Európska komisia > EJS > Návrh na začatie konania > Rumunsko

Posledná úprava: 12-05-2009
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Návrh na začatie konania - Rumunsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


Predstavte si, že ste účastníkom sporu s obchodnou spoločnosťou, podnikateľom, vaším zamestnávateľom, členom vašej rodiny alebo s niekým iným z vašej krajiny alebo zo zahraničia. Ak chcete tento problém pomôcť vyriešiť, mali by ste si položiť niekoľko otázok: 

OBSAH

1. Mám ísť na súd? Možno je lepšie využiť postupy alternatívneho riešenia sporov. Pozri túto tému. 1.
2. Existuje lehota na podanie súdnej žaloby? Lehoty na podanie súdnej žaloby sa menia podľa prípadu. Otázku lehôt si možno vyjasniť s právnym poradcom alebo v informačnej kancelárii pre občanov, ktorá poskytuje poradenstvo o prístupe k súdnemu systému. 2.
3. Som si istý, že mám ísť na súd v [danom členskom štáte]? Pozri tému „Právomoc súdov“ 3.
4. Ak áno, na ktorý konkrétny súd v [danom členskom štáte] mám ísť vzhľadom na to, kde žijem a kde žije druhá strana alebo vzhľadom na iné aspekty môjho prípadu? Pozri tému „Právomoc súdov – príslušný členský štát“. 4.
5. Ak áno, na ktorý konkrétny súd v členskom štáte sa mám obrátiť vzhľadom na charakter môjho prípadu a sumu, o ktorú ide? Pozri tému „Právomoc súdov – príslušný členský štát“. 5.
6. Môžem začať súdne konanie sám, alebo musím využiť prostredníka, napr. právnika? 6.
7. Komu treba adresovať návrh: na podateľňu, kanceláriu súdu alebo na iný správny orgán? 7.
8. V akom jazyku by mal byť spísaný návrh? Môžem ho podať ústne alebo musím predložiť písomný návrh? Môžem ho predložiť faxom alebo e-mailom? 8.
9. Existuje nejaká konkrétna forma, ktorú mám použiť na začatie súdneho konania? Aké dokumenty musia byť zahrnuté do spisu? 9.
10. Treba súdu niečo platiť a ak áno, kedy? Musím zaplatiť právnikovi, keď podávam návrh? 10.
11. Môžem požiadať o právnu pomoc (predmet „právna pomoc“)? 11.
12. Kedy sa môj návrh považuje za oficiálne podaný? Dostanem o tom potvrdenie od orgánov? 12.
13. Môžem získať podrobné informácie o časovom harmonograme ďalších postupov (napr. o tom, kedy sa treba dostaviť na súd)? 13.

 

PREDBEŽNÉ OTÁZKY PRED PREDLOŽENÍM PRÍPADU SÚDU

1. Mám ísť na súd? Možno je lepšie využiť postupy alternatívneho riešenia sporov. Pozri túto tému.

Ak ste účastníkom sporu, môžete buď podať žalobu na súde, alebo skúsiť alternatívne spôsoby riešenia sporu v závislosti od jeho povahy (vnútroštátny, medzinárodný, polemický atď). Druhá alternatíva je povinná pred podaním žaloby na súd v prípade pracovnoprávnych alebo obchodných sporov (zmier). Voliteľný zmier je výslovne uvedený v prípade sporu medzi klientom a právnikom so zreteľom na trovy. V spotrebiteľských a rodinných sporoch je možná aj mediácia pred konaním aj počas konania (zákon č. 182/2006 o mediácii a organizácii profesie mediátora).

2. Existuje lehota na podanie súdnej žaloby? Lehoty na podanie súdnej žaloby sa menia podľa prípadu. Otázku lehôt si možno vyjasniť s právnym poradcom alebo v informačnej kancelárii pre občanov, ktorá poskytuje poradenstvo o prístupe k súdnemu systému.

Vo vyhláške č. 167/1958 o premlčaní sa uvádza, že okrem všeobecnej trojročnej premlčacej lehoty existuje mnoho ďalších lehôt s rôznymi ustanoveniami, pokiaľ ide o trvanie, začiatok a koniec. Momentálne neexistuje žiadna informačná kancelária pre občanov, ktorá poskytuje poradenstvo o prístupe k súdnemu systému.

3. Som si istý, že mám ísť na súd v [danom členskom štáte]? Pozri tému „Právomoc súdov

V oddieloch 147 – 158 zákona č. 105/1992 o vzťahoch v medzinárodnom práve súkromnom sa stanovujú pravidlá, ktoré ustanovujú, či má rumunský súd právomoc zaoberať sa prípadom. Rumunský súd má buď výlučnú, alebo alternatívnu príslušnosť.

HoreHore

4. Ak áno, na ktorý konkrétny súd v [danom členskom štáte] mám ísť vzhľadom na to, kde žijem a kde žije druhá strana alebo vzhľadom na iné aspekty môjho prípadu? Pozri tému „Právomoc súdov – príslušný členský štát“.

Miestna príslušnosť sa určuje na základe alternatívnych alebo výlučných kritérií stanovených oddielmi 5 – 18 Občianskeho zákonníka, kde sa uvádza, že návrh treba podať na súde v mieste bydliska odporcu.

5. Ak áno, na ktorý konkrétny súd v členskom štáte sa mám obrátiť vzhľadom na charakter môjho prípadu a sumu, o ktorú ide? Pozri tému „Právomoc súdov – príslušný členský štát“.

Súdna príslušnosť sa určuje v oddieloch 1 – 4 Občianskeho súdneho poriadku na základe charakteru prípadu alebo kritérií hodnoty.

POSTUPY NA ZAČATIE SÚDNEHO KONANIA

6. Môžem začať súdne konanie sám, alebo musím využiť prostredníka, napr. právnika?

Podľa oddielov článkov 67 – 73 Občianskeho súdneho poriadku si strana vyberie, či sa bude obhajovať osobne alebo za pomoci či prostredníctvom právnika.

7. Komu treba adresovať návrh: na podateľňu, kanceláriu súdu alebo na iný správny orgán?

Žiadosť na súd by mala byť adresovaná predsedovi súdu po zaregistrovaní súdom alebo určeným sudcom v službe.

HoreHore

8. V akom jazyku by mal byť spísaný návrh? Môžem ho podať ústne alebo musím predložiť písomný návrh? Môžem ho predložiť faxom alebo e-mailom?

Podľa článku 14 ods. 5 zákona č. 304/2004 o organizácii súdneho systému musia byť procedurálne návrhy a dokumenty v rumunčine a podľa odseku 82 Občianskeho súdneho poriadku musia byť návrhy písomné.

9. Existuje nejaká konkrétna forma, ktorú mám použiť na začatie súdneho konania? Aké dokumenty musia byť zahrnuté do spisu?

Neexistujú žiadne konkrétne formy rôznych právnych návrhov a úkonov. V oddiele 114 Občianskeho súdneho poriadku o dokumentoch tvoriacich návrh sa stanovuje postup určený zákonom.

10. Treba súdu niečo platiť a ak áno, kedy? Musím zaplatiť právnikovi, keď podávam návrh?

V oddiele 174 Občianskeho súdneho poriadku sa vymedzuje, že súdne trovy sa platia v prípade neúspešného návrhu. Určité výdavky, ako sú poplatky za podanie návrhu a kolkovné, honoráre znalcov atď. treba zaplatiť vopred.

11. Môžem požiadať o právnu pomoc (predmet „právna pomoc“)?

V oddiele 74 Občianskeho súdneho poriadku sa uvádza, že každý, kto nemôže zaplatiť súdne trovy konania, môže požiadať o právnu pomoc podľa tu stanovených podmienok.

MONITOROVANIE KONANIA

12. Kedy sa môj návrh považuje za oficiálne podaný? Dostanem o tom potvrdenie od orgánov?

Podanie a zaregistrovanie návrhu je pre súd záväzné. Orgány nevydávajú potvrdenie, že návrh bol riadne podaný.

13. Môžem získať podrobné informácie o časovom harmonograme ďalších postupov (napr. o tom, kedy sa treba dostaviť na súd)?

Podrobné informácie o prípade možno získať v kancelárii súdu alebo na internetovej stránke, ak ju súd má. Strany sú automaticky informované o časovom harmonograme konania a postupov, ktoré treba absolvovať.

Bližšie informácie

 • www.just.ro română

« Návrh na začatie konania - Všeobecné informácie | Rumunsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 12-05-2009

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo