Evropska komisija > EPM > Predložitev zadeve sodišču > Romunija

Zadnja sprememba: 12-05-2009
Natisni Dodaj med priljubljene

Predložitev zadeve sodišču - Romunija

EJN logo

Ta stran je zastarela. Izvirno jezikovno različico smo posodobili in preselili na evropski portal e-pravosodje.


Predstavljajte si, da ste v sporu z gospodarsko družbo, strokovnjakom, vašim delodajalcem, članom vaše družine ali drugo osebo v vaši državi ali tujini. V pomoč pri reševanju te težave si morate zastaviti nekaj vprašanj: 

KAZALO

1. Ali moram spor reševati pred sodiščem? Morda bi bilo bolje uporabiti postopke alternativnega reševanja sporov. Glej to tematsko področje. 1.
2. Ali obstaja rok za vložitev tožbe? Rok za vložitev tožbe je odvisen od posameznega primera. Glede rokov se lahko obrnete na pravnega svetovalca ali urad za informiranje državljanov, ki dajeta nasvete o dostopu do pravosodnega sistema. 2.
3. Ali sem prepričan, da moram iti na sodišče v [zadevni državi članici]? Glej tematsko področje „pristojnost sodišč“. 3.
4. Če je odgovor na prejšnje vprašanje pritrdilen, na katero sodišče v [zadevni državi članici] moram iti glede na kraj mojega prebivališča in prebivališča/sedeža druge stranke ali glede na druge okoliščine mojega primera? Glej tematsko področje „pristojnost sodišč – zadevna država članica“. 4.
5. Če je odgovor na prejšnje vprašanje pritrdilen, na katero sodišče v državi članici moram iti ob upoštevanju narave mojega primera in višine zahtevka? Glej tematsko področje „pristojnost sodišč – zadevna država članica“. 5.
6. Ali lahko sprožim sodni postopek sam ali s pomočjo pooblaščenca, npr. odvetnika? 6.
7. Na koga naj naslovim svojo vlogo: sodno pisarno, sodnega referenta ali drugo pisarno? 7.
8. V katerem jeziku naj bo napisana moja vloga? Ali moram vložiti vlogo pisno ali jo lahko vložim ustno? Lahko pošljem vlogo po telefaksu ali po elektronski pošti? 8.
9. Ali obstaja poseben obrazec, ki ga moram uporabiti za sprožitev sodnega postopka? Katere listine morajo biti v spisu? 9.
10. Ali bom moral plačati sodne stroške in če, kdaj? Ali bom moral ob vložitvi vloge plačati stroške odvetnika? 10.
11. Ali lahko uveljavljam brezplačno pravno pomoč (tematsko področje „brezplačna pravna pomoč“? 11.
12. Kdaj se šteje, da je bila moja vloga vložena? Ali mi bo pristojni organ poslal potrdilo o vložitvi vloge? 12.
13. Ali lahko dobim podrobne informacije o časovnem poteku posameznih procesnih dejanj (npr. o roku za nastop pred sodiščem)? 13.

 

PREDHODNA VPRAŠANJA PRED VLOŽITVIJO VLOGE PRI SODIŠČU

1. Ali moram spor reševati pred sodiščem? Morda bi bilo bolje uporabiti postopke alternativnega reševanja sporov. Glej to tematsko področje.

Če ste udeleženi v sporu, lahko vložite tožbo pri sodišču ali uporabite alternativna sredstva reševanja sporov, odvisno od narave spora (nacionalni, mednarodni, udeleženec v sporu itd). Zadnja možnost je obvezna pred vložitvijo tožbe pri sodišču v delovnih ali gospodarskih sporih (poravnava). Možnost poravnave je tudi izrecno predvidena v primeru spora med stranko in odvetnikom glede plačila stroškov odvetnika. V potrošniških in družinskih sporih tako pred začetkom sodnega postopka kot v času njegovega trajanja je možna tudi mediacija (Zakon št. 182/2006 o mediaciji in organizaciji mediatorske dejavnosti).

2. Ali obstaja rok za vložitev tožbe? Rok za vložitev tožbe je odvisen od posameznega primera. Glede rokov se lahko obrnete na pravnega svetovalca ali urad za informiranje državljanov, ki dajeta nasvete o dostopu do pravosodnega sistema.

Uredba št. 167/1958 o zastaranju določa, da ob splošnem zastaralnem roku treh let obstajajo tudi mnogi posebni zastaralni roki, ki se razlikujejo glede trajanja, začetka in konca. Trenutno urada za informiranje državljanov, ki bi dajal nasvete o dostopu do pravosodnega sistema, ni.

3. Ali sem prepričan, da moram iti na sodišče v [zadevni državi članici]? Glej tematsko področje „pristojnost sodišč“.

Členi 147–158 Zakona št. 105/1992 o odnosih v mednarodnem zasebnem pravu določajo pravila o pristojnosti romunskih sodišč v posameznih primerih. Pristojnost romunskih sodišč je izključna ali deljena.

Na vrh straniNa vrh strani

4. Če je odgovor na prejšnje vprašanje pritrdilen, na katero sodišče v [zadevni državi članici] moram iti glede na kraj mojega prebivališča in prebivališča/sedeža druge stranke ali glede na druge okoliščine mojega primera? Glej tematsko področje „pristojnost sodišč – zadevna država članica“.

Krajevna pristojnost je določena na podlagi alternativnih ali izključnih meril, določenih v členih 5–18 Civilnega zakonika, ki določajo, da mora biti vloga vložena pri sodišču, ki je pristojno na območju, na katerem ima tožena stranka sedež/prebivališče.

5. Če je odgovor na prejšnje vprašanje pritrdilen, na katero sodišče v državi članici moram iti ob upoštevanju narave mojega primera in višine zahtevka? Glej tematsko področje „pristojnost sodišč – zadevna država članica“.

Pristojnost sodišč je določena v členih 1–4 Zakonika o pravdnem postopku glede na naravo primera ali navezne okoliščine.

KAKO SPROŽITI SODNI POSTOPEK

6. Ali lahko sprožim sodni postopek sam ali s pomočjo pooblaščenca, npr. odvetnika?

V členih 67–73 Zakonika o pravdnem postopku stranka izbere, ali se bo zagovarjala sama ali s pomočjo ali posredovanjem odvetnika.

Na vrh straniNa vrh strani

7. Na koga naj naslovim svojo vlogo: sodno pisarno, sodnega referenta ali drugo pisarno?

Potem ko sta vlogo vpisala v vpisnik sodišče ali zakoniti sodnik, mora biti predložena predsedniku sodišča.

8. V katerem jeziku naj bo napisana moja vloga? Ali moram vložiti vlogo pisno ali jo lahko vložim ustno? Lahko pošljem vlogo po telefaksu ali po elektronski pošti?

V skladu s členom 14(5) Zakona št. 304/2004 o organizaciji sodnega sistema morajo biti procesni zahtevki in listine vloženi v romunščini in v skladu s členom 82 Zakonika o pravdnem postopku morajo biti vloge vložene pisno.

9. Ali obstaja poseben obrazec, ki ga moram uporabiti za sprožitev sodnega postopka? Katere listine morajo biti v spisu?

Posebnih obrazcev za različne vloge ni. Člen 114 Zakonika o pravdnem postopku o listinah, priloženih vlogi, določa postopek, ki se je uveljavil s sodno prakso.

10. Ali bom moral plačati sodne stroške in če, kdaj? Ali bom moral ob vložitvi vloge plačati stroške odvetnika?

Člen 174 Zakonika o pravdnem postopku določa, da se sodni stroški plačajo, če je vloga neuspešna. Določene stroške, kot so sodne takse, stroški izvedencev ipd. je treba plačati pred tem.

11. Ali lahko uveljavljam brezplačno pravno pomoč (tematsko področje „brezplačna pravna pomoč“?

Člen 74 Zakonika o pravdnem postopku določa, da lahko v skladu s pogoji Zakonika uveljavlja brezplačno pravno pomoč vsak, kdor ne zmore plačati sodnih stroškov.

SPREMLJANJE SODNEGA POSTOPKA

12. Kdaj se šteje, da je bila moja vloga vložena? Ali mi bo pristojni organ poslal potrdilo o vložitvi vloge?

Sodišče je zavezano vlogo vpisati v vpisnik in o njej odločiti. Pristojni organi ne izdajajo potrdil o vložitvi vloge.

13. Ali lahko dobim podrobne informacije o časovnem poteku posameznih procesnih dejanj (npr. o roku za nastop pred sodiščem)?

Podrobne informacije o primeru lahko dobim v pisarni sodnega referenta ali na spletni strani sodišča, če jo sodišče ima. Stranke se avtomatično obvestijo o časovnem poteku procesnih dejanj in procesnih dejanjih, ki se bodo izvedla.

Nadaljnje informacije

 • www.just.ro română

« Predložitev zadeve sodišču - Splošne informacije | Romunija - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 12-05-2009

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo