Euroopan komissio > EOV > Asian vireillepano tuomioistuimessa > Romania

Uusin päivitys: 11-05-2009
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Asian vireillepano tuomioistuimessa - Romania

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Sivun alkukielistä versiota on päivitetty, ja se on siirretty Euroopan oikeusportaaliin.


Jos yksityishenkilöllä on riita yrityksen, ammatinharjoittajan, työnantajan, perheensä jäsenen tai muun henkilön kanssa omassa maassaan tai ulkomailla, riidan ratkaiseminen saattaa edellyttää seuraavanlaisten kysymysten pohtimista: 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Onko asia välttämättä vietävä tuomioistuimeen? Voi olla tarkoituksenmukaisempaa turvautua vaihtoehtoisiin menettelyihin: ks. vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt1.
2. Sovelletaanko asian vireillepanoon määräaikaa? Kanneoikeuden vanhentumisajat vaihtelevat kyseessä olevan riita-asian mukaan. Vanhentumisaikoja koskevaan kysymykseen voi saada selvennystä asianajajalta tai oikeussuojaa koskevia tietoja antavalta viranomaiselta. 2.
3. Onko minun varmasti vietävä asia juuri Romanian tuomioistuimeen? Ks. aihetta ’tuomioistuinten toimivalta’ koskevia tietoja. 3.
4. Mihin tuomioistuimeen minun on vietävä asia Romaniassa, kun otetaan huomioon oma kotipaikkani ja vastapuolen kotipaikka ja muut kanteeni käsittelypaikkaan vaikuttavat tekijät? Ks. aihetta ’tuomioistuinten toimivalta – Romania’ koskevia tietoja. 4.
5. Mihin tuomioistuimeen asia on vietävä tässä jäsenvaltiossa, kun otetaan huomioon kanteen sisältö ja sen rahamääräinen arvo? Ks. aihetta ”tuomioistuinten toimivalta – Romania’ koskevia tietoja. 5.
6. Voiko yksityishenkilö pannan asian vireille itse vai onko otettava avuksi oikeudellinen neuvonantaja, esimerkiksi asianajaja? 6.
7. Mihin on käytännössä otettava yhteyttä: tuomioistuimen kansliaan, kirjaamoon vai johonkin muuhun hallintoelimeen?  7.
8. Millä kielellä kanne laaditaan? Voiko sen tehdä suullisesti vai onko asia aina esitettävä kirjallisesti? Voiko kanteen toimittaa faksilla tai sähköpostilla? 8.
9. Onko kanteen nostamista varten valmista lomaketta? Jos ei ole, mitä asiakirjoja tuomioistuimelle on toimitettava? 9.
10. Onko tuomioistuimelle maksettava jotain? Jos on, missä vaiheessa maksu peritään? Onko asianajajalle maksettava jo kanteen vireillepanosta alkaen? 10.
11. Miten voi saada oikeusapua? (ks. oikeusapu). 11.
12. Mistä lähtien asian katsotaan olevan vireillä? Antavatko viranomaiset vahvistuksen vireille panemisesta? 12.
13. Onko mahdollista saada tarkempaa tietoa menettelyn etenemisen aikataulusta (esim. siitä, milloin on saavuttava asian käsittelyyn)? 13.

 

ENNEN ASIAN VIEMISTÄ TUOMIOISTUIMEEN ON RATKAISTAVA SEURAAVAT KYSYMYKSET

1. Onko asia välttämättä vietävä tuomioistuimeen? Voi olla tarkoituksenmukaisempaa turvautua vaihtoehtoisiin menettelyihin: ks. vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt.

Riita-asioissa on mahdollista joko nostaa kanne tuomioistuimessa tai riidan luonteesta (muun muassa kansallinen tai kansainvälinen riita, riidan osapuolet) riippuen pyrkiä löytämään vaihtoehtoinen riidanratkaisukeino. Jälkimmäinen vaihtoehto on työriidoissa tai kaupallisissa riidoissa pakollinen ennen kanteen nostamista tuomioistuimessa (sovittelu). Vapaaehtoista sovittelua edellytetään nimenomaisesti myös silloin, kun kyseessä on asiakkaan ja asianajajan välinen palkkioita koskeva riita. Sovittelu on mahdollinen myös kuluttajariidoissa ja perheeseen liittyvissä riita-asioissa, ja siihen voidaan ryhtyä sekä ennen oikeustoimia että niiden aikana (laki 182/2006 sovittelusta ja sovittelijan ammatin järjestämisestä).

2. Sovelletaanko asian vireillepanoon määräaikaa? Kanneoikeuden vanhentumisajat vaihtelevat kyseessä olevan riita-asian mukaan. Vanhentumisaikoja koskevaan kysymykseen voi saada selvennystä asianajajalta tai oikeussuojaa koskevia tietoja antavalta viranomaiselta.

Vanhentumista koskevan asetuksen 167/1958 mukaan yleisen kolmen vuoden vanhentumisajan lisäksi sovelletaan monia muita aikoja ja niiden osalta erilaisia kestoa, alkamista ja päättymistä koskevia säännöksiä. Oikeussuojaa koskevia tietoja antavaa viranomaista ei nykyään ole.

Sivun alkuunSivun alkuun

3. Onko minun varmasti vietävä asia juuri Romanian tuomioistuimeen? Ks. aihetta ’tuomioistuinten toimivalta’ koskevia tietoja.

Kansainvälisen yksityisoikeuden alaan kuuluvista oikeussuhteista annetun lain 105/1992 n:o 147–158 §:n säännöksissä määritellään, milloin Romanian tuomioistuimella on toimivalta käsitellä asiaa. Romanian tuomioistuimella on joko yksinomainen tai vaihtoehtoinen toimivalta.

4. Mihin tuomioistuimeen minun on vietävä asia Romaniassa, kun otetaan huomioon oma kotipaikkani ja vastapuolen kotipaikka ja muut kanteeni käsittelypaikkaan vaikuttavat tekijät? Ks. aihetta ’tuomioistuinten toimivalta – Romania’ koskevia tietoja.

Alueellinen toimivalta määräytyy siviililain 5–18 §:ssä säädettyjen vaihtoehtoisten tai yksinomaisten arviointiperusteiden perusteella. Laissa säädetään, että kanne on nostettava vastaajan asuinpaikan toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

5. Mihin tuomioistuimeen asia on vietävä tässä jäsenvaltiossa, kun otetaan huomioon kanteen sisältö ja sen rahamääräinen arvo? Ks. aihetta ”tuomioistuinten toimivalta – Romania’ koskevia tietoja.

Tuomioistuinten toimivalta määräytyy siviiliprosessilain 1–4 §:n mukaan asian luonteen tai sen arvon perusteella.

MITEN ASIA VIEDÄÄN TUOMIOISTUIMEN KÄSITELTÄVÄKSI

6. Voiko yksityishenkilö pannan asian vireille itse vai onko otettava avuksi oikeudellinen neuvonantaja, esimerkiksi asianajaja?

Siviiliprosessilain 67–73 §:n mukaan asianosainen voi valita, ajaako hän asiaansa itse vai käyttääkö hän asianajajaa.

Sivun alkuunSivun alkuun

7. Mihin on käytännössä otettava yhteyttä: tuomioistuimen kansliaan, kirjaamoon vai johonkin muuhun hallintoelimeen?

Tuomioistuimelle esitettävä hakemus on osoitettava tuomioistuimen puheenjohtajalle, ja hakemuksen kirjaa tuomioistuin tai virkavuorossa oleva tuomari.

8. Millä kielellä kanne laaditaan? Voiko sen tehdä suullisesti vai onko asia aina esitettävä kirjallisesti? Voiko kanteen toimittaa faksilla tai sähköpostilla?

Tuomioistuinlaitoksen järjestämistä koskevan lain 304/2004 14 §:n 5 momentin mukaan oikeuskanteet ja asiakirjat on esitettävä romaniaksi, ja siviiliprosessilain 82 §:n mukaan kanteet on esitettävä kirjallisesti.

9. Onko kanteen nostamista varten valmista lomaketta? Jos ei ole, mitä asiakirjoja tuomioistuimelle on toimitettava?

Eri oikeudellisia vaateita ja oikeustoimia varten ei ole käytettävissä erillisiä lomakkeita. Kanteen laatimiseen vaadittavia asiakirjoja koskevassa siviiliprosessilain 114 §:ssä määritellään oikeuskäytännön perusteella vakiintunut menettely.

10. Onko tuomioistuimelle maksettava jotain? Jos on, missä vaiheessa maksu peritään? Onko asianajajalle maksettava jo kanteen vireillepanosta alkaen?

Siviiliprosessilain 174 §:ssä säädetään, että on maksettava oikeudenkäyntikulut, jos kanne hylätään. Tietyt kulut, joita ovat muun muassa oikeuden palkkiot ja leimaverot sekä asiantuntijoiden palkkiot, on maksettava sitä ennen.

11. Miten voi saada oikeusapua? (ks. oikeusapu).

Siviiliprosessilain 74 §:ssä säädetään, että henkilö, joka ei kykene maksamaan oikeudenkäyntikuluja, voi pyytää maksutonta oikeusapua mainitussa pykälässä määritetyin ehdoin.

TIEDOT MENETTELYN ETENEMISESTÄ

12. Mistä lähtien asian katsotaan olevan vireillä? Antavatko viranomaiset vahvistuksen vireille panemisesta?

Kanteen esittäminen ja kirjaaminen sitoo tuomioistuinta. Viranomaiset eivät anna vahvistusta siitä, että kanne on pantu asianmukaisesti vireille.

13. Onko mahdollista saada tarkempaa tietoa menettelyn etenemisen aikataulusta (esim. siitä, milloin on saavuttava asian käsittelyyn)?

Tarkempia tietoja asiasta voidaan saada tuomioistuimen kirjaamosta tai tuomioistuimen verkkosivustolta, jos sellainen on käytettävissä. Asianosaisille ilmoitetaan automaattisesti prosessitoimien aikataulusta ja noudatettavista menettelyistä.

Lisätietoja

 • www.just.ro română

« Asian vireillepano tuomioistuimessa - Yleistä | Romania - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 11-05-2009

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta