Evropská komise > ESS > Návrh na zahájení soudního řízení > Španělsko

Poslední aktualizace: 23-05-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Návrh na zahájení soudního řízení - Španělsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


Jestliže máte otevřený spor s firmou, odborníkem, osobou, která s vámi uzavřela smlouvu, členem vlastní rodiny, či jinou osobou ve vlastní zemi nebo v zahraničí, a chcete ho řešit, naskýtá se řada otázek, mezi nimi i ty následující: 

OBSAH

1. Je nevyhnutelně nutné věc předložit soudu? 1.
2. Je ještě čas obrátit se na soud? 2.
3. Určitě věc musím předložit právě španělskému soudu? 3.
4. Pokud ano, kterému soudu ve Španělsku musím věc předložit, když uvážím své bydliště a bydliště protistrany, jakož i další faktory, které mají vliv na místo projednání mého podání? 4.
5. Kterému soudu v tomto členském státě je třeba věc předložit, když uvážím obsah žaloby a její hodnotu vyjádřenou finančně? 5.
6. Mohu předložit věc k projednání sám, nebo si na pomoc potřebuji přizvat právního poradce, například advokáta? 6.
7. Na koho konkrétně je třeba se obrátit: na soudní kancelář, podatelnu nebo na jiný správní orgán? 7.
8. Ve kterém jazyce je třeba návrh žaloby vypracovat? Je možné ho podat ústně, nebo musí věc být vždy předložena písemně? Je možné návrh žaloby zaslat faxem nebo elektronickou poštou? 8.
9. Existují pro tyto účely hotové formuláře? Pokud ne, jakou formou lze návrh na zahájení řízení (žalobu) podat? Existují prvky, které musejí být v žalobě nevyhnutelně uvedeny? 9.
10. Je třeba soudu něco platit? Pokud ano, ve které fázi se poplatek vybírá? Je třeba advokátovi zaplatit už na začátku projednávání žaloby? 10.
11. Mám nárok na bezplatnou právní pomoc? (téma"justicia gratuita"11.
12. Od kterého okamžiku se žaloba považuje za účinně podanou? Obdrží žalobce od úřadů potvrzení, že podaná žaloba byla postoupena k projednání? 12.
13. Je možné získat přesnější informace o časovém harmonogramu postupu jednání (například o tom, kdy bude třeba se dostavit k projednávání věci)? 13.

 

PŘED PŘEDLOŽENÍM VĚCI SOUDU JE TŘEBA VYŘEŠIT TYTO OTÁZKY:

1. Je nevyhnutelně nutné věc předložit soudu?

Možná by bylo možné využít "Métodos alternativos de resolución de conflictos". Viz dané téma.

2. Je ještě čas obrátit se na soud?

Promlčecí lhůty práva na podání žaloby se různí v závislosti na konkrétní sporné věci. Na otázku o promlčecích lhůtách lze získat vysvětlující odpověď od úřadu pro poradenské služby nebo od informační kanceláře pro právní záležitosti.

3. Určitě věc musím předložit právě španělskému soudu?

Viz téma "Competencia de los Tribunales”.

4. Pokud ano, kterému soudu ve Španělsku musím věc předložit, když uvážím své bydliště a bydliště protistrany, jakož i další faktory, které mají vliv na místo projednání mého podání?

Viz téma "Competencia de los Tribunales - España".

5. Kterému soudu v tomto členském státě je třeba věc předložit, když uvážím obsah žaloby a její hodnotu vyjádřenou finančně?

Viz téma "Competencia de los Tribunales – España".

NahoruNahoru

POSTUP, KTERÝ JE TŘEBA DODRŽET, POKUD SE OBRÁTÍME NA SOUD

6. Mohu předložit věc k projednání sám, nebo si na pomoc potřebuji přizvat právního poradce, například advokáta?

Při řízení před španělským soudem je zpravidla třeba mít k dispozici „prokurátora“, který zastupuje žalobce, a „advokáta“, který vede řízení před soudem.

Zříci se účasti uvedených odborníků je možné jen tehdy, jestliže jde o spory, v nichž výška sumy, která je předmětem sporu, nepřesahuje 900 euro.

Přesto je možné podat stížnost samostatně, ale není možné vést další řízení, pokud dlužník neplatí, a to v samostatném procesu zvaném „monitorování“ v případě, že požadovaná částka nepřesahuje 30 000 euro a jsou k dispozici akreditační dokumenty, na které má žalobce nárok.

Využití služeb advokáta a prokurátora rovněž není nutné v případě žádosti o urgentní opatření před začátkem řízení. Jde o předběžná opatření ve sporech o neplatnost, rozděleních nebo rozvodech, jejichž cílem je uložit okamžitá opatření z důvodů osobní a ekonomické ochrany manželů a jejich dětí, pokud některý z nich podává žalobu takovéto povahy.

7. Na koho konkrétně je třeba se obrátit: na soudní kancelář, podatelnu nebo na jiný správní orgán?

Je třeba se obrátit na soudní kancelář nebo na registr, který kancelář určila a má pod vlastním dohledem. Jedině soudní kanceláře a jimi určení pracovníci jsou oprávněni potvrdit den a hodinu podání žalob, zápisů zahájení řízení a jakýchkoli jiných návrhů, jejichž podání podléhá promlčecí lhůtě.

NahoruNahoru

Ve všeobecnosti je nutné žaloby podávat v kanceláři příslušného soudu první instance nebo jím určenému pracovníku kanceláře. V případě, že v jednom okrese existuje více než jeden soud první instance, je třeba žalobu podat před sekretariátem děkanského soudu, jeho pracovníku nebo podatelně pod jeho dohledem a zodpovědností. Děkanský soud postoupí věc na všechny soudy v okrese.

V případě podání občanských a obchodních stížností není možné obrátit se na žádný jiný veřejný úřad ani na policejní soud.

8. Ve kterém jazyce je třeba návrh žaloby vypracovat? Je možné ho podat ústně, nebo musí věc být vždy předložena písemně? Je možné návrh žaloby zaslat faxem nebo elektronickou poštou?

 1. Soudy a jejich nedílné součásti používají španělský jazyk, ale v samosprávných autonomních oblastech s vlastním jazykem (Katalánsko, Valencie, Baleáry, Galície a Baskicko) je možné použít tento jazyk, přičemž zároveň neznalost tohoto jazyka není překážkou.

  Všichni další účastníci soudu mohou, ať už v písemných nebo v ústních projevech, používat španělský jazyk nebo jazyk dané samosprávné autonomní oblasti. Soud v případě, že některý z účastníků neovládá jazyk dané samosprávné autonomní oblasti, přistoupí k určení tlumočníka.

  Pokud je z důvodu neznalosti španělského jazyka nebo jazyka dané autonomní samosprávné oblasti nutné použít jiný jazyk, je nevyhnutelná přítomnost tlumočníka a překlad předložených spisů (je třeba poukázat na článek 3.1 španělské ústavy, která všem Španělům ukládá povinnost ovládat španělský jazyk).

  NahoruNahoru

 2. Přesto, že soudní řízení ve Španělsku bývají především ústní, je třeba podat první stížnost písemně. Tento písemný dokument se nazývá „žaloba“ a je velmi jednoduchý, pokud výška sumy, která je předmětem sporu, nepřevyšuje 900 euro. Stačí uvést své osobní údaje a co nejpřesnější známé údaje druhé strany.
 3. Zákon umožňuje obrátit se na soud elektronickými, informačními a telekomunikačními prostředky v případě, že je k dispozici technické vybavení umožňující zasílání a normální příjem písemností a dokumentů, zaručujících autenticitu komunikace, a že je zabezpečen důkaz o jejich vydání, přijetí a datu, kdy se tak stalo. Soudy však nejsou vybaveny technickými prostředky nevyhnutelně potřebnými k tomu, aby této možnosti bylo možno využít.

9. Existují pro tyto účely hotové formuláře? Pokud ne, jakou formou lze návrh na zahájení řízení (žalobu) podat? Existují prvky, které musejí být v žalobě nevyhnutelně uvedeny?

 1. Existují formuláře k podávání stížností ve věcech, ve kterých výška sporné částky nepřevyšuje 900 euro, jako je tomu ve věci podávání stížností prostřednictvím samostatného řízení pro žaloby nazvaného „monitorování-upomínka“, jehož je možno využít, pokud se požaduje peněžní částka nepřevyšující 30 000 euro a jsou k dispozici akreditační dokumenty, na které má žalobce nárok.
 2. V případě, že formulář neexistuje nebo ho nelze použít, je třeba soudu předložit písemný dokument, který se nazývá „žaloba“. Ten je v případě sumy, která je předmětem sporu a nepřevyšuje 900 euro, velmi jednoduchý, protože jeho obsah je omezen na osobní údaje žalobce a známé osobní údaje druhé strany. V případech převyšujících uvedenou částku je „žaloba“ složitější, protože musí navíc obsahovat popis skutečností souvisejících se sporem, právní zdůvodnění, o která se žádost opírá, a uspořádaný a srozumitelný seznam dokumentů a jiných důkazů, které se dokládají.

V obou případech je potřebné k počáteční stížnosti, která se u soudu podává, přiložit dokumenty, na jejichž základě se žalobce domáhá svých práv, jakož i odborné a jiné zprávy, které má k dispozici a které se sporem souvisejí. Pokud to neučiní, nemůže je, až na zvláštní případy, předložit později.

NahoruNahoru

10. Je třeba soudu něco platit? Pokud ano, ve které fázi se poplatek vybírá? Je třeba advokátovi zaplatit už na začátku projednávání žaloby?

 1. Od roku 1986 jsou ve Španělsku zrušené všechny poplatky spojené s jakýmkoli jednáním před soudem nebo v průběhu soudního řízení. Z uvedeného důvodu stát od poživatelů práva nepožaduje žádné poplatky.

  Počítá se však s možností vybírání poplatků za zhotovení kopií dokumentů a písemností, které jsou součástí spisu, o které účastníci řízení požádali, i když zatím uvedené poplatky nejsou uzákoněny.

 2. Advokát a prokurátor nemohou na začátku požadovat celkovou částku svých odměn a nároků. V tomto smyslu se řízení dělí na několik fází a každé z nich odpovídá určité procento uvedených odměn a nároků, které advokát a prokurátor od svých klientů mohou po zahájení příslušné fáze požadovat.

  V praxi advokáti ani prokurátoři platbu svých nároků a odměn před ukončením procesu obvykle nepožadují.

  Protože však prokurátor má povinnost platit soudu náklady vzniklé v průběhu procesu, může od klienta požadovat „krytí výloh“ na úhradu těchto nákladů.

11. Mám nárok na bezplatnou právní pomoc? (téma"justicia gratuita")

Španělská ústava stanovuje bezplatnou právní pomoc pro ty, kteří prokáží, že nemají dostatek finančních prostředků na vedení sporu.

V současnosti se za osoby bez finančních prostředků na vedení sporu považují ty osoby, jejichž finanční zdroje a příjmy na jednoho člena rodiny, vypočítané za rok, v okamžiku podání žádosti nepřekročí dvojnásobek stanovené minimální mzdy. Na rok 2002 byla minimální mzda stanovena na 422,2 euro měsíčně.

NahoruNahoru

NÁSLEDKY PODÁNÍ ŽALOBY

12. Od kterého okamžiku se žaloba považuje za účinně podanou? Obdrží žalobce od úřadů potvrzení, že podaná žaloba byla postoupena k projednání?

 1. Žaloba se považuje za účinně podanou v případě, že po jejím podání v soudní kanceláři vydá soudní kancelář rozhodnutí o jejím přijetí, a to po posouzení, zda daná věc spadá pod její jurisdikci a příslušnost, zda splňuje všechny právní požadavky a zda k ní jsou přiloženy dokumenty, které zákon v jistých případech požaduje. V některých případech soud ještě před přijetím žaloby prověří, zda se podle místní příslušnosti na daném území věc vůbec může projednat.

  Po přijetí žaloby soud zahájí soudní řízení ve všech fázích s následným vynesením rozsudku, které proběhnou, aniž by bylo třeba podnikat kroky k pokračování soudního řízení. Právě soud se bude zabývat předvoláním protistrany a řešit její nedostavení se v určené lhůtě.

 2. Rozhodnutí, kterým soud přijme žalobu, i všechna další rozhodnutí soud oznámí prostřednictvím „prokurátora“ žalující strany případu, přičemž je prokurátor převezme v soudní kanceláři, nebo je žalobce převezme osobně, pokud nemá „prokurátora“. V posledním jmenovaném případě soud na adresu bydliště žalobce zašle poštou oznámení, obsahující kopii oznámeného rozhodnutí. Pro tento účel se za bydliště bude považovat adresa žalující strany uvedená v žalobě.

  V případě, že v podání žaloby dojde k pochybení, které znemožní její postoupení, soud o tom žalující stranu vyrozumí a pokud pochybení lze odstranit, soud o dané skutečnosti uvědomí a určí lhůtu k nápravě.

13. Je možné získat přesnější informace o časovém harmonogramu postupu jednání (například o tom, kdy bude třeba se dostavit k projednávání věci)?

Každé ustanovení nebo omeškání vzniklé v průběhu řízení se žalující straně okamžitě oznámí způsobem popsaným v předcházející otázce.

Bližší informace

 • Přečtěte si údaje español o minimální mzdě stanovené pro jednotlivé roky
 • Přečtěte si údaje o español okresech a jejich spádových obcích

« Návrh na zahájení soudního řízení - Obecné informace | Španělsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 23-05-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království