Evropská komise > ESS > Návrh na zahájení soudního řízení > Portugalsko

Poslední aktualizace: 25-09-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Návrh na zahájení soudního řízení - Portugalsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


Jestliže má soukromá osoba spor s podnikem, živnostníkem, zaměstnavatelem, členem vlastní rodiny či jinou osobou ve vlastní zemi nebo v zahraničí, je k řešení sporu třeba, aby se zamyslela nad následujícími otázkami: 

OBSAH

1. Je nevyhnutelně potřebné věc předložit soudu? 1.
2. Mám ještě čas obrátit se na soud? 2.
3. Určitě věc musím předložit právě portugalskému soudu? 3.
4. Pokud ano, kterému soudu v Portugalsku musím věc předložit, když uvážím své bydliště a bydliště protistrany, jakož i další faktory, které mají vliv na místo projednání mého podání? 4.
5. Kterému soudu v tomto členském státě je třeba věc předložit, když uvážím obsah žaloby a její hodnotu vyjádřenou finančně? 5.
6. Mohu coby soukromá osoba předložit věc k projednání sám, nebo musím postupovat přes zprostředkovatele, jako je například advokát, který by mě zastupoval? 6.
7. Na koho se mám konkrétně obrátit: na soudní kancelář, podatelnu nebo na nějakou jinou kancelář? 7.
8. Ve kterém jazyce je třeba návrh žaloby vypracovat? Je možné ho podat ústně, nebo musí věc být vždy předložena písemně? Je možné návrh žaloby zaslat faxem nebo elektronickou poštou? 8.
9. Existují pro tyto účely zvláštní formuláře nebo, pokud ne, jakou formou lze podat návrh na zahájení řízení (žalobu)? Existují prvky, které musejí být v postupu nevyhnutelně uvedeny? 9.
10. Je třeba soudu něco platit? Pokud ano, ve které fázi se poplatek vybírá? Je třeba advokátovi platit odměnu už od začátku řízení? 10.
11. Mám nárok na právní pomoc? (Viz informace týkající se tématu „ (Právní pomoc)“11.
12. Od kterého okamžiku se moje žaloba považuje za účinně podanou? Obdržím od úřadů potvrzení, že se podání žaloby považuje za platné? 12.
13. Budu moci získat přesnější informace o časovém harmonogramu postupu jednání (například o tom, kdy bude třeba se dostavit k projednávání věci)? 13.

 

PŘED PŘEDLOŽENÍM VĚCI SOUDU JE TŘEBA VYŘEŠIT TYTO OTÁZKY:

1. Je nevyhnutelně potřebné věc předložit soudu?

Mohlo by být účelnější spolehnout se na alternativní postupy: „Alternativní postupy řešení soudních sporů“. Viz informace týkající se tohoto tématu.

2. Mám ještě čas obrátit se na soud?

Příslušné termíny se mění v závislosti na konkrétních případech. Na otázku o příslušných termínech lze získat vysvětlující odpověď od advokáta nebo od informační služby pro občany o přístupu k soudům.

3. Určitě věc musím předložit právě portugalskému soudu?

Viz informace týkající se tématu „Působnost soudů“.

4. Pokud ano, kterému soudu v Portugalsku musím věc předložit, když uvážím své bydliště a bydliště protistrany, jakož i další faktory, které mají vliv na místo projednání mého podání?

Viz informace týkající se tématu „Působnost soudů - Portugalsko“.

5. Kterému soudu v tomto členském státě je třeba věc předložit, když uvážím obsah žaloby a její hodnotu vyjádřenou finančně?

Viz informace týkající se tématu „Působnost soudů - Portugalsko“.

NahoruNahoru

KROKY, KTERÉ JE TŘEBA PODSTOUPIT, POKUD SE OBRÁTÍME NA SOUD

6. Mohu coby soukromá osoba předložit věc k projednání sám, nebo musím postupovat přes zprostředkovatele, jako je například advokát, který by mě zastupoval?

Ve věcech, při kterých není jmenování advokáta povinné, se jednotlivé strany mohou soudit bez advokátů nebo mohou být zastoupeny advokáty - koncipienty nebo právními poradci.

Ustanovení advokáta je povinné:

 1. v řízení o pohledávku určité hodnoty, při které je možné odvolání (tato hodnota je u soudů první instance 3 740,98 euro, což znamená, že do této částky se zpravidla nevyžaduje zásah soudce);
 2. ve věcech, ve kterých je vždy přijatelné odvolání, bez ohledu na hodnotu;
 3. v odvoláních a v řízení před vyššími soudy.

I když je jmenování advokáta povinné, advokáti - advokátní koncipienti, právní poradci a jednotlivé strany mohou podávat návrhy, ve kterých nejde o právní otázky.

Ve věcech soupisu majetku bez ohledu na jejich povahu nebo hodnotu, o kterou jde, je zásah advokátů povinný jen za účelem vznesení nebo projednání právních otázek.

Pokud v obvodu advokát nepůsobí, může zastřešování vykonat právní zástupce.

V případě, že se ve věci jedná o hodnoty nižší než 3 740,98 euro, není k zahájení jednání o soudní platební rozkaz nebo k zahájení jakéhokoli procesu v kompetenci soudů pro  nízké pohledávky potřebný advokát.

Na začátku řízení ve věci vymáhání dluhu vyplývajícího z platného exekučního titulu (exekuční řízení) je potřebné obrátit se na advokáta jen tehdy, jestliže hodnota, která je předmětem žaloby, převyšuje částku 14 963,94 euro. Může se však stát, že pokud je hodnota, která je předmětem žaloby, vyšší než 3 740,98 euro, bude zásah advokáta potřebný v pozdějších fázích řízení, zejména pokud by byly vzneseny námitky (odpor) ze strany dlužníka či třetí strany, nebo v případě řízení za stejných podmínek jako  řízení určovací.

NahoruNahoru

7. Na koho se mám konkrétně obrátit: na soudní kancelář, podatelnu nebo na nějakou jinou kancelář?

Kompetentním subjektem k přijetí podání (žaloby při určovacím řízení) je generální sekretariát soudu.

8. Ve kterém jazyce je třeba návrh žaloby vypracovat? Je možné ho podat ústně, nebo musí věc být vždy předložena písemně? Je možné návrh žaloby zaslat faxem nebo elektronickou poštou?

Ve všech úkonech, které strany vykonávají, se musí používat portugalský jazyk.

Dokumenty napsané v cizím jazyce musí vždy být přeloženy.

Pokud by občan jiného státu, který se nedokáže vyjádřit v portugalském jazyce, měl být vyslýchán před portugalskými soudy, bude mu přidělen tlumočník.

Návrh na zahájení řízení před smírčím soudem může být vznesen ústně.

V ostatních procesech musí být žaloba podána písemně, může se použít faxová zpráva („fax“) nebo elektronická pošta, pokud do pěti dnů přijde soudu v digitální podobě nebo její záložní kopie spolu s dokumenty, které nebyly poslány.

Žaloby, námitky a protinámitky odvolání je možno předložit v digitální formě, doprovázené jedním vytištěným exemplářem, který bude platit coby záložní kopie a ochrana proti falšování digitalizovaného textu a přiložených dokumentů stran, které nejsou digitalizované - jakékoli jiné úkony, které mají strany během řízení písemně uskutečnit, je rovněž možno předložit v digitální formě.

Žaloby, podání, odpovědi a přílohy vztahující se k jakýmkoli úkonů, které mají strany během řízení písemně vykonávat, je možno:

NahoruNahoru

 1. odevzdat v soudní kanceláři s tím, že se vyžaduje doklad o totožnosti předkládajících, kteří soudu nejsou známi a na žádost těchto osob se vystavuje potvrzení o doručení;
 2. zaslat jako doporučená poštovní zásilka, přičemž za datum vykonání procesního úkonu se považuje datum příslušné registrace podání zásilky na poště;
 3. zaslat faxem nebo elektronickou poštou, přičemž v tomto případě je potřebný digitální (elektronický) podpis účastníka a platným datem výkonu procesního úkonu je datum jeho odeslání.

Od ledna 2003 je povinné dodání dokumentů v digitální formě, pokud  je strana zastoupena . do 5 dní musí být doručen jeden exemplář v tištěné formě. .

9. Existují pro tyto účely zvláštní formuláře nebo, pokud ne, jakou formou lze podat návrh na zahájení řízení (žalobu)? Existují prvky, které musejí být v postupu nevyhnutelně uvedeny?

Existují tiskopisy pro zahájení řízení o soudní platební rozkaz a rovněž pro zahájení řízení před smírčími soudy, pokud žalobce nevyužil možnost podat návrh ústně.. Pro ostatní případy tiskopisy neexistují, přičemž žaloba se povinně předkládá dvojmo. Pokud je žaloba vznášena proti více než jedné osobě, předloží se tolik kopií, kolik bude zúčastněných, kteří žijí odděleně, s výjimkou případů, ve kterých jsou zúčastnění zastoupeni týmž právním zástupcem.

Podání, námitky a dokumenty předložené kteroukoli ze stran sporu musejí být doplněny tolika tištěnými kopiemi, kolik kopií se předpokládá v předcházejícím odstavci. Tyto kopie se odevzdají protistraně s prvním oznámením následujícím po jejich předložení.

NahoruNahoru

Pokud k tomu jsou zvláštní důvody, může soudce dočasně zrušit povinnost předložení kopií a určit pro jejich předložení náhradní termín. Kromě kopií k odevzdání protistraně musí strana předložit ještě jeden exemplář každého dokumentu za účelem archivace, ten bude sloužit jako základ vedení procesu v případě ztráty dokumentů.

V okamžiku, kdy se podává návrh na zahájení procesu, je třeba předložit ještě jeden dokument potvrzující zaplacení prvního soudního poplatku nebo žádost o právní pomoc.

10. Je třeba soudu něco platit? Pokud ano, ve které fázi se poplatek vybírá? Je třeba advokátovi platit odměnu už od začátku řízení?

Ano, ukládá se placení soudního poplatku, pokud neexistuje nárok na právní pomoc (viz příslušnou stránku).

Soudní poplatek se hradí postupně a jejich část se musí zaplatit ihned při podání žaloby..

Jestliže se strana nechá zastupovat advokátem a nemá nárok na právní pomoc, platby právnímu zástupci se uskuteční v závislosti na podmínkách, které s ním budou předem dohodnuty.

11. Mám nárok na právní pomoc? (Viz informace týkající se tématu „ (Právní pomoc)“)

INFORMACE O POSTUPU ŘÍZENÍ

12. Od kterého okamžiku se moje žaloba považuje za účinně podanou? Obdržím od úřadů potvrzení, že se podání žaloby považuje za platné?

Žaloba se považuje za podanou v okamžiku, kdy soudní kancelář dostane příslušný návrh na zahájení řízení (první návrh podaný osobou, která před soudem vystupuje jako původce podání).

V okamžiku přijetí podání zkontroluje formální aspekty úředník, který má příjem na starosti, s tím, že v procesu existují i pozdější momenty, ve kterých takovou kontrolu v širším rozsahu a přísněji vykonává soudce (jmenovitě pokud jde o určovací žalobu, opravné prostředky a rozsudek).

S těmito rozhodnutími budou strany vždy obeznámeny.

13. Budu moci získat přesnější informace o časovém harmonogramu postupu jednání (například o tom, kdy bude třeba se dostavit k projednávání věci)?

Zákon soudu poskytování informací tohoto typu neukládá.

Bližší informace

 • Nejvyšší soud English - français - português
 • Ministerstvo spravedlnosti English - português
 • Ústavní soud português
 • Odvolací soud města Lisabon português
 • Odvolací soud města Coimbra português
 • Odvolací soud města Évora English - français - português
 • Odvolací soud města Porto português
 • Generální prokuratura português
 • Subjekt zodpovědný za vzdělávání soudců English - français - português
 • Mimo jiné poskytuje konkrétní informace o soudech a o jejich územní jurisdikci a o přístupu na stránku soudních kanceláří português
 • Odbor legislativní politiky a plánování Ministerstva spravedlnosti English - português
 • Generální ředitelství rejstříků a notářů português
 • Úřad ochrany spotřebitele português
 • Odborové sdružení portugalských soudců português
 • Odborové sdružení prokurátorů português
 • Advokátní komora português
 • Base de legislação «on-line» português (Obsahuje diplomy a písemnosti zveřejněné v I Sérii D.R. od 01-01-1970; umožňuje bezplatný přístup k publikované legislativě I Série od 01-01-2000).

« Návrh na zahájení soudního řízení - Obecné informace | Portugalsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 25-09-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království