Europos Komisija > ETIT > Ieškinio perdavimas teismui > Nyderlandai

Naujausia redakcija: 15-11-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Ieškinio perdavimas teismui - Nyderlandai

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


Įsivaizduokite situaciją, kad tarp jūsų ir įmonės, profesine veikla besiverčiančio asmens, jūsų darbdavio, šeimos nario ar kokio nors kito asmens jūsų šalyje arba užsienyje iškilo ginčas. Kad išspręstumėte šią problemą, jūs užduodate sau daugelį klausimų: 

TURINIO LENTELE

Klausimai prieš pradedant kelti teismo bylą: Klausimai prieš pradedant kelti teismo bylą:
1. Ar man reikia kreiptis į teismą? 1.
2. Ar ne per vėlu pareikšti teisme ieškinį? 2.
3. Ar tikrai turėčiau kreiptis į Nyderlandų teismą? 3.
4. Į kurį Nyderlandų teismą konkrečiai turėčiau kreiptis, turėdamas omenyje savo ir kitos bylos šalies gyvenamąją vietą ar kitus bylos aspektus? 4.
5. Į kurį šios valstybės narės teismą konkrečiai turėčiau kreiptis, turėdamas omenyje savo bylos pobūdį ir ginčijamą sumą? 5.
Ieškinio perdavimo teismui procedūra Ieškinio perdavimo teismui procedūra
6. Ar galiu perduoti ieškinį teismui pats, ar turiu prašyti tai padaryti tarpininko, pavyzdžiui, atstovaujamas advokato? 6.
7. Į ką konkrečiai turiu kreiptis: į teismo priimamąjį, teismo raštinę ar kokią kitą įstaigą? 7.
8. Kokia kalba galiu parengti savo pareiškimą? Ar galiu pareikšti jį žodžiu, ar jis turi būti parengtas raštu? Ar galiu siųsti jį faksu ar elektroniniu paštu? 8.
9. Ar yra specialūs blankai ieškiniui pareikšti arba, jeigu nėra, kaip privalau išdėstyti savo bylą? 9.
10. Ar man reikės mokėti teismo mokesčius? Jei taip, tai kada? Ar advokatui reikės mokėti iš pat pradžių? 10.
11. Ar galiu gauti teisinę pagalbą11.
Paskesni veiksmai Paskesni veiksmai
12. Kada mano ieškinys yra oficialiai laikomas pareikštu? Ar man bus pateiktas koks nors patvirtinimas, kad mano byla buvo tinkamai pateikta? 12.
13. Ar galėsiu gauti išsamią informaciją apie paskesnių įvykių laiką (pavyzdžiui, kada galėsiu užregistruoti atvykimą į teismą)? 13.

 

Klausimai prieš pradedant kelti teismo bylą:

1. Ar man reikia kreiptis į teismą?

Gal geriau būtų pasinaudoti „Alternatyviu ginčų sprendimu“ – žr. temą.

2. Ar ne per vėlu pareikšti teisme ieškinį?

Laiko ribos ieškiniams perduoti teismui priklauso nuo bylos. Klausimus, susijusius su laiko ribomis, galima išsiaiškinti kreipiantis į juriskonsultą arba specialią įstaigą, teikiančią informaciją apie galimybę kreiptis į teismą. Žr. temą „Teisinė pagalba - Nyderlandai“.

3. Ar tikrai turėčiau kreiptis į Nyderlandų teismą?

Žr. temą „Teismų jurisdikcija - Nyderlandai“.

4. Į kurį Nyderlandų teismą konkrečiai turėčiau kreiptis, turėdamas omenyje savo ir kitos bylos šalies gyvenamąją vietą ar kitus bylos aspektus?

Žr. temą „Teismų jurisdikcija - Nyderlandai“.

5. Į kurį šios valstybės narės teismą konkrečiai turėčiau kreiptis, turėdamas omenyje savo bylos pobūdį ir ginčijamą sumą?

Žr. temą „Teismų jurisdikcija - Nyderlandai“.

viršųviršų

Ieškinio perdavimo teismui procedūra

6. Ar galiu perduoti ieškinį teismui pats, ar turiu prašyti tai padaryti tarpininko, pavyzdžiui, atstovaujamas advokato?

Nyderlanduose civilinių ir komercinių bylų šalims paprastai turi atstovauti advokatas (advocaat). Norint perduoti ieškinį teismui, reikia advokato pagalbos. Nesvarbu, ar ieškinys yra susijęs su šaukimo į teismą procedūra, pareiškimo procedūra, negalutiniu bylos nagrinėjimu, laikinąja priemone arba, pavyzdžiui, neatvykimo į teismą procedūra.

Vienintelės išimtys yra ieškiniams, kurių suma yra 5000 € ar mažesnė kaip 5000 €, arba neapibėžtos vertės ieškiniams, kai yra aiškių požymių, kad ginčijama suma neviršys 5000 €. Tokiais atvejais jurisdikciją turi apylinkės teismo teisėjas (kantonrechter), o tai reiškia, kad bylos šalys gali pačios imtis procesinių veiksmų ir nebūti atstovaujamos advokato. Tai yra taikoma inter alia ir byloms, susijusioms su darbo sutartimi, pavedimo susitarimu ir nuomos ar išsimokėtinio pirkimo sutartimi, nepaisant nustatytos didžiausios ieškinio sumos ar vertės. Tačiau ieškinius apylinkės teismui turi perduoti antstolis (deurwaarder).

7. Į ką konkrečiai turiu kreiptis: į teismo priimamąjį, teismo raštinę ar kokią kitą įstaigą?

Dokumentai, reikalingi bylai teisme iškelti, turi būti siunčiami jurisdikciją turinčio teismo raštinei. Reikėtų turėti galvoje, kad šaukimo į teismą procedūros ir pareiškimo procedūros nėra tas pats. Šaukimo į teismą atveju atsakovui pirmiausia turi būti įteiktas teismo šaukimas, o paskui teismo raštinėje įteikiamas teismo procesinis dokumentas. Abi procedūras turi atlikti antstolis. Po to vyksta procesas pagal pateiktų nagrinėti bylų sąrašą. Atliekant pareiškimo procedūrą, pareiškimas pateikiamas tiesiogiai teismo raštinei ir likusi procedūros dalis vyksta per raštinę. (plg. Dokumentų įteikimas - Nyderlandai)

viršųviršų

8. Kokia kalba galiu parengti savo pareiškimą? Ar galiu pareikšti jį žodžiu, ar jis turi būti parengtas raštu? Ar galiu siųsti jį faksu ar elektroniniu paštu?

Nyderlandų teismų kalba yra olandų kalba. Atitinkamai ta kalba turi būti parengti pirminiai šaukimai į teismą arba procesą inicijuojantis pareiškimas. Išimtis yra daroma procesiniams dokumentams Fryzijos provincijos teisme. Šie dokumentai gali būti parengti fryzų kalba.

Dokumentai teismo raštinei taip pat gali būti įteikti faksu. Dokumentai, teismo raštinės gauti faksu galutinę nustatyto termino dieną iki vidurnakčio, yra laikomi įteiktais laiku. Įstatymas nedraudžia dokumentų siųsti kitomis šiuolaikinėmis ryšių priemonėmis, pavyzdžiui, elektroniniu paštu.

9. Ar yra specialūs blankai ieškiniui pareikšti arba, jeigu nėra, kaip privalau išdėstyti savo bylą?

Pagal Nyderlandų teisę jokių specialių blankų nereikia.

Tačiau įstatymas nustato tam tikrus reikalavimus dėl pradinio šaukimo į teismą arba pareiškimo inicijavimo veiksmų turinio.

Jei bylos šalis dėl šaukimo į teismą cituoja kokį nors dokumentą, procesinį dokumentą ar aktą, ji privalo pridėti jų kopiją.

10. Ar man reikės mokėti teismo mokesčius? Jei taip, tai kada? Ar advokatui reikės mokėti iš pat pradžių?

Pradedant teisines procedūras, reikia sumokėti žyminį (registracijos) mokestį. Mokesčio dydis priklauso nuo ginčo rūšies ir ginčijamos sumos. Iš tikrųjų jūsų advokatas sumokės tą sumą iš anksto ir pridės ją prie jūsų sąskaitos už teikiamas teisines paslaugas. Jei atliekant procesinius veiksmus reikia naudotis eksperto (tarkim, apskaitininko, medicinos specialisto ar techninio konsultanto) paslaugomis, teisėjas priteis, kad susijusias išlaidas atlygintų bylą pralaimėjusi šalis, jeigu nenuspręs kitaip (pvz., šeimos teisės bylose, kuriose išlaidas paprastai padengia jas patyrusi bylos šalis). Ši nuostata taip pat yra taikytina liudytojų ir su kitomis įrodymų formomis susijusioms išlaidoms.

viršųviršų

Bylas rengiantys advokatai mokestį už savo darbą ima pagal valandinį tarifą. Iš esmės advokatų pagalbos atlyginimas Nyderlanduose nėra reguliuojamas. Prieš imdamasis teisinių veiksmų, išsamiau apie atlyginimą turėtumėte teirautis savo advokato arba susižinoti Nyderlandų advokatų asociacijoje (Nederlandse Orde van Advocaten). Dauguma advokatų prašo avanso, reikalauja už paslaugas atlyginti proceso metu ir galiausiai – paskutinio likučio.

11. Ar galiu gauti teisinę pagalbą?

Nyderlanduose galima gauti teisinę pagalbą. Teisinės pagalbos tarybos (Raad voor Rechtsbijstand Nederlands) tinklalapyje yra nurodyta, kas turi teisę gauti teisinę pagalbą ir kokios sąlygos su ja yra siejamos.

Paskesni veiksmai

12. Kada mano ieškinys yra oficialiai laikomas pareikštu? Ar man bus pateiktas koks nors patvirtinimas, kad mano byla buvo tinkamai pateikta?

Šaukimo į teismą procedūroje byla yra laikoma iškelta nuo šaukimo dienos. Procesinį dokumentą ieškovas turi įteikti teismo raštinėje iki paskutinės dienos, kurią teismo raštinė yra atidaryta iki šaukimo į teismą procedūros metu nurodytos pateiktų nagrinėti bylų sąrašo datos. Teismo sekretorius įtraukia bylą į pateiktų nagrinėti bylų sąrašą.

Jei procesinis dokumentas iki tos galutinės dienos teismo raštinėje nėra įteiktas, byla yra išbraukiama iš sąrašo, išskyrus atvejus, kai per dvi savaites nuo šaukimo į teismą procedūros metu nurodytos pateiktų nagrinėti bylų sąrašo datos yra išduodamas galiojantis pakeitimo dokumentas.

Pareiškimo procedūroje byla yra laikoma iškelta nuo to momento, kai pareiškimas yra pateiktas teismo raštinei.  

Paprastai patvirtinimas, kad byla yra tinkamai pateikta, nėra įteikiamas. Tais atvejais, kai šaukimo į teismą procedūros metu padaroma klaidų, ieškovams kai kuriais atvejais yra suteikiama galimybė pašalinti trūkumus. Tai pasakytina ir apie pareiškimo procedūras. Tačiau teismo raštinė jokiu būdu neprivalo to daryti.

13. Ar galėsiu gauti išsamią informaciją apie paskesnių įvykių laiką (pavyzdžiui, kada galėsiu užregistruoti atvykimą į teismą)?

Teismo raštinė arba kompetentingas teisėjas negali pateikti išsamios informacijos, kada prasidės teismo procesas, nes tai priklauso nuo aplinkybių, kurios priklauso ne nuo jų. Tačiau paprastai advokatas arba teismo raštinė turėtų apytiksliai nurodyti, kada kokia nors byla galės būti nagrinėjama, bet ši informacija nėra griežtai saistanti.

Papildoma informacija

Tiesiogiai su šia tema susijusios interneto svetainės:

 • De Raad voor Rechtsbijstand Nederlands
 • Justitie English - Nederlands
 • Nederlandse Orde van Advocaten English - Nederlands
 • De Rechtspraak English - Nederlands

« Ieškinio perdavimas teismui - Bendro pobūdžio informacija | Nyderlandai - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 15-11-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė