Eiropas Komisija > ETST > Lietu iesniegšana tiesā > Luksemburga

Pēdējo reizi atjaunots: 22-05-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Lietu iesniegšana tiesā - Luksemburga

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


Jums ir radies konflikts ar kādu uzņēmumu, kādas profesijas pārstāvi, jūsu darba devēju, kādu jūsu ģimenes locekli vai jelkādu citu personu – jūsu valstī vai ārzemēs. Lai konfliktu atrisinātu, jums jāuzdod sev vairāki jautājumi, tai skaitā: 

SATURS

1. Vai man noteikti jāvēršas tiesā? 1.
2. Vai jau nav beidzies termiņš, lai es varētu vērsties tiesā? 2.
3. Vai es esmu pārliecināts, ka man jāgriežas tiesā Luksemburgā? 3.
4. Ja jā, kādā tieši tiesā Luksemburgā man jāvēršas atkarībā no manas dzīvesvietas un otrās puses dzīvesvietas vai citām manā prasībā minētām vietas norādēm? 4.
5. Kādā tiesā man jāvēršas šajā dalībvalstī, ņemot vērā manas prasības raksturu un summu, par kuru ir runa? 5.
6. Vai vērsties tiesā es varu viens pats, vai arī jārīkojas caur starpnieku un, piemēram, jālūdz advokātam mani pārstāvēt? 6.
7. Pie kā konkrēti man jāvēršas – apmeklētāju pieņemšanas nodaļā, tiesas kancelejā vai citā dienestā? 7.
8. Kādā valodā man jāizklāsta prasība? Vai es varu to darīt mutiski, vai arī tas noteikti jādara rakstveidā? Vai es varu prasību nosūtīt pa faksu vai elektronisko pastu? 8.
9. Vai vēršoties tiesā, pastāv iesnieguma veidlapas? Ja nē, kā uzsākt tiesvedību? Vai lietas materiālos noteikti jābūt kādiem elementiem? 9.
10. Vai jāmaksā tiesas nodeva? Ja jā, kad? Vai pirms prasības iesniegšanas jāmaksā advokātam? 10.
11. Vai es varu tikt atbrīvots no tiesas izdevumu nomaksas? (Tēma „Atbrīvošana no tiesas izdevumu nomaksas” 11.
12. No kura brīža mana prasība tiek oficiāli uzskatīta par iesniegtu? Vai attiecīgās iestādes man apliecinās, ka vēršanās tiesā veikta pienācīgā veidā? 12.
13. Vai es varu saņemt precīzas ziņas par pasākumu grafiku pēc vēršanās tiesā (piemēram, tiesā ierašanās termiņš)? 13.

 

JAUTĀJUMI PIRMS VĒRŠANĀS TIESĀ

1. Vai man noteikti jāvēršas tiesā?

Tiešām, priekšroku varētu dot alternatīvajiem strīdu risināšanas veidiem. Skat. šo tēmu.

2. Vai jau nav beidzies termiņš, lai es varētu vērsties tiesā?

Noilguma termiņi ir dažādi – atkarībā no konkrētā gadījuma. Jautājumu par noilguma termiņiem var izskaidrot juriskonsults vai informācijas birojs jautājumos par pilsoņu vēršanos tiesā.

3. Vai es esmu pārliecināts, ka man jāgriežas tiesā Luksemburgā?

Skat. tēmu „Tiesu piekritība

4. Ja jā, kādā tieši tiesā Luksemburgā man jāvēršas atkarībā no manas dzīvesvietas un otrās puses dzīvesvietas vai citām manā prasībā minētām vietas norādēm?

Skat. tēmu „Tiesu piekritība – Luksemburga

5. Kādā tiesā man jāvēršas šajā dalībvalstī, ņemot vērā manas prasības raksturu un summu, par kuru ir runa?

Skat. tēmu „Tiesu piekritība – Luksemburga

Lapas augšmalaLapas augšmala

SOĻI, KAS JĀVEIC, LAI VĒRSTOS TIESĀ

6. Vai vērsties tiesā es varu viens pats, vai arī jārīkojas caur starpnieku un, piemēram, jālūdz advokātam mani pārstāvēt?

Atbilde uz šo jautājumu ir atkarīga no prasības summas un no strīda jomas.

Shematiski to var parādīt sekojošā veidā, izņemot īpašus likumā paredzētus gadījumus:

 1. Ja strīds ir par summu, kas nepārsniedz 10 000 eiro, tas principā ir piekritīgs miertiesām (justices de paix). Šo tiesu priekšā puses var stāties personīgi vai ar pārstāvja starpniecību; ja pārstāvis nav advokāts, viņam jābūt speciālai pilnvarai (mandātam)
 2. Ja strīds ir par summu, kas pārsniedz 10 000 eiro, tas principā ir piekritīgs apgabaltiesām (tribunaux d’arrondissement). Šajās tiesās puses pārstāv tiesas advokāts (= advokāta nozīmēšana), izņemot prasības par pagaidu noregulējumu un prasības, kas tiek izskatītas saskaņā ar komercprocesu, kur puses var stāties tiesas priekšā personīgi, bet var arī pieaicināt kādu, vai likt sevi pārstāvēt. Augstākajā tiesā (cour supérieure de justice) (= apelācijas tiesa (cour d’appel)) puses pārstāv tiesas advokāts.
 3. Atsevišķas jomas neatkarīgi no prasības summas, pat ja tā pārsniedz 10 000 eiro, ir piekritīgas miertiesām: piemēram, darba tiesību strīdi, strīdi starp nekustamā īpašuma iznomātājiem un nomniekiem, prasības, kas izriet no likuma par pārmērīgu parādu, prasības par uzturnaudu un alimentiem, izņemot tās, kas saistītas ar pieteikumu par laulības šķiršanu vai laulāto šķirtību. Šajos gadījumos puses pašas var celt prasību, visbiežāk ar iesniegumu rakstveidā, kas tiek nosūtīts tiesnesim (= vienkāršota un lētāka procedūra nekā procedūra apgabaltiesā) un personīgi stāties miertiesu priekšā.

7. Pie kā konkrēti man jāvēršas – apmeklētāju pieņemšanas nodaļā, tiesas kancelejā vai citā dienestā?

Atbilde uz šo jautājumu ir atkarīga no iepriekšējā punktā minētajām atšķirībām.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Apakšpunktā minēto prasību gadījumā puses var griezties tieši teritoriāli kompetentajās miertiesās (prasības saņem šo tiesu kancelejas vadītāji).

Apakšpunktā minēto prasību gadījumā puses principā var griezties pie advokāta, kurš sava klienta vārdā ar tiesu izpildītāja starpniecību izsauks uz tiesu pretējo pusi. Advokāts iesniegs prasības pieteikumu teritoriāli kompetentajās apgabaltiesās vai augstākajā tiesā.

8. Kādā valodā man jāizklāsta prasība? Vai es varu to darīt mutiski, vai arī tas noteikti jādara rakstveidā? Vai es varu prasību nosūtīt pa faksu vai elektronisko pastu?

Tiesās var izmantot franču, vācu vai luksemburgiešu valodu, neskarot īpašos noteikumus attiecībā uz atsevišķām jomām. Praksē visbiežāk tiek lietota franču valoda.

Ar dažiem retiem izņēmumiem miertiesās atsevišķās īpašās jomās (piemēram, prasības par maksājuma rīkojumiem) prasības jāiesniedz rakstveidā. Pa faksu vai e-pastu nosūtītie dokumenti netiek pieņemti.

9. Vai vēršoties tiesā, pastāv iesnieguma veidlapas? Ja nē, kā uzsākt tiesvedību? Vai lietas materiālos noteikti jābūt kādiem elementiem?

Vispārējā gadījumā atbilde uz šo jautājumu ir atkarīga no 6. jautājuma atbildēs minētajām atšķirībām.

Atsevišķās īpašās jomās (piemēram, prasības par maksājuma rīkojumiem par naudas summām, kas pienākas, vai nenomaksātiem rēķiniem) pastāv veidlapas, kas jāaizpilda. Izsaukumiem uz miertiesu, iesniegumiem vai izsaukumiem uz apgabaltiesām un pārsūdzības rakstiem augstākas instances tiesā principā jāsatur noteiktas obligātas norādes un jābūt sastādītiem precīzā formā, pretējā gadījumā tie būs spēkā neesoši. Iepriekš sagatavotas veidlapas šim nolūkam nepastāv.

Lapas augšmalaLapas augšmala

10. Vai jāmaksā tiesas nodeva? Ja jā, kad? Vai pirms prasības iesniegšanas jāmaksā advokātam?

Tiesas izdevumi principā būs jāmaksā, kad lietas izskatīšana beigsies. Tiesnesis var arī pieprasīt, lai viena vai vairākas lietā iesaistītās puses samaksātu drošības naudu vai iepriekšēju honorāru (= avansu) (piemēram, gadījumā, ja tiesa ir nozīmējusi ekspertīzi)

Klienta advokātam maksājamā atlīdzība tiek noteikta, vienojoties šīm divām personām. Praksē parasti advokātam tiek maksāts iepriekšējs honorārs (= avanss).

11. Vai es varu tikt atbrīvots no tiesas izdevumu nomaksas? (Tēma „Atbrīvošana no tiesas izdevumu nomaksas” )

TIESĀ VĒRŠANĀS TĀLĀKĀ GAITA

12. No kura brīža mana prasība tiek oficiāli uzskatīta par iesniegtu? Vai attiecīgās iestādes man apliecinās, ka vēršanās tiesā veikta pienācīgā veidā?

Un atkal atbilde uz šo jautājumu ir atkarīga no 6. jautājuma atbildēs minētajām atšķirībām.

Ja gadījumos, kad likums to atļauj, tiesā vērsies pats prasītājs, tiesa viņu informēs par viņa prasības tālāko gaitu.

Ja advokāts ir tas, kuram klienta vārdā jāiesniedz prasība vai kurš to ir iesniedzis, tiesa informēs advokātu par prasības tālāko gaitu, tā kā advokāts ir sava klienta likumīgais pārstāvis. Advokāts varēs sniegt savam klientam ziņas par pasākumu grafiku, kad tās būs pieejamas vai paredzamas.

13. Vai es varu saņemt precīzas ziņas par pasākumu grafiku pēc vēršanās tiesā (piemēram, tiesā ierašanās termiņš)?

Skat. atbildi uz iepriekšējo jautājumu.

Starp citu, tiesā ierašanās termiņš principā ir noteikts ar likumu, vai arī var tikt noteikts, pusēm vienojoties, ārpus tiesā ierašanās termiņiem, kurus var noteikt tiesnesis, lai personīgi uzklausītu vienu no pusēm vai trešās personas.

Cita informācija

 • Luksemburgas likumdošana: Luksemburgas Lielhercogistes juridiskais portāls français
 • Luksemburgas Advokātu kolēģija Deutsch - English - français

« Lietu iesniegšana tiesā - Vispārīgas ziņas | Luksemburga - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 22-05-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste