Europeiska Kommissionen > ERN > Väckande av talan vid domstol > Luxemburg

Senaste uppdatering: 04-05-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Väckande av talan vid domstol - Luxemburg

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


Du har råkat i tvist med ett företag, en näringsidkare, din arbetsgivare, en familjemedlem eller en annan person i ditt hemland eller i utlandet. Här är exempel på några frågor du inledningsvis bör ställa dig. 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Måste jag vända mig till domstol? 1.
2. Är det för sent att väcka talan vid domstol? 2.
3. Ska jag väcka talan vid en domstol i Luxemburg? 3.
4. Vilken domstol i Luxemburg ska jag i så fall vända mig till? 4.
5. Vilken typ av domstol i Luxemburg ska jag vända mig till? 5.
6. Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till exempelvis en advokat för att väcka talan? 6.
7. Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller en annan myndighet? 7.
8. lPå vilket språk kan jag göra en stämningsansökan? Kan jag väcka talan muntligt eller krävs det skriftlig form? Är det möjligt att använda fax eer e-post? 8.
9. Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler om vad stämningsansökan ska innehålla? 9.
10. Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan? 10.
11. Kan jag få rättshjälp? (Se faktabladet om rättshjälp.) 11.
12. När anses talan ha väckts? Får jag en bekräftelse från myndigheterna om att talan har väckts på ett riktigt sätt? 12.
13. Kan jag få en tidsplan för ärendets vidare handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten? 13.

 

FRÅGOR SOM BÖR BESVARAS INNAN DU VÄNDER DIG TILL DOMSTOL

1. Måste jag vända mig till domstol?

I själva verket kan det ibland vara lämpligare att använda sig av alternativa system för tvistlösning (se faktabladet om det ämnet).

2. Är det för sent att väcka talan vid domstol?

Preskriptionstiden för att väcka talan vid domstol varierar mycket beroende på vilken typ av ärende det är frågan om. Frågor om preskriptionstiden kan besvaras av t.ex. en juridisk rådgivare eller en konsumentrådgivare.

3. Ska jag väcka talan vid en domstol i Luxemburg?

Se faktabladet om domstolarnas behörighet.

4. Vilken domstol i Luxemburg ska jag i så fall vända mig till?

Var du bor, var motparten bor och andra omständigheter kan ha betydelse för var talan ska väckas. Se faktabladet om domstolarnas behörighet i Luxemburg.

5. Vilken typ av domstol i Luxemburg ska jag vända mig till?

Ärendets karaktär, tvistebeloppet och andra omständigheter kan ha betydelse för vid vilken typ av domstol talan ska väckas. Se faktabladet om domstolarnas behörighet i Luxemburg.

Till börjanTill början

HUR DU VÄCKER TALAN

6. Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till exempelvis en advokat för att väcka talan?

Svaret beror på tvistebeloppet och vad tvisten gäller.

En översikt följer nedan. Speciella undantag i lagstiftningen har inte tagits med.

 1. Om tvisten gäller ett lägre belopp än 10 000 euro handläggs den som regel av fredsdomare (justice de paix). Inför denna domstol kan parterna inställa sig personligen eller via ombud. Om ombudet inte är advokat, måste han eller hon ha en särskild fullmakt.
 2. Om tvisten gäller ett högre belopp än 10 000 euro handläggs den som regel av en distriktsdomstol (tribunal d'arrondissement). Inför denna domstol måste parterna företrädas av en advokat med särskild auktorisation (avocat à la cour). Enda undantagen är mål som gäller säkerhetsåtgärder och handelsmål, där parterna kan inställa sig personligen, men också med biträde eller via ombud om de så önskar. Vid appellationsdomstolen (Cour d'appel) måste parterna företrädas av en advokat.
 3. Vissa typer av tvister, oavsett om de gäller högre belopp än 10 000 euro, handläggs av fredsdomarna. Det gäller till exempel arbetstvister, hyrestvister, skuldsaneringsfrågor, tvister om underhållsskyldighet (med undantag för tvister som har anknytning till en begäran om skilsmässa eller hemskillnad). I dessa fall kan parterna själva väcka talan, oftast genom en skriftlig ansökan till domstolen, och inställa sig personligen hos fredsdomaren. Förfarandet är enklare och smidigare än förfarandet inför distriktsdomstolen.

7. Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller en annan myndighet?

Svaret på frågan beror på skillnaderna som vi har redogjort för i föregående fråga.

Till börjanTill början

För tvister under punkt 1 (mindre än 10 000 euro): Du kan vända sig direkt till den lokala fredsdomaren. Det är närmare bestämt kanslichefen vid den domstolen som tar emot stämningsansökan.

För tvister under punkt 2 (mer än 10 000 euro): Du måste i regel vända dig till en advokat, som delger motparten stämningsansökan i ditt namn med hjälp av en stämningsman. Advokaten lämnar in stämningsansökan till den lokala distriktsdomstolen eller till överrätten.

8. lPå vilket språk kan jag göra en stämningsansökan? Kan jag väcka talan muntligt eller krävs det skriftlig form? Är det möjligt att använda fax eer e-post?

Domstolsspråken är franska, tyska och luxemburgiska (det finns dock specialregler för vissa typer av mål). I praktiken är franska det vanligaste språket.

Stämningsansökan måste vara skriftlig. Det finns några få undantag när talan väcks inför fredsdomarna, t.ex. ansökan om betalningsföreläggande. Handlingar kan inte skickas med fax eller e-post.

9. Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler om vad stämningsansökan ska innehålla?

Svaret på frågan beror på skillnaderna som vi har redogjort för i första frågan.

Det finns blanketter för vissa speciella typer av ärenden, t.ex. ansökan om betalningsföreläggande för skulder och obetalda fakturor.

Stämningsansökningar till fredsdomare och distriktsdomstolar och överklaganden till högre domstolar måste för att vara giltiga innehålla vissa obligatoriska uppgifter och utformas på ett speciellt sätt. Det finns inga blanketter för detta.

Till börjanTill början

10. Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan?

Rättegångskostnaderna ska i princip betalas när rättegången är avslutad. Domstolen kan också förordna att en säkerhet eller ett förskott ska betalas av en eller flera parter i rättegången, t.ex. om domstolen förordnar om sakkunnigbevisning.

Advokatarvodet görs upp mellan advokaten och klienten. I praktiken är det vanligt att betala ett förskott till advokaten.

11. Kan jag få rättshjälp? (Se faktabladet om rättshjälp.)

VAD HÄNDER SEDAN?

12. När anses talan ha väckts? Får jag en bekräftelse från myndigheterna om att talan har väckts på ett riktigt sätt?

Svaret på frågan beror på skillnaderna som vi har redogjort för i första frågan.

Om du själv har lämnat in stämningsansökan (när lagen så tillåter), så informeras du av domstolen om hur målet kommer att handläggas.

Om stämmningsansökan måste lämnas in eller lämnas in av en advokat, i klientens namn, så informeras advokaten av domstolen om hur målet kommer att handläggas, eftersom advokaten är klientens fullmäktige. Advokaten kan informera sin klient om hur tidsplanen ser ut, om sådana uppgifter finns tillgängliga eller det kan förutses.

13. Kan jag få en tidsplan för ärendets vidare handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten?

Se också svaret på föregående fråga.

Tidpunkten för att inställa sig i rätten är i princip lagstadgad, men parterna kan också komma överens om detta, med undantag för när domstolen sätter frister för att höra bara den ena parten eller tredje man.

Ytterligare information

« Väckande av talan vid domstol - Allmän information | Luxemburg - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 04-05-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket