Europa-Kommissionen > ERN > Sagsanlæg ved domstolene > Rumænien

Seneste opdatering : 11-05-2009
Printervenlig version Føj til favoritter

Sagsanlæg ved domstolene - Rumænien

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


Forestil dig, at du er involveret i en konflikt med en virksomhed, en erhvervsdrivende, din arbejdsgiver, et familiemedlem eller en hvilken som helst anden person i dit hjemland eller i udlandet - i den situation melder der sig række spørgsmål: 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Er det nødvendigt at gå til domstolene? Det kan være bedre at anvende andre metoder til at få løst konflikten – se under "Alternativ konfliktløsning". 1.
2. Kan jeg stadigvæk nå at anlægge sag? Forældelsesfristerne for sagsanlæg varierer alt efter sagens art. Spørgsmålet kan besvares af en advokat eller ved henvendelse til et retligt informationskontor. 2.
3. Er det ved en rumænsk domstol, at jeg skal anlægge sagen? Se under "Retternes kompetence". 3.
4. Hvis det er tilfældet, ved hvilken rumænsk domstol skal jeg så anlægge sagen? Afhænger det af min eller modpartens bopæl eller af andre forhold i forbindelse med min sag? Se under "Retternes kompetence – Rumænien". 4.
5. Ved hvilken rumænsk domstol skal jeg anlægge sagen i betragtning af dennes art og det involverede beløb. Se under "Retternes kompetence – Rumænien". 5.
6. Kan jeg selv anlægge sag ved en domstol eller skal jeg gå gennem en mellemmand og f.eks. lade mig repræsentere af en advokat? 6.
7. Hvem skal jeg helt konkret henvende mig til? Skal jeg henvende mig til dommerkontoret, justitssekretæren eller en anden myndighed? 7.
8. Hvilket sprog kan jeg indgive stævning på? Kan jeg gøre det mundtligt, eller skal det være skriftligt? Kan jeg gøre det pr. fax eller e-mail? 8.
9. Findes der særlige blanketter, som skal bruges, når man anlægger sag? Hvis ikke, hvordan gøres det så? Hvilke oplysninger skal gives? 9.
10. Skal jeg betale sagsomkostningerne? I bekræftende fald hvornår? Skal advokaten betales med det samme? 10.
11. Kan jeg få retshjælp? (Se under "Retshjælp") 11.
12. Hvornår betragtes min sag officielt som anlagt? Modtager jeg en bekræftelse fra myndighederne på, at den er anlagt korrekt? 12.
13. Kan jeg få præcise oplysninger om tidsplanen for sagens videre forløb (f.eks. hvornår jeg skal møde i retten)? 13.

 

SPØRGSMÅL FORUD FOR ET SAGSANLÆG

1. Er det nødvendigt at gå til domstolene? Det kan være bedre at anvende andre metoder til at få løst konflikten – se under "Alternativ konfliktløsning". 

En person, der er involveret i en konflikt, kan både henvende sig til en domstol og anvende alternativ konfliktløsning. Fordelen ved den ene eller den anden mulighed afhænger af sagens art (national eller international konflikt, modparten osv.). Undertiden er det obligatorisk at anvende sidstnævnte mulighed, inden man går til domstolene, nemlig i arbejds- og handelsretlige konflikter (mægling). Fakultativ mægling foreskrives også udtrykkeligt som et alternativ i tilfælde af konflikter mellem advokaten og klienten om advokatens salær. Mægling er desuden en mulighed i forbruger- og familiesager såvel før som under retssagen (Lov 192/2006 om mægling og mæglererhvervet).

2. Kan jeg stadigvæk nå at anlægge sag? Forældelsesfristerne for sagsanlæg varierer alt efter sagens art. Spørgsmålet kan besvares af en advokat eller ved henvendelse til et retligt informationskontor.

I henhold til dekret 167/1958 om forældelse findes der ud over den generelle frist på tre år en lang række andre frister med forskellig længde, begyndelses- og udløbstidspunkt. På nuværende tidspunkt findes der ingen informationskontorer, hvor borgerne kan få oplysninger om retlige forhold.

3. Er det ved en rumænsk domstol, at jeg skal anlægge sagen? Se under "Retternes kompetence".

Artikel 147-158 i lov nr. 105/1992 om internationale privatretlige forhold indeholder regler for, om en domstol i Rumænien har kompetence til at behandle sagen. De rumænske domstole har enten enekompetence eller alternativ kompetence.

TopTop

4. Hvis det er tilfældet, ved hvilken rumænsk domstol skal jeg så anlægge sagen? Afhænger det af min eller modpartens bopæl eller af andre forhold i forbindelse med min sag? Se under "Retternes kompetence – Rumænien".

Den stedlige kompetence fastlægges efter de alternative eller eksklusive kriterier, der er fastlagt i artikel 5-18 i den civile retsplejelov. Reglen er, at sagen anlægges ved sagsøgtes hjemting.

5. Ved hvilken rumænsk domstol skal jeg anlægge sagen i betragtning af dennes art og det involverede beløb. Se under "Retternes kompetence – Rumænien".

Retternes saglige kompetence er fastlagt i artikel 1-4 i den civile retsplejelov og afhænger af sagens art og værdi.

SAGSANLÆG

6. Kan jeg selv anlægge sag ved en domstol eller skal jeg gå gennem en mellemmand og f.eks. lade mig repræsentere af en advokat?

Efter den civile retsplejelov (artikel 67-73) kan parterne selv vælge, om de selv vil føre deres forsvar, eller om de vil bistås eller repræsenteres af en advokat.

7. Hvem skal jeg helt konkret henvende mig til? Skal jeg henvende mig til dommerkontoret, justitssekretæren eller en anden myndighed?

Henvendelse skal ske til domstolspræsidenten, hvorefter sagen registreres af denne eller af den tjenestegørende dommer.

TopTop

8. Hvilket sprog kan jeg indgive stævning på? Kan jeg gøre det mundtligt, eller skal det være skriftligt? Kan jeg gøre det pr. fax eller e-mail?

I henhold til artikel 14, stk. 5, i lov nr. 304/2004 om retssystemets opbygning må stævninger og processkrifter udelukkende være udfærdiget på rumænsk, og i henhold til artikel 82 i den civile retsplejelov må stævninger kun være udformet skriftligt.

9. Findes der særlige blanketter, som skal bruges, når man anlægger sag? Hvis ikke, hvordan gøres det så? Hvilke oplysninger skal gives?

Der findes ingen særlige blanketter til de forskellige sager og krav. På grundlag af artikel 114 i den civile retsplejelov, hvori det er fastsat, hvad en stævning skal indeholde, er der gennem retspraksis fastlagt en bestemt form.

10. Skal jeg betale sagsomkostningerne? I bekræftende fald hvornår? Skal advokaten betales med det samme?

Sagsomkostningerne skal i henhold til artikel 174 i den civile retsplejelov betales ved sagens afslutning af den, der taber sagen. Nogle omkostninger skal betales forinden, nemlig rets- og stempelafgifter, eksperthonorarer osv.

11. Kan jeg få retshjælp? (Se under "Retshjælp")

I henhold til artikel 74 i den civile retsplejelov kan enhver, der ikke er i stand til at betale omkostningerne i forbindelse med en retssag, anmode om retshjælp på de betingelser og efter de procedurer, som er fastsat deri.

DET VIDERE FORLØB

12. Hvornår betragtes min sag officielt som anlagt? Modtager jeg en bekræftelse fra myndighederne på, at den er anlagt korrekt?

Indgivelsen og registreringen af stævningen er bindende for domstolen. Myndighederne udsteder ikke nogen bekræftelse på, at sagen er anlagt korrekt.

13. Kan jeg få præcise oplysninger om tidsplanen for sagens videre forløb (f.eks. hvornår jeg skal møde i retten)?

Detaljerede oplysninger om sagen kan fås på dommerkontoret eller på dettes eventuelle websted. Parterne bliver automatisk underrettet om tidsplanen, de proceshandlinger, de skal foretage, og procesfristerne.

Yderligere oplysninger

 • www.just.ro română

« Sagsanlæg ved domstolene - Generelle oplysninger | Rumænien - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 11-05-2009

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige