Evropská komise > ESS > Návrh na zahájení soudního řízení > Rumunsko

Poslední aktualizace: 12-05-2009
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Návrh na zahájení soudního řízení - Rumunsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


Představte si situaci, kdy jste ve sporu s určitým podnikem, příšlušníkem svobodného povolání, svým zaměstnavatelem, rodinným příslušníkem či někým jiným ve své zemi či v zahraničí. Abyste mohli tento problém vyřešit, měli byste si položit řadu otázek: 

OBSAH

1. Musím se obrátit na soud? Může být vhodnější využít alternativní způsoby řešení sporů. Viz toto téma. 1.
2. Existuje lhůta pro podání soudní žaloby? Lhůty pro podání soudní žaloby se liší podle případu. Otázku lhůt je možno vyjasnit s právním poradcem nebo úřadem poskytujícím občanům informace o přístupu k soudnímu systému. 2.
3. Je jisté, že se musím obrátit na soud v [dotyčný členský stát]? Viz téma „Pravomoc soudů'“. 3.
4. Pokud ano, na jaký soud v [dotyčný členský stát] se musím obrátit, podle svého bydliště a bydliště žalovaného, nebo na základě jiných kritérií mého případu? Viz téma „'Pravomoc soudů – dotyčný členský stát“. 4.
5. Pokud ano, na který soud v tomto členském státě se musím obrátit podle předmětu žaloby a výše hodnoty sporu? Viz téma „Pravomoc soudů – dotyčný členský stát“. 5.
6. Mohu podat žalobu sám, nebo musím pověřit prostředníka, například právního zástupce? 6.
7. Na koho se mám konkrétně obrátit: na podatelnu, soudní kancelář nebo na jiný správní orgán? 7.
8. V jakém jazyce mám žalobu podat? Mohu ji podat ústně, nebo musí být nutně podána písemně? Mohu ji zaslat faxem nebo elektronickou poštou? 8.
9. Existují zvláštní tiskopisy pro podání žaloby? Co vše musí spis nezbytně obsahovat? 9.
10. Musím hradit soudní výlohy? Pokud ano, kdy? Musím od podání svého návrhu platit právního zástupce? 10.
11. Mohu požádat o právní pomoc? (Téma „právní pomoc“). 11.
12. Od kterého okamžiku je moje žaloba považována za podanou? Obdržím úřední potvrzení, že moje žaloba byla náležitě podána? 12.
13. Mohu získat podrobné informace o časovém rozvrhu událostí, které budou následovat (např. lhůta pro dostavení se k soudu)? 13.

 

PŘEDBĚŽNÉ OTÁZKY PŘED PODÁNÍM ŽALOBY SOUDU

1. Musím se obrátit na soud? Může být vhodnější využít alternativní způsoby řešení sporů. Viz toto téma.

Jste-li účastníkem sporu, můžete podat žalobu soudu, nebo zkusit alternativní způsoby řešení sporu v závislosti na jeho povaze (vnitrostátní, mezinárodní, odpůrce atd.). Druhá možnost je povinná před podáním žaloby soudu v případě pracovněprávních nebo obchodních sporů (smírčí řízení). Nepovinné smírčí řízení je rovněž výslovně stanoveno v případě sporu mezi mandantem a právním zástupcem ohledně odměny. Zprostředkování je možné rovněž ve spotřebitelských a rodinných sporech, a to před zahájením řízení i v jeho průběhu (zákon č. 182/2006 o zprostředkování a úpravě povolání zprostředkovatele).

2. Existuje lhůta pro podání soudní žaloby? Lhůty pro podání soudní žaloby se liší podle případu. Otázku lhůt je možno vyjasnit s právním poradcem nebo úřadem poskytujícím občanům informace o přístupu k soudnímu systému.

Nařízení č. 167/1958 o promlčení stanoví, že kromě obecné promlčecí lhůty v délce tří let existuje mnoho dalších lhůt s různými ustanoveními, co se týká doby trvání, počátku a konce lhůty. V současnosti neexistuje žádný úřad poskytující občanům informace o přístupu k soudnímu systému.

NahoruNahoru

3. Je jisté, že se musím obrátit na soud v [dotyčný členský stát]? Viz téma „Pravomoc soudů'“.

§§ 147–158 zákona č. 105/1992 o mezinárodním právu soukromém stanoví pravidla, která stanoví, zda je rumunský soud příslušný pro projednávání dané věci. Rumunský soud má buď výlučnou, nebo alternativní pravomoc.

4. Pokud ano, na jaký soud v [dotyčný členský stát] se musím obrátit, podle svého bydliště a bydliště žalovaného, nebo na základě jiných kritérií mého případu? Viz téma „'Pravomoc soudů – dotyčný členský stát“.

Místní příslušnost je stanovena na základě alternativních nebo výlučných kritérií stanovených v §§ 5–18 občanského zákoníku, jež stanoví, že žalobu je nutno podat u soudu příslušného podle místa bydliště žalovaného.

5. Pokud ano, na který soud v tomto členském státě se musím obrátit podle předmětu žaloby a výše hodnoty sporu? Viz téma „Pravomoc soudů – dotyčný členský stát“.

Pravomoc soudů je stanovena v §§ 1–4 občanského soudního řádu na základě předmětu žaloby nebo kritérií týkajících se hodnoty.

NahoruNahoru

POSTUPY PRO ZAHÁJENÍ SOUDNÍHO ŘÍZENÍ

6. Mohu podat žalobu sám, nebo musím pověřit prostředníka, například právního zástupce?

Podle §§ 67–73 občanského soudního řádu účastník rozhodne, zda se bude hájit sám, nebo za pomoci či zprostředkování právního zástupce.

7. Na koho se mám konkrétně obrátit: na podatelnu, soudní kancelář nebo na jiný správní orgán?

Návrh určený soudu je nutno adresovat předsedovi soudu, jakmile byl zaevidován soudem nebo určeným soudcem.

8. V jakém jazyce mám žalobu podat? Mohu ji podat ústně, nebo musí být nutně podána písemně? Mohu ji zaslat faxem nebo elektronickou poštou?

Podle § 14 odst. 5 zákona č. 304/2004 o organizaci soudního systému musí být žaloby a ostatní procesní písemnosti v rumunštině a podle § 82 občanského soudního řádu je nutno podat žalobu písemně.

9. Existují zvláštní tiskopisy pro podání žaloby? Co vše musí spis nezbytně obsahovat?

Pro jednotlivé právní návrhy a úkony neexistují žádné zvláštní tiskopisy. § 114 občanského soudního řádu o písemnostech tvořících žalobu stanoví postup zavedený judikaturou.

10. Musím hradit soudní výlohy? Pokud ano, kdy? Musím od podání svého návrhu platit právního zástupce?

§ 174 občanského soudního řádu stanoví, že soudní výlohy je nutno uhradit, je-li žaloba zamítnuta. Některé výlohy, například soudní poplatky a kolkovné, odměny odborníkům atd. je nutno uhradit předem.

11. Mohu požádat o právní pomoc? (Téma „právní pomoc“).

§ 74 občanského soudního řádu uvádí, že každá osoba, která není s to uhradit výlohy řízení, může požádat o právní pomoc s výhradou stanovených podmínek.

BĚH ŘÍZENÍ

12. Od kterého okamžiku je moje žaloba považována za podanou? Obdržím úřední potvrzení, že moje žaloba byla náležitě podána?

Podání a zaevidování žaloby je pro soud závazné. Není vydáváno žádné úřední potvrzení, že žaloba byla náležitě podána.

13. Mohu získat podrobné informace o časovém rozvrhu událostí, které budou následovat (např. lhůta pro dostavení se k soudu)?

Podrobné informace o dané věci je možno získat v soudní kanceláři či na internetových stránkách soudu, pokud existují. Účastníci řízení jsou automaticky informováni o časovém rozvrhu řízení a o postupech, které budou provedeny.

Bližší informace

 • www.just.ro română

« Návrh na zahájení soudního řízení - Obecné informace | Rumunsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 12-05-2009

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království