Euroopan komissio > EOV > Asian vireillepano tuomioistuimessa > Portugali

Uusin päivitys: 05-06-2006
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Asian vireillepano tuomioistuimessa - Portugali

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Sivun alkukielistä versiota on päivitetty, ja se on siirretty Euroopan oikeusportaaliin.


Jos yksityishenkilöllä on riita yrityksen, ammatinharjoittajan, työnantajan, perheensä jäsenen tai muun henkilön kanssa omassa maassaan tai ulkomailla, riidan ratkaiseminen saattaa edellyttää seuraavanlaisten kysymysten pohtimista: 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Onko asia välttämättä vietävä tuomioistuimeen? 1.
2. Voiko asian vielä viedä tuomioistuimeen? 2.
3. Onko minun varmasti vietävä asia portugalilaiseen tuomioistuimeen? 3.
4. Mihin tuomioistuimeen asia on vietävä Portugalissa, kun otetaan huomioon kantajan kotipaikka ja vastapuolen kotipaikka ja muut kanteen käsittelypaikkaan vaikuttavat tekijät? 4.
5. Mihin tuomioistuimeen asia on vietävä Portugalissa, kun otetaan huomioon kanteen sisältö ja sen rahamääräinen arvo? 5.
6. Voiko yksityishenkilö viedä asian tuomioistuimen käsiteltäväksi itse vai onko otettava avuksi oikeudellinen neuvonantaja, esimerkiksi asianajaja? 6.
7. Mihin on käytännössä otettava yhteyttä: tuomioistuimen kansliaan, kirjaamoon vai johonkin aivan muuhun hallintoelimeen? 7.
8. Millä kielellä haastehakemus on tehtävä? Voiko sen tehdä suullisesti vai onko asia esitettävä kirjallisesti? Voiko asian esittää faksilla tai sähköpostilla? 8.
9. Onko kanteen nostamista varten valmiita lomakkeita? Jos ei ole, mitä asiakirjoja tuomioistuimelle on toimitettava? Onko joitakin asiakirjoja toimitettava ehdottomasti? 9.
10. Onko tuomioistuimelle maksettava jotakin? Jos on, missä vaiheessa maksu peritään? Onko asianajajalle maksettava jo käsittelyn alusta alkaen? 10.
11. Onko minulla oikeus saada oikeusapua? (Ks. aihetta oikeusapu koskevia tietoja11.
12. Missä vaiheessa kanne katsotaan nostetuksi? Antavatko viranomaiset vahvistuksen siitä, että kanne on nostettu asianmukaisella tavalla? 12.
13. Onko mahdollista saada tarkempaa tietoa menettelyn etenemisen aikataulusta (esim. siitä, koska on saavuttava asian käsittelyyn)? 13.

 

ENNEN ASIAN VIEMISTÄ TUOMIOISTUIMEEN ON RATKAISTAVA SEURAAVAT KYSYMYKSET

1. Onko asia välttämättä vietävä tuomioistuimeen?

Voi olla tarkoituksenmukaisempaa turvautua vaihtoehtoisiin menettelyihin: ks. aihetta vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt koskevia tietoja.

2. Voiko asian vielä viedä tuomioistuimeen?

Kanneoikeuden vanhentumisajat vaihtelevat kyseessä olevan riita-asian mukaan. Vanhentumisaikoja koskevaan kysymykseen voi saada selvennystä asianajajalta tai oikeussuojaa koskevia tietoja antavalta viranomaiselta.

3. Onko minun varmasti vietävä asia portugalilaiseen tuomioistuimeen?

Ks. aihetta tuomioistuinten toimivalta koskevia tietoja.

4. Mihin tuomioistuimeen asia on vietävä Portugalissa, kun otetaan huomioon kantajan kotipaikka ja vastapuolen kotipaikka ja muut kanteen käsittelypaikkaan vaikuttavat tekijät?

Ks. aihetta tuomioistuinten toimivalta - Portugali koskevia tietoja.

5. Mihin tuomioistuimeen asia on vietävä Portugalissa, kun otetaan huomioon kanteen sisältö ja sen rahamääräinen arvo?

Ks. aihetta tuomioistuinten toimivalta - Portugali koskevia tietoja.

Sivun alkuunSivun alkuun

MITEN ASIA VIEDÄÄN TUOMIOISTUIMEEN

6. Voiko yksityishenkilö viedä asian tuomioistuimen käsiteltäväksi itse vai onko otettava avuksi oikeudellinen neuvonantaja, esimerkiksi asianajaja?

Tapauksissa, joissa asianajajan käyttäminen ei ole pakollista, osapuolet voivat ajaa asiaansa itse tai heitä edustavien auskultoivien asianajajien tai toimistoasianajajien (solicitador) välityksellä.

Asianajajan käyttäminen on pakollista seuraavissa tapauksissa:

 1. Tapauksissa, joihin voi hakea muutosta, koska asian rahallinen arvo ylittää kyseiselle tuomioistuimelle asetetun muutoksenhakukelpoisuuden rajan (alioikeuksille asetettu raja on 3 740,98 euroa, sen alittavien asioiden osalta ei yleensä vaadita vielä oikeusalan ammattilaisen mukaantuloa);

 2. Tapauksissa, joissa tavanomainen (eli varsinainen) muutoksenhaku on mahdollista tapauksen rahallisesta arvosta riippumatta;

 3. Ylempiin oikeusasteisiin esitetyissä muutoksenhauissa ja niiden ensimmäisenä oikeusasteena käsittelemissä asioissa.

Vaikka asianajajan käyttäminen olisikin pakollista, auskultoivat asianajajat, toimistoasianajajat ja itse osapuolet voivat nostaa kanteita, jotka eivät edellytä oikeuskysymysten käsittelemistä oikeudenkäynnissä.

Omaisuusluettelointiin liittyvissä tapauksissa asianajajan käyttäminen on pakollista vain silloin, kun esiin nousee tai käsiteltäväksi otetaan oikeuskysymyksiä, olivatpa asiat laadultaan tai rahalliselta arvoltaan millaisia tahansa.

Jos alioikeuden tuomiopiirissä ei ole asianajajaa, oikeusavustuksen voi hoitaa tuomioistuimen oikeusavustaja.

Sivun alkuunSivun alkuun

Jos kyseessä on tapaus, jonka rahamääräinen arvo on alhaisempi kuin 3 740,98 euroa, asianajajaa ei tarvita maksamismääräysmenettelyn tai rauhantuomarien tuomioistuinten (vähäisten asioiden tuomioistuinten) toimivaltaan kuuluvan asian vireillepanoon.

Haluttaessa panna vireille velkomiskanne, jolla vaaditaan perintään oikeuttavaa, täytäntöönpanokelpoista päätöstä (acção executiva) asianajajan puoleen on käännyttävä vain silloin, kun kanteen rahallinen arvo on yli 14 963,94 euroa. Kun kanteen arvo on yli 3 740,98 euroa, asianajajaa voidaan tarvita oikeudenkäynnin myöhemmissä vaiheissa. Tämä pätee etenkin silloin, kun velallinen tai kolmas osapuoli ilmoittaa kiistävänsä kantajan vaatimuksen tai muutoinkin, kun kyseessä on tavanomaisessa (ei yksinkertaistetussa) oikeudenkäyntimenettelyssä ratkaistava asia.

7. Mihin on käytännössä otettava yhteyttä: tuomioistuimen kansliaan, kirjaamoon vai johonkin aivan muuhun hallintoelimeen?

Tuomioistuimen yleinen kirjaamo on toimivaltainen ottamaan vastaan vireillepanovaatimuksen (vireillepanokanne todistusten esittämiseksi).

8. Millä kielellä haastehakemus on tehtävä? Voiko sen tehdä suullisesti vai onko asia esitettävä kirjallisesti? Voiko asian esittää faksilla tai sähköpostilla?

Kaikissa osapuolten oikeudenkäyntiin liittyvissä toimissa on käytettävä portugalin kieltä.

Vieraalla kielellä kirjoitetut asiakirjat käännetään aina portugaliksi.

Kun muun maan kansalainen, joka ei osaa portugalia, joutuu kuultavaksi portugalilaisissa tuomioistuimissa, hänelle nimetään tulkki.

Sivun alkuunSivun alkuun

Rauhantuomarien käsittelyissä asian voi esittää suullisesti.

Muissa oikeudenkäynneissä asia on esitettävä kirjallisesti. Tässä voidaan käyttää faksia tai sähköpostia, kunhan tuomioistuimelle toimitetaan viiden päivän sisällä sähköisessä muodossa oleva tiedosto tai varmuuskopio sekä ne asiakirjat, joita ei ole muuten lähetetty.

Muutoksenhaun kirjalliset perustelut, väitteet ja vastaväitteet saa esittää sähköisessä muodossa, kun niiden mukana toimitetaan paperille laadittu alkuperäiskappale, joka tuolloin vastaa varmuuskopiota ja todistaa, että sähköisessä muodossa olevaa tekstiä eikä muussa kuin sähköisessä muodossa toimitettuja osapuolten asiakirjoja ei ole muutettu. Kaikki asiakirjat, jotka osapuolten on oikeudenkäynnissä esitettävä kirjallisina, voi toimittaa myös sähköisessä muodossa.

Osapuolilta oikeudenkäynnin kuluessa vaadittavia kirjallisia asiakirjoja voivat olla mm. seuraavat perustelut, vaatimukset, vastineet ja asiakirjoihin viittaavat todistuskappaleet:

 1. tuomioistuimen kirjaamoon luovutettavat asiakirjat, joiden osalta vaaditaan henkilötodistuksen esittämistä sellaisilta henkilöiltä, joita tuomioistuimessa ei tunneta; pyynnöstä annetaan tosite asiakirjojen luovuttamisesta;

 2. kirjattuna postissa lähetetyt asiakirjat; oikeudenkäyntitarkoituksia varten asiakirjan toimituspäiväksi katsotaan postileiman päiväys;

 3. faksilla tai sähköpostilla lähetetyt asiakirjat; sähköpostiasiakirjoihin on liitettävä sähköinen allekirjoitus; oikeudenkäyntitarkoituksia varten asiakirjan toimituspäiväksi katsotaan asiakirjan lähetyspäivä.

  Sivun alkuunSivun alkuun

Tammikuusta 2003 alkaen asiakirjojen toimittaminen sähköisessä muodossa on pakollista silloin, kun käytetään oikeusavustajaa. Sähköisessä muodossa toimitetusta asiakirjasta on viiden päivän kuluessa esitettävä paperiversio.

9. Onko kanteen nostamista varten valmiita lomakkeita? Jos ei ole, mitä asiakirjoja tuomioistuimelle on toimitettava? Onko joitakin asiakirjoja toimitettava ehdottomasti?

Yksinkertaistetun (eli lähinnä maksamismääräyksiä koskevan) menettelyn vireillepanoa varten on omia lomakkeita, samoin rauhantuomioistuimissa sellaisten asioiden vireillepanoa varten, joita kantaja ei ole halunnut esittää suullisesti.

Muita tapauksia varten ei ole erillisiä lomakkeita. Perustelut on esitettävä kahtena kappaleena. Jos asia koskee useampaa henkilöä, kaksoiskappale on toimitettava jokaiselle erillisessä taloudessa asuvalle asianosaiselle, ellei näitä kaikkia edusta sama asiamies.

Jollekin osapuolelle esitettäviin vaatimuksiin, väitteisiin ja asiakirjoihin on liitettävä yhtä monta paperikopiota kuin edellisessä kappaleessa edellytetään kaksoiskappaleita. Nämä kopiot luovutetaan vastapuolelle ensimmäisen vaatimusten, väitteiden ja asiakirjojen esittämistä seuraavan tiedoksiannon yhteydessä.

Painavista syistä tuomari voi vapauttaa osapuolet esittämästä kopioita tai myöntää lisäaikaa niiden esittämiselle. Vastapuolelle annettavien kaksoiskappaleiden lisäksi osapuolen on annettava yksi lisäkappale kustakin oikeudenkäyntiasiakirjasta arkistoitavaksi, jotta oikeudenkäynti voidaan uusia alkuperäisen kappaleen kadotessa.

Sivun alkuunSivun alkuun

Oikeudenkäynnin alkaessa on lisäksi esitettävä tosite siitä, että oikeudenkäynnin vireillepanokulut on maksettu, tai siitä, että oikeusapuhakemus on hyväksytty.

10. Onko tuomioistuimelle maksettava jotakin? Jos on, missä vaiheessa maksu peritään? Onko asianajajalle maksettava jo käsittelyn alusta alkaen?

Kyllä, oikeudenkäyntikulut on maksettava, jos oikeusapua ei myönnetä (ks. tätä aihetta koskeva sivu).

Oikeudenkäyntikulut maksetaan erissä, mutta ensimmäinen erä on maksettava heti oikeudenkäynnin alussa.

Jos osapuoli käyttää edustajanaan asianajajaa eikä ole saanut yleistä oikeusapua, hänen on maksettava asianajopalkkiot etukäteen asianajajan kanssa tekemänsä sopimuksen ehtojen mukaisesti.

11. Onko minulla oikeus saada oikeusapua? (Ks. aihetta oikeusapu koskevia tietoja)

TIEDOT ASIAN ETENEMISESTÄ

12. Missä vaiheessa kanne katsotaan nostetuksi? Antavatko viranomaiset vahvistuksen siitä, että kanne on nostettu asianmukaisella tavalla?

Kanne katsotaan nostetuksi silloin, kun kirjaamo on ottanut vastaan haastehakemuksen (oikeudenkäynnin ensimmäiset perusteet, esittäjänä se taho, joka vaatii asian ottamista tuomioistuimen käsiteltäväksi).

Haastehakemusta vastaanotettaessa muotoseikkojen noudattamista valvoo vastaanottava virkailija. Oikeudenkäynnin myöhemmissä vaiheissa tuomari tarkastaa niiden noudattamisen perusteellisemmin (erityisesti todisteiden esittäminen ja annettavat tuomiot).

Nämä päätökset annetaan aina tiedoksi osapuolille.

13. Onko mahdollista saada tarkempaa tietoa menettelyn etenemisen aikataulusta (esim. siitä, koska on saavuttava asian käsittelyyn)?

Laissa ei aseteta tuomioistuimelle tällaisia velvoitteita.

Lisätietoja

« Asian vireillepano tuomioistuimessa - Yleistä | Portugali - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 05-06-2006

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta