Euroopan komissio > EOV > Asian vireillepano tuomioistuimessa > Slovenia

Uusin päivitys: 13-01-2009
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Asian vireillepano tuomioistuimessa - Slovenia

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Sivun alkukielistä versiota on päivitetty, ja se on siirretty Euroopan oikeusportaaliin.


Jos joudut riitaan yrityksen, ammatinharjoittajan, työtoverin, perheenjäsenen tai jonkun muun kanssa kotimaassasi tai ulkomailla, joudut selvittämään monia kysymyksiä ongelman ratkaisemiseksi. 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Onko asia välttämättä vietävä tuomioistuimeen? 1.
2. Voiko asian vielä panna vireille? 2.
3. Onko minun varmasti vietävä asia juuri Slovenian tuomioistuimeen? 3.
4. Mihin tuomioistuimeen minun on vietävä asia Sloveniassa, kun otetaan huomioon oma kotipaikkani ja vastapuolen kotipaikka ja muut kanteeni käsittelypaikkaan vaikuttavat tekijät? 4.
5. Mihin tuomioistuimeen asia on vietävä Sloveniassa, kun otetaan huomioon kanteen sisältö ja sen rahamääräinen arvo? 5.
6. Voiko yksityishenkilö panna asian vireille itse vai onko otettava avuksi oikeudellinen neuvonantaja, esimerkiksi asianajaja? 6.
7. Mihin on käytännössä otettava yhteyttä: tuomioistuimen kansliaan, kirjaamoon vai johonkin muuhun hallintoelimeen? 7.
8. Millä kielellä kanne laaditaan? Voiko sen tehdä suullisesti vai onko asia aina esitettävä kirjallisesti? Voiko kanteen toimittaa faksilla tai sähköpostilla? 8.
9. Onko kanteen nostamista varten valmiita lomakkeita? Jos ei ole, miten kanne laaditaan? Mitä asiakirjoja tuomioistuimelle on toimitettava? 9.
10. Onko tuomioistuimelle maksettava jotain? Jos on, missä vaiheessa maksu peritään? Onko asianajajalle maksettava jo kanteen vireillepanosta alkaen? 10.
11. Miten voi saada oikeusapua? (Ks. ”Oikeusapu”.) 11.
12. Mistä lähtien asian katsotaan olevan vireillä? Antavatko viranomaiset vahvistuksen siitä, että asia on pantu vireille asianmukaisella tavalla? 12.
13. Onko mahdollista saada tarkempaa tietoa menettelyn etenemisen aikataulusta (esim. siitä, koska on saavuttava asian käsittelyyn)? 13.

 

ALUSTAVIA KYSYMYKSIÄ ENNEN ASIAN VIEMISTÄ TUOMIOISTUIMEEN

1. Onko asia välttämättä vietävä tuomioistuimeen?

Asia voidaan ratkaista myös vaihtoehtoisin keinoin. Ks. Vaihtoehtoiset riidanratkaisukeinot.

2. Voiko asian vielä panna vireille?

Asian vireillepanon määräaika riippuu asian luonteesta. Määräajoista ja niiden päättymisestä voi kysyä oikeudelliselta neuvonantajalta (pravni svetovalec) tai ilmaista oikeusapua tarjoavasta palvelusta (služba za brezplačno pravno pomoč).

3. Onko minun varmasti vietävä asia juuri Slovenian tuomioistuimeen?

Ks. Tuomioistuinten toimivalta.

4. Mihin tuomioistuimeen minun on vietävä asia Sloveniassa, kun otetaan huomioon oma kotipaikkani ja vastapuolen kotipaikka ja muut kanteeni käsittelypaikkaan vaikuttavat tekijät?

Ks. Tuomioistuinten toimivalta - Slovenia.

5. Mihin tuomioistuimeen asia on vietävä Sloveniassa, kun otetaan huomioon kanteen sisältö ja sen rahamääräinen arvo?

Ks. Tuomioistuinten toimivalta - Slovenia.

Sivun alkuunSivun alkuun

ASIAN VIREILLEPANO TUOMIOISTUIMESSA

6. Voiko yksityishenkilö panna asian vireille itse vai onko otettava avuksi oikeudellinen neuvonantaja, esimerkiksi asianajaja? 

Asianosaiset voivat panna asian itse vireille Slovenian tuomioistuimissa lukuun ottamatta menettelyjä, joissa on kyse ylimääräisistä muutoksenhakukeinoista. Niissä asian voi panna vireille vain asianajajan välityksellä.

7. Mihin on käytännössä otettava yhteyttä: tuomioistuimen kansliaan, kirjaamoon vai johonkin muuhun hallintoelimeen?

Haastehakemuksen voi lähettää toimivaltaiselle tuomioistuimelle postitse tai jättää sen suoraan tuomioistuimen vastaanottoon.

8. Millä kielellä kanne laaditaan? Voiko sen tehdä suullisesti vai onko asia aina esitettävä kirjallisesti? Voiko kanteen toimittaa faksilla tai sähköpostilla?

Slovenian tuomioistuinten virallinen kieli on sloveeni. Unkarinkielisen ja italiankielisen vähemmistön asuinalueilla myös unkari ja italia ovat sloveenin ohella virallisia kieliä. Kanne on laadittava sloveenin kielellä, ja kantajan on se allekirjoitettava omakätisesti, mikä tarkoittaa, että kanne on esitettävä kirjallisesti.

9. Onko kanteen nostamista varten valmiita lomakkeita? Jos ei ole, miten kanne laaditaan? Mitä asiakirjoja tuomioistuimelle on toimitettava?

Sloveniassa ei tarvitse laatia kannetta erityiselle lomakkeelle, mutta siinä on oltava seuraavat laissa säädetyt asiat: tuomioistuin, asianosaisten nimet ja vakinaiset tai tilapäiset asuinpaikat, oikeudellisten edustajien nimet, pääasiaa koskeva täsmällinen kanteen kohde ja asianosaisten vaatimukset, tosiasiat, joihin kantaja perustaa vaatimuksensa, todisteet, joilla kyseiset tosiasiat on tarkoitus näyttää toteen, riidan rahallinen arvo ja kantajan allekirjoitus.

Sivun alkuunSivun alkuun

10. Onko tuomioistuimelle maksettava jotain? Jos on, missä vaiheessa maksu peritään? Onko asianajajalle maksettava jo kanteen vireillepanosta alkaen?

Tuomioistuimelle maksetaan kanteen vireillepanosta, ensimmäisen oikeusasteen tuomion antamisesta, muutoksenhaun vireillepanosta ja toisen oikeusasteen tuomion antamisesta sillä hetkellä, kun tällainen velvollisuus syntyy. Oikeudenkäyntikuluista vastaa riidan hävinnyt asianosainen. Asianajajan palkkion maksamisajankohdasta sovitaan asiakkaan ja asianajajan välillä.

11. Miten voi saada oikeusapua? (Ks. ”Oikeusapu”.)

MENETTELYN KULKU

12. Mistä lähtien asian katsotaan olevan vireillä? Antavatko viranomaiset vahvistuksen siitä, että asia on pantu vireille asianmukaisella tavalla?

Asian katsotaan olevan vireillä, kun toimivaltainen tuomioistuin on vastaanottanut haastehakemuksen. Jos hakemus on lähetetty postitse kirjattuna kirjeenä tai sähkeenä, sen katsotaan saapuneen vastaanottavaan tuomioistuimeen postituspäivänä. Kantaja ei saa automaattisesti vahvistusta asian vireillepanosta.

13. Onko mahdollista saada tarkempaa tietoa menettelyn etenemisen aikataulusta (esim. siitä, koska on saavuttava asian käsittelyyn)?

Tuomioistuin ilmoittaa asianosaisille kirjallisesti vaiheista, joilla on ennalta määrätty aikataulu, ja liittää mukaan ilmoituksen seurauksista, jos asianosainen ei noudata tuomioistuimen ohjeita.

Lisätietoja

Hyödyllisiä linkkejä:

 • Državni zbor Republike Slovenije (Slovenian parlamentti) English - slovenšcina 
 • Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije (Slovenian oikeusministeriö) English - slovenšcina
 • Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenian korkein oikeus) Deutsch - English - slovenšcina 

« Asian vireillepano tuomioistuimessa - Yleistä | Slovenia - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 13-01-2009

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta