Europese Commissie > EJN > Aanhangigmaking van zaken bij de rechter > Luxemburg

Laatste aanpassing: 04-05-2006
Printversie Voeg toe aan favorieten

Aanhangigmaking van zaken bij de rechter - Luxemburg

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De originele taalversie is bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


U hebt een geschil met een onderneming, een vakman, uw werkgever, een familielid, of enige andere persoon, in eigen land of in het buitenland. Om dit geschil op te lossen, dient U zich een aantal vragen te stellen, zoals: 

INHOUDSOPGAVE

1. Is het nodig dat ik mij tot een rechtbank wend? 1.
2. Is het nog niet te laat om mij tot een rechtbank te wenden? 2.
3. Is het zeker dat ik mij tot een rechtbank van Luxemburg moet wenden? 3.
4. Tot welke rechter of rechtbank van Luxemburg moet ik mij meer specifiek wenden, gelet op mijn woonplaats en die van de andere partij, of gelet op andere factoren die mijn zaak aan een bepaalde plaats binden? 4.
5. Tot welke rechter of rechtbank in deze lidstaat moet ik mij wenden, gelet op de aard van mijn zaak en het bedrag waar het om gaat? 5.
6. Kan ik alleen een zaak aanhangig maken of heb ik een tussenpersoon nodig, bijvoorbeeld een advocaat die mij voor de rechtbank vertegenwoordigt? 6.
7. Tot wie moet ik mij concreet wenden: tot de ontvangstbalie of de griffie van het gerecht of tot enige andere dienst? 7.
8. In welke taal kan ik mijn vordering indienen? Kan het mondeling of moet het schriftelijk? Kan ik mijn vordering per fax of e-mail aanhangig maken? 8.
9. Bestaan er standaardformulieren om een zaak aanhangig te maken en, zoniet, hoe moet een vordering worden ingediend? Zijn er elementen die een dossier noodzakelijk moet bevatten? 9.
10. Moeten er aan het gerecht kosten worden betaald? Zo ja, wanneer moeten die worden betaald? Moet de advocaat meteen bij het indienen van de vordering worden betaald? 10.
11. Kom ik in aanmerking voor rechtshulp? (informatiedossier 'rechtshulp'11.
12. Vanaf welk moment wordt mijn vordering daadwerkelijk geacht aanhangig te zijn? Krijg ik van de autoriteiten een bevestiging dat de zaak op geldige wijze aanhangig is gemaakt? 12.
13. Kan ik nauwkeurige inlichtingen krijgen over het tijdschema voor de stappen die op de aanhangigmaking volgen (bijvoorbeeld de termijn waarbinnen de zaak voorkomt)? 13.

 

Vooraf te stellen vragen:

1. Is het nodig dat ik mij tot een rechtbank wend?

Het is immers mogelijk dat beter gebruik wordt gemaakt van de ' Alternatieve geschillenbeslechting'. (Zie het betrokken informatiedossier) .

2. Is het nog niet te laat om mij tot een rechtbank te wenden?

De termijnen om een zaak bij het gerecht aanhangig te maken, verschillen naargelang het geval. Vragen in verband met termijnen kunnen worden beantwoord door een raadsman of door een bureau dat burgers informatie over de toegang tot het recht verschaft.

3. Is het zeker dat ik mij tot een rechtbank van Luxemburg moet wenden?

Zie informatiedossier ' Bevoegdheid van de rechtbanken ' .

4. Tot welke rechter of rechtbank van Luxemburg moet ik mij meer specifiek wenden, gelet op mijn woonplaats en die van de andere partij, of gelet op andere factoren die mijn zaak aan een bepaalde plaats binden?

Zie informatiedossier Bevoegdheid van de rechtbanken - Luxemburg ' .

5. Tot welke rechter of rechtbank in deze lidstaat moet ik mij wenden, gelet op de aard van mijn zaak en het bedrag waar het om gaat?

Zie informatiedossier ' Bevoegdheid van de rechtbanken - Luxemburg .

Wijze waarop een zaak bij een rechtbank aanhangig wordt gemaakt

6. Kan ik alleen een zaak aanhangig maken of heb ik een tussenpersoon nodig, bijvoorbeeld een advocaat die mij voor de rechtbank vertegenwoordigt?

Het antwoord op deze vraag hangt af van de waarde en het voorwerp van het geding.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Onder voorbehoud van enkele bij wet vastgelegde uitzonderingen is de regeling als volgt:

 • Wanneer de waarde van het geding niet hoger is dan 10 000 EUR, valt het in beginsel onder de bevoegdheid van de justice de paix (vredegerecht). De partijen kunnen hier persoonlijk verschijnen of zich laten vertegenwoordigen door een advocaat of door een persoon die over een bijzondere volmacht beschikt.
 • Wanneer de waarde van het geding hoger is dan 10 000 EUR, valt het in beginsel onder de bevoegdheid van de tribunaux d'arrondissement (arrondissementsrechtbank). Bij deze gerechten is de vertegenwoordiging door een advocaat (avocat à la cour) verplicht, behalve voor vorderingen in kort geding of bij toepassing van de handelsrechtelijke procedure, wanneer de partijen persoonlijk kunnen verschijnen of zich kunnen laten bijstaan of vertegenwoordigen. Voor de cour supérieure de justice (hogere rechtbank die de beroepsprocedures behandelt) is de vertegenwoordiging door een advocaat (avocat à la cour) verplicht.
 • Bepaalde zaken vallen ongeacht hun waarde (die hoger kan zijn dan 10 000 EUR) onder de bevoegdheid van de justices de paix, bijv. geschillen inzake arbeidsrecht, geschillen tussen huurders en verhuurders, vorderingen in het kader van een schuldenregeling en onderhoudsvorderingen, voorzover deze niet kaderen in een echtscheidingsvordering of een scheiding van tafel en bed. In deze gevallen kunnen de partijen zelf de vordering aanhangig maken, vaak bij een aan de rechter geadresseerd verzoekschrift (eenvoudigere en goedkopere procedure dan bij de tribunal d'arrondissement), en persoonlijk voor de justices de paix verschijnen.

7. Tot wie moet ik mij concreet wenden: tot de ontvangstbalie of de griffie van het gerecht of tot enige andere dienst?

Het antwoord op deze vraag hangt af van de onder het voorgaande punt vermelde verschillen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Voor de onder 1 vermelde vorderingen kunnen de partijen zich rechtstreeks tot de territoriaal bevoegde justices de paix wenden (de hoofdgriffiers van deze gerechten zullen de verzoekschriften in ontvangst nemen).

Voor de onder 2 vermelde vorderingen moeten de partijen zich in principe tot een advocaat wenden, die de tegenpartij in naam van zijn cliënt door een gerechtsdeurwaarder zal laten dagvaarden. De advocaat zal de stukken die het geding inleiden indienen bij het territoriaal bevoegde tribunal d'arrondissement of cour supérieure de justice.

8. In welke taal kan ik mijn vordering indienen? Kan het mondeling of moet het schriftelijk? Kan ik mijn vordering per fax of e-mail aanhangig maken?

 • In de rechtbanken kan het Frans, Duits of Luxemburgs worden gebruikt, onder voorbehoud van bijzondere regeling voor bepaalde zaken. In de praktijk wordt het Frans het vaakst gebruikt.
 • Behoudens enkele uitzonderingen bij de justices de paix voor bepaalde bijzondere zaken (bijv. verzoeken om een dwangbevel) moeten rechtsvorderingen schriftelijk worden ingediend. Per fax of e-mail verstuurde documenten worden niet aanvaard.

9. Bestaan er standaardformulieren om een zaak aanhangig te maken en, zoniet, hoe moet een vordering worden ingediend? Zijn er elementen die een dossier noodzakelijk moet bevatten?

Het antwoord op deze vraag hangt samen met het onderscheid dat in het antwoord op de eerste vraag is gemaakt.

Voor bepaalde zaken (bijv. verzoeken om een dwangbevel voor verschuldigde bedragen of niet-betaalde facturen) kan een formulier worden ingevuld.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Oproepingen voor de justices de paix, verzoekschriften of dagvaardingen voor de tribunaux d'arrondissement en akten die een beroep inleiden voor de hogere rechtscolleges moeten in beginsel op straffe van nietigheid bepaalde verplichte vermeldingen bevatten en aan precieze vormvoorschriften voldoen. Hiervoor bestaan er geen voorgedrukte formulieren.

10. Moeten er aan het gerecht kosten worden betaald? Zo ja, wanneer moeten die worden betaald? Moet de advocaat meteen bij het indienen van de vordering worden betaald?

De gerechtskosten moeten in beginsel aan het einde van de procedure worden betaald. De rechter kan ook de betaling van een waarborg of voorschot opleggen aan een of meer bij de procedure betrokken partijen (bijv. in geval van een door het gerecht bevolen deskundig onderzoek).

De betaling van de advocaat wordt geregeld volgens de met zijn cliënt gesloten overeenkomst. Het is gebruikelijk dat aan de advocaat een voorschot wordt betaald.

11. Kom ik in aanmerking voor rechtshulp? (informatiedossier 'rechtshulp')

Gevolgen van de aanhangigmaking

12. Vanaf welk moment wordt mijn vordering daadwerkelijk geacht aanhangig te zijn? Krijg ik van de autoriteiten een bevestiging dat de zaak op geldige wijze aanhangig is gemaakt?

Ook het antwoord op deze vraag hangt samen met het onderscheid dat in het antwoord op de eerste vraag is gemaakt.

Indien de vordering in de gevallen waarin in deze mogelijkheid voorzien is door de verzoekende partij zelf aanhangig is gemaakt, zal de verzoekende partij door het gerecht over het verloop van de procedure worden geïnformeerd.

Bij door een advocaat in naam van zijn cliënt aanhangig gemaakte vorderingen, zal het gerecht de advocaat over het verloop van de procedure informeren, aangezien hij de wettelijke vertegenwoordiger is van zijn cliënt. De advocaat kan zijn cliënt inlichtingen verstrekken over de data van zittingen voorzover deze beschikbaar of vooraf bepaald zijn.

13. Kan ik nauwkeurige inlichtingen krijgen over het tijdschema voor de stappen die op de aanhangigmaking volgen (bijvoorbeeld de termijn waarbinnen de zaak voorkomt)?

Zie ook het antwoord op de vorige vraag.

De termijn waarbinnen de zaak voorkomt, is in beginsel bij wet bepaald, of kan door de partijen worden vastgelegd of overeengekomen. Daarnaast kunnen door de rechter zittingsdagen worden bepaald om de partijen of derden te horen.

Nadere inlichtingen

« Aanhangigmaking van zaken bij de rechter - Algemene informatie | Luxemburg - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 04-05-2006

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk