Eiropas Komisija > ETST > Lietu iesniegšana tiesā > Portugāle

Pēdējo reizi atjaunots: 26-09-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Lietu iesniegšana tiesā - Portugāle

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


Iedomājies, ka ir prāva pret uzņēmumu, profesionāli, savu darba devēju, savas ģimenes locekli vai jebkuru citu cilvēku sava valstī vai ārzemēs. Ar mērķi rast risinājumu šai prāvai, rodas vairāki jautājumi, starp tiem: 

SATURS

1. Vai man tiešām ir jāvēršas tiesā? 1.
2. Vai man vēl ir laiks vērsties tiesā? 2.
3. Vai man jāvēršas Portugāles tiesā? 3.
4. Apstiprinošas atbildes gadījumā, tieši kurā tiesā man jāvēršas Portugālē, ņemot vērā manu dzīves vietu un otrās puses, vai citu prasības elementu atrašanās vietu? 4.
5. Kurā tiesā man jāvēršas šajā Dalībvalstī ņemot vērā manas prasības raksturu un prasīto summu? 5.
6. Vai tiesā varu vērsties personiski, vai ir nepieciešams starpnieks, kā piemēram advokāts, kas mani pārstāv? 6.
7. Kur tieši man jāvēršas: pieņemšanā, tiesas sekretariātā vai kādā citā nodaļā? 7.
8. Kādā valodā varu izteikt savu prasību? Vai varu to darīt mutiski, vai man obligāti to jādara rakstiski? Vai varu to darīt izmantojot faksu, vai elektronisko pastu? 8.
9. Vai ir specifiskas veidlapas prasības iesniegšanai tiesā, kādā veidā var iesniegt prasību to neesamības gadījumā? Vai ir tādi elementi, kuriem obligāti jābūt norādītiem lietā? 9.
10. Vai nepieciešams maksāt tiesas nodevas? Apstiprinošas atbildes gadījumā, kurā brīdī tās jānomaksā? Vai advokāta honorārus jāmaksā no tiesas procesa sākuma? 10.
11. Vai varu saņemt tiesas nodevu atlaidi? (Skatīt tēmu ‘Tiesas atbalsts’) 11.
12. Kad tiek uzskatīts, ka mana lieta ir efektīvi uzsākta? Vai es saņemšu apstiprinājumu no iestādes par to, ka mana prasība ir uzskatīta par pieņemtu? 12.
13. Vai varu saņemt precīzu informāciju par nākamo procesa sadaļu kalendāru (piemēram, ierašanās termiņiem)? 13.

 

JAUTĀJUMI, KAS RODAS PIRMS VĒRŠANĀS TIESĀ:

1. Vai man tiešām ir jāvēršas tiesā?

Lietderīgāk varbūt ir izmantot ‘Alternatīvos prāvas risinājumu veidus’. Skatīt šo tēmu.

2. Vai man vēl ir laiks vērsties tiesā?

Attiecīgie termiņi ir atkarīgi no katra gadījuma. Šo jautājumu var noskaidrot pie advokāta vai iedzīvotāju informācijas dienestā par pieeju tiesai.

3. Vai man jāvēršas Portugāles tiesā?

Skatīt tēmu ‘Tiesu kompetence’.

4. Apstiprinošas atbildes gadījumā, tieši kurā tiesā man jāvēršas Portugālē, ņemot vērā manu dzīves vietu un otrās puses, vai citu prasības elementu atrašanās vietu?

Skatīt tēmu ‘Tiesu kompetence - Portugāle’.

5. Kurā tiesā man jāvēršas šajā Dalībvalstī ņemot vērā manas prasības raksturu un prasīto summu?

Skatīt tēmu ‘Tiesu kompetence - Portugāle’.

SOĻI, KURUS JĀIZPILDA, LAI VĒRSTOS TIESĀ

6. Vai tiesā varu vērsties personiski, vai ir nepieciešams starpnieks, kā piemēram advokāts, kas mani pārstāv?

Prāvās, kurās nav obligāta advokāta nolīgšana, puses pašas var sevi pārstāvēt, vai tās var pārstāvēt advokāti-stažieri, vai juriskonsulti.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Obligāta advokāta nolīgšana ir:

 1. prāvās, kuru Tiesu kompetencē ir pieļaujamas prasības parastajā kārtībā (1. instances Tiesu kompetence ir no 3 740,98 eiro, līdz šim apmēram netiek obligāti prasīta tiesas profesionāla iejaukšanās);
 2. prāvās, kurās ir pieļaujamas prasības neatkarīgi no summas;
 3. prāvās un prasībās, kas iesniegtas augstākās instancēs.

Lai gan ir obligāta advokāta nolīgšana, advokāti-stažieri, juriskonsulti un puses pašas var iesniegt pieprasījumus, kuri nesatur tiesību jautājumus.

Mantojuma prasībās, neatkarīgi no to rakstura vai summas advokāta iejaukšanās ir obligāta tikai gadījumos, lai celtu vai diskutētu tiesību jautājumus.

Ja attiecīgajā apgabalā nav advokāta, pārstāvību var veikt juriskonsults.

Ja prasība ir mazāka par 3 740,98 eiro, uzsākot izpildraksta procesu vai jebkuru citu procesu, kas ir Miertiesas kompetencē (Sīko prasību tiesa), nav nepieciešams advokāts.

Lai uzsāktu lietu par tāda parāda piedziņu (izpildīšanas lieta), kas nostiprināts ar parādzīmi, kurai ir tiesisks spēks, ir nepieciešams vērsties pie advokāta vienīgi tad, ja prasības summa pārsniedz 14 963, 94 eiro. Arī gadījumā, ja prasības summa ir lielāka par 3 740,98 eiro, var būt nepieciešama advokāta iejaukšanās procesa nākamajās stadijās, proti, ja parādnieks vai trešās persona iesniegusi protestu vai citos tiesvedībā paredzētos gadījumos.

7. Kur tieši man jāvēršas: pieņemšanā, tiesas sekretariātā vai kādā citā nodaļā?

Kompetentā iestāde sākotnējā pieprasījuma saņemšanai (deklaratīvā procesa sākotnējā prasība) ir Tiesas galvenais sekretariāts.

Lapas augšmalaLapas augšmala

8. Kādā valodā varu izteikt savu prasību? Vai varu to darīt mutiski, vai man obligāti to jādara rakstiski? Vai varu to darīt izmantojot faksu, vai elektronisko pastu?

Visos aktos, ko veiks puses jālieto portugāļu valoda.

Dokumenti, kas rakstīti citā valodā vienmēr tiks tulkoti.

Kad Portugāles Tiesā jāuzklausa citas valsts pilsonis, kurš nerunā portugāliski, viņam tiks nozīmēts tulks.

Miertiesās prasību var iesniegt mutiski.

Pārējos procesos, prasības jāiesniedz rakstiski, tiek pieļautas kopijas (populāri „fakss”) vai elektroniskā pasta izmantošana, ja vien piecu dienu laikā Tiesā tiek saņemts elektronisks (ciparu) atbalsta dokuments vai drošības kopija, kas nav bijusi nosūtīta kopā ar dokumentiem.

Prasības, skaidrojumus un atbildes paskaidrojumus var iesniegt elektroniskā (ciparu) atbalsta dokumenta veidā kopā ar eksemplāru drukātā formātā, kas būs derīgs kā drošības kopija un apstiprinājums pret viltojumiem, kas var tikt veikti elektroniskajā dokumentā, un kopā ar dokumentiem, ko savākušas puses un kas nav elektroniskā veidā; jebkurus citus aktus, ko pusēm jāveic rakstiski procesa gaitā arī var iesniegt elektroniskā veidā.

Prasības, skaidrojumus, pieprasījumus, atbildes un sadaļas, kas attiecas uz jebkuriem aktiem, ko pusēm jāveic rakstiski procesa gaitā, var:

 1. nodot tiesas sekretariātā, ja iesniedzēji nav Tiesā atzīti, jāuzrāda personas apliecinošu dokumentu, pretī saņemot apstiprinājumu par dokumentu iesniegšanu;
 2. nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē, šajā gadījumā par procesa uzsākšanas akta datuma tiks uzskatīts pasta zīmoga datums;
 3. nosūtīt kā fotokopiju vai pa elektronisko pastu, šajā gadījumā ir nepieciešams nosūtītāja elektroniskais paraksts uz vēstules, par procesa uzsākšanas akta datumu tiks uzskatīts nosūtīšanas datums.

Sākot ar 2003. gada janvāri, gadījumos, kad ir tiesas nodevu atlaides, aktus obligāti būs jāveic elektroniskā (ciparu) veidā. Šādiem materiāliem jāpievieno eksemplārs drukātā formātā 5 dienu laikā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

9. Vai ir specifiskas veidlapas prasības iesniegšanai tiesā, kādā veidā var iesniegt prasību to neesamības gadījumā? Vai ir tādi elementi, kuriem obligāti jābūt norādītiem lietā?

Ir speciālas veidlapas, lai uzsāktu izpildraksta procesus un arī lai uzsāktu procesus Miertiesās gadījumos, kad pieteicējs nav izvēlējies pieteikt prasību mutiski.

Pārējiem gadījumiem nav speciālas veidlapas, prasības jāiesniedz divos eksemplāros; gadījumos, kad prasība tiek izvirzīta pret vairākām personām, jāiesniedz tik eksemplāri, cik ir ieinteresēto pušu, kas dzīvo atsevišķās saimniecībās izņemot gadījumu, ja tās pārstāv viens un tas pats pilnvarotais.

Pieprasījumiem, skaidrojumiem un dokumentiem, ko uzrāda jebkura no pusēm jābūt tik eksemplāros drukātā formātā, cik ir kopijas iepriekšminētajā rindkopā. Šos eksemplārus jānodod pretējai pusei kopā ar pirmo paziņojumu par to uzrādīšanu.

Kad speciāli iemesli to attaisno, tiesnesis var atbrīvot no kopiju uzrādīšanas, vai var noteikt papildus termiņu to uzrādīšanai. Papildus kopijām, ko jānodod pretējai pusei, pusei papildus jāiesniedz vienu katras prasības eksemplāru nodošanai arhīvā, lai būtu iespējams atjaunot procesu tā pazušanas gadījumā.

Brīdī, kad tiek uzsākts process vēl jāuzrāda dokuments, kas apstiprina sākotnējās tiesas nodevas nomaksāšanu, vai dokuments, kas apstiprina tiesas nodevu atlaides piešķiršanu.

10. Vai nepieciešams maksāt tiesas nodevas? Apstiprinošas atbildes gadījumā, kurā brīdī tās jānomaksā? Vai advokāta honorārus jāmaksā no tiesas procesa sākuma?

Jā, tiek uzlikts par pienākumu segt izdevumus, ja nav piešķirtas tiesas nodevu atlaides (lūdzu skatīt attiecīgo veidlapu).

Tiesas izdevumus jāmaksā pakāpeniski, daļu no tiem jānomaksā jau procesa sākumā.

Kad pusi pārstāv advokāts un nav saņemtas tiesas nodevu atlaides, maksājumus pārstāvim jāveic saskaņā ar nosacījumiem, par kuriem iepriekš ir vienošanās.

11. Vai varu saņemt tiesas nodevu atlaidi? (Skatīt tēmu ‘Tiesas atbalsts’)

PROCESA GAITA

12. Kad tiek uzskatīts, ka mana lieta ir efektīvi uzsākta? Vai es saņemšu apstiprinājumu no iestādes par to, ka mana prasība ir uzskatīta par pieņemtu?

Lieta tiek uzskatīta par uzsāktu brīdī, kad attiecīgā sākuma prasība ir saņemta sekretariātā (pirmā procesa prasība, ko piesaka persona, kas ierodas Tiesas priekšā pieteikt sākotnējo prasību).

Formālos aspektus kontrolē prasības saņemšanas brīdī darbinieks, kas atbildīgs par dokumentu pieņemšanu, turpmāko procesa gaitu kontrolē tiesnesis padziļinātā un stingrākā veidā (īpaši attiecībā uz deklaratīvo aktu, ziņojumu un spriedumu).

Par šādiem lēmumiem pusēm vienmēr tiks paziņots.

13. Vai varu saņemt precīzu informāciju par nākamo procesa sadaļu kalendāru (piemēram, ierašanās termiņiem)?

Likums neuzliek par pienākumu Tiesai sniegt šāda veida informāciju.

Cita informācija

 • Augstākā Tiesa; English - français - português
 • Tieslietu ministrija; English - português
 • Satversmes tiesa; português
 • Lisabonas Apgabala Tiesa; português
 • Koimbras Apgabala Tiesa; português
 • Evoras Apgabala Tiesa; English - français - português
 • Porto Apgabala Tiesa; português
 • Republikas Ģenerālprokuratūra; português
 • Tieslietu Pētījumu centrs (iestāde, kas atbildīga par Portugāles tiesnešu sagatavošanu); English - français - português
 • Tiesas Administrācijas Ģenerāldirekcija (nodrošina informāciju par Tiesām un to teritoriālo jurisdikciju un pieeju Tiesas Izpildītāju mājas lapai); português
 • Kabinets Tieslietu ministrijas Politiskās Likumdošanas un Plānošanas...; English - português
 • Ģenerāldirekcija Reģistru un Notariātu...; português
 • Patērētāja Institūts; português
 • Portugāles Tiesnešu Arodbiedrības Asociācija; português
 • Tiesnešu Arodbiedrība Valsts; português
 • Advokātu Biedrība; português
 • Likumdošanas pamats «on-line» português (satur dokumentus un aktus, kas publicēti D.R. I Sērijā kopš 01.01.1970.; nodrošina bezmaksas piekļuvi likumdošanai, kas publicēta I Sērijā kopš 01.01.2000.).

« Lietu iesniegšana tiesā - Vispārīgas ziņas | Portugāle - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 26-09-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste