Eiropas Komisija > ETST > Lietu iesniegšana tiesā > Nīderlande

Pēdējo reizi atjaunots: 15-11-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Lietu iesniegšana tiesā - Nīderlande

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


Iedomājieties situāciju, ka jums ir strīds ar kādu uzņēmumu, profesionālu personu, jūsu darba devēju, ģimenes locekli vai kādu citu jūsu valstī vai ārzemēs. Lai atrisinātu šo problēmu, jūs uzdodat pats sev virkni jautājumu. 

SATURS

Jautājumi pirms tiesvedības uzsākšanas: Jautājumi pirms tiesvedības uzsākšanas:
1. Vai man ir jāvēršas tiesā? 1.
2. Vai man vēl ir laiks iesniegt lietu tiesā? 2.
3. Vai es esmu pārliecināts, ka man ir jāvēršas Nīderlandes tiesā? 3.
4. Kurā konkrētajā tiesā man Nīderlandē ir jāvēršas, ņemot vērā manu un otrās puses dzīvesvietu vai citus manas lietas aspektus? 4.
5. Kurā konkrētajā tiesā man šajā dalībvalstī ir jāvēršas, ņemot vērā manas lietas raksturu un pieprasāmo summu? 5.
Procedūra lietas iesniegšanai tiesā Procedūra lietas iesniegšanai tiesā
6. Vai es varu iesniegt lietu pats vai man ir jālūdz kāda starpnieka, piemēram, advokāta, palīdzība? 6.
7. Pie kā tieši man ir jāvēršas: kancelejā, tiesas sekretāra birojā vai kādā citā institūcijā? 7.
8. Kādā valodā es varu rakstīt pieteikumu? Vai es to varu izdarīt mutiski vai arī tam ir jābūt rakstveidā? Vai es to varu nosūtīt pa faksu vai e-pastu? 8.
9. Vai pastāv īpašas veidlapas lietas iesniegšanai tiesā vai gadījumā, ja nepastāv, kā man ir jānoformē mana lieta? 9.
10. Vai man būs jāmaksā tiesas izdevumi? Ja būs, tad kad? Vai man no paša sākuma būs jāmaksā juristam? 10.
11. Vai es varu lūgt juridisko palīdzību? (lieta par juridisko palīdzību11.
Pēc lietas iesniegšanas Pēc lietas iesniegšanas
12. Kad mana prasība tiek oficiāli uzskatīta par iesniegtu? Vai varas iestādes izsniegs man kādu apstiprinājumu, ka mana prasība ir pareizi noformēta? 12.
13. Vai man tiks sniegta sīka informācija par turpmāko darbību termiņiem (piemēram, par laiku, kas man dots, lai reģistrētu ierašanos)? 13.

 

Jautājumi pirms tiesvedības uzsākšanas:

1. Vai man ir jāvēršas tiesā?

Vislabāk būtu izmantot “Alternatīvo strīdu risināšanu” - skatīt šo tēmu.

2. Vai man vēl ir laiks iesniegt lietu tiesā?

Termiņi lietu iesniegšanai tiesā ir dažādi atkarībā no lietas. Jautājumus par termiņiem var noskaidrot pie juridiskā konsultanta vai speciālistu birojā, kas sniedz informāciju par piekļuvi tiesību aktiem. Skatīt tēmu “Juridiskā palīdzība - Nīderlande”.

3. Vai es esmu pārliecināts, ka man ir jāvēršas Nīderlandes tiesā?

Skatīt tēmu “Tiesu kompetence - Nīderlande”.

4. Kurā konkrētajā tiesā man Nīderlandē ir jāvēršas, ņemot vērā manu un otrās puses dzīvesvietu vai citus manas lietas aspektus?

Skatīt tēmu “Tiesu kompetence - Nīderlande”.

5. Kurā konkrētajā tiesā man šajā dalībvalstī ir jāvēršas, ņemot vērā manas lietas raksturu un pieprasāmo summu?

Skatīt tēmu “Tiesu kompetence - Nīderlande”.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Procedūra lietas iesniegšanai tiesā

6. Vai es varu iesniegt lietu pats vai man ir jālūdz kāda starpnieka, piemēram, advokāta, palīdzība?

Parasti Nīderlandē puses civiltiesību un komerctiesību strīdos lietās pārstāv advokāts ("advocaat"). Lai prasību iesniegtu tiesā, jums ir vajadzīga advokāta palīdzība. Nav starpības, vai konkrētā prasība ir saistīta ar pavēstes procedūru, pieteikuma procedūru, pagaidu tiesvedību, nodrošināšanas pasākumu vai, piemēram, maksātnespējas procedūru.

Vienīgie izņēmumi ir prasības par €5 000 vai mazāku summu, vai nenoteiktas vērtības prasības, kurās ir skaidras norādes uz to, ka konkrētā summa nepārsniegs €5 000. Šādos gadījumos kompetents ir iecirkņa tiesas tiesnesis ("kantonrechter"), kas nozīmē, ka puses var darboties pašas un advokātam tās nav jāpārstāv. Tas attiecas cita starpā arī uz lietām, kas ir saistītas ar darba līgumu, pārstāvniecības līgumu un nomas līgumu vai līgumu par pirkšanu uz nomaksu, neatkarīgi no maksimālās summas vai prasības vērtības. Tomēr lietu iecirkņa tiesā ierosina tiesu izpildītās ("deurwaarder").

7. Pie kā tieši man ir jāvēršas: kancelejā, tiesas sekretāra birojā vai kādā citā institūcijā?

Lietas ierosināšanai tiesā nepieciešamos dokumentus nosūta uz kompetentās tiesas tiesas sekretāra biroju. Jāpatur prātā, ka pavēstes piegādes un pieteikuma procesi nenozīmē vienu un to pašu. Pavēstes piegādes procesā atbildētājam vispirms ir jānodod pavēste un tad prasības pieteikumu nodod tiesas sekretāra birojā. Abus procesus veic tiesu izpildītājs. Pēc tam process turpinās saskaņā ar izskatāmo lietu sarakstu. Pieteikuma procesā pieteikumu iesniedz tieši tiesas sekretāra birojā un procesu realizē šis birojs. (sal. Dokumentu nodošana - Nīderlande)

Lapas augšmalaLapas augšmala

8. Kādā valodā es varu rakstīt pieteikumu? Vai es to varu izdarīt mutiski vai arī tam ir jābūt rakstveidā? Vai es to varu nosūtīt pa faksu vai e-pastu?

Tiesu valoda Nīderlandē ir holandiešu valoda. Tādējādi pirmo pavēsti vai pieteikumu par tiesvedības uzsākšanu raksta šajā valodā. Izņēmums attiecas uz tiesvedības dokumentiem Frīzlandes provinces tiesā. Šos dokumentus var rakstīt frīzu valodā.

Dokumentus uz tiesas sekretāra biroju var nosūtīt arī pa faksu. Dokumentus, kas saņemti tiesas sekretāra birojā pa faksu līdz pēdējā termiņa dienas pusnaktij, uzskata par nodotiem laicīgi. Likums neparedz nosūtīšanu pa citiem modernajiem sakaru līdzekļiem, piemēram, e-pastu.

9. Vai pastāv īpašas veidlapas lietas iesniegšanai tiesā vai gadījumā, ja nepastāv, kā man ir jānoformē mana lieta?

Nīderlandes tiesību aktos nav prasītas nekādas īpašas veidlapas.

Taču tiesību aktos ir noteiktas prasības attiecībā uz pirmās pavēstes vai pieteikuma par tiesvedības uzsākšanu saturu.

Ja puse saistībā ar pavēsti, rakstveida paskaidrojumiem vai juridisku dokumentu atsaucas uz kādu dokumentu, tā pievieno šī dokumenta kopiju.

10. Vai man būs jāmaksā tiesas izdevumi? Ja būs, tad kad? Vai man no paša sākuma būs jāmaksā juristam?

Uzsākot tiesvedību, ir jāmaksā reģistrācijas nodeva. Nodevas apmērs ir atkarīgs no strīda veida un iesaistītās summas. Parasti jūsu advokāts šo summu par jums samaksā avansā un pievieno to jūsu rēķinam par juridiskajiem pakalpojumiem. Ja tiesvedības laikā nepieciešams izmantot eksperta (piemēram, grāmatveža, medicīnas eksperta vai tehniskā konsultanta) pakalpojumus, tiesnesis piespriež segt attiecīgos izdevumus zaudētājai pusei, ja vien viņš neizlemj savādāk (piem., ģimenes strīdu lietās, kurās izdevumus parasti sedz tā puse, kuras dēļ tie ir radušies). Tas attiecas arī uz izdevumiem par lieciniekiem vai izdevumiem, kas saistīti ar citu veidu liecību iegūšanu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Advokāti aprēķina maksu par savu darbu pēc stundu likmes. Principā Nīderlandē maksu par advokātu pakalpojumiem netiek regulēta. Pirms tiesvedības jums vajadzētu sīki iztaujāt jūsu advokātu par viņa pakalpojumu izmaksām vai arī vērsties pēc informācijas Nīderlandes Advokātu asociācijā ("Nederlandse Orde van Advocaten"). Vairums advokātu pieprasa avansu un pieprasa maksu par saviem pakalpojumiem tiesvedības laikā, noslēdzot ar galīgo bilanci.

11. Vai es varu lūgt juridisko palīdzību? (lieta par juridisko palīdzību)

Juridiskā palīdzība Nīderlandē ir pieejama. Juridiskās palīdzības padomes ("Raad voor Rechtsbijstand" Nederlands) tīmekļa vietnē ir minēts, kam ir tiesības uz juridisko palīdzību un kādi ir ar to saistītie nosacījumi.

Pēc lietas iesniegšanas

12. Kad mana prasība tiek oficiāli uzskatīta par iesniegtu? Vai varas iestādes izsniegs man kādu apstiprinājumu, ka mana prasība ir pareizi noformēta?

Pavēstes nodošanas procesā lieta tiek uzsākta ar pavēstes izsniegšanas datumu. Prasības pieteikumu prasītājs nodod tiesas sekretāra birojā līdz pēdējai dienai, kurā birojs ir atvērts, pirms pavēstes procesā norādītā lietas izskatīšanas datuma. Tiesas sekretārs iekļauj lietu vienpalātas izskatāmo lietu sarakstā.

Ja prasības pieteikumu nenodod tiesas sekretāra birojā līdz šim termiņam, lietu izslēdz no saraksta, ja vien divu nedēļu laikā no pavēstes nodošanas procesā norādītā izskatīšanas datuma, neiesniedz spēkā esošu rezerves prasības pieteikumu.

Pieteikuma procesā lieta tiek uzsākta kopš brīža, kad pieteikumu iesniedz tiesas sekretāra birojā.

Parasti varas iestādes nesniedz apstiprinājumu par to, ka prasība ir bijusi pareizi noformēta. Ja pavēstes procesā ir kļūdas, dažos gadījumos prasītājiem dod iespēju kļūdu labot. Tas pats attiecas uz pieteikuma procesiem. Taču tiesas sekretāra birojam nav pienākums rīkoties iepriekš minētajā veidā.

13. Vai man tiks sniegta sīka informācija par turpmāko darbību termiņiem (piemēram, par laiku, kas man dots, lai reģistrētu ierašanos)?

Tiesas sekretāra birojs vai kompetentais tiesnesis nevar sniegt sīku informāciju par procesa norises laiku, jo tas ir atkarīgs no apstākļiem, kas ir ārpus to kontroles. Parasti tomēr tiesas sekretāra biroja advokātam vajadzētu spēt minēt aptuvenu laiku, kad lieta tiks izskatīta, bet šī informācija nekādā gadījumā nav saistoša.

Cita informācija

Svarīga informācija meklējama šādās vietnēs:

 • De Raad voor Rechtsbijstand English
 • Justitie English - Nederlands
 • Nederlandse Orde van Advocaten English - Nederlands
 • De Rechtspraak English - Nederlands

« Lietu iesniegšana tiesā - Vispārīgas ziņas | Nīderlande - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 15-11-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste