Europeiska Kommissionen > ERN > Väckande av talan vid domstol > Portugal

Senaste uppdatering: 05-06-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Väckande av talan vid domstol - Portugal

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


Du har råkat i tvist med ett företag, en näringsidkare, din arbetsgivare, en familjemedlem eller en annan person i ditt hemland eller i utlandet. Här är exempel på några frågor du inledningsvis bör ställa dig. 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Måste jag vända mig till domstol? 1.
2. Är det för sent att väcka talan vid domstol? 2.
3. Måste jag vända mig till en domstol i Portugal? 3.
4. Vilken domstol i Portugal ska jag i så fall vända mig till? 4.
5. Vilken typ av domstol i Portugal ska jag vända mig till med tanke på typen av talan och det belopp som talan gäller? 5.
6. Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till exempelvis en advokat? 6.
7. Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller en annan myndighet? 7.
8. På vilket språk kan jag göra en stämningsansökan? Kan jag väcka talan muntligt eller måste det ske skriftligen? Kan jag använda fax eller e-post? 8.
9. Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler för vad stämningsansökan ska innehålla? 9.
10. Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan? 10.
11. Kan jag få rättshjälp? (Se faktabladet Rättshjälp11.
12. När anses talan ha väckts? Får jag en bekräftelse från myndigheterna om att talan har väckts på ett riktigt sätt? 12.
13. Kan jag få en tidsplan för målets fortsatta handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten? 13.

 

FRÅGOR SOM BÖR BESVARAS INNAN DU VÄNDER DIG TILL DOMSTOL

1. Måste jag vända mig till domstol?

I själva verket kan det ibland vara lämpligare att använda sig av alternativa system för tvistlösning. Se faktabladet om det ämnet.

2. Är det för sent att väcka talan vid domstol?

Tidsfristerna varierar. Frågor om detta kan besvaras av t.ex. en juridisk rådgivare eller en konsumentrådgivare.

3. Måste jag vända mig till en domstol i Portugal?

Se faktabladet om domstolarnas behörighet.

4. Vilken domstol i Portugal ska jag i så fall vända mig till?

Var du bor, var motparten bor och andra omständigheter kan ha betydelse för var talan ska väckas. Se faktabladet om domstolarnas behörighet i Portugal.

5. Vilken typ av domstol i Portugal ska jag vända mig till med tanke på typen av talan och det belopp som talan gäller?

Se faktabladet om domstolarnas behörighet i Portugal.

HUR DU VÄCKER TALAN VID DOMSTOL

6. Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till exempelvis en advokat?

I mål där det inte är nödvändigt att kalla in en advokat kan parterna försvara sig själva eller företrädas av en jurist.

Till börjanTill början

Du måste företrädas av en advokat i följande fall:

 1. I mål som är av så högt värde att de kan överklagas (underrätterna har behörighet att avgöra tvister på upp till 3 740,98 euro och i regel är ombud därför inte obligatoriska vid tvister av lägre värde).

 2. I mål som alltid kan överklagas, oberoende av tvistens värde.

 3. I mål och ärenden som gått vidare till högre domstolar.

Även när det råder advokattvång kan andra jurister eller parterna själva lämna in en stämningsansökan om den inte tar upp juridiska frågor.

Vid bouppteckningar, oavsett typ eller värde, krävs advokat endast om man behöver ta upp eller diskutera juridiska problem.

Om det inte finns någon lokal advokat att tillgå kan parten företrädas av en annan jurist.

Eftersom fredsdomarna (julgados de paz) är behöriga att döma i tvister om belopp som understiger 3 740,98 euro är det inte nödvändigt att kalla in ett ombud för betalningsförelägganden eller andra förfaranden som faller under fredsdomarnas behörighet.

För att väcka talan om indrivning av fordringar krävs advokat endast om värdet överstiger 14 963,94 euro. Om beloppet överstiger 3 740,98 euro kan det dock bli nödvändigt att kalla in en advokat i slutskedet av rättegången, bland annat om gäldenären eller tredje man kommer med invändningar, eller i andra förfaranden som är kopplade till huvudrättegången.

7. Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller en annan myndighet?

Stämningsansökan ska lämnas in till domstolens kansli.

Till börjanTill början

8. På vilket språk kan jag göra en stämningsansökan? Kan jag väcka talan muntligt eller måste det ske skriftligen? Kan jag använda fax eller e-post?

Alla handlingar som lämnas in av parterna måste vara skrivna på portugisiska.

Skriftliga handlingar på andra språk måste alltid översättas.

När en utländsk medborgare som inte pratar portugisiska ska höras vid en portugisisk domstol utses en tolk.

Inför fredsdomarna kan talan väckas muntligen.

I alla andra rättegångar måste ärendet läggas fram i skriftlig form. Detta kan ske via fax eller e-post förutsatt att domstolen inom fem dagar får kvitto, diskett eller liknande som bevis för att handlingarna har skickats, tillsammans med andra handlingar som inte skickats elektroniskt eller via fax.

Inlagor, krav och motkrav kan lämnas in i elektronisk form tillsammans med en papperskopia, som används som bevis för och garanti gentemot ändringar i den elektroniska texten, och andra icke-elektroniska handlingar som lämnas in av parterna. Även andra skriftliga handlingar som lämnas in av parterna under rättegången kan skickas elektroniskt.

Inlagor, krav, svar och handlingar som är kopplade till akter som parterna ska lämna in skriftligen under förfarandet kan

 1. lämnas in till domstolens kansli. Alla personer som inte är kända av domstolen måste uppvisa en identitetshandling och får på begäran ett kvitto.

 2. skickas med rekommenderat brev. Det datum då brevet skickas är också registreringsdatum hos domstolen.

 3. skickas med fax eller e-post. I det sistnämnda fallet krävs en elektronisk namnteckning av avsändaren. Det datum då handlingen skickas är också registreringsdatum hos domstolen.

  Till börjanTill början

Från och januari 2003 måste alla handlingar lämnas in i elektronisk form om rättshjälp förekommer. Den elektroniska handlingen måste kompletteras med en papperskopia inom fem dagar.

9. Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler för vad stämningsansökan ska innehålla?

Det finns särskilda blanketter för att ansöka om betalningsföreläggande och inleda förfaranden inför fredsdomarna (om den sökande inte har valt ett muntligt förfarande).

I övriga fall finns inga blanketter och inlagorna måste lämnas i dubbla exemplar. När inlagan riktar sig mot mer än en person måste du lämna in ett exemplar för varje person som inte bor under samma tak, utom om de företräds av samma ombud.

Ansökningar, krav och handlingar som lämnas in av någon av parterna ska åtföljas av dubbla exemplar på vanligt papper. Kopiorna överlämnas till motparten i samband med att denne delges.

Om det finns särskilda skäl kan domaren bevilja undantag från regeln om kopior eller bevilja en extra tidsfrist för inlämnandet. Förutom de exemplar som ska överlämnas till motparten måste du lämna in en kopia av alla inlagor för arkivering, så att ärendet kan tas upp igen även om handlingarna skulle försvinna.

I början av rättegången måste du också lämna in handlingar som styrker att du har betalat den inledande domstolsavgiften eller att du har ansökt om rättshjälp.

10. Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan?

Ja, om du inte har beviljats rättshjälp måste du betala rättegångskostnaderna (se faktabladet om det ämnet).

Rättegångskostnaderna betalas i omgångar. Den första delen ska betalas i början av rättegången.

Om du företräds av en advokat och inte har rättshjälp ska betalningen till advokaten ske enligt de villkor som ni har kommit överens om.

11. Kan jag få rättshjälp? (Se faktabladet Rättshjälp)

VAD HÄNDER SEDAN

12. När anses talan ha väckts? Får jag en bekräftelse från myndigheterna om att talan har väckts på ett riktigt sätt?

Talan anses ha väckts när domstolens kansli har fått stämningsansökan (förfarandets första inlaga som lämnas in av den som väcker talan inför domstol).

En tjänsteman kontrollerar att ansökan uppfyller de formella kraven. Domaren gör dock en mer ingående och noggrann kontroll i ett senare skede av förfarandet (bland annat i fråga om fastställelsetalan, beslut under förhandlingen och dom).

Parterna delges alltid sådana beslut.

13. Kan jag få en tidsplan för målets fortsatta handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten?

Domstolen är inte skyldig enligt lag att lämna denna typ av information.

Ytterligare information

« Väckande av talan vid domstol - Allmän information | Portugal - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 05-06-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket