Europese Commissie > EJN > Aanhangigmaking van zaken bij de rechter > Portugal

Laatste aanpassing: 20-07-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Aanhangigmaking van zaken bij de rechter - Portugal

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De originele taalversie is bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


U hebt een geschil met een onderneming, een vakman, uw werkgever, een familielid, of enige andere persoon, in eigen land of in het buitenland. Hoe kunt u dit geschil oplossen? 

INHOUDSOPGAVE

1. Is het nodig dat ik mij tot een rechtbank wend? 1.
2. Is het nog niet te laat om mij tot een rechtbank te wenden? 2.
3. Moet ik mij tot een Portugese rechtbank wenden? 3.
4. Tot welke rechter of rechtbank van Portugal moet ik mij meer specifiek wenden, gelet op mijn woonplaats en die van de andere partij, of gelet op andere factoren die mijn zaak aan een bepaalde plaats binden? 4.
5. Tot welke rechter of rechtbank in deze lidstaat moet ik mij wenden, gelet op de aard van mijn zaak en het bedrag waar het om gaat? 5.
6. Kan ik alleen een zaak aanhangig maken of heb ik een tussenpersoon nodig, bijvoorbeeld een advocaat die mij voor de rechtbank vertegenwoordigt? 6.
7. Tot wie moet ik mij concreet wenden: tot de ontvangstbalie of de griffie van het gerecht of tot enige andere dienst? 7.
8. In welke taal kan ik mijn vordering indienen? Kan het mondeling of moet het schriftelijk? Kan ik mijn vordering per fax of e-mail aanhangig maken? 8.
9. Bestaan er standaardformulieren om een zaak aanhangig te maken en, zoniet, hoe moet een vordering worden ingediend? 9.
10. Moeten er aan het gerecht kosten worden betaald? Zo ja, wanneer moeten die worden betaald? Moet de advocaat meteen bij het indienen van de vordering worden betaald? 10.
11. Kom ik in aanmerking voor rechtshulp? (Zie informatiedossier "rechtshulp") 11.
12. Vanaf welk moment wordt mijn vordering daadwerkelijk geacht aanhangig te zijn? Krijg ik van de autoriteiten een bevestiging dat de zaak op geldige wijze aanhangig is gemaakt? 12.
13. Kan ik nauwkeurige inlichtingen krijgen over het tijdschema voor de stappen die op de aanhangigmaking volgen (bijvoorbeeld de termijn waarbinnen de zaak voorkomt) ? 13.

 

Vooraf te stellen vragen:

1. Is het nodig dat ik mij tot een rechtbank wend?

Het is immers mogelijk dat beter gebruik wordt gemaakt van de "Alternatieve wijzen van geshillenbeslechting" (Zie het betrokken informatiedossier).

2. Is het nog niet te laat om mij tot een rechtbank te wenden?

De termijnen om een zaak bij het gerecht aanhangig te maken, verschillen naargelang het geval. Vragen in verband met termijnen kunnen worden beantwoord door een raadsman of door een bureau dat informatie over de toegang tot het recht verschaft.

3. Moet ik mij tot een Portugese rechtbank wenden?

Zie informatiedossier " bevoegdheid van de rechtbanken ".

4. Tot welke rechter of rechtbank van Portugal moet ik mij meer specifiek wenden, gelet op mijn woonplaats en die van de andere partij, of gelet op andere factoren die mijn zaak aan een bepaalde plaats binden?

Zie informatiedossier "bevoegdheid van de rechtbanken – Portugal".

5. Tot welke rechter of rechtbank in deze lidstaat moet ik mij wenden, gelet op de aard van mijn zaak en het bedrag waar het om gaat?

Zie informatiedossier "bevoegdheid van de rechtbanken – Portugal".

Wijze waarop een zaak bij een rechtbank aanhangig wordt gemaakt

6. Kan ik alleen een zaak aanhangig maken of heb ik een tussenpersoon nodig, bijvoorbeeld een advocaat die mij voor de rechtbank vertegenwoordigt?

Voor zaken waarbij de inschakeling van een advocaat niet verplicht is, kunnen de partijen zichzelf verdedigen of zich laten vertegenwoordigen door een advocaat-stagiair of procureur ("solicitador").

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De inschakeling van een advocaat is verplicht:

a) voor zaken die onder de bevoegdheid van een rechtbank vallen die een vonnis kan vellen waartegen gewoon beroep mogelijk is (de bevoegdheid van de in eerste aanleg bevoegde rechtbank gaat tot € 3 740,98 zodat in de regel voor geschillen tot dit bedrag geen advocaat vereist is) ;

b) voor zaken waartegen altijd beroep mogelijk is, onafhankelijk van de waarde;

c) voor beroepen en zaken die bij een hoger gerecht voorkomen.

Hoewel de inschakeling van een advocaat verplicht is, kunnen stagiairs, procureurs en de partijen zelf verzoeken indienen die geen rechtsvragen betreffen.

Voor inventarisaties, ongeacht de aard of de waarde daarvan, is de inschakeling van een advocaat alleen verplicht indien er rechtsvragen moeten worden behandeld of besproken.

Indien er in het kanton geen advocaat is, kan de bijstand door een procureur worden verleend.

Aangezien de vredesgerechten ("Julgados de Paz" - gerechten voor geringe vorderingen) bevoegd zijn voor geschillen met een waarde tot € 3 740,98, hoeft er geen advocaat te worden ingeschakeld voor betalingsbevelprocedures of andere procedures die onder hun bevoegdheid vallen.

Voor het instellen van een schuldvordering op grond van een titel waaraan wettelijke executoriale kracht is toegekend (executoriale vordering) , hoeft pas een advocaat te worden ingeschakeld bij geschillen met een waarde van meer dan € 14 963,94. Het kan echter voorkomen dat bij vorderingen met een waarde van meer dan € 3 740,98 een advocaat moet worden ingeschakeld in een latere fase van de procedure, met name wanneer de debiteur of een derde bezwaar maakt of bij andere procedures die op dezelfde wijze als een vaststellingsprocedure verlopen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

7. Tot wie moet ik mij concreet wenden: tot de ontvangstbalie of de griffie van het gerecht of tot enige andere dienst?

De bevoegde instantie voor de indiening van het verzoekschrift (verzoekschrift tot indiening van een vaststellingsprocedure) is de griffie van het gerecht.

8. In welke taal kan ik mijn vordering indienen? Kan het mondeling of moet het schriftelijk? Kan ik mijn vordering per fax of e-mail aanhangig maken?

Voor alle handelingen van de partijen moet de Portugese taal worden gebruikt.

Documenten in een andere taal moeten altijd worden vertaald.

Wanneer een burger uit een ander land die zich niet in het Portugees kan uitdrukken, voor een Portugees gerecht moet worden gehoord, krijgt hij een tolk toegewezen.

Voor het vredesgerecht kunnen de argumenten mondeling worden aangevoerd.

Voor de overige procedures moeten de argumenten schriftelijk worden ingediend. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van fax of e-mail mits het gerecht binnen vijf dagen de digitale drager of de back-upkopie ontvangt, tezamen met de documenten die nog niet verzonden waren.

Schriftelijke processtukken, opmerkingen en tegen-opmerkingen kunnen op digitale drager worden ingediend, vergezeld van een papieren versie, die geldt als back-upkopie en garantie tegen wijzigingen in de digitale tekst, en de door de partijen bijgevoegde documenten waarvan geen digitale versie bestaat. Ook alle overige schriftelijke processtukken kunnen in digitale vorm worden ingediend.

Processtukken, vorderingen en antwoorden en de bijbehorende stukken die de partijen schriftelijk moeten indienen kunnen:

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 1. bij de griffie worden afgegeven. Personen die niet bij het gerecht bekend zijn, moeten een bewijs van hun identiteit overleggen. Op verzoek geeft de griffie een ontvangstbewijs;
 2. per aangetekende post worden verstuurd. In dit geval geldt de datum van aangetekende verzending als datum van indiening;
 3. per fax of e-mail worden verzonden. In het laatste geval is een elektronische handtekening van de ondertekenaar noodzakelijk, waarbij de datum van verzending als datum van indiening geldt.

Vanaf januari 2003 moeten de processtukken op digitale drager worden voorgelegd in het geval van vertegenwoordiging door een advocaat. Deze drager moet vergezeld gaan van een papieren exemplaar, dat binnen vijf dagen moet worden voorgelegd.

9. Bestaan er standaardformulieren om een zaak aanhangig te maken en, zoniet, hoe moet een vordering worden ingediend?

Er bestaan formulieren voor het inleiden van betalingsbevelprocedures, alsmede voor het inleiden van procedures voor het vredesgerecht voor het geval niet voor mondelinge presentatie is gekozen.

Voor de overige zaken bestaan er geen formulieren en moeten de processtukken in duplo worden ingediend. Indien de procedure tegen meer dan een persoon gericht is, moeten er net zoveel exemplaren worden ingediend als er belanghebbenden zijn die niet onder één dak wonen, behalve wanneer ze vertegenwoordigd worden door dezelfde gemachtigde.

De vorderingen, opmerkingen en de door de partijen voorgelegde documenten moeten vergezeld gaan van net zoveel kopieën, op normaal papier, als het in de vorige alinea genoemde aantal. Deze kopieën worden aan de tegenpartij overhandigd met de eerste betekening na hun indiening.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Indien hiervoor geldige redenen zijn, kan de rechter van kopieën afzien of een aanvullende termijn toekennen voor hun indiening. Naast de aan de tegenpartij te overhandigen exemplaren, moet de partij een exemplaar van elk processtuk indienen dat voor het archief dient alsmede als basis voor de wedersamenstelling van het dossier voor het geval dit kwijtraakt.

Aan het begin van de procedure moet ook een document worden voorgelegd ter bevestiging van de betaling van de eerste griffierechten of de indiening van het verzoek om rechtsbijstand.

10. Moeten er aan het gerecht kosten worden betaald? Zo ja, wanneer moeten die worden betaald? Moet de advocaat meteen bij het indienen van de vordering worden betaald?

Ja, er moeten kosten worden betaald indien de partij geen rechtsbijstand ontvangt (zie het betreffende informatiedossier).

De procedurekosten worden gespreid betaald, waarbij een deel meteen bij het begin van de procedure moet worden voldaan.

Een partij die zich door een advocaat laat vertegenwoordigen en geen rechtsbijstand geniet, betaalt deze advocaat volgens de met hem vooraf overeengekomen voorwaarden.

11. Kom ik in aanmerking voor rechtshulp? (Zie informatiedossier "rechtshulp")

Gevolgen van de aanhangigmaking

Deze besluiten worden altijd aan de partijen betekend.

12. Vanaf welk moment wordt mijn vordering daadwerkelijk geacht aanhangig te zijn? Krijg ik van de autoriteiten een bevestiging dat de zaak op geldige wijze aanhangig is gemaakt?

De vordering is geldig vanaf het moment waarop de griffie het desbetreffende verzoekschrift ontvangt (het verzoekschrift is het eerste processtuk en wordt ingediend door degene die de vordering instelt).

De formele aspecten worden op het moment van ontvangst van het verzoekschrift gecontroleerd, door de met deze ontvangst belaste ambtenaar. Op latere tijdstippen in de procedure vindt er een meer diepgaande en kritische controle plaats door de rechter (met name wat de vaststellingsprocedure betreft, bij het zittingsverslag en bij het vonnis).

13. Kan ik nauwkeurige inlichtingen krijgen over het tijdschema voor de stappen die op de aanhangigmaking volgen (bijvoorbeeld de termijn waarbinnen de zaak voorkomt) ?

Het gerecht is wettelijk niet verplicht dergelijke informatie te verschaffen.

Nadere inlichtingen

« Aanhangigmaking van zaken bij de rechter - Algemene informatie | Portugal - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 20-07-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk