comisia europeană > RJE > Introducerea unui caz în justiţie > Letonia

Ultima actualizare: 27-02-2008
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Introducerea unui caz în justiţie - Letonia

EJN logo

Această pagină nu mai este de actualitate. Versiunea lingvistică originală a fost actualizată şi transferată pe portalul european e-justiţie.


 

TABLE OF CONTENTS

1. Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti? 1.
2. Mă mai situez în cadrul termenului pentru introducerea unei acţiuni în justiţie? 2.
3. Este sigur faptul că trebuie să mă adresez unei instanţe din Letonia? 3.
4. Dacă da, cărei instanţe din Letonia ar trebui să mă adresez, în funcţie de domiciliul meu, al celeilalte părţi, sau alte aspecte ale cauzei mele? 4.
5. Cărei instanţe anume ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vederenatura cazului meu şi suma în joc? 5.
6. Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să solicit ajutorul unui intermediar, de exemplu să fiu reprezentat de un avocat? 6.
7. Mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în altă parte? 7.
8. În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit cererea prin fax sau prin e-mail? 8.
9. Există formulare speciale pentru intentarea de acţiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să-mi prezint cauza? Există anumite elemente specifice care trebuie incluse la dosar? 9.
10. Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii cererii? 10.
11. Pot să solicit asistenţă judiciară? 11.
12. Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi vreo confirmare din partea autorităţilor cu privire la introducerea corectă a acţiunii? 12.
13. Pot avea informaţii detaliate despre succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul permis în care mă pot înfăţişa)? 13.

 

1. Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti?

Ar putea fi mai bine să folosiţi căi alternative de soluţionare a litigiilor. A se vedea acest subiect.

2. Mă mai situez în cadrul termenului pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?

Termenele de prescripţie pentru introducerea acţiunilor în justiţie variază în funcţie de cauză. Pentru a obţine clarificări privind termenele de prescripţie,vă puteţi adresa unui avocat,consilier juridic sau unui birou public de informaţii.

3. Este sigur faptul că trebuie să mă adresez unei instanţe din Letonia?

A se vedea subiectul competenţa instanţelor judecătoreşti.

4. Dacă da, cărei instanţe din Letonia ar trebui să mă adresez, în funcţie de domiciliul meu, al celeilalte părţi, sau alte aspecte ale cauzei mele?

A se vedea subiectul competenţa instanţelor judecătoreşti - Letonia.

5. Cărei instanţe anume ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vederenatura cazului meu şi suma în joc?

A se vedea subiectul competenţa instanţelor judecătoreşti - Letonia.

SusSus

PROCEDURA DE INTRODUCERE A UNEI ACŢIUNI ÎN JUSTIŢIE

6. Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să solicit ajutorul unui intermediar, de exemplu să fiu reprezentat de un avocat?

O acţiune în justiţie poate fi introdusă de către reclamant/solicitant în persoană sau printr-un intermediar autorizat. Cererea prin care se solicită autorizarea unui intermediar poate fi inclusă în cererea iniţială.

7. Mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în altă parte?

Cererile ar trebui depuse la biroul grefierului instanţei în persoană sau printr-un intermediar autorizat. Cererile sunt preluate în timpul orelor de lucru ale biroului instanţei de către membri ai personalului care se află în subordinea preşedintelui instanţei. Aceştia sunt, de obicei, asistenţi ai preşedintelui instanţei sau grefieri. Cererile pot fi, de asemenea, trimise prin poştă la biroul grefierului instanţei.

8. În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit cererea prin fax sau prin e-mail?

Codul de procedură civilă prevede că orice documente într-o limbă străină, care sunt prezentate de către părţile în cauza respectivă, trebuie însoţite de traduceri în limba naţională, respectiv letonă, şi trebuie autentificate în mod oficial. În consecinţă, o cerere poate fi formulată într-o limbă străină, cu condiţia ca acesteia să i se anexeze o traducere în limba letonă, autentificate în mod oficial. Cererile trebuie prezentate instanţei în scris. Acestea pot fi trimise prin poştă, însă nu şi prin fax sau prin e-mail.

SusSus

9. Există formulare speciale pentru intentarea de acţiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să-mi prezint cauza? Există anumite elemente specifice care trebuie incluse la dosar?

Nu există formulare speciale pentru depunerea cererilor, însă acestea trebuie formulate în scris. Codul de procedură civilă stabileşte o serie de cerinţe minime privind cererile, dar nu se prevede şi forma în care ar trebui prezentate informaţiile. În temeiul Codului de procedură civilă, o cerere trebuie să cuprindă:

 1. denumirea instanţei în faţa căreia este depusă cererea;
 2. numele complet, codul numeric personal şi domiciliul reclamantului, ale reprezentantului acestuia în cazul în care cererea este depusă de către un reprezentant, precum şi ale pârâtului şi ale oricărei părţi terţe sau, în cazul unei persoane juridice, denumirea acesteia, codul de înregistrare şi adresa (sediul social). Ar trebui furnizate codul numeric personal al pârâtului sau codul de înregistrare, în cazul în care acest lucru este posibil;
 3. obiectul cererii;
 4. valoarea pretenţiei în cazul în care cauza priveşte o pretenţie pecuniară, precum şi valoarea sumei care trebuie recuperată sau care este contestată;
 5. circumstanţele pe care reclamantul îşi întemeiază cererea şi probele care atestă aceste circumstanţe;
 6. actele juridice pe care se întemeiază cererea;
 7. pretenţiile reclamantului;
 8. o listă a documentelor anexate cererii;
 9. data depunerii cererii şi alte informaţii necesare în vederea examinării cauzei.

Codul de procedură civilă prevede cerinţe separate în ceea ce priveşte cererile referitoare la anumite tipuri de cauze (de exemplu cauzele de divorţ) sau care sunt supuse anumitor proceduri (de exemplu aprobarea sau revocarea adopţiei, protecţia unui imobil sau tutela).

SusSus

Cererea trebuie semnată de reclamant sau de reprezentantul acestuia. În cazul în care acţiunea este introdusă de un reprezentant care acţionează în numele reclamantului, cererea trebuie însoţită de o procură judiciară sau de un alt act care să ateste faptul că reprezentantul este autorizat să introducă acţiunea.

Cererea este prezentată instanţei într-un număr de exemplare care corespund numărului pârâţilor şi al terţilor.

Cererea trebuie însoţită, de asemenea, de acte care să ateste:

 1. plata taxelor statale şi a altor cheltuieli de judecată în conformitate cu sumele şi procedurile prevăzute în legislaţie;
 2. respectarea procedurilor de cercetare penală preliminară extrajudiciară, în cazul în care acest lucru este cerut prin lege;
 3. circumstanţele pe care se întemeiază cererea.

10. Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii cererii?

Cheltuielile de judecată (taxe statale, taxele de prelucrare, cheltuielile legate de cercetare) trebuie plătite înaintea depunerii unei cereri. Acest lucru se poate face la o bancă. În cazul în care cererea este admisă total sau parţial sau dacă reclamantul îşi retrage cererea deoarece pârâtul a satisfăcut pretenţia, în mod voluntar, după prezentarea acesteia, instanţa solicită pârâtului plata cheltuielilor legate de desfăşurarea procesului (costurile privind asistenţa judiciară, cheltuielile legate de înfăţişările în instanţă şi de strângerea probelor) în favoarea reclamantului. În cazul în care cererea nu este admisă, reclamantul este răspunzător de plata cheltuielilor legate de desfăşurarea procesului în favoarea pârâtului.

SusSus

Procedurile privind plata onorariilor avocatului sau ale consilierului juridic sunt convenite între client şi avocatul sau consilierul juridic respectiv.

11. Pot să solicit asistenţă judiciară?

A se vedea subiectul asistenţă judiciară.

12. Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi vreo confirmare din partea autorităţilor cu privire la introducerea corectă a acţiunii?

Cererile şi altă corespondenţă primită prin poştă şi documentele furnizate personal în timpul orelor de lucru ale instanţei sunt înregistrate de către instanţă în registrul de intrări al corespondenţei în ziua primirii. În consecinţă, o acţiune se consideră introdusă în mod oficial din ziua în care cererea este primită de către instanţă. În cazul în care cererea nu a fost prezentată în mod corect sau dacă nu au fost anexate toate documentele, judecătorul pronunţă o hotărâre motivată care justifică nedispunerea nici unei măsuri cu privire la cererea respectivă. Un exemplar al acestei hotărâri este trimis reclamantului şi se stabileşte un termen în cadrul căruia trebuie remediate neregularităţile. Termenul acordat nu trebuie să fie mai mic de 20 de zile de la data trimiterii hotărârii. În cazul în care reclamantul remediază neregularităţile în termenul acordat, cererea este considerată că a fost depusă la data la care aceasta a fost iniţial prezentată instanţei. În cazul în care reclamantul nu remediază neregularităţile în termenul acordat, cererea nu este considerată ca fiind depusă şi este retrimisă reclamantului. Dacă cererea a fost retrimisă reclamantului, acest lucru nu împiedică o nouă depunere în faţa instanţei, însă, în acest caz, data depunerii este diferită.

SusSus

Autorităţile nu trimit nicio notificare specială care să confirme faptul că cererea a fost depusă în mod corespunzător, însă sunt urmate anumite proceduri care indică faptul că cererea este corectă. În cazul în care cererea a fost prezentată în mod corect şi toate documentele solicitate au fost anexate cererii, în termen de trei zile de la primirea cererii de către instanţă, judecătorul pronunţă o hotărâre prin care acceptă cererea şi introduce acţiunea. După introducerea acţiunii, cererea şi copiile documentelor anexate sunt trimise pârâtului, menţionându-se data până la care trebuie depus memoriul scris. În momentul primirii acestui memoriu, judecătorul transmite o copie reclamantului şi părţilor terţe. Judecătorul poate solicita, de asemenea, reclamantului să facă observaţii cu privire la memoriu. După primirea memoriului sau atunci când termenul de depunere a acestuia a expirat, judecătorul pronunţă o hotărâre privind lucrările pregătitoare ale cauzei, necesare în vederea desfăşurării audierii în instanţă. Judecătorul stabileşte prin aceasta o dată a audierii. Grefierul transmite citaţiile părţilor în cauză.

13. Pot avea informaţii detaliate despre succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul permis în care mă pot înfăţişa)?

Părţile sunt citate în instanţă şi sunt notificate în prealabil cu privire la data şi locul audierii sau la evenimentele procedurale specifice prin intermediul unei citaţii, care este trimisă la adresa menţionată în cerere. În cazul în care adresa pârâtului nu este cunoscută, citaţia pentru prezentarea în instanţă este publicată în Monitorul Oficial Latvijas Vēstnesis.

« Introducerea unui caz în justiţie - Informaţii generale | Letonia - Informaţii generale »

SusSus

Ultima actualizare: 27-02-2008

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit