Európska komisia > EJS > Návrh na začatie konania > Lotyšsko

Posledná úprava: 27-02-2008
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Návrh na začatie konania - Lotyšsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Musím spor riešiť súdnou cestou? 1.
2. Mám ešte čas podať žalobu na súd? 2.
3. Musím sa obrátiť na súd v Lotyšsku? 3.
4. Ak áno, na ktorý súd v Lotyšsku by som sa mal obrátiť vzhľadom na moje bydlisko alebo bydlisko druhej strany, alebo vzhľadom na iné kritéria môjho prípadu? 4.
5. Na ktorý súd v tomto členskom štáte sa mám obrátiť vzhľadom na predmet žaloby a výšku hodnoty sporu? 5.
6. Môžem podať žalobu sám alebo by som to mal urobiť prostredníctvom právneho zástupcu? 6.
7. Kde mám podať návrh: v podateľni, v kancelárii súdneho úradníka alebo na inom mieste? 7.
8. V akom jazyku môžem podať návrh? Môžem návrh podať ústne alebo ho musím podať písomne? Môžem návrh poslať faxom alebo elektronickou poštou? 8.
9. Sú nejaké osobitné tlačivá na podanie žaloby a ak nie, ako musím návrh podať? Aké sú náležitosti návrhu? 9.
10. Musím zaplatiť súdne poplatky? Ak áno, kedy? Musím si hneď od začiatku platiť advokáta? 10.
11. Môžem požiadať o právnu pomoc? 11.
12. Kedy sa moja žaloba úradne považuje za podanú? Dajú mi orgány potvrdenie o tom, že bola moja záležitosť riadne podaná? 12.
13. Dostanem podrobné informácie o priebehu ďalších procesných úkonov (napríklad o termíne pojednávania pred súdom)? 13.

 

1. Musím spor riešiť súdnou cestou?

Možno by bolo lepšie využiť alternatívne spôsoby riešenia sporov. Pozri túto tému.

2. Mám ešte čas podať žalobu na súd?

Premlčacie lehoty na podanie žaloby sa líšia v závislosti od prípadu. O premlčacích lehotách sa poraďte s advokátom, právnym poradcom alebo verejnou informačnou kanceláriou.

3. Musím sa obrátiť na súd v Lotyšsku?

Pozri tému Príslušnosť súdov.

4. Ak áno, na ktorý súd v Lotyšsku by som sa mal obrátiť vzhľadom na moje bydlisko alebo bydlisko druhej strany, alebo vzhľadom na iné kritéria môjho prípadu?

Pozri tému Príslušnosť súdov - Lotyšsko.

5. Na ktorý súd v tomto členskom štáte sa mám obrátiť vzhľadom na predmet žaloby a výšku hodnoty sporu?

Pozri tému Príslušnosť súdov - Lotyšsko.

POSTUP PRI PREDKLADANÍ NÁVRHU NA SÚD

6. Môžem podať žalobu sám alebo by som to mal urobiť prostredníctvom právneho zástupcu?

Žalobu môže podať žalobca/navrhovateľ osobne alebo prostredníctvom svojho právneho zástupcu. Žiadosť o splnomocnenie právneho zástupcu môže byť uvedená v žalobe samotnej.

HoreHore

7. Kde mám podať návrh: v podateľni, v kancelárii súdneho úradníka alebo na inom mieste?

Žalobu by ste mali predložiť kancelárii súdneho úradníka osobne alebo prostredníctvom splnomocneného právneho zástupcu. Žaloby prijímajú v čase úradných hodín zamestnanci súdu, ktorí pracujú pre hlavného sudcu. Tí zvyčajne vykonávajú funkciu asistentov hlavného sudcu alebo súdnych úradníkov. Žaloby sa môžu kancelárii súdneho úradníka posielať aj poštou.

8. V akom jazyku môžem podať návrh? Môžem návrh podať ústne alebo ho musím podať písomne? Môžem návrh poslať faxom alebo elektronickou poštou? 

V zákone o občianskom súdnom konaní sa ustanovuje, že akékoľvek cudzojazyčné dokumenty, ktoré strany predložia v rámci žaloby, musia byť doložené súdne overenými prekladmi v štátnom jazyku - teda v lotyštine. Žalobu je preto možné podať v cudzom jazyku spolu s jej súdne overeným prekladom do lotyštiny. Návrhy sa musia súdu predkladať v písomnej forme. Môžu sa poslať poštou, ale nie faxom, ani elektronickou formou.

9. Sú nejaké osobitné tlačivá na podanie žaloby a ak nie, ako musím návrh podať? Aké sú náležitosti návrhu?

Na podanie žaloby nie sú žiadne osobitné tlačivá, ale každý návrh sa musí podať písomne. V Zákone o občianskom súdnom konaní sa ustanovujú minimálne požiadavky na podanie návrhu, ale forma, akou sa príslušné informácie podávajú, sa v ňom neuvádza. Podľa Zákona o občianskom súdnom konaní musí návrh obsahovať:

HoreHore

 1. názov súdu, ktorému sa návrh predkladá,
 2. celé meno, rodné číslo a bydlisko navrhovateľa, jeho právneho zástupcu, ak žalobu predkladá právny zástupca, žalovaného a iných tretích strán, alebo, v prípade právnickej osoby, jej názov, registračné číslo (IČO) a adresu (obchodnú adresu). Rodné číslo alebo registračné číslo žalovaného by sa malo uvádzať, ak je k dispozícii,
 3. predmet návrhu,
 4. hodnotu sporu, ak sa prípad týka peňažného nároku, a výpočet vymáhanej sumy alebo sumy, ktorá je predmetom sporu,
 5. okolnosti, na základe ktorých navrhovateľ zakladá svoj nárok, a dôkazy potvrdzujúce tieto okolnosti,
 6. právny akt, na ktorom je založený nárok,
 7. navrhovateľove nároky,
 8. zoznam dokumentov pripojených k žalobe,
 9. dátum podania žaloby a ďalšie informácie potrebné na preskúmanie prípadu.

V zákone o občianskom súdnom konaní sa ustanovujú špecifické požiadavky v prípade návrhov, ktoré sa týkajú osobitných typov súdnych sporov (napríklad rozvodov) alebo podliehajú osobitným konaniam (napríklad schválenie alebo zrušenie adopcie, ochrana majetkových práv, alebo poručníctvo).

Návrh musí podpísať navrhovateľ alebo jeho právny zástupca. Ak žalobu podáva právny zástupca v mene navrhovateľa, k návrhu sa musí priložiť plná moc právneho zástupcu alebo iný dokument, ktorý potvrdí, že právny zástupca je oprávnený podať žalobu.

Návrh sa predkladá na súd s takým počtom kópií, ktorý zodpovedá počtu žalovaných alebo tretích strán.

K návrhu sa musia priložiť aj dokumenty, ktoré potvrdia:

HoreHore

 1. úhradu kolkov a iných súdnych poplatkov v súlade so sumami a postupmi, ktoré ustanovujú právne predpisy,
 2. dodržanie postupov mimosúdneho šetrenia pred začatím súdu, ak to zákon vyžaduje,
 3. okolnosti, na ktorých je žaloba založená.

10. Musím zaplatiť súdne poplatky? Ak áno, kedy? Musím si hneď od začiatku platiť advokáta?

Súdne poplatky (kolky, poplatky za spracovanie, trovy spojené s vyšetrovaním) sa musia uhradiť pred podaním návrhu. Je možné to urobiť v banke. Ak je žaloba plne alebo čiastočne úspešná, alebo ak navrhovateľ žalobu stiahne, pretože žalovaný sa po podaní žaloby dobrovoľne mimosúdne vyrovná s navrhovateľom, súd nariadi žalovanému, aby uhradil trovy konania (náklady na právnu pomoc, výdavky spojené so súdnym pojednávaním a zhromažďovaním dôkazov) v prospech navrhovateľa. Ak je žaloba neúspešná, navrhovateľ uhradí trovy konania v prospech žalovaného.

Postup na zaplatenie poplatkov advokátovi alebo právnemu zástupcovi je vecou dohody medzi klientom a jeho advokátom alebo právnym zástupcom.

11. Môžem požiadať o právnu pomoc?

Pozri tému Právna pomoc.

12. Kedy sa moja žaloba úradne považuje za podanú? Dajú mi orgány potvrdenie o tom, že bola moja záležitosť riadne podaná?

Návrhy či inú korešpondenciu doručenú poštou a dokumenty doručené osobne počas otváracích hodín súdu zapíše súd do zoznamu prijatej korešpondencie v deň jej prijatia. Žaloba sa teda oficiálne považuje za podanú v deň, kedy ju prijme súd. Ak návrh nebol podaný správne alebo k nemu neboli pripojené všetky potrebné dokumenty, sudca odôvodnene rozhodne o tom, že sa vo veci danej žaloby nebude konať. Kópia jeho rozhodnutia sa zašle navrhovateľovi a stanoví sa dátum, dokedy musí navrhovateľ príslušné nedostatky opraviť. Poskytnutá lehota nesmie byť kratšia ako 20 dní odo dňa odoslania rozhodnutia. Ak navrhovateľ odstráni nedostatky v rámci poskytnutej lehoty, návrh sa považuje za podaný v deň, kedy bol prvýkrát predložený na súd. Ak navrhovateľ nedokáže nedostatky odstrániť v rámci poskytnutej lehoty, návrh sa nebude považovať za podaný a vráti sa navrhovateľovi. Ak sa návrh vráti navrhovateľovi, neznamená to, že nemôže byť opätovne podaný na súd, ale v takom prípade bude aj dátum podania iný.

Orgány neposielajú žiadne osobitné oznámenie, ktorým potvrdia, že návrh bol podaný správne, ale dodržiavajú isté postupy, ktoré naznačujú, že návrh je primeraný. Keď je návrh podaný správne a sú k nemu pripojené všetky potrebné dokumenty, sudca do troch dní od zaregistrovania návrhu súdom rozhodne o schválení žaloby a začatí konania. Po začatí konania sa návrh a kópie pripojených dokumentov pošlú obžalovanému spolu s dátumom, dokedy musí predložiť svoje písomné vyjadrenie. Keď sudca dostane toto vyjadrenie, jeho kópiu pošle navrhovateľovi a tretím stranám. Sudca môže zároveň požiadať navrhovateľa o jeho stanovisko k vyjadreniu. Po tom, ako sudca dostane príslušné vyjadrenie, alebo uplynie lehota na predloženie vyjadrenia, sudca prijme rozhodnutie o začatí predbežného konania v danej veci, výsledkom ktorého bude pojednávanie pred súdom, pričom dátum pojednávania stanovuje sudca. Tajomník pošle dotknutým stranám súdne predvolanie.

13. Dostanem podrobné informácie o priebehu ďalších procesných úkonov (napríklad o termíne pojednávania pred súdom)?

Na adresu uvedenú v návrhu sa stranám zašle predvolanie na súd a oznámenie o dátume i mieste pojednávania alebo o osobitných procesných úkonoch. Ak adresa obžalovaného nie je známa, predvolanie na súd sa uverejní v úradnom vestníku Latvijas Vēstnesis.

« Návrh na začatie konania - Všeobecné informácie | Lotyšsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 27-02-2008

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo