Europeiska Kommissionen > ERN > Väckande av talan vid domstol > Nederländerna

Senaste uppdatering: 22-05-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Väckande av talan vid domstol - Nederländerna

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


Du har råkat i tvist med ett företag, en näringsidkare, din arbetsgivare, en familjemedlem eller en annan person i ditt hemland eller i utlandet. Här är exempel på några frågor du inledningsvis bör ställa dig: 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Frågor Frågor
1. Måste jag vända mig till domstol? 1.
2. Är det för sent att väcka talan vid domstol? 2.
3. Ska jag väcka talan vid en domstol i Nederländerna? 3.
4. Vilken domstol i Nederländerna ska jag i så fall vända mig till? Min bostadsort, motpartens bostadsort och andra omständigheter kan ha betydelse för var talan ska väckas. 4.
5. Vilken typ av domstol i Nederländerna ska jag i så fall vända mig till? Ärendets karaktär och tvistebeloppet kan ha betydelse för vid vilken typ av domstol talan ska väckas. 5.
Hur talan väcks vid en domstol Hur talan väcks vid en domstol
6. Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till exempelvis en advokat? 6.
7. Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller en annan myndighet? 7.
8. På vilket språk kan jag göra en stämningsansökan? Kan jag väcka talan muntligt eller krävs det skriftlig form? Är det möjligt att använda fax eller e-post? 8.
9. Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler om vad stämningsansökan ska innehålla? 9.
10. Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan? 10.
11. Kan jag få rättshjälp? (se ”Rättshjälp”) 11.
Uppföljning Uppföljning
12. När anses talan ha väckts? Får jag en bekräftelse från myndigheterna om att talan har väckts på ett riktigt sätt? 12.
13. Kan jag få en tidsplan för ärendets vidare handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten? 13.

 

Frågor

1. Måste jag vända mig till domstol?

Det kan i vissa fall vara bättre att använda sig av ”alternativa system” för tvistlösning. Se denna länk.

2. Är det för sent att väcka talan vid domstol?

Preskriptionstiden för att väcka talan vid domstol varierar mycket beroende på ärendets typ. Frågor om vilka frister som gäller kan besvaras av t.ex. en advokat eller juridisk rådgivare som lämnar upplysningar om hur man gör för att väcka talan i domstol. Se ”Rättshjälp – Nederländerna”.

3. Ska jag väcka talan vid en domstol i Nederländerna?

Se ”Domstolarnas behörighet”.

4. Vilken domstol i Nederländerna ska jag i så fall vända mig till? Min bostadsort, motpartens bostadsort och andra omständigheter kan ha betydelse för var talan ska väckas.

Se ”Domstolarnas behörighet – Nederländerna”.

5. Vilken typ av domstol i Nederländerna ska jag i så fall vända mig till? Ärendets karaktär och tvistebeloppet kan ha betydelse för vid vilken typ av domstol talan ska väckas.

Se ”Domstolarnas behörighet – Nederländerna”.

Till börjanTill början

Hur talan väcks vid en domstol

6. Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till exempelvis en advokat?

I Nederländerna gäller principen att parterna i tvistemål ska företrädas av en advokat. För att kunna väcka talan vid domstol krävs en advokat. Det spelar ingen roll om det rör sig om ett stämningsförfarande, ett ansökningsförfarande, en interimistisk åtgärd eller exempelvis ett förfarande som rör tredskodom.

Undantag ges endast för fordringar på maximalt 5 000 euro eller för fordringar, vilkas värde visserligen inte har fastställts, men där det finns tydliga indikationer på att de inte överstiger 5 000 euro. I dessa ärenden är det domstolen i första instans som är ansvarig och i fall som tas upp där kan parterna själva föra sin talan. I sådana fall behövs ingen advokat. Detsamma gäller, bl.a., ärenden rörande anställningsavtal, agenturavtal, hyresavtal eller hyrköpsavtal, oberoende av fordrans värde. Stämningsansökan måste dock lämnas in till underrätten av exekutionstjänsteman (deurwaarder).

7. Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller en annan myndighet?

De inlagor som du vill åberopa för att väcka talan ska lämnas in till den behöriga domstolens kansli. Observera att det är skillnad på ett stämningsförfarande och ett ansökningsförfarande. Vid stämningsförfaranden ska delgivningen först riktas till den berörde och därefter kan stämningsansökan lämnas in till domstolens kansli. Exekutionstjänstemannen ansvarar för båda förfarandena. Därefter tas målet upp i den ordning som anges i domstolens målförteckning. I ett ansökningsförfarande lämnas ansökan direkt till domstolens kansli, varefter ärendet fortsättningsvis handläggs via detta kontor (se även Delgivning av handlingar - Nederländerna)

Till börjanTill början

8. På vilket språk kan jag göra en stämningsansökan? Kan jag väcka talan muntligt eller krävs det skriftlig form? Är det möjligt att använda fax eller e-post?

I Nederländerna är domstolsspråket nederländska. Detta innebär att stämning eller ansökan som inleder förfarandet ska vara avfattad på nederländska. Ett undantag från detta gäller inlagor i mål som prövas i provinsen Friesland. Dessa inlagor ska vara avfattade på frisiska.

Inlagor kan också översändas till domstolens kansli per fax. Inlagor som kommit kansliet tillhanda per fax före midnatt samma dygn som fristen löper ut, anses ha inkommit i tid. Lagen utesluter inte att handlingar inlämnas med hjälp av andra moderna kommunikationsmedel som exempelvis e-post.

9. Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler om vad stämningsansökan ska innehålla?

Inga särskilda formulär krävs enligt nederländsk lag.

Lagen ställer emellertid vissa krav på innehållet i stämningsansökan eller den ansökan genom vilken förfarandet inleds.

Om en part åberopar dokumentation i samband med en stämning, skriftväxling eller dylikt ska denna part bifoga en kopia av handlingen.

10. Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan?

När talan väcks i ett ärende ska en registreringsavgift Nederlands erläggas. Avgiftens storlek beror på tvistens art och vilka belopp den gäller. I praktiken kommer din advokat att erlägga avgiften och sedan föra upp den på fakturan. Om det under processens gång blir nödvändigt att tillkalla en sakkunnig (exempelvis en revisor, läkare eller tekniker), ska domstolen påföra kostnaderna på den förlorande parten, såvida inte ett annat beslut fattas (exempelvis i familjeärenden, där kostnaderna vanligen bestrids av den part som orsakat dem). Samma sak gäller också kostnader för vittnes utlägg och kostnader i samband med andra typer av bevisning.

Till börjanTill början

Advokater tar ut ett arvode för sina tjänster i form av timersättning. Advokatarvodena i Nederländerna är i princip oreglerade. Före processen bör du därför inhämta prisuppgifter från den advokat som företräder dig eller från nederländska advokatsamfundet (”Nederlandse orde van Advocaten”). De flesta advokater begär ett förskott och uppger sedan fortlöpande vad deras tjänster kostar. Efter rättegången får du en sluträkning.

11. Kan jag få rättshjälp? (se ”Rättshjälp”)

I Nederländerna finns möjlighet att få rättshjälp. På hemsidan De Raad voor Rechtsbijstand Nederlands framgår vem som kan komma i fråga för rättshjälp och vilka villkor som gäller.

Uppföljning

12. När anses talan ha väckts? Får jag en bekräftelse från myndigheterna om att talan har väckts på ett riktigt sätt?

I tvistemål anses målet anhängiggjort den dag då stämningen delges. Stämningsansökan ska lämnas in till domstolens kansli senast den sista öppethållningsdagen före den dag som målet skall upp till behandling enligt målförteckningen. Kansliet fördelar målet på målförteckningen vid en av domstolens avdelningar (med en domare).

Om stämningsansökan inte lämnas in till domstolens kansli inom denna frist stryks målet ur målförteckningen, såvida inte en ny giltig stämningsansökan inlämnas inom två veckor efter det datum som anges i stämningen.

I ett ansökningsärende anses saken anhängigjord i och med att ansökan lämnats in till kansliet.

Generellt lämnas ingen bekräftelse på att talan har väckts på ett riktigt sätt. Om stämningsansökan är behäftad med brister, ges käranden i vissa fall möjlighet att rätta till dessa brister. Detsamma gäller vid ansökningsärenden. Kansliet har emellertid ingen skyldighet att göra detta.

13. Kan jag få en tidsplan för ärendets vidare handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten?

Kansliet eller domstolen där tvisten ska avgöras kan inte lämna någon tidsplan för rättegången, eftersom ett förfarandes gång är beroende av faktorer som kansliet eller domstolen inte råder över. I allmänhet torde emellertid advokaten eller kansliet kunna säga ungefär när ett mål kommer att behandlas, men dessa uppgifter är inte på något sätt bindande.

Ytterligare information

Se följande webbplatser:

 • De Raad voor Rechtsbijstand Nederlands
 • Justitie English - Nederlands
 • Nederlandse Orde van Advocaten English - Nederlands
 • De Rechtspraak English - Nederlands

« Väckande av talan vid domstol - Allmän information | Nederländerna - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 22-05-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket