Evropská komise > ESS > Návrh na zahájení soudního řízení > Nizozemí

Poslední aktualizace: 15-11-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Návrh na zahájení soudního řízení - Nizozemí

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


Pokud se ocitnete ve sporu s některou společností, profesionálem, vaším zaměstnavatelem, členem vaší rodiny nebo jinou osobou ve vaší zemi nebo v cizině, položíte si při řešení tohoto problému řadu otázek: 

OBSAH

Otázky před zahájením soudního řízení: Otázky před zahájením soudního řízení:
1. Musím se obrátit na soud? 1.
2. Dodržel/a jsem lhůtu pro zahájení soudního řízení? 2.
3. Jsem si jist/a, že se mám obrátit na nizozemský soud? 3.
4. Na který konkrétní nizozemský soud se mám obrátit, s ohledem na místo mého bydliště a místo bydliště druhé strany, případně další aspekty mého případu? 4.
5. Na který konkrétní soud v tomto členském státě se mám obrátit, s ohledem na povahu mého sporu a spornou částku? 5.
Postup při zahájení soudního řízení Postup při zahájení soudního řízení
6. Mohu žalobu podat samostatně, nebo musím pověřit zprostředkovatele, musím být například zastoupen advokátem? 6.
7. Komu mám přesně podat žalobu: do podatelny, kanceláře soudu, nebo jinému orgánu? 7.
8. V jakém jazyce mohu svou žalobu podat? Mohu ji podat ústně, nebo musí být vyhotovena písemně? Mohu ji podat faxem nebo e-mailem? 8.
9. Existují zvláštní formuláře žalob, nebo, pokud neexistují, jakým způsobem musím svůj případ předložit? 9.
10. Musím platit soudní poplatky? Pokud ano, kdy? Musím platit odměnu advokáta již od začátku řízení? 10.
11. Mohu požádat o právní pomoc11.
Následný postup Následný postup
12. Kdy se má žaloba považuje za oficiálně podanou? Vydají mi příslušné orgány potvrzení o tom, že jsem svůj případ řádně předložil? 12.
13. Budou mi poskytnuty podrobné informace o časovém sledu následujících úkonů (např. v jaké lhůtě se mám dostavit k soudu)? 13.

 

Otázky před zahájením soudního řízení:

1. Musím se obrátit na soud?

Může být vhodnější využít „Alternativní řešení sporů“ - viz příslušná kapitola.

2. Dodržel/a jsem lhůtu pro zahájení soudního řízení?

Lhůty pro zahájení soudního řízení se liší podle konkrétního případu. Otázky týkající se lhůt mohou být upřesněny s advokátem nebo specializovaným úřadem poskytujícím informace o přístupu k právu. Viz kapitola „Právní pomoc - Nizozemsko“.

3. Jsem si jist/a, že se mám obrátit na nizozemský soud?

Viz kapitola „Pravomoc soudů - Nizozemsko

4. Na který konkrétní nizozemský soud se mám obrátit, s ohledem na místo mého bydliště a místo bydliště druhé strany, případně další aspekty mého případu?

Viz kapitola „Pravomoc soudů - Nizozemsko

5. Na který konkrétní soud v tomto členském státě se mám obrátit, s ohledem na povahu mého sporu a spornou částku?

Viz kapitola „Pravomoc soudů - Nizozemsko

NahoruNahoru

Postup při zahájení soudního řízení

6. Mohu žalobu podat samostatně, nebo musím pověřit zprostředkovatele, musím být například zastoupen advokátem?

V Nizozemsku musí být strany v občanskoprávních a obchodních věcech zásadně zastoupeny advokátem („advocaat“). Při podání žaloby potřebujete pomoc advokáta. Není rozhodující, zda se jedná o řízení zahajované soudní obsílkou, řízení zahajované na žádost, řízení zahrnující mezitímní rozhodnutí či předběžné opatření nebo např. řízení o porušení povinností.

Jedinou výjimku tvoří nároky, jejichž hodnota nepřesahuje 5 000 euro, nebo nároky s neurčenou hodnotou, pokud je zřejmé, že hodnota sporu nepřesáhne 5 000 euro. V těchto věcech je příslušný soudce okresního soudu („kantonrechter“), což znamená, že stany mohou vést řízení samy a nemusí být zastoupeny advokátem. Totéž platí, mimo jiné, pro spory týkající se pracovní smlouvy, smlouvy o zastoupení a smlouvy o pronájmu nebo o koupi na splátky, bez ohledu na maximální částku nebo hodnotu nároku. Žaloby u okresního soudu však musí být podány soudním vykonavatelem („deurwaarder“)

7. Komu mám přesně podat žalobu: do podatelny, kanceláře soudu, nebo jinému orgánu?

Dokumenty nezbytné k podání žaloby musí být zaslány do kanceláře příslušného soudu. Je třeba připomenout, že řízení zahajované soudní obsílkou není totožné s řízením zahajovaným na žádost. V případě řízení zahajovaného soudní obsílkou musí být žalovanému nejprve doručena soudní obsílka a poté se podává žalobní návrh do kanceláře soudu. V obou případech předkládá příslušná podání soudní vykonavatel. Následující řízení probíhá podle programu jednání soudu. V řízení zahajovaném na žádost se žádost podává přímo do kanceláře soudu a následující řízení se vede prostřednictvím této kanceláře. (srov. Doručování písemností - Nizozemsko)

NahoruNahoru

8. V jakém jazyce mohu svou žalobu podat? Mohu ji podat ústně, nebo musí být vyhotovena písemně? Mohu ji podat faxem nebo e-mailem?

Řízení u nizozemských soudů se vede v nizozemštině. Stejně tak soudní obsílka nebo žádost, kterými se zahajuje řízení, musí být vyhotoveny v tomto jazyce. Výjimku představují dokumenty v řízení u soudu v provincii Frísko. Tyto dokumenty mohou být vypracovány ve fríštině.

Dokumenty mohou být rovněž zaslány do kanceláře soudu faxem. Dokumenty zaslané faxem a přijaté kanceláří soudu před půlnocí dne, kdy uplyne příslušná lhůta, se považují za podané včas. Příslušné právní předpisy nevylučují zaslání dokumentů jakýmikoli jinými moderními prostředky, např. e-mailem.

9. Existují zvláštní formuláře žalob, nebo, pokud neexistují, jakým způsobem musím svůj případ předložit?

Podle nizozemského práva nejsou požadovány žádné zvláštní formuláře.

Příslušné právní předpisy však stanoví určité požadavky týkající se obsahu soudní obsílky nebo žádosti, kterými se zahajuje řízení.

Pokud strana zmíní v souvislosti se soudní obsílkou nebo návrhem určitý dokument, musí připojit jeho stejnopis.

10. Musím platit soudní poplatky? Pokud ano, kdy? Musím platit odměnu advokáta již od začátku řízení?

Při zahájení soudního řízení musí být uhrazen registrační poplatek. Výše poplatku závisí na druhu sporu a výši sporné částky. V praxi za vás uhradí tento poplatek předem advokát a připočte ho ke své odměně. Pokud je během řízení nutné využít služeb znalce (např. účetního, lékařského specialisty nebo odborného poradce), přikáže soudce náhradu souvisejících nákladů straně, která ve sporu neuspěla, nerozhodne-li jinak (např. ve věcech rodinného práva, ve kterých náklady obvykle hradí strana, která je vynaložila). Totéž platí pro výdaje svědků nebo náklady spojené s jinými důkazními prostředky.

NahoruNahoru

Advokáti si účtují za svou práci poplatky v hodinové sazbě. V zásadě není odměna advokáta v Nizozemsku regulována. Před pověřením advokáta byste se jej měl/-a dotázat na podrobné informace poplatcích, které si účtuje, nebo požádat o informace Nizozemskou advokátní komoru („Nederlandse Orde van Advocaten“). Většina advokátů požaduje zálohu a zaplacení poplatků v průběhu řízení, s tím, že na konci předloží konečné vyúčtování.

11. Mohu požádat o právní pomoc?

V Nizozemsku je poskytována právní pomoc. Na internetové stránce Rady pro právní pomoc („Raad voor RechtsbijstandNederlands) je uvedeno, kdo je způsobilý k poskytnutí právní pomoci a jaké jsou související podmínky.

Následný postup

12. Kdy se má žaloba považuje za oficiálně podanou? Vydají mi příslušné orgány potvrzení o tom, že jsem svůj případ řádně předložil?

Řízení na základě soudní obsílky je zahájeno datem podání soudní obsílky. Žalobní návrh musí žalobce doručit do kanceláře soudu poslední otevírací den kanceláře před datem stanoveným v programu jednání soudu, uvedeným v řízení zahajovaném soudní obsílkou. Soudní úředník zapíše věc na program jednání jednoho senátu.

Pokud není žalobní návrh doručen do kanceláře soudu ve stanovené lhůtě, věc se vypustí ze seznamu, pokud není do dvou týdnů od data uvedeného na programu jednání v řízení zahajovaném soudní obsílkou vydán platný náhradní žalobní nárok.

V řízení na žádost je projednávání věci zahájeno podáním žádosti do kanceláře soudu.

Příslušné orgány v zásadě nevydávají potvrzení o řádném předložení věci. Pokud se při podání soudní obsílky vyskytnou chyby, je žalobcům v některých případech umožněno tyto chyby opravit. Totéž platí o podání žádosti. Kancelář soudu však není povinna opravu umožnit.

13. Budou mi poskytnuty podrobné informace o časovém sledu následujících úkonů (např. v jaké lhůtě se mám dostavit k soudu)?

Kancelář soudu ani příslušný soudce nemohou poskytovat podrobné informace o časovém sledu řízení, neboť ten závisí na okolnostech mimo jejich kontrolu. Zásadně by však advokát nebo kancelář soudu měli být schopni poskytnout přibližnou představu o tom, kdy bude věc projednávána, avšak tyto informace jsou zcela nezávazné.

Bližší informace

Relevantní internetové stránky:

 • De Raad voor Rechtsbijstand (Rada pro právní pomoc) Nederlands
 • Justitie (Justice) English - Nederlands
 • Nederlandse Orde van Advocaten (Nizozemská advokátní komora) English - English
 • De Rechtspraak English - Nederlands

« Návrh na zahájení soudního řízení - Obecné informace | Nizozemí - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 15-11-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království