Europos Komisija > ETIT > Ieškinio perdavimas teismui > Portugalija

Naujausia redakcija: 25-09-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Ieškinio perdavimas teismui - Portugalija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


Tarkim, kad kilo ginčas tarp jūsų ir įmonės, laisvųjų profesijų atstovo, jūsų darbdavio, jūsų šeimos nario ar kito asmens jūsų šalyje ar užsienyje. Siekiant išspręsti šį ginčą, be daugelio kitų klausimų, iškyla ir šie: 

TURINIO LENTELE

1. Ar būtinai turiu kreiptis į teismą? 1.
2. Ar dar turiu laiko kreiptis į teismą? 2.
3. Ar man iš tiesų reikia kreiptis į teismą Portugalijoje? 3.
4. Jeigu taip, tai į kokį Portugalijoje teismą turiu kreiptis – pagal savo ar atsakovo gyvenamąją vietą, o gal pagal kitus nustatytus kompetencijos kriterijus? 4.
5. Į kokį šios valstybės narės teismą turiu kreiptis – ar pagal ieškinio pobūdį (objektą), ar pagal ginčijamos sumos dydį? 5.
6. Ar galiu pateikti ieškinį pats savarankiškai, ar tik per tarpininką – advokatą? 6.
7. Kur konkrečiai turiu kreiptis dėl ieškinio pareiškimo – į teismo raštinę, į teismo sekretoriatą ar į kitą instituciją? 7.
8. Kuria kalba galiu pateikti ieškinį? Ar ieškinio pareiškimą galiu teikti žodžiu, ar jį būtina teikti raštu? Ar galiu jį siųsti faksu arba elektroniniu paštu? 8.
9. Ar yra specialios formos kreiptis į teismą, o jei jų nėra, kaip privalau pateikti ieškinį? Kokius dokumentus būtina pateikti kartu su ieškiniu? 9.
10. Ar būtina mokėti mokesčius teismui? Jei taip, kada juos reikia sumokėti? Ar būtina mokėti honorarą advokatui prieš bylos nagrinėjimą? 10.
11. Ar galėčiau gauti teisinę pagalbą? (Žr. temą „Teisinė pagalba“) 11.
12. Kada laikoma, kad mano ieškinys yra tinkamai pateiktas? Ar gausiu kompetentingų institucijų patvirtinimą, kad ieškinio pateikimas laikomas galiojančiu? 12.
13. Ar gausiu būtiną informaciją apie tikslų bylos nagrinėjimo tvarkaraštį (pvz., šaukimo terminą)? 13.

 

PRIEŠ KREIPIANTIS Į TEISMĄ KYLANTYS KLAUSIMAI

1. Ar būtinai turiu kreiptis į teismą?

Būtų prasmingiau pasinaudoti „Alternatyviais ginčų sprendimo būdais“. Žr. šią temą.

2. Ar dar turiu laiko kreiptis į teismą?

Įvairių bylų senaties terminas yra skirtingas. Informaciją šiuo klausimu gali suteikti advokatas ar tarnyba, konsultuojanti piliečius kreipimosi į teismą klausimais.

3. Ar man iš tiesų reikia kreiptis į teismą Portugalijoje?

Žr. temą „Teismų jurisdikcija“.

4. Jeigu taip, tai į kokį Portugalijoje teismą turiu kreiptis – pagal savo ar atsakovo gyvenamąją vietą, o gal pagal kitus nustatytus kompetencijos kriterijus?

Žr. temą „Teismų jurisdikcija - Portugalija“.

5. Į kokį šios valstybės narės teismą turiu kreiptis – ar pagal ieškinio pobūdį (objektą), ar pagal ginčijamos sumos dydį?

Žr. temą „Teismų jurisdikcija - Portugalija“.

VEIKSMAI KREIPIANTIS Į TEISMĄ

viršųviršų

6. Ar galiu pateikti ieškinį pats savarankiškai, ar tik per tarpininką – advokatą?

Kai nebūtina skirti advokato, šalys gali gintis pačios arba joms gali atstovauti kandidatai į advokatus ar advokatų padėjėjai.

Advokato skyrimas yra būtinas:

 1. nagrinėjant bylas kompetentinguose teismuose, kuriuose gali būti pateikta apeliacija (pirmos instancijos teismo jurisdikcija apsiriboja ieškinių, kurių vertė yra iki 3740,98 eurų, nagrinėjimu, ir šiuo atveju paprastai neprivalo atstovauti teisininkas);
 2. kai, nesvarbu, kokia ieškinio vertė, visada gali būti pateikiama apeliacija;
 3. nagrinėjant apeliacijas ir bylas aukštesniosios instancijos teismuose.

Taip pat ir tais atvejais, kai būtina skirti advokatą, kandidatai į advokatus, advokatų padėjėjai ar pačios ginčo šalys gali pateikti prašymą nenagrinėti teisinių klausimų.

Atliekant inventorizaciją, nesvarbu, koks ieškinio dalykas ar vertė, advokato skyrimas yra būtinas tik siekiant išnagrinėti ar išaiškinti teisinius klausimus.

Kai teismo apygardoje nėra advokato, šaliai teisme gali atstovauti advokato padėjėjas.

Esant mažesnei nei 3740,98 eurų ieškinio vertei, inicijuojant teisminio uždraudimo procedūrą ar kitą procesą, priklausantį Taikos teismo (teismo, nagrinėjančio smulkias bylas) jurisdikcijai, advokatas nebūtinas.

Pateikiant ieškinį dėl skolos išieškojimo, remiantis teisėtai vykdomu teisiniu dokumentu (vykdymo veiksmas), advokatas turi atstovauti tik tuo atveju, jei ieškinio suma viršija 14963,94 eurų. Tačiau pateikus ieškinį, kurio suma viršija 3740,98 eurų, gali būti reikalingas advokato atstovavimas vėliau nagrinėjant bylą, ypač kai skolininkas ar trečioji šalis pateikia protestą (gynybą) ar pradeda kitą bylą, kuri yra deklaratyvios procedūros tąsa.

viršųviršų

7. Kur konkrečiai turiu kreiptis dėl ieškinio pareiškimo – į teismo raštinę, į teismo sekretoriatą ar į kitą instituciją?

Centrinė teismo kanceliarija yra įstaiga, atsakinga už pradinio ieškinio (pradinio deklaratyvaus ieškinio) priėmimą.

8. Kuria kalba galiu pateikti ieškinį? Ar ieškinio pareiškimą galiu teikti žodžiu, ar jį būtina teikti raštu? Ar galiu jį siųsti faksu arba elektroniniu paštu?

Portugalų kalba turi būti vartojama atliekant visus šalių teisinius veiksmus.

Užsienio kalba parašyti dokumentai visada yra verčiami.

Jei kitos šalies pilietis, nekalbantis portugališkai, turi duoti parodymus Portugalijos teisme, jam turi būti paskirtas vertėjas žodžiu.

Taikos teismuose ieškinys gali būti pateikiamas žodžiu.

Daugelio bylų atveju ieškinys turi būti pateikiamas raštu, taip pat galima naudotis faksimiliniu aparatu (paprastai vadinamu „faksu“) arba elektroniniu paštu, per penkias dienas kartu su neišsiųstais dokumentais teismui pateikiant ieškinį duomenų laikmenoje ar atsarginę jo kopiją.

Raštiški pareiškimai, ieškiniai ir priešieškiniai gali būti pateikiami duomenų laikmenoje kartu su egzemplioriumi popieriuje, kuris naudojamas kaip atsarginė kopija ir leidžia apsisaugoti nuo galimų pakeitimų elektroniniame tekste ir ginčo šalių pateiktuose neelektroniniuose dokumentuose; taip pat bet kurie kiti teisiniai veiksmai, kuriuos ginčo šalys turi raštiškai atlikti proceso metu, gali būti pateikiami elektroniniu būdu.

Raštiški pareiškimai, reikalavimai, atsakymai ir raštiški įrodymai visiems ginčo šalių raštu atliekamiems teisiniams veiksmams gali būti:

viršųviršų

 1. pateikiami teismo kanceliarijoje, kurioje teismui nežinomi pareiškimo teikėjai turi pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą, ir šį gavus išduodamas atitinkamas dokumentų gavimo patvirtinimas;
 2. siunčiami registruotu paštu; registruotos siuntos išsiuntimo data galioja kaip procesinio veiksmo atlikimo data;
 3. atsiųsti faksimiliniu aparatu ar elektroniniu paštu; pastaruoju atveju yra būtina prisegti juos pasirašiusio asmens elektroninį parašą, ir jų išsiuntimo data galioja kaip procesinio veiksmo atlikimo data.

Jei byloje atstovauja advokatas, nuo 2003 m. sausio mėnesio bus privaloma teisinius veiksmus pristatyti duomenų laikmenoje. Per 5 dienas turės būti pristatytas šį duomenų laikmenoje pateiktą dokumentą atitinkantis egzempliorius popieriuje.

9. Ar yra specialios formos kreiptis į teismą, o jei jų nėra, kaip privalau pateikti ieškinį? Kokius dokumentus būtina pateikti kartu su ieškiniu?

Standartinės formos naudojamos inicijuojant teisminio uždraudimo procedūrą bei procesus Taikos teismuose, jei pastaruoju atveju byla nebus nagrinėjama žodžiu.

Daugeliu atvejų nenaudojamos standartinės formos ir raštiški pareiškimai turi būti pateikiami dviem egzemplioriais; jei raštiškas pareiškimas skirtas daugiau nei vienam asmeniui, būtina pateikti tiek egzempliorių, kiek yra skirtinguose namų ūkiuose gyvenančių susijusių asmenų, išskyrus atvejus, kai jiems atstovaus tas pats teisinis atstovas.

Reikalavimai, ieškiniai ir kiti ginčo šalių pateikti dokumentai turi būti pateikiami pridedant tiek egzempliorių paprastame popieriuje, kiek nurodyta ankstesnėje pastraipoje. Po įteikimo šios kopijos kartu su pirmuoju pranešimu įteikiamos atsakovui.

viršųviršų

Jei esama ypatingų priežasčių, teismas gali nebereikalauti papildomų egzempliorių ar nustatyti vėlesnį jų pateikimo terminą. Ginčo šalys, be atsakovui pateiktų egzempliorių, turi pateikti dar po vieną papildomą kiekvieno raštiško pareiškimo egzempliorių archyvuoti, ir juo remiantis atnaujinamas nutrauktos bylos nagrinėjimas.

Prieš nagrinėjant bylą būtina pateikti dokumentą, įrodantį žyminio teismo mokesčio sumokėjimą arba prašymo atleisti nuo žyminio teismo mokesčio mokėjimo priėmimą.

10. Ar būtina mokėti mokesčius teismui? Jei taip, kada juos reikia sumokėti? Ar būtina mokėti honorarą advokatui prieš bylos nagrinėjimą?

Taip, privaloma sumokėti išlaidas, jeigu nesuteikiama pagalba teismo išlaidoms padengti (žr. atitinkamą bylą).

Bylos nagrinėjimo išlaidos mokamos palaipsniui, dalis išlaidų turi būti sumokama prieš pradedant nagrinėti bylą.

Jei ginčo šaliai atstovauja advokatas, ir jai nesuteikiama pagalba teismo išlaidoms padengti, honoraras teisiniam atstovui turi būti sumokėtas atitinkamu būdu pagal iš anksto aptartas sąlygas.

11. Ar galėčiau gauti teisinę pagalbą? (Žr. temą „Teisinė pagalba“)

BYLOS NAGRINĖJIMAS

12. Kada laikoma, kad mano ieškinys yra tinkamai pateiktas? Ar gausiu kompetentingų institucijų patvirtinimą, kad ieškinio pateikimas laikomas galiojančiu?

Ieškinys laikomas pateiktu nuo to momento, kai kanceliarijoje gaunamas atitinkamas pradinis ieškinys (pirmas raštiškas pareiškimas byloje, pateiktas asmens, kuris atstovaus teisme, kad pateiktų pradinį prašymą).

Už dokumentų priėmimą atsakingi pareigūnai, priimdami skundą, tikrina, ar įvykdyti formalūs reikalavimai, tačiau ir tolesnėje proceso eigoje teismas juos tikrina dar nuodugniau ir griežčiau (ypač deklaratyvaus ieškinio atveju, priimdamas sprendimą ar nuosprendį).

Šalims visuomet pranešama apie šiuos sprendimus.

13. Ar gausiu būtiną informaciją apie tikslų bylos nagrinėjimo tvarkaraštį (pvz., šaukimo terminą)?

Teismas nėra įstatymų įpareigotas suteikti tokią informaciją.

Papildoma informacija

 • Aukščiausiasis teismas English - français - português;
 • Teisingumo ministerija English - português;
 • Konstitucinis teismas português;
 • Lisabonos apeliacinis teismas português;
 • Coimbra apeliacinis teismas português;
 • Évora apeliacinis teismas English - français - português;
 • Porto apeliacinis teismas português;
 • Generalinė prokuratūra português;
 • Teisės studijų centras English - français - português (įstaiga, atsakinga už Portugalijos teisėjų mokymą);
 • Generalinis teisingumo valdymo direktoratas português (inter alia suteikiama teismų kontaktinė informacija bei informacija apie jų teritorinę jurisdikciją ir prieiga prie Teisingumo sistemos pareigūnų tinklalapio);
 • Teisingumo ministerijos Teisingumo politikos ir planavimo biuras English - português;
 • Generalinis registrų ir notariato direktoratas português;
 • Vartotojų asociacija português;
 • Portugalijos teismų profesinė asociacija português;
 • Prokuratūros Prokurorų profesinė sąjunga português;
 • Advokatų rūmai português;
 • Teisės aktų duomenų bazė internete português(įstatymai ir teisės aktai, paskelbti OL I serijoje nuo 1970 01 01; suteikiama galimybė nemokamai susipažinti su įstatymais, paskelbtais iki 2000 01 01).

« Ieškinio perdavimas teismui - Bendro pobūdžio informacija | Portugalija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 25-09-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė