Euroopan komissio > EOV > Asian vireillepano tuomioistuimessa > Alankomaat

Uusin päivitys: 23-05-2006
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Asian vireillepano tuomioistuimessa - Alankomaat

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Sivun alkukielistä versiota on päivitetty, ja se on siirretty Euroopan oikeusportaaliin.


Jos yksityishenkilöllä on riita yrityksen, ammatinharjoittajan, työnantajan, perheenjäsenen tai muun henkilön kanssa omassa maassaan tai ulkomailla, riidan ratkaiseminen saattaa edellyttää seuraavanlaisten kysymysten pohtimista: 

SISÄLLYSLUETTELO

Seikat, jotka on selvitettävä ennen asian vireillepanoa Seikat, jotka on selvitettävä ennen asian vireillepanoa
1. Onko asia välttämättä vietävä tuomioistuimeen? 1.
2. Voiko asian vielä viedä tuomioistuimeen? 2.
3. Onko minun vietävä asia juuri Alankomaiden tuomioistuimeen? 3.
4. Mihin tuomioistuimeen minun on vietävä asia Alankomaissa, kun otetaan huomioon oma kotipaikkani ja vastapuolen kotipaikka ja muut kanteen käsittelypaikkaan vaikuttavat tekijät? 4.
5. Mihin tuomioistuimeen minun on vietävä asia Alankomaissa, kun otetaan huomioon kanteen sisältö ja sen rahamääräinen arvo? 5.
Miten asia viedään tuomioistuimeen? Miten asia viedään tuomioistuimeen?
6. Voinko viedä asian tuomioistuimen käsiteltäväksi itse vai onko otettava avuksi oikeudellinen neuvonantaja, esimerkiksi asianajaja? 6.
7. Mihin on käytännössä otettava yhteyttä: tuomioistuimen kansliaan, kirjaamoon vai johonkin aivan muuhun hallintoelimeen? 7.
8. Millä kielellä kanne laaditaan? Voiko sen tehdä suullisesti vai onko asia esitettävä kirjallisesti? Voiko asian esittää faksilla tai sähköpostilla? 8.
9. Onko kanteen nostamista varten valmiita lomakkeita? Jos ei ole, mitä asiakirjoja tuomioistuimelle on toimitettava? 9.
10. Onko tuomioistuimelle maksettava jotakin? Jos on, missä vaiheessa maksu peritään? Onko asianajajalle maksettava jo siinä vaiheessa kun asia pannaan vireille? 10.
11. Onko minulla oikeus saada oikeusapua? (ks. oikeusapu11.
Asian eteneminen Asian eteneminen
12. Missä vaiheessa kanne katsotaan nostetuksi? Antavatko viranomaiset vahvistuksen siitä, että kanne on nostettu asianmukaisella tavalla? 12.
13. Onko mahdollista saada tarkempaa tietoa menettelyn etenemisen aikataulusta (esim. siitä, koska on saavuttava asian käsittelyyn)? 13.

 

Seikat, jotka on selvitettävä ennen asian vireillepanoa

1. Onko asia välttämättä vietävä tuomioistuimeen?

Voi olla tarkoituksenmukaisempaa turvautua vaihtoehtoisiin menettelyihin – ks. vaihtoehtoiset riidanratkaisukeinot.

2. Voiko asian vielä viedä tuomioistuimeen?

Kanneoikeuden vanhentumisajat vaihtelevat kyseessä olevan riita-asian mukaan. Vanhentumisaikoja koskevaan kysymykseen voi saada selvennystä asianajajalta tai oikeussuojaa koskevia tietoja antavalta viranomaiselta. Ks. Oikeusapu – Alankomaat.

3. Onko minun vietävä asia juuri Alankomaiden tuomioistuimeen?

Ks. Tuomioistuinten toimivalta.

4. Mihin tuomioistuimeen minun on vietävä asia Alankomaissa, kun otetaan huomioon oma kotipaikkani ja vastapuolen kotipaikka ja muut kanteen käsittelypaikkaan vaikuttavat tekijät?

Ks. tuomioistuinten toimivalta – Alankomaat.

5. Mihin tuomioistuimeen minun on vietävä asia Alankomaissa, kun otetaan huomioon kanteen sisältö ja sen rahamääräinen arvo?

Ks. tuomioistuinten toimivalta – Alankomaat.

Sivun alkuunSivun alkuun

Miten asia viedään tuomioistuimeen?

6. Voinko viedä asian tuomioistuimen käsiteltäväksi itse vai onko otettava avuksi oikeudellinen neuvonantaja, esimerkiksi asianajaja?

Alankomaissa yksityishenkilöiden on kauppa- ja siviilioikeudellisissa asioissa käytettävä asianajajaa. Asian vieminen tuomioistuimeen edellyttää siten yhteydenottoa asianajajaan. Tähän ei vaikuta se, onko kyseessä riita- vai hakemusasia vai välitoimia tai väliaikaista täytäntöönpanoa koskeva menettely vai esimerkiksi yksipuolinen menettely.

Poikkeuksena ovat ainoastaan tilanteet, joissa kanteen rahallinen arvo on enintään 5 000 euroa tai joissa arvo on määrittelemätön mutta kuitenkin selvästi alle 5 000 euroa. Näissä tapauksissa toimivalta kuuluu alemman oikeusasteen tuomioistuimille (kantonrechter), joissa osapuolet voivat esittää asiansa itse, ilman asianajajan apua. Sama pätee myös asioissa, jotka koskevat esimerkiksi työ- tai edustussopimusta taikka vuokra- tai osamaksusopimusta, riippumatta siitä, mikä on kanteen enimmäisarvo. Kanteen nostaminen tässä tuomioistuimessa tapahtuu kuitenkin haastemiehen (deurwaarder) välityksellä.

7. Mihin on käytännössä otettava yhteyttä: tuomioistuimen kansliaan, kirjaamoon vai johonkin aivan muuhun hallintoelimeen?

Kanteen nostamiseen tarvittavat asiakirjat toimitetaan toimivaltaisen tuomioistuimen kansliaan. Riita- ja hakemusasiat eroavat tässä suhteessa toisistaan. Riita-asiassa haaste annetaan ensin tiedoksi vastaajalle ja toimitetaan vasta sen jälkeen tuomioistuimen kansliaan. Molemmat toimenpiteet toteuttaa haastemies. Tämän jälkeen menettely etenee niin sanotun juttulistan mukaisessa järjestyksessä. Sen sijaan kun kyseessä on hakemusasia, hakemus jätetään suoraan tuomioistuimen kansliaan, joka hoitaa koko menettelyn (ks. myös asiakirjojen tiedoksianto - Alankomaat).

Sivun alkuunSivun alkuun

8. Millä kielellä kanne laaditaan? Voiko sen tehdä suullisesti vai onko asia esitettävä kirjallisesti? Voiko asian esittää faksilla tai sähköpostilla?

Alankomaiden tuomioistuinten kieli on hollanti. Tämä tarkoittaa sitä, että alustava haaste tai hakemus on esitettävä hollanniksi. Poikkeuksen tähän sääntöön muodostavat asiakirjat, jotka liittyvät Friisinmaalla vireille pantaviin oikeustoimiin; ne voidaan laatia friisin kielellä.

Asiakirjoja voi toimittaa tuomioistuimen kansliaan myös faksitse. Faksitse toimitettujen asiakirjojen katsotaan saapuneen ajoissa, jos ne on vastaanotettu määräajan viimeisenä päivänä ennen klo 24.00:ää. Laissa ei suljeta pois muiden nykyaikaisten viestintäkeinojen kuten sähköpostin käyttöä.

9. Onko kanteen nostamista varten valmiita lomakkeita? Jos ei ole, mitä asiakirjoja tuomioistuimelle on toimitettava?

Alankomaiden oikeudenkäyntimenettelyjä koskevassa lainsäädännössä ei säädetä erityisten lomakkeiden käytöstä.

Sen sijaan laissa asetetaan tiettyjä vaatimuksia alustavan haasteen tai hakemuksen sisällölle.

Jos asian osapuoli vetoaa haastehakemuksessa, vastauskirjelmässä tai muussa oikeudenkäyntiasiakirjassa johonkin toiseen asiakirjaan, sen on toimitettava liitteenä kyseisen asiakirjan jäljennös.

10. Onko tuomioistuimelle maksettava jotakin? Jos on, missä vaiheessa maksu peritään? Onko asianajajalle maksettava jo siinä vaiheessa kun asia pannaan vireille?

Kun jokin oikeustoimi pannaan vireille, on siitä suoritettava oikeudenkäyntimaksu Nederlands. Maksun suuruus riippuu asian luonteesta ja arvosta. Käytännössä asianajaja suorittaa maksun ja perii sen asiakkaalta takaisin jälkikäteen. Jos menettelyn kuluessa tarvitaan lausunto asiantuntijalta (esimerkiksi kirjanpitäjältä, lääkäriltä tai tekniseltä asiantuntijalta), tuomioistuin määrää tästä aiheutuvat kustannukset yleensä hävinneen osapuolen maksettavaksi. Näin ei kuitenkaan tapahdu aina (esimerkiksi perheasioissa tällaiset kulut tulevat yleensä sen osapuolen maksettavaksi, joka on ne aiheuttanut). Sama pätee todistajien kustannuksiin ja muihin todistusaineiston hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Sivun alkuunSivun alkuun

Asianajajat laskuttavat työstään tuntipalkkion perusteella. Alankomaissa asianajajat voivat yleensä vapaasti määritellä tuntitaksansa. Asia onkin syytä selvittää hyvissä ajoin joko suoraan asianomaiselta asianajajalta tai Alankomaiden asianajajaliitosta (Nederlandse Orde van Advocaten). Yleensä asianajajat pyytävät ennakkomaksun ja laskuttavat työstään asian käsittelyn edetessä. Loppulasku esitetään käsittelyn päätyttyä.

11. Onko minulla oikeus saada oikeusapua? (ks. oikeusapu)

Alankomaissa on mahdollista saada oikeusapua. Oikeusaputoimiston Nederlands (De Raad voor Rechtsbijstand) verkkosivuilla on lisätietoa siitä, kuka voi saada oikeusapua ja millä edellytyksin.

Asian eteneminen

12. Missä vaiheessa kanne katsotaan nostetuksi? Antavatko viranomaiset vahvistuksen siitä, että kanne on nostettu asianmukaisella tavalla?

Riita-asian katsotaan olevan vireillä heti kun haastehakemus on jätetty. Kantajan on toimitettava haastehakemus tuomioistuimen kansliaan viimeistään menettelyssä ilmoitettua käsittelypäivää edeltävänä aukiolopäivänä. Tuomioistuimen kanslia merkitsee asian yhden tuomarin kokoonpanossa toimivan tuomioistuimen juttulistalle.

Kanne raukeaa, jos haastehakemusta ei toimiteta tuomioistuimen kansliaan edellä mainitussa määräajassa, paitsi jos sinne toimitetaan pätevä korvaava tiedoksianto kahden viikon sisällä menettelyssä ilmoitetusta käsittelypäivämäärästä.

Hakemusasian katsotaan olevan vireillä heti kun hakemus on jätetty tuomioistuimen kansliaan.

Yleensä viranomaiset eivät erikseen vahvista, että kanne on nostettu asianmukaisella tavalla. Jos riita-asian vireillepanossa on tapahtunut jokin virhe, kantajalle voidaan joissain tapauksissa antaa mahdollisuus korjata se. Sama koskee hakemusasioita. Tuomioistuimen kanslialla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toimia näin.

13. Onko mahdollista saada tarkempaa tietoa menettelyn etenemisen aikataulusta (esim. siitä, koska on saavuttava asian käsittelyyn)?

Tuomioistuimen kanslia tai tuomioistuin, jossa asia on pantu vireille, eivät pysty antamaan tarkempia tietoja menettelyn etenemisestä, koska asian eteneminen riippuu syistä, joihin ne eivät voi vaikuttaa. Asianajaja tai tuomioistuimen kanslia voivat kuitenkin yleensä antaa summittaisen arvion siitä, koska asia tulee käsittelyyn, mutta arvio ei ole oikeudellisesti sitova.

Lisätietoja

Lisätietoja löytyy seuraavilta sivustoilta:

 • De Raad voor Rechtsbijstand Nederlands
 • Justitie English - Nederlands
 • Nederlandse Orde van Advocaten English - Nederlands
 • De Rechtspraak English - Nederlands

« Asian vireillepano tuomioistuimessa - Yleistä | Alankomaat - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 23-05-2006

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta