szerepelniük a keresetlevélben?

 1. Léteznek formanyomtatványok a 900 eurót meg nem haladó pertárgy értékű keresetek, valamint a "monitorio"-nak nevezett speciális eljárással érvényesíteni kívánt követelések benyújtásához, mely utóbbi lehetőséget akkor vehetem igénybe, ha 30.000 eurót meg nem haladó meghatározott pénzösszeget követelek, és rendelkezem a jogosultságomat igazoló iratokkal.
 2. Ha nem létezik formanyomtatvány vagy annak igénybevételére egyéb okból nem vagyok jogosult, be kell nyújtanom a bírósághoz egy "keresetlevélnek" nevezett iratot, amely a 900 eurót meg nem haladó pertárgy értékű ügyekben formailag nagyon egyszerű, tartalma az én személyes adataimra, a másik fél általam ismert adataira és a lehető legnagyobb pontossággal megjelölt igényemre korlátozódik. Amennyiben a pertárgy érték meghaladja a fent említett összeget, a “keresetlevél” már összetettebb, mivel a fentieken túl tartalmaznia kell a jogvita tárgyát képező tényállás leírását, az igényem alapját képező jogcímeket, valamint a benyújtott dokumentumok és egyéb bizonyítékok logikailag kapcsolódó és világos felsorolását.

Mindkét esetben csatolnom kell a bíróságnak benyújtott keresetlevélhez mindazokat a dokumentumokat, amelyekkel igazolni szándékozom a jogosultságomat, valamint a szakértői véleményeket és minden egyéb olyan jellegű iratot, amely a jogvitával kapcsolatban a rendelkezésemre áll. Amennyiben ezt nem teszem meg, kivételes esetektől eltekintve, később már nem nyújthatom be iratokat.

Lap tetejeLap teteje

10. Kell illetéket fizetni a bíróságnak? Amennyiben igen, mikor kell azt megfizetni? Az ügyvédnek az eljárás elejétől kezdve kell tiszteletdíjat fizetni?

 • 1986-tól kezdve Spanyolországban valamennyi a bíróságok előtt és által bonyolított eljárás illetékmentes. Az állam ezen a jogcímen semmilyen összeget nem szed be. Ezzel szemben számolni kell a végzések részét képező, illetve az eljárás folyamán kért iratok és dokumentumok egyszerű másolatainak kiállítására kirótt illeték lehetőségével, annak ellenére, hogy ezek az illetékek a mai napig még nem léptek érvénybe.
 • Az ügyvédek és jogi képviselők az eljárás kezdetén nem jogosultak a tiszteletdíjaik és egyéb díjaik teljes összegére. Ennek megfelelően az eljárás több szakaszból áll, és adott szakasznak az említett tiszteletdíjak és egyéb díjak bizonyos százaléka felel meg, mely összegekre a jogi képviseletet ellátó személy a megfelelő szakasz megkezdésétől jogosult.

  A gyakorlatban egyetlen szakember sem tart igényt a tiszteletdíjak és egyéb díjak teljes összegének az eljárás lezárulása előtt történő kifizetésére.

  Azonban tekintettel arra, hogy a jogi képviselőnek kell állnia az eljárás során keletkező költségeket a bíróság felé, ügyfelétől "előleget" kérhet az említett költségek fedezésére.

  11. Részesülhetek jogsegélyben? (Lásd a Jogsegély témát)

  A spanyol Alkotmány kimondja az igazságszolgáltatás ingyenességét amennyiben a jogosultak igazolni tudják, hogy nem rendelkeznek az eljáráshoz szükséges anyagi eszközökkel.

  Lap tetejeLap teteje

  Jelenleg úgy tekintik, hogy azok a természetes személyek nem rendelkeznek a pereskedéshez szükséges anyagi eszközökkel, akiknek az egy családra jutó, bármilyen jogcímen befolyt éves anyagi jövedelmei és bevételei nem haladják meg a kérelem benyújtásának időpontjában érvényes szakmaközi minimálbér kétszeresét. 2002-ben a szakmaközi minimálbér havi 442,20 euróban van meghatározva.

  A KERESET BENYÚJTÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

  12. Mikor tekinthető ténylegesen benyújtottnak a keresetem? A hatóságok küldenek visszaigazolást arról, hogy a kereset benyújtása elfogadták?

  • A keresetlevél akkor tekinthető érvényesen benyújtottnak, amikor beadták a bírósági titkárságon, és ez utóbbi kiad egy határozatot a kereset elfogadásáról, miután ellenőrizte, hogy az abban megjelölt ügyben illetékes és hatáskörébe tartozik, megfelel minden jogszabályi előírásnak, illetve a jogszabályok által egyes esetekben kifejezetten előírt dokumentumokat csatolták. Esetenként, a keresetlevél elfogadása előtt, a bíróságnak azt is ellenőriznie kell, hogy az ügy tárgyalható-e az ő illetékességéhez tartozó területen.

   A kereset elfogadása után a bíróság folytatja le az eljárás valamennyi szakaszát a megfelelő határozatok meghozatalával anélkül, hogy bármilyen intézkedésre köteles lennék, az eljárás előrehaladása érdekében. Ennek értelmében a bíróság intézi a másik fél beidézését, illetve amennyiben az idézett nem jelenik meg a megadott határidőn belül, akkor a távolmaradás megállapítását.

  • A bíróság hivatalos értesítést küld a keresetlevél elfogadására vonatkozó határozatról valamint minden későbbi határozatról: jogi képviselő közreműködése esetén a hivatalos értesítés képviselő általi, bírósági titkárságon történő átvételével, illetve közvetlenül engem értesítve, ha nem fordultam jogi képviselőhöz. Ez utóbbi esetben a bíróság a lakcímemre postázza a hivatalos értesítést, amely az értesítés tárgyát képező határozat másolatát tartalmazza. Ebben a vonatkozásában lakcímként az a cím tekintendő, amelyet az említett keresetlevélben megadtam.

   Amennyiben a keresetlevél benyújtásakor a további ügyintézést akadályozó hibát követtem el, a bíróság a fent említetett módon értesít és tájékoztat a hiba kijavításának lehetőségéről illetve a kijavításra nyitva álló határidőről.

  13. Kaphatok pontos információt az ezt követő szakaszok ütemezéséről (például idézésre történő megjelenési határidő)?

  Az eljárás során keletkező bármilyen megállapításról vagy késedelemről azonnal hivatalos értesítést kapok az előző kérdésre adott válaszban kifejtett módon.

  További információk

  • Az egyes évekre meghatározott minimálbér español
  • A bírósági kerületek és az azokba tartozó települések español

  « Bírósághoz fordulás - Általános információk | Spanyolország - Általános információk »

  Lap tetejeLap teteje

  Utolsó frissítés: 19-05-2006

   
  • Közösségi jog
  • Nemzetközi jog

  • Belgium
  • Bulgária
  • Csehország
  • Dánia
  • Németország
  • Észtország
  • Írország
  • Görögország
  • Spanyolország
  • Franciaország
  • Olaszország
  • Ciprus
  • Lettország
  • Litvánia
  • Luxembourg
  • Magyarország
  • Málta
  • Hollandia
  • Ausztria
  • Lengyelország
  • Portugália
  • Románia
  • Szlovénia
  • Szlovákia
  • Finnország
  • Svédország
  • Egyesült királyság