Europa-Kommissionen > ERN > Sagsanlæg ved domstolene > Spanien

Seneste opdatering : 05-06-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Sagsanlæg ved domstolene - Spanien

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


De er i konflikt med en virksomhed, en erhvervsdrivende, Deres arbejdsgiver, et familiemedlem eller enhver anden person i Deres eget land eller i udlandet. For at løse denne konflikt må De stille Dem selv en række spørgsmål, bl.a. 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Er det nødvendigt at henvende sit til en domstol? 1.
2. Er det ikke for sent at henvende sig til en domstol? 2.
3. Skal jeg henvende mig til en domstol i Spanien? 3.
4. Hvis det er tilfældet, hvilken domstol i Spanien skal jeg da henvende mig til? 4.
5. Hvilken domstol skal jeg henvende mig til i denne medlemsstat i betragtning af arten af mit søgsmål og det involverede beløb? 5.
6. Kan jeg selv henvende mig til en domstol, eller skal jeg gå gennem en mellemmand, som f.eks. en advokat? 6.
7. Hvem skal jeg rent konkret henvende mig til? Skal jeg gå direkte til domstolen eller det lokale dommerkontor eller til en anden myndighed? 7.
8. Hvilket sprog skal jeg formulere mig på? Kan jeg gøre det mundtligt, eller skal det gøres skriftligt? Kan jeg gøre det pr. fax eller pr. e-mail? 8.
9. Findes der særlige blanketter, som skal bruges, når man ønsker at anlægge sag (udtage stævning)? Hvis nej, hvad skal stævningen så indeholde? Er der andre elementer, som skal indgå i stævningen? 9.
10. Skal der betales retsafgifter til retten? Hvis ja, hvornår skal de betales? Skal advokaten betales med det samme? 10.
11. Kan jeg få retshjælp? Se faktablad om retshjælp 11.
12. Hvornår betragtes mit søgsmål som anlagt korrekt? Modtager jeg en bekræftelse fra myndighederne? 12.
13. Kan jeg få præcise oplysninger om tidsplanen for de forskellige faser i proceduren, der følger efter sagsanlægget (for eksempel hvornår jeg skal møde i retten)? 13.

 

SPØRGSMÅL FORUD FOR ET SAGSANLÆG

1. Er det nødvendigt at henvende sit til en domstol?

Det kan være nyttigt at overveje alternative måder til at få løst konflikten. Se dette emne.

2. Er det ikke for sent at henvende sig til en domstol?

Forældelsesfristerne for klager til domstole er således forskellige, alt efter hvilken sag der er tale om. Dette forældelsesspørgsmål kan løses af en rådgiver eller ved henvendelse til et informationskontor.

3. Skal jeg henvende mig til en domstol i Spanien?

Se faktablad om retternes kompetence.

4. Hvis det er tilfældet, hvilken domstol i Spanien skal jeg da henvende mig til?

Afhænger det af min bopæl eller den anden parts bopæl eller af andre forhold i forbindelse med min klage? Se faktablad om retternes kompetence i Spanien

5. Hvilken domstol skal jeg henvende mig til i denne medlemsstat i betragtning af arten af mit søgsmål og det involverede beløb?

Se faktablad om retternes kompetence i Spanien

TopTop

PROCEDURE FOR INDBRINGELSE AF SAGER FOR EN DOMSTOL

6. Kan jeg selv henvende mig til en domstol, eller skal jeg gå gennem en mellemmand, som f.eks. en advokat?

For at henvende mig til en spansk domstol skal jeg som generel regel være repræsenteret af en befuldmægtiget (Procurador) og en advokat (Abogado), der kan føre min sag ved domstolen.

Kun når der er tale om tvister, der vedrører beløb på under 900 EUR, kan jeg se bort fra sådanne fagfolk.

Imidlertid kan jeg selv indgive den indledende klage, men ikke foretage mig yderligere, hvis debitor ikke betaler, i en særlig hurtig proces, der kaldes "monitorio", som jeg kan benytte, hvis der er tale om et beløb på op til 30 000 EUR, og hvis jeg har dokumentation for mit krav.

Jeg kan også undvære en advokat og en befuldmægtiget, når jeg anmoder om presserende forholdsregler, der går forud for indledningen af sagen. Det gælder foreløbige forholdsregler i sager om annulation, separation eller skilsmisse, som har til formål at dække de mest umiddelbare personlige og økonomiske behov for ægtefæller og børn, når en af ægtefællerne vil indgive en sådan anmodning.

7. Hvem skal jeg rent konkret henvende mig til? Skal jeg gå direkte til domstolen eller det lokale dommerkontor eller til en anden myndighed?

Jeg skal gå til dommerkontoret eller til det kontor, som dommerkontoret har udpeget til at tage sig af denne type sager under sit direkte tilsyn. Dommerfuldmægtige (Secretarios Judiciales) og embedsmænd udpeget af dem er de eneste, som kan bevidne dato og klokkeslæt for udtagelsen af stævningen, dokumenterne om indledning af proceduren og enhver anden form for dokumentation, som skal indgives inden en bestemt frist.

TopTop

Normalt skal stævninger indgives til dommerkontoret for den kompetente førsteinstansret eller til en embedsmand udpeget heraf. Hvis der er mere end én førsteinstansret i samme retskreds, skal jeg indgive stævningen til dommerkontoret for den domstol, der bærer betegnelsen Juzgado Decano, eller til den embedsmand eller det kontor, som er udpeget under dens tilsyn og ansvar. Denne Juzgado Decano vil foretage fordelingen af sager mellem retskredsen af domstole.

Jeg kan ikke henvende mig til noget andet offentligt organ, end ikke dommervagten, med civile eller handelsretlige søgsmål.

8. Hvilket sprog skal jeg formulere mig på? Kan jeg gøre det mundtligt, eller skal det gøres skriftligt? Kan jeg gøre det pr. fax eller pr. e-mail?

 1. Domstolene og deres ansatte benytter spansk, men i de selvstyrende regioner, der har deres eget sprog (Catalonien, Valencia, Balearerne, Galicien og Baskerlandet), kan man også benytte disse sprog, uden at nogen part kan modsætte sig det under henvisning til, at de ikke kender det pågældende sprog.

  Alle de øvrige deltagere i sagen kan i deres skriftlige og mundtlige indlæg benytte spansk eller den pågældende selvstyrende regions sprog. Domstolen udpeger en tolk, hvis en person ikke kender den selvstyrende regions eget sprog.

  Hvis jeg er nødt til at benytte et andet sprog, fordi jeg ikke kan spansk eller den selvstyrende regions eget sprog, skal der være en tolk til stede, og jeg må få oversat mine skriftlige indlæg (det er vigtigt at bemærke, at i henhold til den spanske forfatnings artikel 3.1 er alle spaniere forpligtet til at have kendskab til spansk).

  TopTop

 2. Selv om retsforhandlinger i Spanien overvejende foregår mundtligt, skal jeg altid indgive den indledende klage skriftligt. Dette indlæg kaldes en stævning og er meget enkelt, når sagen vedrører et beløb på under 900 EUR. Jeg skal blot anføre mine personlige data, det jeg ved om den anden part, og en klar redegørelse for, hvad jeg ønsker.

 3. Loven giver mig mulighed for at henvende mig til domstolene ved hjælp af enhver form for elektronisk kommunikation, når blot de råder over de tekniske hjælpemidler, der gør det muligt at sende og modtage skriftlige indlæg og dokumenter på en måde, der garanterer kommunikationens ægthed og kan bevidne, at den er fremsendt og modtaget og hvornår. Imidlertid råder domstolene ikke over de nødvendige tekniske hjælpemidler til at udnytte denne mulighed

9. Findes der særlige blanketter, som skal bruges, når man ønsker at anlægge sag (udtage stævning)? Hvis nej, hvad skal stævningen så indeholde? Er der andre elementer, som skal indgå i stævningen?

 1. Der findes formularer til at indgive klager over beløb på under 900 EUR samt til klager gennem den særlige "monitorio"-procedure, som jeg kan benytte, når det drejer sig om beløb på op til 30 000 EUR, og jeg har dokumentation for mit krav.

 2. Når der ikke er nogen formular, jeg kan benytte, skal jeg forelægge domstolen et skriftligt indlæg, som kaldes en stævning og er meget enkelt, når sagen vedrører et beløb på under 900 EUR, idet det blot omfatter mine personlige data, det jeg ved om den anden part, og en klar redegørelse for, hvad jeg ønsker. Når der er tale om et større beløb, er stævningen mere kompliceret, fordi den også skal indeholde en redegørelse for sagens omstændigheder, den juridiske ræsonnering, der ligger til grund for min klage, og en velordnet og klar oversigt over de dokumenter og andet bevismateriale, der støtter den.

  TopTop

I begge tilfælde skal den indledende klage, jeg indgiver til domstolene, ledsages af alle de dokumenter, som jeg vil benytte til at bevise, at jeg har ret, samt de sagkyndige eller andre rapporter vedrørende sagen, jeg råder over. Hvis jeg ikke gør dette, kan jeg ikke fremlægge sådanne dokumenter senere, undtagen i meget specielle tilfælde.

10. Skal der betales retsafgifter til retten? Hvis ja, hvornår skal de betales? Skal advokaten betales med det samme?

 1. I 1986 afskaffede man i Spanien alle afgifter på enhver form for søgsmål ved domstolene. Staten modtager derfor intet fra brugerne af retssystemet.

  Imidlertid er der mulighed for at tage betaling for kopier af dokumenter og retlige instrumenter, der indgår i sagens akter, og som sagens parter anmoder om, selv om taksterne herfor endnu ikke er indført.

 2. Advokaten og den befuldmægtigede kan ikke kræve hele deres honorar med det samme. Processen er inddelt i faser, hvortil svarer en vis procentdel af det honorar, de kan afkræve deres klienter, når en ny fase indledes.

  I praksis opkræves honoraret normalt først, når sagen er afsluttet.

  Imidlertid kan den befuldmægtigede, som skal betale sagens omkostninger til domstolen, bede sin klient om et forskud for at dække disse udgifter.

11. Kan jeg få retshjælp? Se faktablad om retshjælp

I henhold til den spanske forfatning har alle, som ikke har tilstrækkelige midler til at føre en sag, ret til retshjælp.

TopTop

I øjeblikket regnes fysiske personer, hvis midler og indtægter inklusive alle familiens indtægtskilder på årsbasis ikke overstiger det dobbelte af den gældende mindsteløn på ansøgningstidspunktet. For 2002 er mindstelønnen fastsat til 442,20 EUR pr. måned.

KONSEKVENSER AF STÆVNINGEN

12. Hvornår betragtes mit søgsmål som anlagt korrekt? Modtager jeg en bekræftelse fra myndighederne?

 1. Stævningen betragtes som udtaget, når dommerkontoret efter at have modtaget den og efterprøvet, om den falder ind under domstolens jurisdiktion og objektive kompetence, meddeler, at den opfylder alle juridiske krav og er ledsaget af de dokumenter, som loven kræver i bestemte tilfælde. I nogle tilfælde må domstolen, inden stævningen kan godkendes, efterprøve, om sagen kan behandles i det område, hvor den har sin territoriale kompetence.

  Når stævningen er godkendt, er det domstolen, der forvalter sagen gennem de forskellige faser og træffer de nødvendige afgørelser, uden at jeg skal foretage mig noget for at bringe sagen videre. Mere specifikt er det domstolen, som indkalder den anden part i sagen og afsiger udeblivelsesdom, hvis vedkommende ikke møder op til tiden.

 2. Domstolens afgørelse om at godkende min stævning og alle de efterfølgende afgørelser får jeg meddelelse om gennem min befuldmægtigede (Procurador), hvis jeg har en sådan, som skal hente afgørelserne på dommerkontoret. Ellers meddeles de mig direkte, hvis jeg ikke bruger en befuldmægtiget. I så fald sender domstolen med posten en meddelelse til min bopæl, som indeholder en kopi af den pågældende afgørelse. Den bopæl, jeg har anført i stævningen, vil blive benyttet.

  Hvis jeg ved udtagelsen af stævningen har begået en fejl, som forhindrer domstolen i at behandle sagen, bliver jeg underrettet derom, og hvis fejlen kan rettes, oplyser domstolen det ligeledes, idet den giver mig en frist til at rette fejlen.

13. Kan jeg få præcise oplysninger om tidsplanen for de forskellige faser i proceduren, der følger efter sagsanlægget (for eksempel hvornår jeg skal møde i retten)?

Jeg får meddelelse om enhver berammelse eller udsættelse af min sag på den måde, der er beskrevet i foregående afsnit.

Yderligere oplysninger

« Sagsanlæg ved domstolene - Generelle oplysninger | Spanien - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 05-06-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige