Europa-Kommissionen > ERN > Sagsanlæg ved domstolene > Polen

Seneste opdatering : 12-05-2009
Printervenlig version Føj til favoritter

Sagsanlæg ved domstolene - Polen

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Kan jeg selv gå til domstolen, eller skal jeg gå gennem en mellemmand og f.eks. lade mig repræsentere af en advokat? 1.
2. Hvem skal jeg helt konkret henvende mig til: domstolens sekretariatet, retsreferenten eller en anden instans? 2.
3. Hvilket sprog skal jeg indgive stævning på? Kan jeg gøre det mundtligt, eller skal det være skriftligt? Kan jeg gøre det pr. fax eller e-mail? 3.
4. Findes der særlige blanketter, der skal bruges, når man vil anlægge en sag? Hvis ikke, hvordan gøres det så? Hvilke oplysninger skal stævningen indeholde? 4.
5. Skal der betales sagsomkostninger? I bekræftende fald hvornår? Skal advokaten betales fra det øjeblik, jeg indgiver søgsmål? 5.
6. Kan jeg få retshjælp? (se "Retshjælp") 6.

 

1. Kan jeg selv gå til domstolen, eller skal jeg gå gennem en mellemmand og f.eks. lade mig repræsentere af en advokat?

I Polens civile retsplejelov ("Kodeks Postępowania Cywilnego" - i det følgende forkortet KPC) er der ikke noget alment krav om repræsentation ved advokat. En sags parter eller de personer, der i henhold til loven er bemyndiget til at repræsentere dem, kan møde personligt eller ved repræsentant for retten. I henhold til artikel 871 KPC er der krav om advokat i sager ved Højesteret. I sådanne sager kan parterne kun møde for retten repræsenteret ved advokat eller juridisk rådgiver. Undtaget fra dette krav er blandt andet ansøgninger om fritagelse fra betaling af retsafgift og ex officio-beskikkelse af advokat eller juridisk rådgiver.

En sag kan indbringes af en fysisk person, som har fuld rets- og handleevne, af en juridisk person eller af en offentlig organisation, som i henhold til gældende regler har retsevne, selv om den ikke er en juridisk person. En fysisk person får fuld rets- og handleevne ved det fyldte 18. år. Fysiske personer, der ikke har fuld rets- og handleevne, kan kun foretage proceshandlinger gennem personer, der i henhold til loven er bemyndiget til at repræsentere dem. Juridiske personer eller andre organisationer, som har retsevne, er i retssager repræsenteret ved organer, som er bemyndigede hertil. Sådanne organer skal ved første proceshandling forevise det dokument, hvorved de befuldmægtiget.

Retten kan midlertidigt tillade parter at føre proces, som ikke har fuld rets- eller handleevne, eller som ikke har den fornødne lovbefalede fuldmagt, hvis de inden udløbet af fristen har udbedret manglerne, og retshandlingen godkendes af en person, der er udnævnt hertil. For parter, der ikke har fuld handleevne, og som ikke er repræsenteret ved personer eller organer, der i henhold til loven kan repræsentere dem, udpeger retten på modpartens forlangende en værge, hvis denne parts sagsanlæg er uopsætteligt.

TopTop

I henhold til artikel 87 KPC kan den befuldmægtigede være advokat eller juridisk rådgiver, og i sager om industriel ejendomsret også patentagent; desuden kan befuldmægtigede være formueforvaltere, interesserede parter eller personer, der sammen med den pågældende part indgår i varige agenturforhold - hvis sagens genstand falder inden for dette forhold - parter i tvisten, og desuden forældre, ægtefælle, søskende, slægtninge i nedadstigende linje eller personer mellem hvilke og den pågældende part, der består en adoptionsrelation.

En befuldmægtiget kan også være en juridisk person eller en virksomhed, herunder virksomheder, der ikke har status som juridisk person, og det kan være en ansat i denne virksomhed eller dennes overordnede organisation. Juridiske personer, som i henhold til forskellige lovbestemmelser yder juridisk bistand til virksomheder, juridiske personer eller andre organisationer, kan til advokater eller juridiske rådgivere give repræsentationsbeføjelse for den person, de yder juridisk bistand, hvis de er bemyndiget hertil af denne person.

I sager om bestemmelse af faderskab og underholdsbidrag kan den befuldmægtigede også være en repræsentant for de lokale myndigheder med ansvar for social bistand eller for organisationer, der yder bistand til familier.

I sager om landbrugsdrift kan den befuldmægtigede også være repræsentant for en landbrugsorganisation, som blandt sine medlemmer tæller den landmand, der repræsenteres.

I sager om forbrugerbeskyttelse kan den befuldmægtigede være repræsentant for en organisation, der har til opgave at beskytte forbrugerne.

TopTop

I sager vedrørende industriel ejendomsret kan den befuldmægtigede for en opfindelses ophavsmand også være en repræsentant for den organisation, der har til opgave at støtte den industrielle ejendomsret og yde støtte til opfindere.

2. Hvem skal jeg helt konkret henvende mig til: domstolens sekretariatet, retsreferenten eller en anden instans?

Stævningen (processkriftet) indgives til retten, enten ved henvendelse i retsbygningen eller aflevering til rettens posttjeneste, eller det sendes med post.

3. Hvilket sprog skal jeg indgive stævning på? Kan jeg gøre det mundtligt, eller skal det være skriftligt? Kan jeg gøre det pr. fax eller e-mail?

Stævninger og andre processkrivelser skal indgives på polsk eller vedlægges polsk oversættelse.

Stævningen skal være udformet skriftligt. Dette gælder ikke i sager om arbejdsret og socialforsikringsret, hvor ansatte eller forsikrede, der ikke er repræsenteret ved advokat eller juridisk rådgiver, til den kompetente domstols protokol mundtligt kan fremsætte krav, indgive anke eller udføre andre proceshandlinger (artikel 466 KPC).

Der kræves officielle formularer i de i artikel 1871-2 KPC nævnte sager og i sager, der afgøres ved forenklede og hurtige procedurer (se artiklen om forenklede og hurtige procedurer).

Selv hvis stævningen (processkriftet) sendes med e-mail eller fax, skal det efterfølgende også fremsendes til domstolens posttjeneste eller fremsendes med post.

4. Findes der særlige blanketter, der skal bruges, når man vil anlægge en sag? Hvis ikke, hvordan gøres det så? Hvilke oplysninger skal stævningen indeholde?

Stævning indgives ved afgivelse af en erklæring vedrørende krav. En stævning skal opfylde kravene til et processkrift (artikel 125-128 KPC) og desuden indeholde de i artikel 187 ff. KPC fastsatte elementer.

TopTop

Et processkrift skal især indeholde:

 1. oplysninger om den ret, som ansøgningen indgives til, navnene på parterne, de personer, der i henhold til loven kan repræsentere dem, og de befuldmægtigede
 2. værdien af tvistens genstand (eller værdien af genstanden for appellen) i polske złoty, rundet op til hele złoty
 3. ved første processkrift: adresser eller registrerede hjemsteder for parterne, deres retlige repræsentanter og befuldmægtigede, ved følgende processkrifter: sagsreference
 4. angivelse af processkriftets art
 5. sagens sammenhæng eller erklæringer og bevismateriale til støtte for de angivne omstændigheder
 6. i processkrifter til forberedelse af retsmøder (forberedende processkrifter) bør sagens status kort beskrives, og der bør tages stilling til modpartens påstande og beviser til støtte herfor; endelig bør det bevismateriale, der skal fremlægges ved retsmødet, identificeres eller vedlægges
 7. underskrift ved den pågældende part eller dennes lovpligtige repræsentant eller befuldmægtigede; for parter, der ikke kan underskrive processkriftet, underskrives dette af en af en hertil befuldmægtiget med angivelse af grunden til, at den pågældende part ikke selv har underskrevet
 8. en liste over bilag
 9. hvert processkrift skal vedlægges kopier af skriftet og kopier af de dokumenter, der skal gives til personer med part i sagen, og - hvis originalerne af disse dokumenter ikke er fremlagt for retten - en kopi af hvert dokument til retsprotokollen; i sager vedrørende erhvervsret er der pligt til at sende en kopi af processkrivelsen med bilag direkte til modparten og til at vedlægge stævningen en kvittering for levering eller afsendelse med anbefalet post til modparten (artikel 4799 KPC)
 10. desuden skal processkriftet være ledsaget af en fuldmagt, hvis det indgives af en befuldmægtiget, som ikke tidligere har fremlagt fuldmagt.

I henhold til artikel 187 KPC skal stævningen også indeholde:

TopTop

 1. en præcis fremstilling af kravet
 2. en fremstilling af omstændigheder til støtte for kravet og - om nødvendigt - til støtte for domstolens kompetence.

Stævningen kan også indeholde:

 • anmodning om sikkerhed for fordringer, anmodning om, at dommen omgående kan fuldbyrdes, og anmodning om afholdelse af retsmøde i sagsøgers fravær
 • anmodning om forberedelse af retsmøde, herunder især om indkaldelse af vidner og eksperter udpeget af sagsøger, om udførelse af besigtigelse, om påbud til sagsøgte om til retsmødet at medbringe ethvert dokument i hans/hendes besiddelse, som er nødvendigt med henblik på gennemførelse af bevisførelsen eller besigtigelsen, om udlevering af alt bevismateriale i domstolenes, de offentlige myndigheders eller tredjeparts besiddelse med henblik på retsmødet.

5. Skal der betales sagsomkostninger? I bekræftende fald hvornår? Skal advokaten betales fra det øjeblik, jeg indgiver søgsmål?

I henhold til lov af 28. juli 2005 om sagsomkostninger i civilretlige sager, skal sagsomkostningerne (retsafgift og påløbne udgifter) udredes af den part, der til retten indgiver et processkrift, som er pålagt afgift eller som medfører udgifter for retten. Retsafgiften betales på tidspunktet for indgivelse af processkriftet til retten. Hvis den krævede afgift ikke betales, foretager retten sig ikke yderligere i sagen (artikel 1262 KPC).

I henhold til artikel 130 KPC og artikel 1301 anmodes den pågældende part i sager, hvor et processkrift ikke kan behandles forskriftsmæssigt på grund af manglende overholdelse af de formelle krav, mangel på en officiel formular eller manglende betaling af afgift, om inden for en uge at udbedre de pågældende forhold, idet processkriftet ellers vil blive returneret. Hvis et processkrift er indgivet af en person, der er bosiddende eller har hjemsted i udlandet, og som ikke har nogen retlig repræsentant i Polen, bør den foreskrevne frist for indgivelse af processkriftet ikke være kortere end en måned. Hvis tidsfristen udløber, uden at personen har foretaget sig yderligere, returneres processkriftet. Et returneret processkrift har ingen af de retsvirkninger, der i henhold til loven er forbundet med en et indgivet processkrift. Et processkrift, der er ændret eller suppleret inden for fristen, har virkning fra det tidspunkt, hvor det er indgivet (artikel 130 KPC).

TopTop

I henhold til artikel 1302 KPC skal processkrifter, som er behæftet med formelle fejl, eller som der ikke er betalt afgift for, og som er indgivet ved advokat, juridisk rådgiver eller patentagent eller – i forbindelse med erhvervsret - en virksomhed, returneres uden særskilt varsel. I princippet bør også processkrifter vedrørende ankeretsmidler (appel, klage, kassationsappel, begæring om, at en retsgyldig dom kendes ulovlig, anke af udeblivelsesdom, anke af betalingsstævning, anke af afgørelse fra retsreferent), som er behæftet med formelle fejl, eller for hvilke der ikke er betalt afgift, og som indgives af ovennævnte personer eller foretagender, returneres uden yderligere anvisning af, hvordan de kan udbedres.

Refusion af sagens omkostninger parterne imellem ydes i henhold til bestemmelserne i artikel 98-110 KPC og artikel 520 KPC. Ifølge grundreglen i artikel 98 KPC skal den part, som taber sagen, på begæring fra modparten refundere denne udgifter til hævd af rettigheder og til forsvar (sagsomkostningerne). Hvis retten kun giver sagsøger delvist medhold, skal sagsomkostningerne ifølge artikel 100 KPC afskrives i fællesskab eller dækkes proportionelt af parterne i overensstemmelse med afgørelsen. Retten kan dog pålægge den ene af parterne at udrede alle omkostninger, hvis modparten kun har givet afkald på en ubetydelig del af sine fordringer, eller hvis fastlæggelsen af det udestående beløb afhænger af fælles overenskomst eller af rettens vurdering. I ikke processuelle sager udreder hver part sine egne omkostningerne ved deltagelsen i sagen. Retten kan, hvis sagens omstændigheder berettiger dette, basere sin afgørelse om betaling af sagens omkostninger på overvejelser vedrørende skyld eller rimelighed.

TopTop

De omkostninger, der altid gør sig gældende for en person, der repræsenterer sig selv eller er repræsenteret ved en befuldmægtiget repræsentant, som ikke er advokat eller juridisk rådgiver, er de for personen påløbne omkostninger, hans/hendes eller den befuldmægtigedes udgifter til transport til retten, og tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i retsmøder. Summen af rejseudgifterne og den tabte arbejdsfortjeneste må ikke overstige salæret til en praktiserende advokat ved den ret, hvor sagen behandles. De nødvendige sagsomkostninger for en retspart, der er repræsenteret ved advokat, udgør advokatsalæret, som ikke må overstige de takster, der er fastsat i særlige bestemmelser, og de udgifter, denne har afholdt, retsafgifterne og omkostningerne ved partens fremmøde i retten (artikel 98 og 99 KPC).

Retsafgifternes størrelse er reguleret ved lov af 28. juli 2005 om retsafgifter i civilretlige sager. Minimalsatserne for advokater og juridiske rådgivere er fastsat ved to bekendtgørelser fra justitsministeren af 28. september 2002. Yderligere spørgsmål vedrørende advokaters og juridiske rådgiveres salærer er reguleret ved artikel 735 KC (Kodeks Civilny – civilloven). Fristen for betaling af salæret aftales mellem parterne.

Fritagelse for betaling af retsafgift er reguleret ved artikel 94-118 i lov af 28. juli 2005 om retsafgifter i civilretlige sager. I artikel 94-98 i denne lov er anført de kategorier af sagsparter og sagstyper, der i henhold til loven er fritaget for betaling af retsafgift. Blandt disse findes f.eks. personer, der ansøger om bestemmelse af faderskab, og betaling af underholdsbidrag.

TopTop

Desuden kan fysiske personer, der afgiver erklæring om, at de ikke er i stand til at betale retsafgift, uden at deres og deres families underhold lider skade, anmode om fritagelse for betaling af retsafgift (artikel 102). Retten kan bevilge fritagelse for betaling af retsafgift til juridiske personer og til organisationer, som ikke er juridiske personer, men som ifølge loven har retsevne, hvis disse kan bevise, at de ikke råder over tilstrækkelige midler til betaling af afgifterne (artikel 103). Også sociale organisationer, som ikke bedriver erhvervsvirksomhed, kan af retten bevilges fritagelse for betaling af retsafgift i de sager, organisationerne selv fører i forbindelse med sociale, videnskabelige, uddannelsesmæssige, kulturelle eller velgørende formål og i forbindelse med selvhjælpsaktiviteter inden for forbrugerbeskyttelse, miljøbeskyttelse og social velfærd. Ved bevilling af fritagelse for betaling af retsafgift tager retten først og fremmest hensyn til de vedtægtsmæssige mål for organisationens aktiviteter og dens muligheder og behov for at nå disse mål i civilretlige sager.

Ansøgninger om fritagelse fra betaling af retsafgift skal være skriftlige eller indgives mundtligt til retsprotokollen ved den ret, hvor sagen skal behandles eller allerede er under behandling. De skal være ledsaget af en erklæring om familiens situation, formue, indkomst og indtægtsmuligheder for den person, der ansøger om fritagelse. Erklæringen skal fremsættes i en fastlagt model. Hvis der ikke er indgivet erklæring, eller denne ikke indeholder alle de krævede oplysninger, anmodes den pågældende part om at udbedre manglerne inden for den foreskrevne frist, idet ansøgningen ellers vil blive returneret. Fysiske personer, som ikke er bosiddende i den pågældende retskreds, kan ansøge om fritagelse for retsafgift ved retten i den retskreds, hvori de bor. Denne ret overdrager uden videre ansøgningen til den kompetente ret.

TopTop

I sager om ejendoms- og hypoteksregistrering kan der alene bevilges fritagelse for betaling af retsafgift, før der søges om optagelse i matriklen. Hvis ansøgningen om optagelse i matriklen sker ved notarialakt, kan der kun bevilges fritagelse for retsafgift, før oprettelsen af denne.

Retsafgifter, som en part ikke er forpligtet til at betale, og som ikke skal udredes af en kurator eller den offentlige anklager, pålægges det i rettens afgørelse modparten at betale, hvis der er grunde hertil, under skyldig hensyntagen til reglerne om godtgørelse af sagsomkostninger. Retsafgifter, som modparten ikke dømmes til at betale, skal i rettens endelige afgørelse af sagen fratrækkes den erstatning, den pågældende part tildeles. I særligt velbegrundede tilfælde kan retten afstå fra at pålægge betaling af disse afgifter (artikel 113).

Fritagelse for betaling af retsafgift indebærer ikke, at en retspart er fritaget for betaling af modpartens sagsomkostninger.

6. Kan jeg få retshjælp? (se "Retshjælp")

I henhold til artikel 117 KPC kan en part, som af retten helt eller delvist er fritaget for betaling af retsafgift eller henhold til loven er fritaget for betaling af retsafgift, skriftligt eller mundtligt til protokollen indgive ansøgning om ex officio-beskikkelse af advokat eller juridisk rådgiver. Denne ansøgning indgives af parten til den ret, hvor sagen skal behandles eller allerede er under behandling. En part, som ikke er bosiddende inden for den pågældende retskreds, kan indgive ansøgning til retten i den retskreds, han/hun bor i; denne ret videresender uden videre sagen til den kompetente ret. Ansøgninger om beskikkelse af advokat eller juridisk rådgiver, som for første gang indleveres ved en appel- eller kassationsinstans, kan af denne henvises til en domstol i første instans.

Domstolen imødekommer ansøgningen, hvis den finder det nødvendigt, at der medvirker advokat eller juridisk rådgiver i sagen, og anmoder distriktsrådet for advokater eller juridiske rådgivere om at udpege en advokat eller en juridisk rådgiver. Hvis den advokat eller juridiske rådgiver, som beskikkes på denne måde, skal udføre retshandlinger uden for retsdistriktet for den ret, hvor sagen prøves, udpeger det pågældende distriktsråd for advokater eller juridiske rådgivere på anmodning fra den beskikkede advokat eller juridiske rådgiver om nødvendigt en advokat eller juridisk rådgiver fra en anden by. Indgivelsen af en ansøgning om beskikkelse af en advokat eller juridisk rådgiver eller af anke af afslag på beskikkelse medfører ikke afbrydelse af en verserende sag, medmindre denne vedrører beskikkelse af advokat eller juridisk rådgiver efter ansøgning indgivet i forbindelse med et andragende, eller før retssagen blev indledt. Retten kan dog afbryde sagens prøvning, indtil afgørelsen om ansøgningen er retsgyldig, og i den forbindelse undlade at beramme datoen for retsmødet eller aflyse eller udsætte et allerede fastsat retsmøde (artikel 124 KPC).

Fritagelse fra betaling af retsafgift og ex officio-beskikkelse af en advokat i forbindelse med grænseoverskridende tvister er reguleret ved lov af 17. december 2004 om retshjælp i civilretlige sager, som prøves ved domstolene i EU's medlemsstater, og om retshjælp med henblik på tvistbilæggelse, forinden sådanne sager indledes (se Retshjælp).

« Sagsanlæg ved domstolene - Generelle oplysninger | Polen - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 12-05-2009

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige