Európska komisia > EJS > Návrh na začatie konania > Luxembursko

Posledná úprava: 04-05-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Návrh na začatie konania - Luxembursko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


Predstavte si situáciu, že ste v spore s obchodnou spoločnosťou, živnostníkom, vaším zamestnávateľom, s rodinným príslušníkom alebo s inou osobou v tuzemsku alebo v zahraničí. Aby ste vyriešili tento problém, musíte si položiť niekoľko otázok: 

OBSAH

1. Musím spor riešiť súdnou cestou? 1.
2. Mám ešte čas podať žalobu na súd? 2.
3. Musím sa obrátiť na súd v Luxembursku? 3.
4. Ak áno, na ktorý súd v Luxembursku sa mám obrátiť , vzhľadom na moje bydlisko, bydlisko odporcu alebo vzhľadom na iné kritéria miestnej príslušnosti? 4.
5. Na ktorý súd v tomto členskom štáte sa musím obrátiť vzhľadom na predmet žaloby a výšku hodnoty sporu? 5.
6. Môžem žalobu podať sám alebo potrebujem byť zastúpený advokátom? 6.
7. Kde mám podať žiadosť: v podateľni, v kancelárii, alebo na inom mieste? 7.
8. V akom jazyku môžem podať návrh? Môžem podať návrh ústne alebo ho musím podať v písomnej forme? Môžem poslať návrh faxom alebo elektronickou poštou? 8.
9. Sú nejaké osobitné tlačivá na podávanie žalôb, a ak nie, akým spôsobom mám podať návrh? Aké sú náležitosti návrhu? 9.
10. Musím platiť súdne poplatky? Ak áno, kedy? Musím si od začiatku platiť advokáta? 10.
11. Môžem požiadať o oslobodenie od súdnych poplatkov a bezplatnú právnu pomoc? (Téma „Súdna Právna pomoc“.) 11.
12. Kedy sa moja žaloba úradne považuje za podanú? Dajú mi orgány potvrdenie o tom, že bola záležitosť riadne podaná? 12.
13. Dostanem presné informácie o priebehu ďalších procesných úkonov (napr. o termíne pojednávania)? 13.

 

OTÁZKY PREDCHÁDZAJÚCE POSTÚPENIU SPORU SÚDU

1. Musím spor riešiť súdnou cestou?

Možno by bolo vhodné využiť alternatívne spôsoby riešenia sporov. Pozri túto tému.

2. Mám ešte čas podať žalobu na súd?

Premlčacie lehoty sa menia podľa jednotlivých prípadov. Otázku premlčacích lehôt môže vy svetliť právny poradca alebo kancelária poskytujúca informácie občanom o prístupe k právu.

3. Musím sa obrátiť na súd v Luxembursku?

Pozri tému „Príslušnosť súdov“.

4. Ak áno, na ktorý súd v Luxembursku sa mám obrátiť , vzhľadom na moje bydlisko, bydlisko odporcu alebo vzhľadom na iné kritéria miestnej príslušnosti?

Pozri tému „Príslušnosť súdov - Luxembursko“.

5. Na ktorý súd v tomto členskom štáte sa musím obrátiť vzhľadom na predmet žaloby a výšku hodnoty sporu?

Pozri tému „Príslušnosť súdov - Luxembursko“.

POSTUP, KTORÝ TREBA DODRŽAŤ PRI

HoreHore

6. Môžem žalobu podať sám alebo potrebujem byť zastúpený advokátom?

Odpoveď na túto otázku závisí od hodnoty a predmetu sporu.

Až na osobitné výnimky ustanovené zákonmi možno zjednodušene uviesť, že:

 1. Pokiaľ sa spor týka hodnoty do 10 000 eur, v zásade je prejednávaný na zmierovacom súde , strany sa môžu dostaviť osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý v prípade, že nie je advokát, musí predložiť osobitné splnomocnenie (mandát).
 2. Pokiaľ sa spor týka hodnoty nad 10 000 eur, v zásade je prejednávaný na obvodnom súde (tribunal dÂ�arrondissement). Na týchto súdoch sa treba dať zastúpiť oprávneným obhajcom (avocat à la cour) až na žaloby v skrátenom súdnom konaní a žaloby prebiehajúce podľa obchodného konania, kde sa strany môžu dostaviť osobne, ale môžu si priviesť pomoc alebo sa dať zastúpiť. Na odvolacom súde sa treba dať zastúpiť oprávneným obhajcom.
 3. Niektoré veci bez ohľadu na svoju hodnotu, aj nad 10 000 eur, podliehajú právomoci zmierovacích súdov: napríklad pracovnoprávne spory, spory medzi prenajímateľom a nájomcom nehnuteľností, žaloby spadajúce pod právo o vysokom zadĺžení, žaloby o výživné, s výnimkou prípadov spojených s návrhom na rozvod alebo  rozluku manželstva. V týchto prípadoch môžu strany samy podať žalobu, často prostredníctvom písomného návrhu zaslaného sudcovi (= zjednodušené a menej nákladné konanie ako konanie na obvodnom súde), a osobne sa dostaviť na zmierovací súd.

7. Kde mám podať žiadosť: v podateľni, v kancelárii, alebo na inom mieste?

Odpoveď na túto otázku závisí od odlišností uvedených v predchádzajúcom bode.

HoreHore

Pri žalobách uvedených v bode 1 sa môžu strany obrátiť priamo na miestne príslušné zmierovacie súdy (fyzicky prijímajú žaloby prednostovia súdnych kancelárií týchto súdov).

Pri žalobách uvedených v bode 2 sa musia strany v zásade obrátiť na advokáta, ktorý za nich predvolá odporcu v mene svojho klienta prostredníctvom súdneho vykonávateľa. Advokát podá listiny na začatie súdneho konania na miestne príslušných obvodných súdoch alebo na odvolacom súde.

8. V akom jazyku môžem podať návrh? Môžem podať návrh ústne alebo ho musím podať v písomnej forme? Môžem poslať návrh faxom alebo elektronickou poštou?

Na súdoch možno používať francúzsky, nemecký alebo luxemburský jazyk bez toho, že by boli dotknuté osobitné ustanovenia týkajúce sa niektorých vecí. V praxi sa najbežnejšie používa francúzsky jazyk.

Až na niektoré zriedkavé výnimky v konaní na zmierovacích súdoch (napríklad návrhy na vydanie platobného rozkazu) musia byť návrhy súdu predložené písomne. Dokumenty zaslané faxom alebo elektronickou poštou sú neprijateľné.

9. Sú nejaké osobitné tlačivá na podávanie žalôb, a ak nie, akým spôsobom mám podať návrh? Aké sú náležitosti návrhu?

Odpoveď na túto otázku vo všeobecnosti závisí od odlišností uvedených pod otázkou 6.

Pri niektorých osobitných prípadoch(napríklad návrhy na vydanie platobného rozkazu na dlžné peňažné sumy alebo za nezaplatené faktúry) jestvujú formuláre, ktoré treba vyplniť. Predvolania na zmierovacie súdy, návrhy alebo predvolania na obvodné súdy a odvolaniae na vyššie súdy musia v zásade obsahovať niektoré povinné náležitosti a byť spísané podľa presných foriem, inak budú neplatné. Na tento účel nejestvujú vopred vyhotovené formuláre.

HoreHore

10. Musím platiť súdne poplatky? Ak áno, kedy? Musím si od začiatku platiť advokáta?

Súdne trovy treba zaplatiť v zásade vtedy, keď sa konanie na súde končí. Sudca môže taktiež dať príkaz na zaplatenie kaucie alebo preddavku (=zálohy) jednej alebo viacerým sporným stranám (napríklad v prípade znaleckého dokazovania nariadeného súdom).

Odmena advokáta jeho klientom je predmetom dohody medzi týmito dvoma osobami. V praxi je zvykom vyplatiť advokátovi preddavok (=zálohu).

11. Môžem požiadať o oslobodenie od súdnych poplatkov a bezplatnú právnu pomoc? (Téma „Súdna Právna pomoc“.)

ĎALŠÍ PRIEBEH KONANIA

12. Kedy sa moja žaloba úradne považuje za podanú? Dajú mi orgány potvrdenie o tom, že bola záležitosť riadne podaná?

Odpoveď na túto otázku opäť závisí od odlišností uvedených v otázke 6.

Pokiaľ účastník v konaní vystupuje sám, potom v prípadoch, ak to zákon pripúšťa, bude navrhovateľ informovaný súdom o ďalšom postupe po jeho postúpení sporu súdu.

Pokiaľ spor má byť alebo je postúpený súdu advokátom v mene jeho klienta, súd bude informovať advokáta o ďalšom postupe po postúpení sporu súdu. Advokát bude môcť poskytnúť svojmu klientovi informácie o časovom harmonograme úkonov, pokiaľ sú tieto k dispozícii, alebo ich možno predpokladať.

13. Dostanem presné informácie o priebehu ďalších procesných úkonov (napr. o termíne pojednávania)?

Na získanie odpovede pozri tiež odpoveď uvedenú na predchádzajúcu otázku.

Inak termín na dostavenie sa pred súd je v zásade stanovená zákonom, alebo môže byť stanovená či dohodnutá medzi stranami okrem termínov, ktoré sudca môže stanoviť, aby osobne vypočul jednu zo strán alebo tretie osoby.

Bližšie informácie

 • Luxemburská legislatíva français: právny portál vlády Luxemburského veľkovojvodstva
 • Luxemburská advokátska komora Deutsch - English - français

« Návrh na začatie konania - Všeobecné informácie | Luxembursko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 04-05-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo