Europeiska Kommissionen > ERN > Väckande av talan vid domstol > Rumänien

Senaste uppdatering: 11-05-2009
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Väckande av talan vid domstol - Rumänien

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


Du har råkat i tvist med ett företag, en näringsidkare, din arbetsgivare, en familjemedlem eller en annan person i ditt hemland eller i utlandet. Här är exempel på några frågor du inledningsvis bör ställa dig. 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Måste jag vända mig till domstol? I själva verket kan det ibland vara lämpligare att använda sig av alternativa system för tvistlösning. Se faktabladet om det ämnet. 1.
2. Är det för sent att väcka talan vid domstol? Preskriptionstiden för att väcka talan vid domstol varierar beroende på vilket typ av ärende det är frågan om. Frågan om preskriptionstiden kan besvaras av t.ex. en juridisk rådgivare eller av ett kontor där medborgarna kan få information om tillgång till rättssystemet. 2.
3. Ska jag väcka talan vid en domstol i [berörd medlemsstat]? Se faktabladet om domstolarnas behörighet3.
4. Vilken domstol i [berörd medlemsstat], ska jag i så fall vända mig till? Var du bor, var motparten bor och andra omständigheter kan ha betydelse för var talan ska väckas. Se faktabladet om domstolarnas behörighet - Rumänien4.
5. Vilken typ av domstol i medlemsstaten ska jag vända mig till? Ärendets karaktär, tvistebeloppet och andra omständigheter kan ha betydelse för vid vilken typ av domstol talan ska väckas. Se faktabladet om domstolarnas behörighet - Rumänien5.
6. Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till exempelvis en advokat för att väcka talan? 6.
7. Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller en annan myndighet? 7.
8. På vilket språk kan jag göra en stämningsansökan? Kan jag väcka talan muntligt eller måste det ske skriftligen? Kan jag använda fax eller e-post? 8.
9. Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler om vad stämningsansökan ska innehålla? 9.
10. Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan? 10.
11. Kan jag få rättshjälp? (Se faktabladet om rättshjälp11.
12. När anses talan ha väckts? Får jag en bekräftelse från myndigheterna om att talan har väckts på ett riktigt sätt? 12.
13. Kan jag få en tidsplan för ärendets vidare handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten? 13.

 

FRÅGOR SOM BÖR BESVARAS INNAN DU VÄNDER DIG TILL DOMSTOL

1. Måste jag vända mig till domstol? I själva verket kan det ibland vara lämpligare att använda sig av alternativa system för tvistlösning. Se faktabladet om det ämnet.

Om du är part i en tvist kan du vända dig till domstol eller använda dig av alternativa system för att lösa tvisten. Fördelen med att använda det ena eller det andra sättet beror på ärendets natur (nationell eller internationell tvist, motparten osv.). Ibland är det obligatoriskt att pröva alternativ tvistlösning innan man vänder sig till domstol, nämligen när det gäller arbetstvister och handelsrättsliga tvister (förlikning). Förlikning föreskrivs också uttryckligen som ett alternativ när det gäller tvister mellan en klient och en advokat gällande arvodet. Medling är möjligt även när det gäller konsument- och familjetvister, både före och under rättegången (lag 192/2006 om medling och medlare).

2. Är det för sent att väcka talan vid domstol? Preskriptionstiden för att väcka talan vid domstol varierar beroende på vilket typ av ärende det är frågan om. Frågan om preskriptionstiden kan besvaras av t.ex. en juridisk rådgivare eller av ett kontor där medborgarna kan få information om tillgång till rättssystemet.

Enligt dekret 167/1958 om preskription finns det utöver den allmänna preskriptionstiden på tre år flera andra preskriptionstider med olika längd, början och slut. För närvarande finns det inget kontor där medborgarna kan få information om tillgång till rättssystemet.

Till börjanTill början

3. Ska jag väcka talan vid en domstol i [berörd medlemsstat]? Se faktabladet om domstolarnas behörighet.

I artiklarna 147–158 i lag nr 105/1992 om internationellt privaträttsliga förbindelser fastställs bestämmelserna för att avgöra om en domstol i Rumänien är behörig. De rumänska domstolarna har antingen exklusiv eller alternativ behörighet.

4. Vilken domstol i [berörd medlemsstat], ska jag i så fall vända mig till? Var du bor, var motparten bor och andra omständigheter kan ha betydelse för var talan ska väckas. Se faktabladet om domstolarnas behörighet - Rumänien.

Den territoriella behörigheten fastställs enligt de alternativa eller exklusiva kriterier som anges i artiklarna 5–18 i civilprocesslagen, enligt vilka talan ska väckas vid den domstol som är behörig på den plats där svaranden har hemvist.

5. Vilken typ av domstol i medlemsstaten ska jag vända mig till? Ärendets karaktär, tvistebeloppet och andra omständigheter kan ha betydelse för vid vilken typ av domstol talan ska väckas. Se faktabladet om domstolarnas behörighet - Rumänien.

Domstolars behörighet beroende på ärendets art eller värde fastställs i artiklarna 1–4 i civilprocesslagen.

Till börjanTill början

HUR DU VÄCKER TALAN

6. Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till exempelvis en advokat för att väcka talan?

Enligt civilprocesslagen får du själv bestämma om du vill föra din egen talan, eller föra talan med hjälp av eller via en advokat (artiklarna 67–73 i civilprocesslagen).

7. Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller en annan myndighet?

Stämningsansökan till domstolen ställs till den berörda domstolens ordförande, varefter den registreras av denne eller av utsedd tjänstgörande domare.

8. På vilket språk kan jag göra en stämningsansökan? Kan jag väcka talan muntligt eller måste det ske skriftligen? Kan jag använda fax eller e-post?

Enligt artikel 14.5 i lag nr 304/2004 om organisationen av rättsväsendet får stämningsansökningar och rättegångshandlingar skrivas enbart på rumänska, och enligt artikel 82 i civilprocesslagen får talan väckas endast skriftligen.

9. Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler om vad stämningsansökan ska innehålla?

Det finns inga särskilda blanketter för olika typer av anspråk eller olika typer av talan. På grundval av artikel 114 i civilprocesslagen, där det anges vad en stämningsansökan ska innehålla, har det genom rättspraxis tagits fram en allmän blankett.

Till börjanTill början

10. Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan?

Enligt artikel 74 i civilprocesslagen ska rättegångskostnader betalas av den som förlorar målet. Vissa avgifter, t.ex. domstolsavgifter och stämpelavgifter, expertarvoden osv., ska betalas tidigare.

11. Kan jag få rättshjälp? (Se faktabladet om rättshjälp)

Enligt artikel 74 i civilprocesslagen får alla som inte klarar av att betala kostnaderna i samband med en rättegång ansöka om rättshjälp enligt de villkor och förfaranden som föreskrivs i den artikeln.

VAD HÄNDER SEDAN?

12. När anses talan ha väckts? Får jag en bekräftelse från myndigheterna om att talan har väckts på ett riktigt sätt?

Inlämning och registrering av en stämningsansökan är bindande för domstolen. Myndigheterna lämnar ingen särskild bekräftelse på att talan har väckts på ett riktigt sätt.

13. Kan jag få en tidsplan för ärendets vidare handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten?

Information om tidsplanen för ärendet kan fås från domstolens kansli eller domstolens webbplats, om en sådan finns. Parterna informeras automatiskt både om tidsplanen för rättegången och om vilka åtgärder som de måste vidta och när.

Ytterligare information

 • www.just.ro română

« Väckande av talan vid domstol - Allmän information | Rumänien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 11-05-2009

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket