Európska komisia > EJS > Návrh na začatie konania > Slovinsko

Posledná úprava: 02-11-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Návrh na začatie konania - Slovinsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


Predstavte si situáciu, že máte spor s obchodnou spoločnosťou, podnikateľom, Vašim zamestnávateľom, rodinným príslušníkom alebo niekým iným vo Vašej krajine alebo v zahraničí. Aby ste tento problém vyriešili, kladiete si množstvo otázok: 

OBSAH

1. Musím sa obrátiť na súd? 1.
2. Mám ešte čas na podanie návrhu na začatie súdneho konania? 2.
3. Ako sa mám uistiť, či sa mám skutočne obrátiť na súd v Slovinsku? 3.
4. Ak áno, na ktorý súd v Slovinsku by som sa mal obrátiť? Podľa toho, kde mám bydlisko a kde má bydlisko druhá strana, alebo podľa iných kritérií v tejto veci? 4.
5. Na ktorý súd v Slovinsku by som sa mal obrátiť podľa povahy tejto veci a hodnoty sporu? 5.
6. Môžem podať návrh na začatie súdneho konania sám/sama alebo musím mať sprostredkovateľa, napríklad musím sa nechať zastúpiť advokátom? 6.
7. Kam presne podávam návrh: do podateľne, do kancelárie súdu alebo niektorému inému úradníkovi? 7.
8. V akom jazyku môžem podať svoj návrh? Môžem tak urobiť ústne alebo musí byť návrh písomný? Môžem svoj návrh poslať faxom alebo elektronickou poštou? 8.
9. Existujú osobitné tlačivá pre podanie návrhu a ak nie, ako musím svoju vec predložiť súdu? Sú stanovené náležitosti, ktoré musí podaný návrh obsahovať? 9.
10. Budem musieť platiť súdne poplatky? Ak áno, kedy? Budem musieť zaplatiť za právnika už pri podaní návrhu na začatie súdneho konania? 10.
11. Mám nárok na právnu pomoc? (pozri Právna pomoc11.
12. Odkedy sa môj návrh formálne považuje za podaný? Vystavia mi príslušné orgány potvrdenie, že moja vec bola riadne predložená súdu? 12.
13. Budem mať podrobné informácie o časovom priebehu ďalších udalostí (napríklad o lehote na prípravu obhajoby)? 13.

 

Predbežné otázky pred návrhom na začatie súdneho konania

1. Musím sa obrátiť na súd?

Možno by bolo lepšie vyriešiť spor alternatívnymi prostriedkami. Pozri Alternatívne spôsoby riešenia sporov.

2. Mám ešte čas na podanie návrhu na začatie súdneho konania?

Lehoty na podanie návrhu na začatie súdneho konania závisia od povahy veci. Na otázky týkajúce sa termínov a premlčacích lehôt vie odpovedať právny zástupca alebo poskytovatelia právnych služieb.

3. Ako sa mám uistiť, či sa mám skutočne obrátiť na súd v Slovinsku?

Pozri Právomoc súdov.

4. Ak áno, na ktorý súd v Slovinsku by som sa mal obrátiť? Podľa toho, kde mám bydlisko a kde má bydlisko druhá strana, alebo podľa iných kritérií v tejto veci?

Pozri Právomoc súdov - Slovinsko.

5. Na ktorý súd v Slovinsku by som sa mal obrátiť podľa povahy tejto veci a hodnoty sporu?

Pozri Právomoc súdov - Slovinsko.

Postup pre podanie návrhu na začatie súdneho konania

6. Môžem podať návrh na začatie súdneho konania sám/sama alebo musím mať sprostredkovateľa, napríklad musím sa nechať zastúpiť advokátom?

V Slovinsku môžu strany podať návrh na začatie súdneho konania samy, okrem konaní o mimoriadnych opravných prostriedkoch, v ktorých môžu konať iba prostredníctvom advokáta.

HoreHore

7. Kam presne podávam návrh: do podateľne, do kancelárie súdu alebo niektorému inému úradníkovi?

Návrh sa môže poslať príslušnému súdu poštou alebo doručiť priamo do jeho podateľne.

8. V akom jazyku môžem podať svoj návrh? Môžem tak urobiť ústne alebo musí byť návrh písomný? Môžem svoj návrh poslať faxom alebo elektronickou poštou?

Úradným jazykom v Slovinsku je slovinčina. V oblastiach s maďarskou alebo talianskou národnostnou menšinou sa však ako úradný jazyk spolu so slovinčinou používa aj maďarčina a taliančina. Návrh musí byť napísaný v slovinčine a vlastnoručne podpísaný navrhovateľom. To znamená, že návrh musí byť v písomnej podobe.

9. Existujú osobitné tlačivá pre podanie návrhu a ak nie, ako musím svoju vec predložiť súdu? Sú stanovené náležitosti, ktoré musí podaný návrh obsahovať?

V Slovinsku sa návrh nemusí podať formou osobitného tlačiva, ale v zmysle právnych predpisov musí obsahovať určité náležitosti: označenie súdu, mená a trvalé alebo prechodné bydliská strán, mená právnych zástupcov alebo splnomocnených osôb, presnú požiadavku s uvedením základných okolností a nárokov navrhovateľa v danej veci, skutočnosti, ktorými navrhovateľ podporuje svoje nároky, dôkazy preukazujúce tieto skutočnosti, hodnotu sporu a podpis navrhovateľa.

10. Budem musieť platiť súdne poplatky? Ak áno, kedy? Budem musieť zaplatiť za právnika už pri podaní návrhu na začatie súdneho konania?

Súdne poplatky sa musia zaplatiť pri podaní návrhu, doručení rozhodnutia súdu v prvom stupni, podaní odvolania a doručenia rozhodnutia súdu v druhom stupni a sú splatné vznikom poplatkovej povinnosti. Trovy súdneho konania hradí neúspešná strana v spore. Lehota na náhradu trov právneho zastúpenia závisí na dohode uzatvorenej medzi stranou a advokátom.

11. Mám nárok na právnu pomoc? (pozri Právna pomoc)

Následný postup

12. Odkedy sa môj návrh formálne považuje za podaný? Vystavia mi príslušné orgány potvrdenie, že moja vec bola riadne predložená súdu?

Návrh sa považuje za podaný, keď sa doručí príslušnému súdu. Ak sa pošle doporučenou poštou alebo telegramom, dátum odoslania sa považuje za dátum doručenia súdu, ktorému je určený. Potvrdenie o podaní návrhu sa navrhovateľovi nevystavuje automaticky.

13. Budem mať podrobné informácie o časovom priebehu ďalších udalostí (napríklad o lehote na prípravu obhajoby)?

V prípade prekluzívnych lehôt súd písomne upozorní stranu a priloží súdne oznámenie, v ktorom vysvetlí, aké následky pre stranu bude mať nedodržanie pokynov súdu.

Bližšie informácie

Užitočné odkazy

 • Državni zbor Republike Slovenije (Slovinský parlament) English - slovenšcina
 • Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije (Ministerstvo spravodlivosti) English - slovenšcina
 • Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Najvyšší súd) Deutsch - English - slovenšcina

« Návrh na začatie konania - Všeobecné informácie | Slovinsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 02-11-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo