Europa-Kommissionen > ERN > Sagsanlæg ved domstolene > Portugal

Seneste opdatering : 25-09-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Sagsanlæg ved domstolene - Portugal

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


Du har en tvist med en virksomhed, en erhvervsdrivende, din arbejdsgiver, et familiemedlem eller en anden person i dit eget land eller i udlandet - i den situation opstår der en række spørgsmål 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Er det nødvendigt at gå til en domstol? 1.
2. Kan jeg stadigvæk nå at anlægge sag? 2.
3. Er det en portugisisk domstol, jeg skal gå til? 3.
4. Hvis ja, hvilken af de portugisiske domstole skal jeg så henvende mig til, i betragtning af min og modpartens bopæl eller andre forhold? 4.
5. Hvilken type domstol skal jeg gå til i Portugal i betragtning af sagens art og det beløb, det drejer sig om? 5.
6. Kan jeg selv gå til domstolen, eller skal jeg gå gennem en mellemmand og f.eks. lade mig repræsentere af en advokat? 6.
7. Hvem skal jeg helt konkret henvende mig til - direkte til domstolen eller det lokale dommerkontor eller en anden myndighed? 7.
8. Hvilket sprog skal jeg indgive stævning på? Kan jeg gøre det mundtligt, eller skal det være skriftligt? Kan jeg gøre det pr. fax eller e-mail? 8.
9. Findes der særlige blanketter, der skal bruges, når man vil anlægge en sag? Hvis ikke, hvordan gøres det så? Hvilke oplysninger skal gives? 9.
10. Skal der betales retsafgifter? Hvis ja, hvornår skal de betales? Skal advokaten betales med det samme? 10.
11. Kan jeg få retshjælp? (se Retshjælp11.
12. Hvornår betragtes min sag som anlagt? Modtager jeg en bekræftelse fra myndighederne om, at den er korrekt anlagt? 12.
13. Kan jeg få præcise oplysninger om sagens videre forløb (f.eks. om hvornår jeg skal møde i retten)? 13.

 

FØR DU ANLÆGGER SAG

1. Er det nødvendigt at gå til en domstol?

Det kan være bedre at bruge ‘Alternativ konfliktløsning’.

2. Kan jeg stadigvæk nå at anlægge sag?

Der gælder nemlig forskellige forældelsesfrister, alt efter hvilken type sag der er tale om. Spørgsmålet om forældelse kan afklares af en advokat eller ved henvendelse til et informationskontor.

3. Er det en portugisisk domstol, jeg skal gå til?

Se ‘Domstolenes kompetence’.

4. Hvis ja, hvilken af de portugisiske domstole skal jeg så henvende mig til, i betragtning af min og modpartens bopæl eller andre forhold?

Se ‘Domstolenes kompetence - Portugal’.

5. Hvilken type domstol skal jeg gå til i Portugal i betragtning af sagens art og det beløb, det drejer sig om?

Se ‘Domstolenes kompetence - Portugal'

HVORDAN ANLÆGGES SAGEN?

6. Kan jeg selv gå til domstolen, eller skal jeg gå gennem en mellemmand og f.eks. lade mig repræsentere af en advokat?

I de sager, hvor der ikke er advokatpligt, kan begge parter selv føre deres sag eller lade sig repræsentere af en juridisk rådgiver.

TopTop

Brug af advokat er obligatorisk:

 1. i sager, hvor sagsgenstanden er af en sådan værdi, at domstolens afgørelse kan appelleres (førsteinstansdomstolene er normalt kompetente til at pådømme sager af en værdi på op til 3 740,98 EUR, og i sager, der ikke når op på denne beløbsgrænse, er der normalt ikke advokatpligt)
 2. i sager, hvor afgørelsen uanset sagsgenstandens værdi altid kan appelleres
 3. i appelsager og i sager ved højere retter.

Selv i sager, hvor brug af en advokat er obligatorisk, kan parterne selv eller deres juridiske rådgivere fremføre anbringender, der ikke drejer sig om retsspørgsmål.

I forbindelse med boopgørelser er det uanset sagens art eller værdi kun obligatorisk at gøre brug af en advokat til behandling af retsspørgsmål.

Findes der ingen advokat med møderet for retten i din retskreds, kan du lade dig repræsentere af en anden form for juridisk rådgiver.

I sager med en værdi på op til 3 740,98 EUR, der behandles af en fredsdommer, er der ikke advokatpligt.

Rejses der krav på grundlag af en eksigibel fordring, er det kun obligatorisk at gøre brug af en advokat, når sagens værdi overstiger 14 963, 94 EUR. Overstiger fordringen et beløb på 3 740,98 kan det dog være nødvendigt at inddrage en advokat i den sidste del af retssagen, bl. a. hvis debitor eller tredjemand rejser indsigelse eller indleder andre former for procedurer.

7. Hvem skal jeg helt konkret henvende mig til - direkte til domstolen eller det lokale dommerkontor eller en anden myndighed?

Stævningen skal indgives til rettens dommerkontor.

TopTop

8. Hvilket sprog skal jeg indgive stævning på? Kan jeg gøre det mundtligt, eller skal det være skriftligt? Kan jeg gøre det pr. fax eller e-mail?

Alle sagsakter, der indgives af parterne, skal være affattet på portugisisk.

Dokumenter affattet på andre sprog skal altid oversættes.

Hvis en udlænding, der ikke taler portugisisk, skal høres ved en portugisisk domstol, benytter man en tolk.

Sager, der behandles af en fredsdommer, kan anlægges mundtligt.

I de fleste sager skal stævningen indgives skriftligt.

Det kan i de fleste tilfælde ske via fax eller e-mail, forudsat at retten senest efter fem dage modtager disketten eller en sikkerhedskopi, sammen med de andre dokumenter, man ønsker at indgive.

Dokumenter og skriftlige indlæg kan fremsendes elektronisk, efterfulgt af et papireksemplar som sikkerhed mod ændringer i den elektroniske tekst og de bilag, der indgives. Også alle andre sagsakter, som parterne skal fremlægge under sagens behandling, kan fremsendes elektronisk.

Alle de dokumenter, akter og bevismidler, parterne skal fremlægge skriftligt, kan indgives

 1. ved personlig indlevering på dommerkontoret, der vil forlange legitimation og udstede et modtagelsesbevis
 2. ved fremsendelse med anbefalet post, idet afsendelsesdatoen gælder som indgivelsesdato
 3. per fax eller e-mail. I så fald kræves en ektronisk signatur fra afsenderen, og afsendelsesdatoen gælder som indgivelsesdato.

Siden januar 2003 har alle sagsakter skullet indgives elektronisk, når den pågældende part er repræsenteret af en advokat. Der skal senest 5 dage efter fremsendes et papireksemplar af det pågældende dokument.

TopTop

9. Findes der særlige blanketter, der skal bruges, når man vil anlægge en sag? Hvis ikke, hvordan gøres det så? Hvilke oplysninger skal gives?

Der findes særlige blanketter til begæringer om betalingspåbud samt i sager ved fredsdommeren, hvis man ikke hellere vil fremføre sin sag mundtligt.

I de fleste tilfælde findes der ingen blanketter, og alle stævninger skal indgives i to eksemplarer. Er stævningen rettet mod mere end en person, skal den indgives i så mange eksemplarer, som der findes parter, som ikke bor under samme tag, medmindre de er repræsenteret af den samme advokat.

Alle akter og indlæg skal eftersendes i papirform i lige så mange eksemplarer som ovenfor anført. Disse eksemplarer udleveres til modparten sammen med stævningen.

Når særlige grunde taler herfor, kan retten give afkald på at få tilsendt kopier eller fastsætte en længere frist herfor. Ud over eksemplarerne til modparten skal hver af parterne indgive et yderligere eksemplar af ethvert skriftstykke til arkivering, som kan danne grundlag for genoptagelse af sagen, hvis den henlægges.

Ved sagens begyndelse skal der desuden fremlægges dokumentation for, at retsafgifterne er betalt, eller at man har fået tilkendt retshjælp.

10. Skal der betales retsafgifter? Hvis ja, hvornår skal de betales? Skal advokaten betales med det samme?

Ja, der skal betales retsafgifter, medmindre man har fået tilkendt retshjælp (se dette emne).

De betales i rater, og en del skal betales straks ved sagens begyndelse.

En part, der er repræsenteret af en advokat og ikke har fået tilkendt retshjælp, skal betale denne på normal vis, alt efter hvad der er aftalt.

11. Kan jeg få retshjælp? (se Retshjælp)

DET VIDERE FORLØB

12. Hvornår betragtes min sag som anlagt? Modtager jeg en bekræftelse fra myndighederne om, at den er korrekt anlagt?

Sagen anses for at være anlagt i det øjeblik, hvor den første stævning er indgivet til dommerkontoret.

Formaliteterne efterprøves ved stævningens indgivelse af den ansvarlige embedsmand. I en senere fase i sagens forløb foretager dommeren en mere indgående undersøgelse af den (navnlig når der skal afsiges en dom).

Alle afgørelser forkyndes for sagens parter.

13. Kan jeg få præcise oplysninger om sagens videre forløb (f.eks. om hvornår jeg skal møde i retten)?

Retten har ikke ifølge loven nogen pligt til at give sådanne oplysninger.

Yderligere oplysninger

 • Supremo Tribunal de Justiça (højesteret) English - français - português
 • Ministério da Justiça (justitsministeriet) English - português
 • Tribunal Constitucional (forfatningsdomstolen) português
 • Tribunal da Relação de Lisboa (landsret Lissabon) português
 • Tribunal da Relação de Coimbra (landsret Coimbra) português
 • Tribunal da Relação de Évora (landsret Évora) English - français - português
 • Tribunal da Relação do Porto (landsret Porto) português
 • Procuradoria Geral da República (statsadvokaturen) português
 • Centro de Estudos Judiciários (center for juridiske studier, uddanner portugisiske dommere); English - français - português
 • Direcção Geral da Administração da Justiça (giver bl.a. information om domstolene, domstolenes stedlige kompetence og adgang til websites i justitsvæsenet) português
 • Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça (justitsministeriets lovkontor) English - português
 • Direcção Geral dos Registos e do Notariado (offentlige registre og notarer) português
 • Instituto do Consumidor (forbrugerrådet) português
 • Associação Sindical dos Juizes Portugueses (dommerforeningen) português
 • Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (foreningen af offentlige anklagere) português
 • Ordem dos Advogados (advokatforbundet) português
 • “on-line” português-databank om lovgivning (indeholder fra 1.1.1970 alle love og bekendgørelser m.v. og giver gratis adgang til al lovgivning offentliggjort i den portugisiske lovtidendes serie I).

« Sagsanlæg ved domstolene - Generelle oplysninger | Portugal - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 25-09-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige