Euroopa Komisjon > EGV > Asja kohtusse andmine > Hispaania

Viimati muudetud: 19-05-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Asja kohtusse andmine - Hispaania

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. Esialgset keeleversiooni on ajakohastatud ning selle võib nüüd leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


Kui Teil puhkeb vaidlus ettevõtte, kutselise ettevõtja, tööandja, pereliikme või muu isikuga kodumaal või välismaal, ning te soovite vaidlust lahendada, tekib teil rida küsimusi, muuhulgas: 

SISUKORD

1. Kas pean tingimata pöörduma kohtusse? 1.
2. Kas kohtusse pöördumine oleks veel õigeaegne? 2.
3. Kas on kindel, et pean pöörduma Hispaania kohtusse? 3.
4. Kui jah, siis konkreetselt millisesse (vastava liikmesriigi nimi) kohtusse pean pöörduma, arvestades minu ja teise poole elukohta või muid minu nõude asukohaga seonduvaid üksikasju? 4.
5. Millisesse kohtusse selles liikmesriigis peaksin pöörduma, arvestades nõude olemust ja vaidlusalust summat? 5.
6. Kas võin kohtusse pöörduda ise või pean selleks kasutama vahendajat, nagu näiteks advokaati? 6.
7. Kelle poole mul tuleb konkreetselt pöörduda: kohtu vastuvõtulauda või sekretariaati? Või hoopis muu haldusorgani poole? 7.
8. Mis keeles tuleb nõue sõnastada? Kas võin seda teha suuliselt või peab see olema tingimata kirjalik? Kas võin seda teha faksi või elektronposti teel? 8.
9. Kas on olemas nõude esitamise blanketid? Kui ei, siis kuidas tuleb nõue vormistada? Kas on olemas andmed, mida nõude dokumendid peavad tingimata sisaldama? 9.
10. Kas kohtule tuleb tasu maksta? Kui jah, millal tuleb seda teha? Kas advokaaditasu tuleb maksta kohe alguses? 10.
11. Kas mul on võimalik saada õigusabi tasuta? (teema „tasuta õigusabi"11.
12. Mis hetkest alates loetakse mu nõuet tegelikult sisse antuks? Kas ametivõimud annavad mulle kinnituse selle kohta, et esitatud nõue on menetlusse vastu võetud? 12.
13. Kas ma võin arvestada täpse teabega selle nõude menetlemise eri järkude ajakava kohta (näiteks kohtusse ilmumise aeg)? 13.

 

EELNEVAD KÜSIMUSED ENNE KOHTUSSE PÖÖRDUMIST

1. Kas pean tingimata pöörduma kohtusse?

Teile võib kasulik olla vaadelda „Alternatiivseid viise vaidluste lahendamiseks”. Vt seda teemat

2. Kas kohtusse pöördumine oleks veel õigeaegne?

Kohtukaebuse esitamiseks ettenähtud ajavahemikud on olukorrast olenevalt erinevad. Ettenähtud ajavahemiku küsimuse saab lahendada, pöördudes nõustamiseks õigusabibüroosse või õigusteabekontorisse.

3. Kas on kindel, et pean pöörduma Hispaania kohtusse?

Vt teemat „Kohtute pädevus

4. Kui jah, siis konkreetselt millisesse (vastava liikmesriigi nimi) kohtusse pean pöörduma, arvestades minu ja teise poole elukohta või muid minu nõude asukohaga seonduvaid üksikasju?

Vt teemat „Kohtute pädevus - Hispaania 

5. Millisesse kohtusse selles liikmesriigis peaksin pöörduma, arvestades nõude olemust ja vaidlusalust summat?

Vt teemat „Kohtute pädevus - Hispaania

KOHTUKAEBUSTE ESITAMSEL JÄRGITAV KORD

6. Kas võin kohtusse pöörduda ise või pean selleks kasutama vahendajat, nagu näiteks advokaati?

Üldjuhul tuleb mul Hispaanias kohtusse pöördumiseks kasutada mind esindavat „prokuröri” ja „advokaati”, kes juhib minu esinemist kohtus.

ÜlesÜles

Nimetatud kutseala esindajatest võin loobuda ainult alla 900 euro summasse jäävate vaidluste korral.

Kui võlgnik ei maksa, võin ma siiski ise esitada esialgse nõude, kuid mitte viia lõpule teisi kohtumenetlusi, „teavitavaks” nimetatud erilist ja kiirmenetlust, mida ma võin kasutada, kui ma nõuan rahasummat, mis ei ületa 30 000 eurot ja mul on olemas minu õigust tõendavad dokumendid.

Ma võin loobuda advokaadist ja prokurörist ka kiirmeetmete taotlemiseks enne kohtuasja algust. Nii on see eelnevate ajutiste abinõude puhul tühistuse, lahutuse või abielulahutusega seonduvate vaidluste puhul, mille eesmärgiks on anda kõige vahetumad isikliku ja majandusliku kaitse abinõud abielupooltele ja nende lastele, kui üks nendest kavatseb esitada sellesse klassi kuuluva nõude.

7. Kelle poole mul tuleb konkreetselt pöörduda: kohtu vastuvõtulauda või sekretariaati? Või hoopis muu haldusorgani poole?

Kas pean pöörduma tingimata kohtu sekretariaati või selle sekretäri poolt selleks tema otseses alluvuses asutatud registrisse. Ainult kohtusekretärid ja nende poolt määratud ametnikud võivad registreerida nõuete, menetluse algatamise kirja või muu lõpliku tähtajaga määratava dokumendi esitamise päeva ja kellaaja.

Enamjaolt tuleb nõuded esitada pädeva esimese astme kohtu sekretärile või tema poolt nimetatud sekretariaadiametnikule. Kui ühes piirkonnas on enam kui üks esimese astme kohus, tuleb nõue esitada vanema või tähtsuselt kõrgema kohtu sekretärile või ametnikule või tema alluvuses ja vastutusel asutatud registrile. Vanem või tähtsuselt kõrgem kohus jagab asja välja piirkonna kõikide kohtute vahel.

ÜlesÜles

Ma ei või tsiviilnõuete või kaubandusalaste nõuete esitamiseks pöörduda ühegi teise avalik-õigusliku organisatsiooni poole

8. Mis keeles tuleb nõue sõnastada? Kas võin seda teha suuliselt või peab see olema tingimata kirjalik? Kas võin seda teha faksi või elektronposti teel?

 • Kohtud ja nende koosseisu kuuluvad üksused kasutavad hispaania keelt, kuid autonoomsetes ühendustes, kus on oma keel (Kataloonia, Valencia, Baleaari saared, Galicia ja Baskimaa), võivad kasutada ka seda keelt, kui kumbki pool ei ole selle vastu, väites, et ta ei valda nimetatud keelt. Kõik ülejäänud kohtuasjaosalised võivad kasutada oma kirjalikes avaldustes ja ütlustes hispaania keelt või selle autonoomse ühenduse keelt, kus kohtuasi toimub. Kui mõni inimene ei valda autonoomse ühenduse keelt, määrab kohus tõlgi.

  Kui ma pean kasutama mõnda muud keelt, sest ma ei oska hispaania keelt või autonoomse ühenduse oma keelt, on vajalik tõlgi kohalviibimine ja minu esitatud avalduste tõlkimine (On oluline märkida, et Hispaania põhiseaduse art 3.1 kohaselt on hispaania keele oskus kõikidele hispaanlastele kohustuslik).

 • Kuigi Hispaanias on kohtutoimingud valdavalt suulised, tuleb mul esialgne nõue siiski esitada kirjalikult. Seda kirjalikku avaldust nimetatakse „nõudeks” ning see on väga lihtne juhtudel, kui vaidlussumma ei ületa 900 eurot. Märkida tuleb ainult oma isikuandmed, mulle teadaolevad teise poole isikuandmed ja see, mida ma täpselt nõuan.
 • Seadus näeb ette võimaluse, et ma võin pöörduda kohtute poole mis tahes elektron-, arvuti- või andmesidevahendi teel, mille tehnilised vahendid võimaldavad kirjutiste ja dokumentide saatmist ja normaalset vastuvõtmist nii, et on tagatud side pidamise ehtsus ja jääb jälg terviklikust saatmisest ja vastuvõtust ning nende toimumise kuupäevast. Kohtud ei ole siiski varustatud selle võimaluse kasutamiseks vajalike tehniliste vahenditega.

9. Kas on olemas nõude esitamise blanketid? Kui ei, siis kuidas tuleb nõue vormistada? Kas on olemas andmed, mida nõude dokumendid peavad tingimata sisaldama?

 1. On olemas blanketid alla 900 euro summasse jäävate nõuete esitamiseks ning nõuete esitamiseks „teavitavaks” nimetatud erilise nõudemenetluse kaudu, mida võin kasutada, kui nõuan teatud kindlat rahasummat, mis ei ületa 30 000 eurot ja mul on olemas minu õigust tõendavad dokumendid.
 2. Kui blanketti ei ole olemas või mul ei ole võimalik seda kasutada, tuleb kohtule esitada „nõudeks” nimetatav kirjalik avaldus, mis on alla 900 euro summasse jäävate kohtuasjade puhul väga lihtne, sest selle sisu piirdub minu isikuandmetega, mulle teadaolevate teise poole isikuandmete ja täpse selgitusega selle kohta, mida ma nõuan. Juhul, kui summa ületab nimetatud summa, on „nõue” keerulisem, kuna see peab sisaldama lisaks vaidlusega seonduvate faktiliste asjaolude kirjeldust, minu taotluse aluseks olevaid õiguslikke kaalutlusi ning esitatavate dokumentide ja muude tõenduste korrastatud ja selget nimekirja.

Mõlemal puhul tuleb mul kohtutele esitatavale esialgsele nõudele lisada kõik dokumendid, millega ma kavatsen oma õigust tõendada, ning vaidlusega seonduvad minu käsutuses olevad ekspertiisi- või muud liiki aruanded. Kui ma nii ei tee, ei või ma neid hiljem esitada, välja arvatud erakordsetel juhtudel.

ÜlesÜles

10. Kas kohtule tuleb tasu maksta? Kui jah, millal tuleb seda teha? Kas advokaaditasu tuleb maksta kohe alguses?

 • Alates 1986. aastast on Hispaanias tühistatud kõik esimese astme kohtute ja muude kohtute tasemel või korras teostatavate mis tahes liiki toimingute suhtes kehtivad maksud. Riik ei võta sel juhul kasutajatelt mingit tasu. Sellele vaatamata on ettenähtud võimalus võtta tasu tavaliste dokumendi ärakirjade ja kohtumäärustes sätestatud vahendite eest, ning mida protsessis osalejad taotlevad, kuigi nimetatud tasud ei ole käesoleva kuupäevani jõustatud.
 • Advokaat ja prokurör ei või nõuda kogu tasu või makset kohe alguses. Selleks on protsess jagatud järkudeks ning igale järgule vastab nimetatud tasu või makse määrosa, mida kutseala ettevõtjad võivad oma kliendilt sisse nõuda vastava järgu alguses.

  Praktikas ei ole ühelgi neist kutseala ettevõtjaist tavaks nõuda oma tasu või makse väljamaksmist enne kohtuasja lõpetamist.

  Siiski, kuna prokurör on see, kes peab tasuma kohtule kohtuasja käigus tekkivad kulud, võib ta paluda oma kliendilt nimetatud kulude katteks eelnevat „sissemakset”.

11. Kas mul on võimalik saada õigusabi tasuta? (teema „tasuta õigusabi")

Hispaania põhiseadus sätestab, et tasuta õigusabi saavad isikud, kes tõendavad, et neil puuduvad piisavad vahendid kohut käimiseks.

Käesolevalt peetakse kohut käimiseks piisavaid vahendeid mitteomavaiks sellisi füüsilisi isikuid, kelle majanduslikud vahendid ja sissetulek kõikehõlmava aastaarvestuse kohaselt ja leibkonna liikme kohta ei ületa kahekordset taotluse esitamise hetkel kutsealade lõikes kehtivat alampalga määra. 2002. aastaks on kutsealade lõikes alampalga määraks kehtestatud 442,20 eurot/kuus.

ÜlesÜles

NÕUDE ESITAMISE TAGAJÄRJED

12. Mis hetkest alates loetakse mu nõuet tegelikult sisse antuks? Kas ametivõimud annavad mulle kinnituse selle kohta, et esitatud nõue on menetlusse vastu võetud?

 • Nõuet loetakse tegelikult sisse antuks, kui see on esitatud kohtusekretärile, kes seejärel teeb teatavaks oma otsuse, olles kontrollinud, et esitatud küsimus kuulub selle kohtu alluvusse ja objektiivsesse pädevusse, et kõik seadusjärgsed nõudmised on täidetud ning nõudega koos on esitatud igal konkreetsel juhul seadusega nõutavad dokumendid. Mõnel juhul peab kohus enne nõude vastuvõtmist ka kontrollima, kas asja saab lahendada territooriumil, mis jääb selle kohtu piirkondliku pädevuse ulatusse.

  Kui nõue on vastu võetud, võtab kohus kohtuasja juhtimise üle kõikides selle järkudes, sätestades tehtavate otsuste jõustumise, ilma et mul oleks vaja midagi ette võtta kohtuasja edasiseks kulgemiseks. Kohus on eelkõige see, kes korraldab teise poole kohtusse kutsumise ning, kui ta ei ilmu kohtusse määratud tähtajaks, teeb tema suhtes tagaseljaotsuse.

 • Lahend, millega kohus võtab vastu minu nõude, ja kõik edasised lahendid teeb kohus mulle teatavaks minu „prokuröri” kaudu, kui ma teda kasutan, kes läheb nende otsuste järele kohtu sekretariaati, või kui ma „prokuröri” ei kasuta, siis mulle isiklikult. Viimasel juhul saadab kohus minu koduaadressile postiga teate, mis sisaldab teatavaks tehtava lahendi ärakirja. Selleks kasutatakse aadressi, mille ma olen oma aadressiks märkinud nõude esitamisel.

  Juhul, kui ma olen teinud nõude esitamisel vea, mis takistab selle menetlusse võtmist, teatab kohus mulle sellest samal viisil ja kui viga ei saa parandada, teatab mulle sellest samamoodi, andes mulle tähtaja paranduse tegemiseks.

13. Kas ma võin arvestada täpse teabega selle nõude menetlemise eri järkude ajakava kohta (näiteks kohtusse ilmumise aeg)?

Kõikidest minu kohtuasjas toimunud arengutest või hilinemistest teatatakse mulle viivitamatult eelmises küsimuses täpsustatud viisil.

Täiendav informatsioon

 • Tutvuge español igaks aastaks kehtestatud alampalgaga
 • Tutvuge español kohtupiirkondade ja neisse kuuluvate linnavalitsustega

« Asja kohtusse andmine - Üldteave | Hispaania - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 19-05-2006

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik