Europeiska Kommissionen > ERN > Väckande av talan vid domstol > Lettland

Senaste uppdatering: 27-02-2008
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Väckande av talan vid domstol - Lettland

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Måste jag vända mig till domstol? 1.
2. Är det för sent att väcka talan vid domstol? 2.
3. Ska jag väcka talan vid en domstol i Lettland? 3.
4. Vilken domstol i Lettland ska jag vända mig till när det faktum var jag bor, var motparten bor och andra omständigheter kan ha betydelse i målet? 4.
5. Vilken typ av domstol i medlemsstaten ska jag vända mig till när ärendets karaktär och tvistebeloppet kan ha betydelse i målet? 5.
6. Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till ett ombud, exempelvis en advokat, för att väcka talan? 6.
7. Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller någon annanstans? 7.
8. På vilket språk kan jag göra en stämningsansökan? Kan jag väcka talan muntligt eller krävs det skriftlig form? Är det möjligt att använda fax eller e-post? 8.
9. Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler om vad stämningsansökan ska innehålla? 9.
10. Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan? 10.
11. Kan jag få rättshjälp? 11.
12. När anses talan ha väckts? Får jag en bekräftelse från myndigheterna om att talan har väckts på ett riktigt sätt? 12.
13. Kan jag få en tidsplan för ärendets vidare handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten? 13.

 

1. Måste jag vända mig till domstol?

Det är bättre att använda alternativa system för tvistlösning. Se detta ämne.

2. Är det för sent att väcka talan vid domstol?

Tidsfristen för att väcka talan vid domstol varierar beroende på vilken typ av ärende det är frågan om. Frågor om preskriptionstiden kan besvaras av en jurist, en advokat eller ett informationscentrum.

3. Ska jag väcka talan vid en domstol i Lettland?

Se domstolarnas behörighet.

4. Vilken domstol i Lettland ska jag vända mig till när det faktum var jag bor, var motparten bor och andra omständigheter kan ha betydelse i målet?

Se domstolarnas behörighet - Lettland.

5. Vilken typ av domstol i medlemsstaten ska jag vända mig till när ärendets karaktär och tvistebeloppet kan ha betydelse i målet?

Se domstolarnas behörighet - Lettland.

HUR DU VÄCKER TALAN

6. Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till ett ombud, exempelvis en advokat, för att väcka talan?

En ansökan om stämning får ges in av käranden själv eller av dennes ombud. En fullmakt att ge in en ansökan om stämning får ingå i själva stämningsansökan.

Till börjanTill början

7. Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller någon annanstans?

En ansökan om stämning ska ges in till den behöriga domstolens kansli av käranden själv eller av dennes ombud. Stämningsansökningar tas emot under domstolens öppettider av en tjänsteman utsedd av domstolens ordförande, vanligtvis ordförandens assistent eller en tjänsteman vid kansliet. En stämningsansökan kan också skickas per post till domstolens kansli.

8. På vilket språk kan jag göra en stämningsansökan? Kan jag väcka talan muntligt eller krävs det skriftlig form? Är det möjligt att använda fax eller e-post?

Enligt civilprocesslagen ska parterna i målet, om de ger in handlingar på främmande språk, bifoga en vederbörligen bestyrkt översättning till landets officiella språk, dvs. lettiska. Även stämningsansökan kan ges in på ett främmande språk om en vederbörligen bestyrkt översättning till lettiska bifogas. Talan väcks genom att en skriftlig stämningsansökan ges in till domstolen. Stämningsansökan kan skickas per post men inte per fax eller e-post.

9. Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler om vad stämningsansökan ska innehålla?

Det finns inga krav på att en särskild blankett ska användas, men stämningsansökan måste vara skriftlig. Enligt civilprocesslagen ska stämningsansökan innehålla ett visst antal uppgifter, men det finns inga regler för ordningsföljden. Enligt civilprocesslagen ska stämningsansökan innehålla följande uppgifter:

Till börjanTill början

 1. Namnet på den domstol till vilken stämningsansökan inges.
 2. Kärandens och, om talan förs av ett ombud, ombudets, svarandens och tredjemans förnamn, efternamn, personnummer och hemvist. För juridiska personer ska namn, registreringsnummer och säte (styrelsens säte) anges. Svarandens personnummer eller registreringsnummer ska anges om detta är känt.
 3. Föremålet för tvisten.
 4. Det värde som yrkandet avser, om detta kan uttryckas i pengar, samt en beräkning av det belopp som ska drivas in eller som är omtvistat.
 5. De omständigheter som ligger till grund för käromålet och bevis som styrker dessa.
 6. Den rättsliga grunden för yrkandet.
 7. Kärandens yrkanden.
 8. En förteckning över de dokument som bifogas stämningsansökan.
 9. Datum för stämningsansökan och andra uppgifter som behövs för prövningen av ärendet.

För talan i vissa slags ärenden (t.ex. vid äktenskapsskillnad) och vid särskilda rättegångsformer (t.ex. mål om godkännande eller upphävande av en adoption samt mål om skydd och förvaltning av kvarlåtenskap) anges i civilprocesslagen andra krav.

Stämningsansökan ska undertecknas av käranden eller dennes ombud. Om ombudet väcker talan på kärandens vägnar ska en fullmakt eller ett annat dokument som bestyrker ombudets rätt att väcka talan bifogas stämningsansökan.

Kopia av stämningsansökan ska inges till domstolen i så många exemplar som det finns svarande och tredjemän i målet.

Till stämningsansökan ska också bifogas dokument som styrker:

 1. att statliga avgifter och avgifter motsvarande övriga kostnader för domstolen erlagts enligt de bestämmelser och i den omfattning som fastställts i lag,
 2. att bestämmelserna för prövning av ärenden utanför domstol iakttagits, om sådan ska ske enligt lag, och
 3. de omständigheter som yrkandet grundar sig på.

10. Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan?

Domstolsavgift (statlig avgift, expeditionsavgift, kostnader för prövning av målet) måste betalas innan stämningsansökan ges in. Detta kan göras på bank. Rätten ska till förmån för käranden döma svaranden att betala kostnaderna för prövningen av ärendet (advokatkostnaderna, kostnaderna för att infinna sig vid domstols­förhandlingarna och kostnaderna för insamling av bevis) om käromålet helt eller delvis bifallits eller om käranden inte vidhåller sina krav på grund av att svaranden frivilligt tillmötesgått dem efter det att stämningsansökan getts in. Om käromålet ogillas ska rätten till förmån för svaranden döma käranden att betala kostnaderna för prövningen av ärendet.

Till börjanTill början

Frågan om hur en jurists eller advokats arbete ska betalas är en fråga mellan klienten och juristen eller advokaten själva.

11. Kan jag få rättshjälp?

Se rättshjälp.

12. När anses talan ha väckts? Får jag en bekräftelse från myndigheterna om att talan har väckts på ett riktigt sätt?

Domstolen ska diarieföra ärenden och annan korrespondens som inkommit per post eller under besökstiderna samma dag i diariet för inkommande korrespondens. Talan anses därigenom ha väckts samma dag som stämningsansökan inkommit. Om talan inte väckts på ett riktigt sätt eller om inte alla nödvändiga dokument bifogats stämningsansökan ska domaren fatta ett motiverat beslut om att lämna käromålet utan avseende. En kopia av beslutet ska skickas till käranden tillsammans med en uppmaning att avhjälpa bristerna inom viss tid. Denna tidsfrist får inte understiga 20 dagar räknat från och med dagen för avsändandet av beslutet. Om käranden avhjälper bristerna inom föreskriven tid, anses talan ha väckts den dag då stämningsansökan för första gången ingavs till domstolen. Om käranden inte avhjälper bristerna inom föreskriven tid anses talan inte ha väckts och stämningsansökan återlämnas till käranden. Att stämningsansökan återlämnas till käranden är inte något hinder för att ge in den till domstolen igen, men i så fall anses talan ha väckts vid denna senare tidpunkt.

Det skickas inte ut någon separat bekräftelse på att talan anses ha väckts på ett riktigt sätt. Däremot inleds vissa rättsliga förfaranden som också klargör att talan har väckts på ett riktigt sätt. Om talan har väckts på ett riktigt sätt och alla nödvändiga dokument har bifogats stämningsansökan, ska domaren inom tre dagar efter det att stämnings­ansökan inkommit till domstolen fatta beslut om att godta käromålet och inleda rättegångsförfarandet. När rättegångsförfarandet inletts ska stämningsansökan och kopior av de dokument som bifogats denna delges svaranden tillsammans med ett föreläggande att inom viss tid lämna ett skriftligt svaromål. När svaromålet inkommit skickar domaren en kopia av det till käranden och till tredjeman. Domaren kan också begära att käranden lämnar synpunkter på svaromålet. När svaromålet inkommit eller när tidsfristen för inlämnande av svaromål löpt ut ska domaren besluta att inleda förberedelserna för målet, för att svaromålet ska kunna prövas vid en domstols­förhandling, dvs. domaren fastställer datum för ett sammanträde. Domstolens sekreterare skickar en kallelse till sammanträdet till deltagarna i målet.

13. Kan jag få en tidsplan för ärendets vidare handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten?

Deltagarna i målet ska kallas till domstolen och i god tid underrättas om tid och plats för domstolsförhandlingen eller det särskilda rättsliga förfarandet. Kallelse ska skickas om personens hemvist står angiven i ansökan. Om svarandens hemvist är okänd, kallas denne till domstolen genom ett offentliggörande i tidningen "Latvijas Vēstnesis" (Republiken Lettlands officiella tidning).

« Väckande av talan vid domstol - Allmän information | Lettland - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 27-02-2008

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket