Europos Komisija > ETIT > Ieškinio perdavimas teismui > Liuksemburgas

Naujausia redakcija: 03-05-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Ieškinio perdavimas teismui - Liuksemburgas

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


Nesutariate su įmone, specialistu, darbdaviu, savo šeimos nariu ar kuriuo kitu asmeniu savo šalyje ar užsienyje. Siekdamas išspręsti šį konfliktą privalote pateikti sau keletą klausimų, pavyzdžiui: 

TURINIO LENTELE

1. Ar man būtina kreiptis į teismą? 1.
2. Ar nepavėlavau pareikšti ieškinio? 2.
3. Ar tikrai man reikia kreiptis į Liuksemburgo teismą? 3.
4. Jei taip, į kokį konkrečiai teismą Liuksemburge turėčiau kreiptis, turint galvoje mano ir atsakovo gyvenamąją vietą ar kitas aplinkybes, nulemiančias mano ieškinio pareiškimo vietą? 4.
5. Į kurį teismą turiu kreiptis šioje valstybėje narėje atsižvelgdamas į mano ieškinio pobūdį ir ginčijamos sumos dydį? 5.
6. Ar galiu pareikšti ieškinį teismui pats, ar man reikia kreiptis į tarpininką ir, pavyzdžiui, būti atstovaujamam advokato? 6.
7. Kur konkrečiai turiu kreiptis: į priimamąjį, į teismo raštinę ar į kitą valdžios įstaigą? 7.
8. Kuria kalba reikia pareikšti ieškinį? Ar galiu tai padaryti žodžiu, ar būtina rašyti raštu? Ar galiu savo pareiškimą nusiųsti faksu ar elektroniniu paštu? 8.
9. Ar yra ieškinio pareiškimų šablonų, jei ne, kaip pradėti procedūrą? Ar yra dalykų, kuriuos privaloma nurodyti byloje? 9.
10. Ar reikia sumokėti teismo mokesčius? Jei taip, tai kada? Ar advokatui reikia mokėti iškart po to, kai pareiškiamas ieškinys? 10.
11. Ar galiu gauti teisinę pagalbą? (Skyrius ,,Teisinė pagalba”). 11.
12. Nuo kada mano ieškinys laikomas oficialiai priimtu? Ar atitinkamos institucijos man praneš, kad mano ieškinys pareikštas tinkamai? 12.
13. Ar galiu gauti tikslią informaciją apie tolesnių veiksmų terminus (pavyzdžiui, kada atvykti į teismą)? 13.

 

KLAUSIMAI PRIEŠ KREIPIANTIS Į TEISMĄ

1. Ar man būtina kreiptis į teismą?

Iš tiesų gali būti geriau pasinaudoti alternatyviais ginčų sprendimo būdais. Žr. atitinkamą skyrių.

2. Ar nepavėlavau pareikšti ieškinio?

Senaties terminai kiekvienu konkrečiu atveju yra skirtingi. Į klausimą dėl ieškinio senaties termino gali atsakyti juridinis konsultantas arba piliečių informacijos dėl kreipimosi į teismą biuras.

3. Ar tikrai man reikia kreiptis į Liuksemburgo teismą?

Žr. skyrių ,,Teismų jurisdikcija”.

4. Jei taip, į kokį konkrečiai teismą Liuksemburge turėčiau kreiptis, turint galvoje mano ir atsakovo gyvenamąją vietą ar kitas aplinkybes, nulemiančias mano ieškinio pareiškimo vietą?

Žr. skyrių ,,Teismų jurisdikcija - Liuksemburgas”.

5. Į kurį teismą turiu kreiptis šioje valstybėje narėje atsižvelgdamas į mano ieškinio pobūdį ir ginčijamos sumos dydį?

Žr. skyrių ,,Teismų jurisdikcija - Liuksemburgas”.

viršųviršų

KĄ REIKIA DARYTI KREIPIANTIS Į TEISMĄ

6. Ar galiu pareikšti ieškinį teismui pats, ar man reikia kreiptis į tarpininką ir, pavyzdžiui, būti atstovaujamam advokato?

Atsakymas į šį klausimą priklauso nuo ginčo vertės ir objekto.

Išskyrus specialias įstatymų numatytas išimtis, bendrais bruožais schema atrodytų taip:

 1. Jei ginčo vertė mažesnė nei 10 000 eurų, jį paprastai sprendžia taikos teisėjai. Šiuose teismuose gali dalyvauti šalys asmeniškai arba atstovaujamos advokatų ar specialų įgaliojimą turinčių asmenų.
 2. Jei ginčo vertė didesnė nei 10 000 eurų, jį paprastai sprendžia apygardos teismai (tribunaux d'arrondissement). Šiuose teismuose turite būti atstovaujamas advokato ( = constitution d'avocat), išskyrus supaprastintos teisenos ir ieškinių, svarstomų komercinio proceso tvarka, atvejus, kuomet šalys gali dalyvauti asmeniškai, taip pat kartu su pagalbininkais arba būti atstovaujamos. Aukščiausiajame teisme (= apeliaciniame teisme) turite būti atstovaujamas teismo advokato.
 3. Kai kurios bylos, net jei jų vertė yra didesnė nei 10 000 eurų, priklauso taikos teismų jurisdikcijai: pavyzdžiui, darbo teisės ginčai, ginčai tarp pastatų nuomotojų ir nuomininkų, ieškiniai, nagrinėjami pagal įstatymą dėl įsiskolinimo, ieškiniai dėl išlaikymo, išskyrus ieškinius, pateiktus kartu su prašymu dėl ištuokos ar separacijos. Tokiais atvejais šalys gali pačios pareikšti ieškinį, dažniausiai raštu pateikiamą teisėjui (=supaprastinta ir pigesnė procedūra nei apygardos teismuose) ir asmeniškai dalyvauti nagrinėjant bylą taikos teisme.

7. Kur konkrečiai turiu kreiptis: į priimamąjį, į teismo raštinę ar į kitą valdžios įstaigą?

Atsakymas į šį klausimą priklauso nuo pirmesniame punkte nurodytų aplinkybių.

viršųviršų

Dėl ieškinių pagal 1 punktą šalys gali kreiptis tiesiogiai į teritorinį taikos teismą (konkrečiai pareiškimus priima teismo raštinės vadovai (greffier en chef) ).

Dėl ieškinių pagal 2 punktą šalys paprastai turi kreiptis į advokatą, kuris savo kliento vardu per teismo antstolį (huissier de justice) įteiks kitai šaliai pranešimą apie jam iškeltą bylą. Advokatas įteiks bylai pradėti reikalingus dokumentus atitinkamam apygardos arba aukščiausiajam teismui.

8. Kuria kalba reikia pareikšti ieškinį? Ar galiu tai padaryti žodžiu, ar būtina rašyti raštu? Ar galiu savo pareiškimą nusiųsti faksu ar elektroniniu paštu?

Teisme galima vartoti prancūzų, vokiečių arba liuksemburgiečių kalbas nenusižengiant specialioms tam tikrų bylų nuostatoms. Praktiškai dažniausiai vartojama prancūzų kalba.

Išskyrus keletą retų išimčių, leidžiamų taikos teismuose tam tikroms byloms (pavyzdžiui, ieškiniai dėl teismo įsakymo mokėti), pareiškimai teismui turi būti įteikiami raštu. Faksu ar elektroniniu paštu siunčiami dokumentai nepripažįstami.

9. Ar yra ieškinio pareiškimų šablonų, jei ne, kaip pradėti procedūrą? Ar yra dalykų, kuriuos privaloma nurodyti byloje?

Iš principo atsakymas į šį klausimą priklauso nuo 6 klausime nurodytų aplinkybių.

Kai kurioms specialioms byloms (pavyzdžiui, ieškiniai dėl mokėjimo nurodymų dėl nesumokėtų sumų ar neapmokėtų sąskaitų) yra šablonai, kuriuos galima užpildyti. Paprastai pareiškimuose taikos teisėjui, skunduose ir ieškiniuose apygardos teismams bei apeliaciniuose dokumentuose aukštesnėms teismų institucijoms turi būti laikomasi tam tikrų privalomų formuluočių, ir jie turi būti specialios formos, kitaip bus negaliojantys. Jiems nėra sukurta šablonų.

viršųviršų

10. Ar reikia sumokėti teismo mokesčius? Jei taip, tai kada? Ar advokatui reikia mokėti iškart po to, kai pareiškiamas ieškinys?

Paprastai teismo išlaidas reikia apmokėti pasibaigus teismo procesui. Teisėjas taip pat gali nurodyti vienai arba kelioms bylos šalims sumokėti užstatą arba avansą (pavyzdžiui, kai teismas paskiria atlikti ekspertizę).

Kaip klientas atsilygina savo advokatui, priklauso nuo jų sudarytos sutarties. Paprastai advokatui įprasta sumokėti užstatą (avansą).

11. Ar galiu gauti teisinę pagalbą? (Skyrius ,,Teisinė pagalba”).

VEIKSMAI PO IEŠKINIO PAREIŠKIMO

12. Nuo kada mano ieškinys laikomas oficialiai priimtu? Ar atitinkamos institucijos man praneš, kad mano ieškinys pareikštas tinkamai?

Atsakymas į šį klausimą vėl priklauso nuo 6 klausime nurodytų aplinkybių.

Jei į teismą kreipėsi pats ieškovas, kai įstatymas tokią galimybę numato, tuomet ieškovui bus pranešta apie jo proceso rezultatus.

Jei procesą turi pradėti arba jį pradėjo advokatas savo kliento vardu, teismas jį informuos apie proceso eigą, kadangi jis yra teisėtas savo kliento atstovas. Advokatas gali informuoti savo klientą apie įvykių datas, jei jos yra žinomos arba jas galima numatyti.

13. Ar galiu gauti tikslią informaciją apie tolesnių veiksmų terminus (pavyzdžiui, kada atvykti į teismą)?

Žr. atsakymą į ankstesnį klausimą.

Beje, atvykimo į teismą terminą paprastai nustato įstatymas arba jis gali būti nustatytas arba suderintas šalių susitarimu, nepriklausomai nuo atvykimo į teismą terminų, kuriuos gali nustatyti teisėjas, ypač siekdamas asmeniškai išklausyti vieną šalių arba trečiuosius asmenis.

Papildoma informacija

 • Liuksemburgo teisės aktai français: Liuksemburgo hercogystės vyriausybės teisės tinklalapis
 • Liuksemburgo advokatų kolegija Deutsch - English - français

« Ieškinio perdavimas teismui - Bendro pobūdžio informacija | Liuksemburgas - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 03-05-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė