Euroopa Komisjon > EGV > Asja kohtusse andmine > Rumeenia

Viimati muudetud: 11-05-2009
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Asja kohtusse andmine - Rumeenia

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. Esialgset keeleversiooni on ajakohastatud ning selle võib nüüd leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


Kujutage ette, et Teil tekib vaidlus äriühingu, spetsialisti, tööandja, pereliikme või mõne muu isikuga kodu- või välismaal. Selle probleemi lahendamiseks peaksite esitama endale rea küsimusi. 

SISUKORD

1. Kas ma pean tingimata pöörduma kohtusse? Võib-olla oleks parem kasutada vaidluste kohtuvälise lahendamise meetodeid. Vt asjaomane teema. 1.
2. Kas kohtusse tuleb pöörduda teatava tähtaja jooksul? Hagiavalduse esitamise tähtaeg sõltub asjast. Tähtaegade küsimuses võib pöörduda õigusnõustaja või kodanike õigusabibüroo poole, kes annab teavet kohtusüsteemile juurdepääsu kohta. 2.
3. Kas on kindel, et pean pöörduma Rumeenia kohtusse? Vt teema „Kohtute pädevus'”. 3.
4. Kui jah, siis millisesse Rumeenia kohtusse pean ma enda ja teise poole elukohta või muid asjaolusid arvestades pöörduma? Vt teema „Kohtute pädevus – Rumeenia'”. 4.
5. Kui jah, siis millisesse konkreetsesse kohtusse pean ma selles liikmesriigis pöörduma, arvestades hagi eset ja hagihinda? Vt teema „Kohtute pädevus – Rumeenia”. 5.
6. Kas hagiavalduse võib esitada ise või tuleb kaasata esindaja, näiteks advokaat? 6.
7. Kellele ma hagiavalduse esitan: kohtu registratuuri, kohtu kantseleisse või mõnele muule teenistusele? 7.
8. Millises keeles tuleb avaldus esitada? Kas seda saab teha suuliselt või peab see olema kirjalik? Kas avalduse võib saata faksi või e-postiga? 8.
9. Kas hagiavalduse jaoks on olemas tüüpvorm? Millised dokumendid tuleb hagiavaldusele lisada? 9.
10. Kas ma pean tasuma kohtukulud? Kui jah, siis millal? Kas advokaadi tasu tuleb maksta kohe hagiavalduse esitamisel? 10.
11. Kas ma saan taotleda menetlusabi (vt teema „Õigusabi”). 11.
12. Mis hetkest peetakse hagiavaldust ametlikult esitatuks? Kas ma saan selle kohta ametliku kinnituse? 12.
13. Kas on võimalik saada täpsemat teavet menetluse ajakava kohta (nt selle kohta, millal tuleb ilmuda kohtuistungile)? 13.

 

KÜSIMUSED, MILLELE TULEKS VASTATA ENNE KOHTUASJA ALGATAMIST

1. Kas ma pean tingimata pöörduma kohtusse? Võib-olla oleks parem kasutada vaidluste kohtuvälise lahendamise meetodeid. Vt asjaomane teema.

Kui Teil tekib vaidlus, võite Te asja kohtusse anda või kasutada vaidluse kohtuvälise lahendamise meetodeid, olenevalt sellest, millise vaidlusega on tegemist (kas vaidlus on siseriiklik või rahvusvaheline, kes on vaidluse pooled). Töö- või kaubandusliku vaidluse puhul peab enne asja kohtusse andmist proovima vaidlust kohtuväliselt lahendada, s.o kasutama lepitusmenetlust. Kliendi ja advokaadi vaheliste tasusid käsitlevate vaidluste puhul on samuti sõnaselgelt soovitatud kasutada lepitusmenetlust. Vahendusmenetlus on võimalik ka tarbijavaidluste ja perekondlike vaidluste puhul, nii enne kohtuasja algatamist kui ka kohtumenetluse ajal (seadus 182/2006 vahendusmenetluse ja vahendaja kutsetegevuse korralduse kohta).

2. Kas kohtusse tuleb pöörduda teatava tähtaja jooksul? Hagiavalduse esitamise tähtaeg sõltub asjast. Tähtaegade küsimuses võib pöörduda õigusnõustaja või kodanike õigusabibüroo poole, kes annab teavet kohtusüsteemile juurdepääsu kohta.

Määruses 167/1958 aegumistähtaegade kohta on sätestatud, et lisaks üldisele kolmeaastasele aegumistähtajale on palju muid tähtaegu, mille kestuse, alguse ja lõpu suhtes kohaldatakse erinevaid sätteid. Praegu puudub kodanike õigusabibüroo, kes annab teavet kohtusüsteemile juurdepääsu kohta.

ÜlesÜles

3. Kas on kindel, et pean pöörduma Rumeenia kohtusse? Vt teema „Kohtute pädevus'”.

Rahvusvahelist eraõigust käsitleva seaduse 105/1992 artiklites 147–158 on sätestatud õigusnormid, mille alusel tehakse kindlaks, kas asi kuulub Rumeenia kohtu pädevusse. Rumeenia kohtul võib olla ainupädevus või alternatiivne pädevus.

4. Kui jah, siis millisesse Rumeenia kohtusse pean ma enda ja teise poole elukohta või muid asjaolusid arvestades pöörduma? Vt teema „Kohtute pädevus – Rumeenia'”.

Üldise kohtualluvuse aluseks on tsiviilseadustiku artiklites 5–18 sätestatud alternatiivse pädevuse või ainupädevuse kriteeriumid. Tsiviilseadustikus on sätestatud, et hagiavaldus tuleb esitada kostja elukoha järgsesse kohtusse.

5. Kui jah, siis millisesse konkreetsesse kohtusse pean ma selles liikmesriigis pöörduma, arvestades hagi eset ja hagihinda? Vt teema „Kohtute pädevus – Rumeenia”.

Kohtualluvus määratakse hagi eseme või hagihinna põhjal kindlaks vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklitele 1–4.

ASJA KOHTUSSE ANDMINE

6. Kas hagiavalduse võib esitada ise või tuleb kaasata esindaja, näiteks advokaat?

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklite 67–73 kohaselt võib pool valida, kas ta kaitseb end ise või kaasab advokaadi.

ÜlesÜles

7. Kellele ma hagiavalduse esitan: kohtu registratuuri, kohtu kantseleisse või mõnele muule teenistusele?

Hagiavaldus tuleb adresseerida kohtu esimehele, kuid selle registreerib kohus või teenistusülesandeid täitev kohtunik.

8. Millises keeles tuleb avaldus esitada? Kas seda saab teha suuliselt või peab see olema kirjalik? Kas avalduse võib saata faksi või e-postiga?

Kohtukorralduse seaduse 304/2004 artikli 14 lõike 5 kohaselt peavad avaldused ja dokumendid olema rumeenia keeles ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 82 kohaselt tuleb avaldus esitada kirjalikult.

9. Kas hagiavalduse jaoks on olemas tüüpvorm? Millised dokumendid tuleb hagiavaldusele lisada?

Erinevate hagiavalduste jaoks tüüpvorme ei ole. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklis 114, mis käsitleb hagiavaldusele lisatavaid dokumente, on sätestatud kohtupraktikas väljakujunenud menetlus.

10. Kas ma pean tasuma kohtukulud? Kui jah, siis millal? Kas advokaadi tasu tuleb maksta kohe hagiavalduse esitamisel?

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklis 174 on sätestatud, et kohtukulud tuleb tasuda juhul, kui nõuet ei rahuldata. Teatavad kulud, näiteks riigilõivud ja tempelmaksud, eksperditasud jne tuleb tasuda enne seda.

11. Kas ma saan taotleda menetlusabi (vt teema „Õigusabi”).

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklis 74 on sätestatud, et menetlusabi võib sealsamas sätestatud tingimustel taotleda igaüks, kes ei suuda menetluskulusid kanda.

TEAVE MENETLUSE KÄIGU KOHTA

12. Mis hetkest peetakse hagiavaldust ametlikult esitatuks? Kas ma saan selle kohta ametliku kinnituse?

Hagiavalduse esitamine ja registreerimine on kohtu jaoks siduv. Hagiavalduse nõuetekohase esitamise kohta kinnitust ei väljastata.

13. Kas on võimalik saada täpsemat teavet menetluse ajakava kohta (nt selle kohta, millal tuleb ilmuda kohtuistungile)?

Täpsemat teavet menetluse kohta saab kohtusekretärilt või kohtu veebilehelt, kui see on olemas. Pooli teavitatakse automaatselt menetluse ajakavast ja toimingutest, mis tuleb sooritada.

Täiendav informatsioon

 • www.just.ro română

« Asja kohtusse andmine - Üldteave | Rumeenia - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 11-05-2009

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik