Evropská komise > ESS > Návrh na zahájení soudního řízení > Slovinsko

Poslední aktualizace: 02-11-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Návrh na zahájení soudního řízení - Slovinsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


Představte si situaci, ve které jste ve sporu se svou společností, odborníkem, zaměstnavatelem, členem rodiny nebo někým jiným ve vaší zemi nebo v zahraničí. Ve snaze takový problém vyřešit, kladete sami sobě řadu otázek: 

OBSAH

1. Musím jít k soudu? 1.
2. Mám ještě čas na to, abych předložil věc k soudu? 2.
3. Je jisté, že se musím obrátit na soud ve Slovinsku? 3.
4. Pokud ano, na který konkrétní soud ve Slovinsku se mám obrátit s ohledem na to, kde žiji a kde žije druhá strana a na další aspekty svého případu? 4.
5. Na který konkrétní soud ve Slovinsku se mám obrátit s ohledem na povahu své věci a částku, o kterou se soudím? 5.
6. Mohu předložit věc soudu sám anebo musím požádat zprostředkovatele, jako v případě zastupování advokátem? 6.
7. Na koho konkrétně se mám obrátit: na přijímací kancelář nebo na soudního úředníka nebo na nějaký jiný úřad? 7.
8. V jakém jazyce mohu podat svůj návrh? Mohu tak učinit ústně nebo pouze písemně? Mohu zaslat svůj návrh faxem nebo e-mailem? 8.
9. Existují speciální formuláře na podání návrhu soudu a pokud ne, v jaké formě musím věc předkládat? Jsou nějaké náležitosti, které musí být ve spisu nutně uvedeny? 9.
10. Budu muset platit soudní poplatky? Pokud ano, kdy? Budu si muset platit právníka již od okamžiku podání svého návrhu? 10.
11. Mohu požadovat právní pomoc? (viz Právní pomoc11.
12. Od kterého okamžiku bude můj návrh úředně považován za podaný? Dostanu od orgánů nějakou formu potvrzení, že moje věc byla řádně předložena? 12.
13. Budu mít k dispozici podrobné informace o načasování následných událostí (jako je kolik času mám na to, abych se dostavil k soudu)? 13.

 

PŘEDBĚŽNÉ OTÁZKY PŘED TÍM, NEŽ BUDE VĚC PŘEDLOŽENA SOUDU

1. Musím jít k soudu?

Možná by bylo lepší vyřešit tento spor alternativními prostředky. Viz Alternative dispute resolutions.

2. Mám ještě čas na to, abych předložil věc k soudu?

Lhůta pro předložení věci soudu závisí na povaze věci. Právní poradce nebo využití právních služeb může vyjasnit otázky související se lhůtami a promlčecími dobami.

3. Je jisté, že se musím obrátit na soud ve Slovinsku?

Viz „Jurisdiction of the courts“.

4. Pokud ano, na který konkrétní soud ve Slovinsku se mám obrátit s ohledem na to, kde žiji a kde žije druhá strana a na další aspekty svého případu?

Viz „Jurisdiction of the courts - Slovenia“.

5. Na který konkrétní soud ve Slovinsku se mám obrátit s ohledem na povahu své věci a částku, o kterou se soudím?

Viz „Jurisdiction of the courts - Slovenia“.

NahoruNahoru

KROKY, PODLE KTERÝCH SE POSTUPUJE PŘI PŘEDKLÁDÁNÍ VĚCI SOUDU

6. Mohu předložit věc soudu sám anebo musím požádat zprostředkovatele, jako v případě zastupování advokátem?

Ve Slovinsku mohou strany předložit věc soudu samy; výjimku představují případy, kdy se jedná o mimořádné procesní prostředky, ve kterých se mohou obrátit na soud pouze prostřednictvím zprostředkovatele, který je advokátem.

7. Na koho konkrétně se mám obrátit: na přijímací kancelář nebo na soudního úředníka nebo na nějaký jiný úřad?

Návrh může být poslán příslušnému soudu poštou nebo přímo doručen do přijímací kanceláře.

8. V jakém jazyce mohu podat svůj návrh? Mohu tak učinit ústně nebo pouze písemně? Mohu zaslat svůj návrh faxem nebo e-mailem?

Úředním jazykem soudů ve Slovinsku je slovinština. V oblastech, kde je maďarská nebo italská menšina, je úředním jazykem spolu se slovinštinou také maďarština nebo italština. Návrh musí být napsán slovinsky a podepsán osobně navrhovatelem. To znamená, že návrh musí být učiněn písemně.

9. Existují speciální formuláře na podání návrhu soudu a pokud ne, v jaké formě musím věc předkládat? Jsou nějaké náležitosti, které musí být ve spisu nutně uvedeny?

Ve Slovinsku návrh nemusí nutně být učiněn na zvláštním formuláři, ale podle zákona musí obsahovat jisté náležitosti: odkaz na soud, jména stran a jejich trvalé nebo přechodné bydliště, jména právních zástupců nebo zmocněnců, konkrétní žádost s uvedením hlavního předmětu věci a nároky strany, skutkové okolnosti podporující navrhovatelovu žádost, důkazy dokládající tyto okolnosti, sporná částka a podpis navrhovatele.

NahoruNahoru

10. Budu muset platit soudní poplatky? Pokud ano, kdy? Budu si muset platit právníka již od okamžiku podání svého návrhu?

Soudní poplatky musí být zaplaceny při podání návrhu soudu, při doručení rozhodnutí soudu v první instanci, při podání opravného prostředku a při doručení rozhodnutí soudu v druhé instanci; jsou splatné, jakmile vznikne závazek tyto poplatky zaplatit. Náklady soudního řízení jsou hrazeny účastníkem řízení, který byl ve sporu neúspěšný. Lhůta pro proplacení nákladů advokáta závisí na individuální smlouvě mezi příslušnou stranou a advokátem.

11. Mohu požadovat právní pomoc? (viz Právní pomoc)

DALŠÍ SLEDOVÁNÍ

12. Od kterého okamžiku bude můj návrh úředně považován za podaný? Dostanu od orgánů nějakou formu potvrzení, že moje věc byla řádně předložena?

Návrh je považován za předložený, jakmile byl obdržen příslušným soudem. Pokud je zaslán poštou nebo telegramem, považuje se datum odeslání za datum doručení soudu, kterému je adresován. Navrhovatel neobdrží automaticky potvrzení, že byl návrh soudu podán.

13. Budu mít k dispozici podrobné informace o načasování následných událostí (jako je kolik času mám na to, abych se dostavil k soudu)?

V případech, kdy postup jednání je vázán na prekluzivní lhůty, soud upozorní příslušnou stranu písemně a k ní přiloží právní upozornění, ve kterém uvede, jaké důsledky by to mělo, pokud by se strana nedržela soudních instrukcí.

Bližší informace

Užitečné odkazy

 • Državni zbor Republike Slovenije (Slovinský Parlament) English - slovenšcina
 • Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije (Ministerstva spravedlnosti) English - slovenšcina
 • Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Nejvyšší soud) Deutsch - English - slovenšcina

« Návrh na zahájení soudního řízení - Obecné informace | Slovinsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 02-11-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království