Európska komisia > EJS > Návrh na začatie konania > Holandsko

Posledná úprava: 15-11-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Návrh na začatie konania - Holandsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


V prípade, že ste v spore so spoločnosťou, odborníkom, vaším zamestnávateľom, členom vašej rodiny alebo s niekým iným vo vašej krajine alebo v zahraničí, vzniknú pri riešení tohto problému mnohé otázky: 

OBSAH

Otázky pred začiatkom súdneho sporu: Otázky pred začiatkom súdneho sporu:
1. Musím sa obrátiť na súd? 1.
2. Mám ešte čas na predloženie návrhu súdu? 2.
3. Mám istotu, že pôjdem na súd v Holandsku? 3.
4. Na ktorý súd sa mám obrátiť v Holandsku, podľa miesta bydliska, alebo podľa miesta bydliska druhej strany, resp. podľa iných aspektov môjho prípadu? 4.
5. Na ktorý súd sa mám obrátiť v tomto členskom štáte podľa povahy môjho prípadu a výšky spornej hodnoty? 5.
Postup predloženia návrhu na začatie konania Postup predloženia návrhu na začatie konania
6. Môžem predložiť návrh na začatie konania samostatne alebo sa musím obrátiť na sprostredkovateľa, ako napríklad nechať sa zastupovať právnym zástupcom? 6.
7. Kde sa podáva žiadosť: v prijímacej kancelárii, kancelárii súdneho úradníka alebo niekomu inému? 7.
8. V akom jazyku je potrebné predložiť žiadosť? Môžem to urobiť ústne, alebo to musí byť písomne? Môžem žiadosť poslať telefaxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty? 8.
9. Existujú osobitné formuláre na predloženie návrhu na začatie konania, alebo ak nie, ako musím predložiť svoj prípad? 9.
10. Budem musieť platiť súdne poplatky? Ak áno, kedy? Budem musieť platiť právnika už od začiatku? 10.
11. Môžem požiadať o právnu pomoc (zaregistrovať právnu pomoc)? 11.
Ďalšie podrobnosti Ďalšie podrobnosti
12. Kedy sa moja žaloba úradne považuje za predloženú súdu? Dajú mi úrady nejaké potvrdenie, že môj prípad bol riadne predložený? 12.
13. Budem mať podrobné informácie o časovom rozvrhu nasledujúcich udalostí (ako napríklad lehota, ktorú mám na dostavenie sa)? 13.

 

Otázky pred začiatkom súdneho sporu:

1. Musím sa obrátiť na súd?

Možno by bolo lepšie využiť „alternatívne spôsoby riešenia sporov“ – pozri uvedenú tému.

2. Mám ešte čas na predloženie návrhu súdu?

Lehoty na predloženie návrhu súdu závisia od prípadu. Otázky týkajúce sa lehôt môže vysvetliť právny poradca alebo osobitný orgán poskytujúci informácie o získavaní prístupu k právu. Pozri tému „Právna pomoc - Holandsko“.

3. Mám istotu, že pôjdem na súd v Holandsku?

Pozri tému „Právomoc súdov - Holandsko“.

4. Na ktorý súd sa mám obrátiť v Holandsku, podľa miesta bydliska, alebo podľa miesta bydliska druhej strany, resp. podľa iných aspektov môjho prípadu?

Pozri tému „Právomoc súdov - Holandsko“.

5. Na ktorý súd sa mám obrátiť v tomto členskom štáte podľa povahy môjho prípadu a výšky spornej hodnoty?

Pozri tému „Právomoc súdov - Holandsko“.

HoreHore

Postup predloženia návrhu na začatie konania

6. Môžem predložiť návrh na začatie konania samostatne alebo sa musím obrátiť na sprostredkovateľa, ako napríklad nechať sa zastupovať právnym zástupcom?

V Holandsku musia byť strany v občianskych a obchodných prípadoch spravidla zastupované právnym zástupcom („advokátom“). Na to, aby ste mohli predložiť návrh na začatie konania súdu, potrebujete pomoc právneho zástupcu. Nezáleží na tom, či príslušná žaloba zahrnuje postup predvolania, postup žiadosti, predbežné konanie, predbežné opatrenie alebo, napríklad, postup pri neplnení.

Jedinou výnimkou sú pohľadávky vo výške do 5 000 eur alebo pohľadávky neurčitej hodnoty, ak existujú jasné indikácie, že príslušná suma neprekročí 5 000 eur. V takýchto prípadoch má jurisdikciu sudca obvodného súdu („kantonrechter“), čo znamená, že strany môžu pokračovať samostatne a nemusia byť zastúpené právnym zástupcom. To isté sa vzťahuje aj na prípady týkajúce sa pracovných zmlúv, agentúrnych zmlúv a dohôd o prenájme alebo nájme a kúpe bez ohľadu na maximálnu sumu alebo hodnotu pohľadávky. Žaloby na obvodnom súde však musí predložiť súdny zriadenec („deurwaarder“).

7. Kde sa podáva žiadosť: v prijímacej kancelárii, kancelárii súdneho úradníka alebo niekomu inému?

Písomnosti potrebné na predloženie veci súdu treba poslať kancelárii úradníka súdu, ktorý má súdnu právomoc. Treba pamätať na to, že postupy predvolania a postupy žiadosti nie sú rovnaké. V prípade postupov predvolania musí žalovaný najprv dostať predvolanie, a potom sa súdna zásielka doručí v kancelárii súdneho úradníka. Obidva postupy musí vykonať súdny zriadenec. Potom sa vykoná postup podľa zoznamu prípadov. Pri postupe žiadosti sa žiadosť podá priamo v kancelárii súdneho úradníka a zvyšok postupu sa vykonáva prostredníctvom tejto kancelárie (porovnaj Doručovanie písomností - Holandsko).

HoreHore

8. V akom jazyku je potrebné predložiť žiadosť? Môžem to urobiť ústne, alebo to musí byť písomne? Môžem žiadosť poslať telefaxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty?

Jazykom súdov v Holandsku je holandčina. Preto treba počiatočné predvolanie na súd alebo žiadosť o začatie konania vypracovať v tomto jazyku. Výnimkou sú písomnosti v konaniach pred súdom v provincii Frizsko. Tieto písomnosti možno vypracovať vo frízskom jazyku.

Písomnosti možno doručiť do kancelárie súdneho úradníka aj prostredníctvom telefaxu. Písomnosti prijaté kanceláriou súdneho úradníka telefaxom do polnoci v deň posledného termínu sa považujú za doručené v rámci časového limitu. Zákon nevylučuje prenos inými modernými formami komunikácie, ako napríklad elektronickou poštou.

9. Existujú osobitné formuláre na predloženie návrhu na začatie konania, alebo ak nie, ako musím predložiť svoj prípad?

Podľa holandského práva neexistujú žiadne osobitné formuláre.

Zákon však stanovuje určité požiadavky na obsah počiatočného predvolania na súd alebo na žiadosti o začatie konania.

Ak sa niektorá strana odvoláva na písomnosť v súvislosti s predvolaním na súd, súdnym zápisom alebo listinou, musí pripojiť jeho kópiu.

10. Budem musieť platiť súdne poplatky? Ak áno, kedy? Budem musieť platiť právnika už od začiatku?

Pri začatí súdneho konania treba zaplatiť registračný poplatok. Výška tohto poplatku závisí od druhu sporu a od výšky spornej sumy. V praxi vám právny zástupca oznámi výšku sumy a priráta ju k vášmu právnemu vyúčtovaniu. Ak to potrebné v priebehu konaní použiť služby znalca (ako napríklad účtovníka, lekárskeho špecialistu alebo technického konzultanta, sudca nariadi, aby súvisiace náklady znášala strana, ktorá prehrá, s výnimkou prípadu, ak sa rozhodne inak (napr. v prípadoch rodinného práva, v ktorých náklady zvyčajne znáša strana, ktorá ich spôsobila). To platí aj pre výdavky svedkov alebo náklady spojené s ostatnými formami dokazovania.

HoreHore

Právni zástupcovia si účtujú poplatok za svoju prácu na základe hodinovej sadzby. Poplatky právnych zástupcov v Holandsku v zásade nie sú regulované. Pred konaním by ste sa mali spýtať vášho právneho poradcu na podrobnosti týkajúce sa jeho poplatkov, alebo by ste sa mali skontaktovať s Holandskou advokátskou komorou („Nederlandse Orde van Advocaten“) a vyžiadať si informácie. Väčšina právnych poradcov žiada o platbu vopred a uplatňuje si svoje poplatky počas konania, pričom po skončení nasleduje záverečné vyrovnanie.

11. Môžem požiadať o právnu pomoc (zaregistrovať právnu pomoc)?

V Holandsku je k dispozícii právna pomoc. Internetová stránka Výboru pre právnu pomoc („Raad voor Rechtsbijstand“ Nederlands) uvádza, kto prichádza do úvahy pre právnu pomoc a aké sú podmienky, ktoré s tým súvisia.

Ďalšie podrobnosti

12. Kedy sa moja žaloba úradne považuje za predloženú súdu? Dajú mi úrady nejaké potvrdenie, že môj prípad bol riadne predložený?

Pri postupe predvolania prípad začína od dátumu predvolania. Listina musí byť doručená do kancelárie súdneho úradníka žiadateľom do posledného dňa, kedy je kancelária otvorená, pred dátumom zoznamu prípadov uvedeným v postupe predvolania. Súdny úradník zapíše prípad do zoznamu prípadov jednej komory.

Ak listina nie je doručená do kancelárie súdneho úradníka do tohto záverečného termínu, prípad sa vymaže zo zoznamu kým sa nevydá platná náhradná listina do dvoch týždňov od dátumu v zozname prípadov uvedenom v postupe predvolania.

V postupe žiadosti sa prípad začína od chvíle, keď je žiadosť podaná v kancelárii súdneho úradníka.

Úrady spravidla neposkytujú potvrdenie o tom, že prípad bol riadne predložený. Ak postup predvolania obsahuje chyby, súdny zriadenec v niektorých prípadoch dostane možnosť vyriešiť tento problém. To isté platí pre postupy žiadosti. Kancelária súdneho úradníka však v žiadnom prípade nie je povinná konať tak, ako sa uvádza vyššie.

13. Budem mať podrobné informácie o časovom rozvrhu nasledujúcich udalostí (ako napríklad lehota, ktorú mám na dostavenie sa)?

Kancelária súdneho úradníka alebo príslušný sudca nemôže poskytnúť podrobné informácie o termínoch konania, pretože závisia od okolností, ktoré nie sú pod ich kontrolou. Spravidla by však právny zástupca alebo kancelária súdneho úradníka mali byť schopní poskytnúť približnú predstavu o tom, kedy bude prípad vypočutý. Takáto informácia je však prísne nezáväzná.

Bližšie informácie

Relevantné sú tieto internetové adresy:

 • De Raad voor Rechtsbijstand Nederlands
 • Justitie English - Nederlands
 • Nederlandse Orde van Advocaten English - Nederlands
 • De Rechtspraak English - Nederlands

« Návrh na začatie konania - Všeobecné informácie | Holandsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 15-11-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo