Evropská komise > ESS > Návrh na zahájení soudního řízení > Lucembursko

Poslední aktualizace: 22-05-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Návrh na zahájení soudního řízení - Lucembursko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


Máte spor s podnikem, živnostníkem, Vaším zaměstnavatelem, rodinným příslušníkem nebo jinou osobou v tuzemsku nebo v zahraničí. Pro vyřešení tohoto sporu je možné položit několik otázek: 

OBSAH

1. Musím se bezpodmínečně obrátit na soud? 1.
2. Platí ještě lhůta, kdy se můžu obrátit na soud? 2.
3. Jsem si jistý, že se musím obrátit na soud v Lucembursku? 3.
4. Pokud ano, na jaký soud se musím v Lucembursku obrátit, na základě mého bydliště a bydliště odpůrce nebo na základě jiných kritérií místní příslušnosti mé žádosti? 4.
5. Na který soud se musím v tomto členském státě obrátit podle předmětu žaloby a výše hodnoty sporu? 5.
6. Mohu podat žalobu sám nebo musím pověřit prostředníka, nechat se například zastupovat advokátem? 6.
7. Na koho se mám konkrétně obrátit: na podatelnu nebo na soudní kancelář nebo na jiný správní orgán? 7.
8. V jakém jazyce mám návrh podat? Mohu ho podat ústně nebo musí být nutně podán písemně? Mohu ho zaslat faxem nebo elektronickou poštou? 8.
9. Existují zvláštní tiskopisy pro soudní žalobu? Pokud ne, jak má být řízení zahájeno? Co vše musí spis nezbytně obsahovat? 9.
10. Musím hradit soudní výlohy? Pokud ano, kdy? Musím od podání mého návrhu platit právního zástupce? 10.
11. Mohu využívat příspěvek na úhradu soudních výloh? (Téma „právní pomoc“) 11.
12. Od kdy platí můj návrh jako úředně přijatý? Potvrdí mi orgány, že byla moje žaloba náležitě podána? 12.
13. Dostanu přesné údaje o průběhu kroků navazujících na tuto žalobu (např. lhůta pro dostavení se k soudu)? 13.

 

OTÁZKY PŘEDCHÁZEJÍCÍ ŽALOBĚ

1. Musím se bezpodmínečně obrátit na soud?

Mohlo by být skutečně lepší pokusit se o alternativní formy urovnávání sporů - modes alternatifs de résolution des conflits. Viz toto téma.

2. Platí ještě lhůta, kdy se můžu obrátit na soud?

Promlčecí lhůty jsou různé podle daného případu. Otázku promlčecí lhůty si lze vyjasnit s právním poradcem nebo v informační kanceláři pro občany o postupu u soudu.

3. Jsem si jistý, že se musím obrátit na soud v Lucembursku?

Viz téma „Soudní příslušnost“ - „Compétence des tribunaux

4. Pokud ano, na jaký soud se musím v Lucembursku obrátit, na základě mého bydliště a bydliště odpůrce nebo na základě jiných kritérií místní příslušnosti mé žádosti?

Viz téma „Soudní příslušnost“ - „Compétence des tribunaux

5. Na který soud se musím v tomto členském státě obrátit podle předmětu žaloby a výše hodnoty sporu?

Viz téma „Soudní příslušnost“ - „Compétence des tribunaux

POSTUP PODÁVÁNÍ ŽALOBY

NahoruNahoru

6. Mohu podat žalobu sám nebo musím pověřit prostředníka, nechat se například zastupovat advokátem?

Odpověď na tuto otázku závisí na hodnotě a podstatě sporu.

Lze to vyjádřit schématicky následujícím způsobem, pokud se nevyskytují zvláštní výjimky stanovené zákony:

 1. Pokud se spor týká hodnoty nižší než 10.000 EUR, podléhá v zásadě smírčímu soudu. Před tento soud se strany mohou dostavit osobně nebo prostřednictvím zástupce, který, pokud není advokátem, se musí prokázat zvláštním zmocněním (pověřením).
 2. Pokud se spor týká hodnoty vyšší než 10.000 EUR, podléhá v zásadě působnosti městských soudů. Před těmito soudy je nutné zastupování soudním advokátem ( = ustanovení advokáta), s výjimkou zkrácených soudních řízení a takových řízení, která probíhají podle obchodního práva, kde se strany mohou dostavit osobně, ale mohou se také nechat obhajovat nebo zastupovat. Před nejvyšším soudem (= odvolací soud) je nutné zastupování soudním advokátem.
 3. Určité málo významné záležitosti, které i když mají hodnotu vyšší než 10.000 EUR, spadají do působnosti smírčího soudu: např. spory v oblasti pracovního práva, rozepře mezi pronajímateli a nájemci nemovitostí, žaloby vyplývající ze zákona o předlužení, žaloby ve věci výživného s výjimkou takových žalob, které jsou spojeny se žádostí o rozvod nebo rozdělení svazku. V těchto případech mohou strany podat žalobu samy, často návrhem zaslaným v písemné formě soudci (=zjednodušené řízení a ne tak nákladné jako před městským soudem) a dostavit se osobně před smírčí soud.

7. Na koho se mám konkrétně obrátit: na podatelnu nebo na soudní kancelář nebo na jiný správní orgán?

Odpověď na tuto otázku závisí na rozlišeních uvedených v předcházejícím bodě.

NahoruNahoru

Se žalobami v b. 1. se strany mohou obrátit přímo na místně příslušné smírčí soudy (věcně přijímají žaloby hlavní soudní zapisovatelé těchto soudů).

Se žalobami v b. 2. se musí strany v zásadě obracet na advokáta, který jménem svého klienta a prostřednictvím soudního vykonavatele předvolá odpůrce. Advokát předá spisy k zahájení řízení u místně příslušných městských soudů nebo u nejvyššího soudu.

8. V jakém jazyce mám návrh podat? Mohu ho podat ústně nebo musí být nutně podán písemně? Mohu ho zaslat faxem nebo elektronickou poštou?

Před soudem je možné používat francouzský, německý nebo lucemburský jazyk, aniž by byla dotčena zvláštní ustanovení, týkající se určitých záležitostí. V praxi se nejběžněji používá francouzština.

S výjimkou několika řídkých případů týkajících se určitých zvláštních záležitostí řešených smírčím soudem (např. žádosti o platební příkaz) musí být žádosti předkládány v písemné formě. Dokumenty zasílané faxem nebo e-mailem nejsou přijímány.

9. Existují zvláštní tiskopisy pro soudní žalobu? Pokud ne, jak má být řízení zahájeno? Co vše musí spis nezbytně obsahovat?

Odpověď na tuto otázku všeobecně závisí na rozlišení uvedeném v otázce 6.K některým zvláštním záležitostem (např. žádosti o platební příkaz na dlužné peněžní částky nebo k nezaplaceným fakturám) existují tiskopisy, které je nutno vyplnit. Předvolání před smírčí soudy, návrhy nebo předvolání před městské soudy a listiny, kterými budou zahájeny opravné prostředky před nejvyššími soudy, musí v zásadě obsahovat určité povinné záznamy a musí být sestaveny podle přesné formy, jinak budou neplatné. Předtištěné tiskopisy k tomuto účelu neexistují.

10. Musím hradit soudní výlohy? Pokud ano, kdy? Musím od podání mého návrhu platit právního zástupce?

Soudní výlohy se v zásadě platí po ukončení soudního řízení. Soudce může rovněž přikázat složení kauce nebo provize (= záloha), kterou zaplatí jedna nebo několik stran účastnících se v procesu (např. v případě znaleckého posudku nařízeného soudem).

NahoruNahoru

Odměnu advokáta provádí klient podle dohody uzavřené mezi těmito dvěma osobami. V praxi se advokátovi běžně hradí provize (= záloha).

11. Mohu využívat příspěvek na úhradu soudních výloh? (Téma „právní pomoc“)

DALŠÍ PRŮBĚH ŽALOBY

12. Od kdy platí můj návrh jako úředně přijatý? Potvrdí mi orgány, že byla moje žaloba náležitě podána?

Odpověď na tuto otázku opět závisí na rozlišení uvedeném v otázce 6.

Pokud se na soud v případě, kdy to zákon umožňuje, obrátil sám žalobce, bude tedy o dalším průběhu soudního řízení soudem informován žalobce.

Pokud musí být nebo je soudní žaloba podána advokátem jménem jeho klienta, soud o dalším průběhu soudního řízení informuje advokáta, ten je zákonným zplnomocněným zástupcem svého klienta. Advokát může poskytovat svému klientovi informace o průběhu kroků, pokud jsou k dispozici nebo je lze předvídat.

13. Dostanu přesné údaje o průběhu kroků navazujících na tuto žalobu (např. lhůta pro dostavení se k soudu)?

Jako odpověď viz též výše uvedená odpověď na předcházející otázku.

Lhůta pro dostavení se k soudu je mimo jiné v zásadě stanovena zákonem nebo může být stanovena nebo dohodnuta mezi stranami, mimo lhůty pro dostavení se k soudu, které soudce může stanovit zejména proto, aby osobně vyslechl jednu stranu nebo třetí osoby.

Bližší informace

 • Lucemburský právní řád - législation luxembourgeoise français: právní portál vlády Lucemburského velkovévodství
 • Lucemburská advokátní komora - Barreau des avocats de Luxembourg Deutsch - English - français

« Návrh na zahájení soudního řízení - Obecné informace | Lucembursko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 22-05-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království