Euroopa Komisjon > EGV > Asja kohtusse andmine > Sloveenia

Viimati muudetud: 02-11-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Asja kohtusse andmine - Sloveenia

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. Esialgset keeleversiooni on ajakohastatud ning selle võib nüüd leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


Kujutage ette olukorda, kus teil on tekkinud vaidlus äriühingu, spetsialisti, tööandja, pereliikme või mõne muu isikuga kas kodu- või välismaal. Probleemi lahendamiseks vajate vastuseid tervele reale küsimustele: 

SISUKORD

1. Kas ma pean kindlasti pöörduma kohtusse? 1.
2. Kas mul on veel piisavalt aega, et kohtusse pöörduda? 2.
3. Kas ma pean pöörduma Sloveenia kohtusse? 3.
4. Kui jah, siis millisesse Sloveenia kohtusse pean ma enda ja teise poole elukohta või muid asjaolusid arvesse võttes pöörduma? 4.
5. Millisesse Sloveenia kohtusse pean ma kohtuasja iseloomu ja nõude suurust arvesse võttes pöörduma? 5.
6. Kas hagiavalduse võib esitada ise või tuleb esindajana kaasata vahendaja, näiteks advokaat? 6.
7. Kellele ma hagiavalduse esitan: kohtu registratuuri, kohtu kantseleisse või mõnele muule organile? 7.
8. Millises keeles võib avalduse esitada? Kas seda võib teha suuliselt või peab see olema kirjalik? Kas avalduse võib saata faksiga või e-posti teel? 8.
9. Kas hagiavalduse jaoks on olemas tüüpvormid? Kui ei, siis mida peab hagiavaldus sisaldama? Kas mõned osad on kohustuslikud? 9.
10. Kas ma pean tasuma kohtukulud? Kui jah, siis millal? Kas advokaadile tuleb maksta kohe alates avalduse esitamisest? 10.
11. Kas ma saan taotleda menetlusabi? (vaata teemat menetlusabi11.
12. Mis hetkest loetakse hagiavaldus ametlikult esitatuks? Kas ma saan ametliku kinnituse, et hagiavaldus on esitatud nõuetekohaselt? 12.
13. Kas menetluse ajakava kohta antakse täpsemat teavet (nt millal tuleb ilmuda kohtuistungile)? 13.

 

ENNE KOHTUASJA ALGATAMIST ESITATAVAD KÜSIMUSED

1. Kas ma pean kindlasti pöörduma kohtusse?

Võib-olla on parem lahendada vaidlus kohtuväliselt. Vaata teemat Vaidluste kohtuväline lahendamine.

2. Kas mul on veel piisavalt aega, et kohtusse pöörduda?

Kohtusse pöördumise tähtajad sõltuvad kohtuasja olemusest. Tähtaegade ja aegumisega seotud küsimusi oskavad selgitada õigusnõustajad või menetlusabi teenistused.

3. Kas ma pean pöörduma Sloveenia kohtusse?

Vaata teemat "Kohtualluvus".

4. Kui jah, siis millisesse Sloveenia kohtusse pean ma enda ja teise poole elukohta või muid asjaolusid arvesse võttes pöörduma?

Vaata teemat "Kohtualluvus - Sloveenia".

5. Millisesse Sloveenia kohtusse pean ma kohtuasja iseloomu ja nõude suurust arvesse võttes pöörduma?

Vaata teemat "Kohtualluvus - Sloveenia".

KOHTUASJA ALGATAMISE KORD

6. Kas hagiavalduse võib esitada ise või tuleb esindajana kaasata vahendaja, näiteks advokaat?

Sloveenias võivad kohtuasja algatada pooled ise, välja arvatud juhul, kui tegemist on ebatavalisi õiguskaitsevahendeid hõlmavate menetlustega, mille puhul võib õiguslikke samme astuda vaid advokaadist vahendaja kaudu.

ÜlesÜles

7. Kellele ma hagiavalduse esitan: kohtu registratuuri, kohtu kantseleisse või mõnele muule organile?

Avalduse võib saata pädevale kohtule posti teel või viia otse kohtu kantseleisse.

8. Millises keeles võib avalduse esitada? Kas seda võib teha suuliselt või peab see olema kirjalik? Kas avalduse võib saata faksiga või e-posti teel?

Sloveenias on kohtute ametlikuks keeleks sloveeni keel. Ungarlastest ja itaallastest rahvusvähemusega piirkondades on kõrvuti sloveeni keelega ametlikeks keelteks ka ungari ja itaalia keel. Avaldus tuleb koostada sloveeni keeles ja sellele peab alla kirjutama avaldaja ise. See tähendab, et avaldus tuleb esitada kirjalikult.

9. Kas hagiavalduse jaoks on olemas tüüpvormid? Kui ei, siis mida peab hagiavaldus sisaldama? Kas mõned osad on kohustuslikud?

Sloveenias ei pea hagiavaldust esitama tingimata tüüpvormil, kuid seaduse kohaselt peab see sisaldama kindlaid osasid: kohtu poole pöördumine, poolte nimed ja alaline või ajutine elukoht, seadusjärgsete või volitatud esindajate nimed, konkreetne taotlus, mis määrab ära hagi eseme ja poole nõude, avaldaja nõuet toetavad asjaolud, neid asjaolusid kinnitavaid tõendid, nõude suurus ning avaldaja allkiri.

10. Kas ma pean tasuma kohtukulud? Kui jah, siis millal? Kas advokaadile tuleb maksta kohe alates avalduse esitamisest?

Kohtukulud tuleb tasuda kohtuasja algatamise, esimese astme kohtu otsuse kättesaamise, apellatsioonkaebuse esitamise ja apellatsioonikohtu otsuse kättesaamise eest; need tuleb maksta siis, kui kulude kandmise kohustus tekib. Menetluskulud kannab pool, kelle kahjuks kohtuostus tehti. Advokaadikulude maksmise tähtaeg sõltub poole ja advokaadi vahelisest isiklikust kokkuleppest.

11. Kas ma saan taotleda menetlusabi? (vaata teemat menetlusabi)

JÄRELTOIMINGUD

12. Mis hetkest loetakse hagiavaldus ametlikult esitatuks? Kas ma saan ametliku kinnituse, et hagiavaldus on esitatud nõuetekohaselt?

Hagiavaldus loetakse esitatuks, kui pädev kohus on selle kätte saanud. Kui see on saadetud tähitud posti või telegrammiga, loeb kohus, kellele see adresseeritud oli, avalduse kättesaamise kuupäevaks selle postitamise kuupäeva. Avaldaja ei saa menetluse algatamise kohta automaatselt kinnitust.

13. Kas menetluse ajakava kohta antakse täpsemat teavet (nt millal tuleb ilmuda kohtuistungile)?

Kui sündmused on seotud piiravate tähtaegadega, hoiatab kohus poolt kirjalikult ja lisab õigusliku märkuse, milles selgitatakse kohtu nõudmiste täitmatajätmise tagajärgi.

Täiendav informatsioon

Kasulikud lingid

 • Državni zbor Republike Slovenije (Sloveenia parlament) English - slovenšcina
 • Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije (Justiitsministeerium) English - slovenšcina
 • Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Ülemkohus) Deutsch - English - slovenšcina

« Asja kohtusse andmine - Üldteave | Sloveenia - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 02-11-2006

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik