Euroopan komissio > EOV > Asian vireillepano tuomioistuimessa > Espanja

Uusin päivitys: 05-06-2006
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Asian vireillepano tuomioistuimessa - Espanja

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Sivun alkukielistä versiota on päivitetty, ja se on siirretty Euroopan oikeusportaaliin.


Jos yksityishenkilöllä on riita yrityksen, ammatinharjoittajan, työnantajan, perheensä jäsenen tai muun henkilön kanssa omassa maassaan tai ulkomailla, riidan ratkaiseminen saattaa edellyttää seuraavanlaisten kysymysten pohtimista: 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Onko asia välttämättä vietävä tuomioistuimeen? 1.
2. Voiko asian vielä viedä tuomioistuimeen? 2.
3. Onko asia varmasti vietävä juuri Espanjan tuomioistuimeen? 3.
4. Mihin tuomioistuimeen asia on vietävä Espanjassa, kun otetaan huomioon kantajan kotipaikka ja vastapuolen kotipaikka ja muut kanteen käsittelypaikkaan vaikuttavat tekijät? 4.
5. Mihin tuomioistuimeen asia on vietävä tässä jäsenvaltiossa, kun otetaan huomioon kanteen sisältö ja sen rahamääräinen arvo? 5.
6. Voiko yksityishenkilö viedä asian tuomioistuimen käsiteltäväksi itse vai onko otettava avuksi oikeudellinen neuvonantaja, esimerkiksi asianajaja? 6.
7. Mihin on käytännössä otettava yhteyttä: tuomioistuimen kansliaan, kirjaamoon vai johonkin aivan muuhun hallintoelimeen? 7.
8. Millä kielellä haastehakemus on tehtävä? Voiko sen tehdä suullisesti vai onko asia esitettävä kirjallisesti? Voiko asian esittää faksilla tai sähköpostilla? 8.
9. Onko kanteen nostamista varten valmiita lomakkeita? Jos ei ole, mitä asiakirjoja tuomioistuimelle on toimitettava? 9.
10. Onko tuomioistuimelle maksettava jotakin? Jos on, missä vaiheessa maksu peritään? Onko asianajajalle maksettava jo käsittelyn alusta alkaen? 10.
11. Onko yksityishenkilöllä oikeus saada oikeusapua? (ks. kohta Oikeusapu11.
12. Missä vaiheessa kanne katsotaan nostetuksi? Antavatko viranomaiset vahvistuksen siitä, että kanne on nostettu asianmukaisella tavalla? 12.
13. Onko mahdollista saada tarkempaa tietoa menettelyn etenemisen aikataulusta (esim. siitä, milloin on saavuttava asian käsittelyyn)?. 13.

 

SEIKAT, JOTKA ON SELVITETTÄVÄ ENNEN ASIAN VIREILLEPANOA

1. Onko asia välttämättä vietävä tuomioistuimeen?

Voi olla tarkoituksenmukaisempaa turvautua vaihtoehtoisiin menettelyihin: ks. aihetta vaihtoehtoiset riidanratkaisukeinot koskevia tietoja.

2. Voiko asian vielä viedä tuomioistuimeen?

Kanneoikeuden vanhentumisajat vaihtelevat kyseessä olevan riita-asian mukaan. Vanhentumisaikoja koskevaan kysymykseen voi saada selvennystä asianajajalta tai oikeussuojaa koskevia tietoja antavalta viranomaiselta.

3. Onko asia varmasti vietävä juuri Espanjan tuomioistuimeen?

Ks. aihetta tuomioistuinten toimivalta koskevia tietoja.

4. Mihin tuomioistuimeen asia on vietävä Espanjassa, kun otetaan huomioon kantajan kotipaikka ja vastapuolen kotipaikka ja muut kanteen käsittelypaikkaan vaikuttavat tekijät?

Ks. aihetta tuomioistuinten toimivalta - Espanja koskevia tietoja.

5. Mihin tuomioistuimeen asia on vietävä tässä jäsenvaltiossa, kun otetaan huomioon kanteen sisältö ja sen rahamääräinen arvo?

Ks. aihetta tuomioistuinten toimivalta - Espanja koskevia tietoja.

Sivun alkuunSivun alkuun

MITEN ASIA VIEDÄÄN TUOMIOISTUIMEEN?

6. Voiko yksityishenkilö viedä asian tuomioistuimen käsiteltäväksi itse vai onko otettava avuksi oikeudellinen neuvonantaja, esimerkiksi asianajaja?

Pääsääntöisesti yksityishenkilö tarvitsee Espanjan tuomioistuimessa asiamiehen (procurador), joka edustaa häntä, ja asianajajan (abogado), joka avustaa häntä tuomioistuimessa.

Asiamiestä ja asianajajaa ei tarvitse käyttää, kun kanteen rahamääräinen arvo on alle 900 euroa.

Jos velallinen ei maksa velkaansa, yksityishenkilö voi esittää itse alustavan korvausvaateen muttei toteuttaa muita toimia nopeutetussa summaarisessa menettelyssä (proceso monitorio), kun kanteen rahamääräinen arvo on enintään 30 000 euroa ja kun yksityishenkilöllä on vaatimustaan tukevia asiakirjoja.

Asiamiestä ja asianajajaa ei tarvitse käyttää myöskään kiireellisiä toimia koskevissa hakemuksissa ennen oikeudenkäynnin aloittamista. Tällöin on kyse oikeudenkäyntiä edeltävistä välitoimista mitättömyys-, asumusero- tai avioerokanteissa, ja tarkoituksena on huolehtia puolisoiden ja lasten henkilökohtaisista ja taloudellisista tarpeista, kun joku heistä aikoo nostaa tällaisen kanteen.

7. Mihin on käytännössä otettava yhteyttä: tuomioistuimen kansliaan, kirjaamoon vai johonkin aivan muuhun hallintoelimeen?

On otettava yhteyttä tuomioistuimen kirjaamoon tai rekisteriin, jonka kirjaaja on perustanut tätä varten ja jonka toimintaa hän valvoo. Ainoastaan kirjaajat (secretarios judiciales) ja heidän nimeämänsä virkamiehet voivat kirjata haastehakemusten, oikeudenkäynnin aloittavien asiakirjojen ja muiden tietyn määräajan kuluessa jätettävien asiakirjojen esittämispäivän ja -ajan.

Sivun alkuunSivun alkuun

Yleensä haastehakemus on jätettävä toimivaltaisen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaajalle tai hänen nimeämälleen kirjaamon virkamiehelle. Mikäli tuomiopiirissä on useampi kuin yksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin, haastehakemus on jätettävä Juzgado Decanon kirjaajalle tai hänen nimeämälleen virkamiehelle tai tämän valvontaan perustettuun rekisteriin. Kyseinen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin päättää, missä tuomiopiirin tuomioistuimessa asia käsitellään.

Yksityishenkilö ei voi ottaa yhteyttä muuhun julkiseen elimeen eikä poliisituomioistuimeen (juzgado de guardia) siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa.

8. Millä kielellä haastehakemus on tehtävä? Voiko sen tehdä suullisesti vai onko asia esitettävä kirjallisesti? Voiko asian esittää faksilla tai sähköpostilla?

A. Tuomioistuimet ja niiden virkamiehet käyttävät espanjaa. Jos autonomisella alueella on oma kieli (Katalonia, Valencia, Baleaarit, Galicia ja Baskimaa), siellä voidaan käyttää myös tätä kieltä, ellei kukaan asianosaisista vastusta tätä siksi, ettei hän osaa kyseistä kieltä.

Kaikki muut asianosaiset voivat käyttää asiakirjoissaan ja suullisissa lausunnoissaan espanjaa tai kyseisen autonomisen alueen kieltä. Tuomioistuin nimeää tulkin, jos asianosainen ei osaa autonomisen alueen kieltä.

Jos yksityishenkilön on käytettävä jotakin muuta kieltä siksi, ettei hän osaa espanjaa tai autonomisen alueen kieltä, tulkin on oltava paikalla ja asiakirjat on käännettävä (on syytä huomata, että Espanjan perustuslain 3 §:n 1 momentin nojalla kaikkien espanjalaisten on osattava espanjaa).

Sivun alkuunSivun alkuun

B. Oikeudenkäynnit ovat Espanjassa pääasiassa suullisia, mutta alustava korvausvaade on aina esitettävä kirjallisesti. Tämä asiakirja tai haastehakemus on hyvin yksinkertainen, kun kanteen rahamääräinen arvo on alle 900 euroa. Haastehakemuksessa on ilmoitettava ainoastaan hakijan henkilötiedot, tiedot toisesta asianosaisesta ja täsmällinen kuvaus hakijan vaatimuksista.

C. Lain mukaan tuomioistuimeen voidaan ottaa yhteyttä minkä tahansa sähköisen, tietoteknisen tai telemaattisen välineen avulla, mikäli tuomioistuimen tekniset välineet mahdollistavat asiakirjojen lähettämisen ja vastaanottamisen siten, että viestin aitous voidaan taata ja että lähetetyn ja vastaanotetun viestin eheys ja sen päiväys ovat todennettavissa. Tuomioistuimille ei kuitenkaan ole annettu tällaisen mahdollisuuden käyttöön tarvittavia teknisiä välineitä.

9. Onko kanteen nostamista varten valmiita lomakkeita? Jos ei ole, mitä asiakirjoja tuomioistuimelle on toimitettava?

A. Valmiita lomakkeita on olemassa alle 900 euron suuruisia kanteita ja summaarisessa velkomusmenettelyssä (proceso monitorio) esitettäviä korvausvaateita varten. Summaarista menettelyä voidaan käyttää, kun kanteen rahamääräinen arvo on enintään 30 000 euroa ja kun yksityishenkilöllä on vaatimustaan tukevia asiakirjoja.

B. Kun valmista lomaketta ei ole tai sitä ei voida käyttää, tuomioistuimelle on jätettävä haastehakemus. Tämä asiakirja on hyvin yksinkertainen, kun kanteen rahamääräinen arvo on alle 900 euroa, sillä siinä on ilmoitettava ainoastaan hakijan henkilötiedot, tiedot toisesta asianosaisesta ja täsmällinen kuvaus hakijan vaatimuksista. Haastehakemus on yksityiskohtaisempi, kun kanteen rahamääräinen arvo on suurempi kuin 900 euroa, sillä siinä on oltava edellä mainittujen tietojen lisäksi yhteenveto asian tosiseikoista, vaatimuksen oikeudelliset perusteet sekä selkeä luettelo asiakirjoista ja muista todisteista.

Sivun alkuunSivun alkuun

Kummassakin tapauksessa tuomioistuimeen jätettävään alustavaan korvausvaateeseen on liitettävä kaikki asiakirjat, joilla yksityishenkilö aikoo todistaa vaatimuksensa, sekä riitaan liittyvät asiantuntija- tai muut lausunnot. Näitä asiakirjoja voidaan toimittaa jälkikäteen ainoastaan poikkeustapauksissa.

10. Onko tuomioistuimelle maksettava jotakin? Jos on, missä vaiheessa maksu peritään? Onko asianajajalle maksettava jo käsittelyn alusta alkaen?

A. Espanjassa poistettiin vuonna 1986 kaikki tuomioistuinkäsittelyyn liittyvät maksut. Valtio ei siis peri minkäänlaista maksua käyttäjiltä.

Maksuja on kuitenkin mahdollista periä oikeudenkäynnin asianosaisten pyytämistä oikeudenkäyntiasiakirjojen jäljennöksistä, joita ei todisteta oikeiksi, mutta nämä maksut eivät ole toistaiseksi tulleet voimaan.

B. Asianajaja ja asiamies eivät voi vaatia kaikkien palkkioidensa tai maksujensa suorittamista käsittelyn alussa. Tätä varten käsittely on jaettu vaiheisiin, ja asianajaja ja asiamies voivat kunkin vaiheen alussa periä asiakkaaltaan tietyn prosenttiosuuden palkkioistaan ja maksuistaan.
Käytännössä asianajaja ja asiamies eivät yleensä vaadi maksujensa tai palkkioidensa suorittamista ennen käsittelyn päättymistä.

Koska asiamiehen on kuitenkin maksettava tuomioistuimelle käsittelystä aiheutuneet kulut, hän voi pyytää asiakkaaltaan ennakkomaksua näiden kulujen kattamiseksi.

11. Onko yksityishenkilöllä oikeus saada oikeusapua? (ks. kohta Oikeusapu)

Espanjan perustuslain mukaan oikeudenkäynti on maksuton niille, joilla ei ole varaa oikeudenkäyntiin.

Sivun alkuunSivun alkuun

Nykyisin katsotaan, että luonnollisella henkilöllä ei ole riittävästi varoja oikeudenkäyntiin, jos hänen kotitaloutensa vuotuinen yhteenlaskettu varallisuus ja tulot eivät ylitä haastehakemuksen jättämisajankohtana voimassa ollutta kansallista vähimmäispalkkaa kerrottuna kahdella. Vuonna 2002 kansallinen vähimmäispalkka oli 442,20 euroa kuukaudessa.

TIEDOT ASIAN ETENEMISESTÄ

12. Missä vaiheessa kanne katsotaan nostetuksi? Antavatko viranomaiset vahvistuksen siitä, että kanne on nostettu asianmukaisella tavalla?

A. Kanne katsotaan nostetuksi, kun se on jätetty tuomioistuimen kirjaamoon ja tuomioistuin on päättänyt ottaa sen tutkittavaksi todettuaan ensin, että asia kuuluu sen toimivaltaan, että kaikki oikeudelliset edellytykset täyttyvät ja että kanteen liitteenä ovat kaikki lain tietyissä tapauksissa nimenomaisesti edellyttämät asiakirjat. Tietyissä tapauksissa tuomioistuimen on myös todettava, että asia voidaan ratkaista sen alueelliseen toimivaltaan kuuluvalla alueella, ennen kuin se ottaa kanteen tutkittavaksi.

Kun kanne on otettu tutkittavaksi, tuomioistuin panee vireille menettelyn eri vaiheet ja tekee niihin liittyvät päätökset ilman, että kantajan tarvitsee toteuttaa toimia. Tuomioistuin erityisesti kutsuu oikeuteen toisen asianosaisen ja antaa yksipuolisen tuomion, jos tämä jättää saapumatta oikeuteen tuomioistuimen määräämänä aikana.

B. Tuomioistuin antaa tiedoksi kanteen tutkittavaksi ottamista koskevan päätöksen ja kaikki myöhemmät päätökset mahdollisen asiamiehen välityksellä, jolloin asiamiehen on noudettava päätös tuomioistuimen kirjaamosta, tai suoraan kantajalle, jos tällä ei ole asiamiestä. Jälkimmäisessä tapauksessa tuomioistuin lähettää kantajan kotiosoitteeseen postitse tiedoksiannon, joka sisältää tiedoksi annettavan päätöksen jäljennöksen. Tällöin kantajan kotiosoitteena pidetään haastehakemuksessa ilmoitettua osoitetta.

Jos kantaja on tehnyt haastehakemuksen jättämisessä sellaisen virheen, että kannetta ei voida ottaa tutkittavaksi, tuomioistuin ilmoittaa tästä kantajalle. Jos virhe voidaan korjata, tuomioistuin ilmoittaa tästä kantajalle ja vahvistaa, missä määräajassa virhe on korjattava.

13. Onko mahdollista saada tarkempaa tietoa menettelyn etenemisen aikataulusta (esim. siitä, milloin on saavuttava asian käsittelyyn)?.

Kantajalle ilmoitetaan välittömästi kaikista menettelyyn liittyvistä päätöksistä tai lykkäyksistä edellisessä kysymyksessä esitetyllä tavalla.

Lisätietoja

« Asian vireillepano tuomioistuimessa - Yleistä | Espanja - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 05-06-2006

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta