Europeiska Kommissionen > ERN > Väckande av talan vid domstol > Slovenien

Senaste uppdatering: 10-12-2008
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Väckande av talan vid domstol - Slovenien

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


Tänk dig att du ligger i tvist med ett företag, en näringsidkare, din arbetsgivare, en familjemedlem eller någon annan i ditt hemland eller utomlands. För att kunna lösa frågan måste du ställa dig flera frågor. 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Måste tvisten lösas i domstol? 1.
2. Är det för sent att väcka talan vid domstol? 2.
3. Ska jag väcka talan vid en domstol i Slovenien? 3.
4. Om jag vet att talan ska väckas i Slovenien, kan jag då också veta vilken domstol som är behörig att behandla mitt mål, med hänsyn till var jag är stadigvarande bosatt, var övriga parter är bosatta och övriga omständigheter i ärendet? 4.
5. Till vilken domstol i Slovenien ska jag vända mig, med hänsyn till yrkandets karaktär och belopp? 5.
6. Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till ett juridiskt ombud eller en advokat? 6.
7. Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller en annan myndighet? 7.
8. På vilket språk ska stämningsansökan skrivas? Kan jag väcka talan muntligt eller krävs det skriftlig form? Är det möjligt att använda fax eller e-post? 8.
9. Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler om vad stämningsansökan ska innehålla? 9.
10. Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan? 10.
11. Kan jag få kostnadsfri rättshjälp? (se faktabladet om rättshjälp). 11.
12. När anses talan ha väckts? Får jag en bekräftelse från den behöriga myndigheten om att talan har väckts på ett riktigt sätt? 12.
13. Får jag närmare upplysningar om tidsplanen för ärendets vidare handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten? 13.

 

FRÅGOR INNAN DU BESTÄMMER DIG FÖR ATT LÖSA TVISTEN I DOMSTOL

1. Måste tvisten lösas i domstol?

Kanske är det bättre att lösa tvisten genom alternativa system för tvistlösning. Se faktabladet om detta.

2. Är det för sent att väcka talan vid domstol?

Tidsfristen för att väcka talan vid domstol varierar beroende på vilken typ av ärende det är fråga om. Frågor om tidsfrister och preskriptionstider kan besvaras av juridiska rådgivare eller organ för kostnadsfri rättshjälp.

3. Ska jag väcka talan vid en domstol i Slovenien?

Se faktabladet om domstolarnas behörighet.

4. Om jag vet att talan ska väckas i Slovenien, kan jag då också veta vilken domstol som är behörig att behandla mitt mål, med hänsyn till var jag är stadigvarande bosatt, var övriga parter är bosatta och övriga omständigheter i ärendet?

Se faktabladet om domstolarnas behörighet - Slovenien.

5. Till vilken domstol i Slovenien ska jag vända mig, med hänsyn till yrkandets karaktär och belopp?

Se faktabladet om domstolarnas behörighet - Slovenien.

Till börjanTill början

FÖRFARANDE FÖR ATT LÖSA EN TVIST VID DOMSTOL

6. Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till ett juridiskt ombud eller en advokat?

I Slovenien kan parterna själva föra sin talan i domstol, utom i förfaranden med extraordinära rättsmedel, där en part måste ha en advokat.

7. Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller en annan myndighet?

En stämningsansökan kan skickas per post till den behöriga domstolen eller lämnas direkt till domstolens reception.

8. På vilket språk ska stämningsansökan skrivas? Kan jag väcka talan muntligt eller krävs det skriftlig form? Är det möjligt att använda fax eller e-post?

I Slovenien är domstolsspråket slovenska. I områden där ungerska och italienska minoriteter är bosatta är förutom slovenska även ungerska eller italienska officiellt domstolsspråk. Stämningsansökan måste vara avfattad på slovenska. Käranden måste själv underteckna den, vilket innebär att den måste lämnas in i skriftlig form.

9. Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler om vad stämningsansökan ska innehålla?

I Slovenien behöver stämningsansökan inte vara sammanställd enligt någon särskild blankett, men den måste enligt lag innehålla följande uppgifter: domstolens namn, parternas namn och stadigvarande eller tillfälliga bosättningsort, de juridiska företrädarnas eller ombudens namn, ett bestämt yrkande i fråga om huvudsaken och parternas fordringar, de omständigheter som käranden grundar sitt yrkande på, bevisning som styrker dessa omständigheter, belopp som tvisten gäller samt kärandens underskrift.

Till börjanTill början

10. Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan?

En domstolsavgift ska betalas när skyldighet att betala sådan avgift föreligger i samband med inlämning av stämningsansökan, meddelande av domstolens avgörande i första instans, överklagande och meddelande av domstolens avgörande i andra instans. Rättegångskostnaderna ska betalas av den part som förlorar målet. Ersättningen till advokater betalas vid den tidpunkt som parterna har kommit överens om med advokaterna.

11. Kan jag få kostnadsfri rättshjälp? (se faktabladet om rättshjälp).

FÖLJER

12. När anses talan ha väckts? Får jag en bekräftelse från den behöriga myndigheten om att talan har väckts på ett riktigt sätt?

Talan anses ha väckts när stämningsansökan inkommer till den behöriga domstolen. Om stämningsansökan skickas med rekommenderat brev eller som telegram räknas den dag då den lämnades till posten som dag för inlämning till den domstol som är adressat. Den som lämnar in en stämningsansökan får ingen automatisk bekräftelse på att målet har anhängiggjorts.

13. Får jag närmare upplysningar om tidsplanen för ärendets vidare handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten?

I fråga om händelser som rör preklusionsfrister meddelar domstolen parterna skriftligen vilka de juridiska följderna blir om någon part inte rättar sig efter domstolens anvisningar.

Ytterligare information

Följande webblänkar kan då vara till hjälp:

 • Državni zbor Republike Slovenije (parlamentet) English - slovenšcina
 • Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije (justitieministeriet) English - slovenšcina
 • Vrhovno sodišče Republike Slovenije (högsta domstolen) Deutsch - English - slovenšcina

« Väckande av talan vid domstol - Allmän information | Slovenien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 10-12-2008

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket