Evropska komisija > EPM > Predložitev zadeve sodišču > Portugalska

Zadnja sprememba: 30-07-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Predložitev zadeve sodišču - Portugalska

EJN logo

Ta stran je zastarela. Izvirno jezikovno različico smo posodobili in preselili na evropski portal e-pravosodje.


Predstavljajte si, da ste v sporu z nekim podjetjem, strokovnjakom, sodelavcem, članom družine ali kom drugim v svoji državi ali tujini. Ob reševanju takega spora se pojavljajo razna vprašanja: 

KAZALO

1. Ali se moram nujno obrniti na sodišče? 1.
2. Ali imam dovolj časa, da se odločim za sodišče? 2.
3. Ali moram stopiti v stik s kakšnim portugalskim sodiščem? 3.
4. Če je odgovor pritrdilen, me zanima, na katero posebno sodišče naj se obrnem na Portugalskem glede na moje stalno bivališče in druge lokacijske okoliščine, ki jih navajam v prošnji. 4.
5. Na katero sodišče te države članice naj se obrnem glede na naravo moje vloge in glede na zadevno vsoto? 5.
6. Ali grem lahko na sodišče sam ali moram najeti odvetnika, ki bi me zastopal? 6.
7. Kam moram iti na sodišču? K recepciji, tajnici ali na vložišče? 7.
8. V katerem jeziku moram pisati vlogo? Ali jo lahko podam ustno ali jo moram nujno napisati? Ali jo lahko podam prek telefaksa ali elektronske pošte? 8.
9. Ali obstajajo posebni obrazci za sodne opravke? Kako naj vložim tožbo, če takih obrazcev ni? Ali obstajajo elementi, ki so v sodnem postopku nujni? 9.
10. Ali je treba plačati sodno takso? Če je odgovor pritrdilen, me zanima, kdaj je treba plačati takso. Ali se plača odvetniku honorar že na začetku postopka? 10.
11. Ali bi lahko uporabil sodno oprostitev plačila sodnih taks? (Glej temo ‘Pravna pomoč’ (sodna oprostitev plačila sodnih taks)) 11.
12. Kdaj se moj proces upošteva kot veljaven? Ali bom dobil kakšno povratno informacijo upravnega organa, da je moj proces veljaven? 12.
13. Ali bom lahko dobil točne informacije o poteku poznejših faz postopka (na primer o roku za obravnavo)? 13.

 

VPRAŠANJA, NA KATERA JE TREBA ODGOVORITI, PREDEN SE OBRNETE NA SODIŠČE

1. Ali se moram nujno obrniti na sodišče?

Ali bi bilo bolje iskati „Alternativne rešitve sporov“. Oglej si to temo.

2. Ali imam dovolj časa, da se odločim za sodišče?

Datumi so odvisni od primerov. Vprašanje o pristopu k sodišču bo lahko pojasnil odvetnik ali urad za informiranje.

3. Ali moram stopiti v stik s kakšnim portugalskim sodiščem?

Glej temo „Pristojnost sodišč“.

4. Če je odgovor pritrdilen, me zanima, na katero posebno sodišče naj se obrnem na Portugalskem glede na moje stalno bivališče in druge lokacijske okoliščine, ki jih navajam v prošnji.

Glej temo „Pristojnost sodišč - Portugalska“.

5. Na katero sodišče te države članice naj se obrnem glede na naravo moje vloge in glede na zadevno vsoto?

Glej temo „Pristojnost sodišč - Portugalska“.

POSTOPEK ZA SPROŽITEV SODNEGA POSTOPKA

6. Ali grem lahko na sodišče sam ali moram najeti odvetnika, ki bi me zastopal?

Če ni obvezna prisotnost odvetnika, se lahko stranke zagovarjajo same ali jih zastopajo odvetniki pripravniki ali odvetniki po službeni dolžnosti.

Na vrh straniNa vrh strani

 Prisotnost odvetnikov je obvezna pri:

 1. zadevah, ki spadajo v pristojnost sodišč pri vsoti, pri kateri je dopustna pritožba (sodišče prve stopnje je pristojno za zahteve do višine 3 740,98 EUR, in v skladu s tem praviloma posredovanje odvetnika na obvezno),
 2. zadevah, pri katerih je pritožba vedno dopustna, ne glede na vsoto,
 3. pritožbah in zadevah pred višjimi sodišči.

Tudi v primerih, ko je prisotnost odvetnika obvezna, lahko odvetnik pripravnik, pravni svetovalec ali stranke same vložijo zahtevo, pri kateri se pravna vprašanja ne obravnavajo.

Kadar pa gre za inventuro, je pri obravnavi takih pravnih vprašanj, ne glede na naravo ali vrednost, obvezno posredovanje odvetnikov.

Če ni odvetnika po službeni dolžnosti, lahko nastopi pred sodiščem prosilec sam.

Če je vsota manjša od 3 740,98 EUR, ni potrebna odvetnikova prisotnost na začetku postopka ali katerega koli drugega procesa ali poravnave v pristojnosti kazenskega sodišča prve stopnje (sodišče za male zahtevke).

Za zahtevo po povračilu dolgov, ki se jih lahko izterja s pomočjo sodišč (postopki izterjatve), je zastopstvo odvetnika obvezno samo, če je vsota večja od 14 963,98 EUR. Če je vsota večja od 3 740,98 EUR, je morda potrebno posredovanje odvetnika v poznejšem postopku, zlasti če se uvede embargo dolžniku ali pri drugih postopkih, ki so povezani s procesom pojasnjevanja.

7. Kam moram iti na sodišču? K recepciji, tajnici ali na vložišče?

Pristojni organ za sprejem vloge (začetna peticija v pojasnjevalnem postopku) je glavno tajništvo sodišča.

Na vrh straniNa vrh strani

8. V katerem jeziku moram pisati vlogo? Ali jo lahko podam ustno ali jo moram nujno napisati? Ali jo lahko podam prek telefaksa ali elektronske pošte?

Obvezen je portugalski jezik, ki ga morajo uporabljati vse stranke v postopku.

Dokumente, napisane v tujih jezikih, je treba prevesti.

Če je treba zaslišati tujega državljana, ki ne zna portugalskega jezika, mu je treba vedno priskrbeti tolmača.

V obravnavi na kazenskem sodišču prve stopnje je vzrok lahko podan ustno.

Pri drugih postopkih morajo biti vloge podane pisno, uporabi se lahko telefaks ali elektronska pošta, pomembno je le, da pride vloga pravočasno na sodišče v digitalni obliki ali kot varnostna kopija, dopolnjena z manjkajočimi podatki.

Predložitev vloge, navedbe in protinavedbe so lahko v predložene digitalni obliki, priložena naj bo različica na papirju, ki bo veljala kot varnostna kopija in kot varovalo pred spremembami v digitalnih besedilih, skupaj z listinami, ki niso v elektronski obliki. Vsi drugi podatki morajo biti v elektronski obliki.

Predložitev vloge, vloge, zagovori in druge listine, povezani z dejanjem, ki jih mora podati stranka v postopku v pisni obliki, so lahko:

 1. oddani v pravni pisarni, pri tem se zahteva dokaz istovetnosti prosilcev, ki so sodišču neznani in se na njihovo zahtevo izda potrdilo,
 2. po pošti poslani priporočeno, pri čemer se datum pošiljanja upošteva kot datum vročitve,
 3. poslano prek telefaksa ali elektronske pošte, s tem da je pri slednji treba dodati digitalni podpis podpisnika, datum pošiljanja pa velja kot datum vročitve listin.

Od januarja 2003 morajo biti vse listine predložene v digitalni obliki, če je stranka pravno zastopana. Ta dokument mora spremljati priložena kopija na papirju, oddana v roku petih dni.

Na vrh straniNa vrh strani

9. Ali obstajajo posebni obrazci za sodne opravke? Kako naj vložim tožbo, če takih obrazcev ni? Ali obstajajo elementi, ki so v sodnem postopku nujni?

Obstajajo obrazci za vloge za odredbo in za začetek postopka na kazenskem sodišču prve stopnje, ko (pri zadnjem primeru) se prosilec ni odločil za ustni opis dejanj.

Najpogosteje pa obrazci ne obstajajo, zato so sodni sklepi podani v dvojniku; če sklep zadeva več oseb, dobi vsaka svoj dvojnik, narediti jih je treba toliko, kolikor je interesentov, ki živijo ločeno, razen če imajo istega pravnega zastopnika.

Vloge, navedbe in dokumenti, ki jih podaja katera koli stranka, morajo biti opremljeni s toliko kopijami na papirju, kolikor je bilo predvidenih dvojnikov iz prejšnjega odstavka. Te kopije so vročene nasprotni strani ob prvi naslednji vročitvi listin.

Če obstajajo posebni razlogi, lahko sodnik odpove predložitev teh kopij ali določi naknadni datum za njihovo predložitev. Poleg dvojnikov, ki morajo biti dostavljeni nasprotni strani, se mora priložiti tudi izvod sodb, ki bo arhiviran in se uporabi pri obnovi postopka ali če se izgubi izvirnik.

Kakor hitro se začne postopek, je treba še priložiti še dokaz o plačilu začetne sodne takse oziroma vloga prosila za pravno pomoč.

10. Ali je treba plačati sodno takso? Če je odgovor pritrdilen, me zanima, kdaj je treba plačati takso. Ali se plača odvetniku honorar že na začetku postopka?

Razen če vam je bila dodeljena pravna pomoč, boste morali plačati sodne takse (prosimo, obrnite se na stran o pravni pomoči).

Sodni stroški se lahko plačajo v obrokih, vendar mora biti prvi obrok plačan takoj na začetku postopka.

Ko odvetnik zastopa stranko, in če tej ni bila odobrena pravna pomoč, se pravnega zastopnika plača v skladu z dogovorjenimi pogoji in določili.

11. Ali bi lahko uporabil sodno oprostitev plačila sodnih taks? (Glej temo ‘Pravna pomoč’ (sodna oprostitev plačila sodnih taks))

ODVIJANJE POSTOPKA

12. Kdaj se moj proces upošteva kot veljaven? Ali bom dobil kakšno povratno informacijo upravnega organa, da je moj proces veljaven?

Šteje se, da se je postopek začel takrat, ko tajništvo prejme ustrezen predlog za začetek postopka (prvi spis postopka, ki ga vloži oseba, ki želi začeti postopek).

Formalno ustreznost preveri ob vložitvi odgovorni uradnik za sprejem, obstajajo pa tudi poznejši postopki, v katerih tako preverjanje opravi sodnik bolj natančno in strogo (zlasti glede sodbe na podlagi dokumentacije in brez zaslišanj (despacho saneador) ter pri sodbi).

O teh odločitvah so vedno obveščene stranke v postopku.

13. Ali bom lahko dobil točne informacije o poteku poznejših faz postopka (na primer o roku za obravnavo)?

Zakon od sodišč ne zahteva, da posredujejo takšne informacije.

Nadaljnje informacije

 • Supremo Tribunal de Justiça (Vrhovno sodišče) English - français - português;
 • Ministério da Justiça (Ministrstvo za pravosodje) English - português;
 • Tribunal Constitucional (Ustavno sodišče) português;
 • Tribunal da Relação de Lisboa (Okrajno sodišče v Lizboni) português;
 • Tribunal da Relação de Coimbra (Okrajno sodišče v Coimbri) português;
 • Tribunal da Relação de Évora (Okrajno sodišče v Evori) English - français - português;
 • Tribunal da Relação do Porto (Okrajno sodišče v Portu) português;
 • Procuradoria Geral da República (Kabinet državnega tožilstva) português;
 • Centro de Estudos Judiciários (center za pravne študije) (organ za izobraževanje portugalskih sodnikov) English - français - português;
 • Direcção Geral da Administração da Justiça (Splošna uprava za sodno upravo) (med drugim nudi informacije o stikih s sodišči, njihovi teritorialni pristojnosti in dostopu do spletne strani sodnih uradnikov) English - português;
 • Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça (Kabinet ministrstva za pravosodje za pravne politike in načrtovanje) English - português;
 • Direcção Geral dos Registos e do Notariado (Splošna uprava za register in notariat) português;
 • Instituto do Consumidor (inštitut potrošnikov) português;
 • Associação Sindical dos Juizes Portugueses (Sindikat portugalskih sodnikov) português;
 • Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (Sindikat sodnikov javnega tožilstva) português;
 • Ordem dos Advogados (Odvetniška zbornica) português;
 • Baza zakonodaje na spletu (vsebuje akte in direktive iz serije I uradnega lista D.R. od 1. 1. 1970 dalje; nudi brezplačen dostop do zakonodaje, objavljene v seriji I od 1. 1. 2000 dalje) português.

« Predložitev zadeve sodišču - Splošne informacije | Portugalska - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 30-07-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo